Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maroti Katalogus Web

Maroti Katalogus Web

Ratings:
(0)
|Views: 1,636|Likes:
Published by htomka

More info:

Published by: htomka on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

 
www.marotikonyvker.hu
1
1
 
09.10 
 
Gépjárműtechnika Garázsipar Információ 
ADATBÁZISOK 
®
Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kt.
1205 Budapest, XX. Nagkőrösi út 91.T./F: 285-6608, 285-0116, 06/30 520-6967
ino@marotikonyvker.hu, www.marotikonyvker.huNyitva tartás:H-P: 8.30-17 óráigSz-V: zárva
Feladó:
2011-12
20
 
2
2
www.marotikonyvker.hu
 
Nyűglődsz az elégedetlen ügyfeleddel,aki visszahozta, amit javítottál?
Ha
 
7x-es garanciával
 
 javíttattad volna a motort, hengerfejet és a
turbófeltöltőt, akkor 
 
most
nem itt tartanál!
Javíttass a Nagy Gépműhelynél
7x-es garanciával,
hogy gördülékenyebb legyen a munkamenet!6000 Kecskemét, Fecske u. 5.Tel: 76/416-683 Mobil: 06- 30/257-5252
 
 
E-mail: ugyfelszolgalat@kolben.huInformáció a 7x-es garanciáról itt: nagygepmuhely.hu
 
www.marotikonyvker.hu
3
3
Igen, 20 mozgalmas év van mögöttünk.Anni minden történt ebben a húsz év-ben a szakmánkban, hog elsorolni is le-hetetlen lenne. Még élénken él bennünk a rendszerváltás utáni első időszak, ami-kor az inormációra éhes járműjavítók biz-tattak bennünket, hog mindeg milennelven, csak szerezzünk be valami tech-nikai inormációt a javítandó autókhoz.Megküzdöttünk a nelvi nehézségekkel,a mindenható VÁM Hivatallal, számtalantechnikai problémával és a 20 év alatt or-szágosan is elismert szakkönvkiadó let-tünk.Könveinket, adatbázisainkat a szakma jól ismeri. Talán túl jól is. Nem csak az au-tóiparban történt robbanásszerű ejlő-dés, hanem az elektronika és a számítás-technika területén is.Nekünk könvkiadónak természetes gaz-dasági olamat, hog zetnünk kell akönvek elkészítésének minden ázisá-ban és még azt is természetesnek vesz-szük, hog a énképek licenc jogát ismeg kell vásárolni, míg hazánk lakossá-gának 86 %-a úg szocializálódott, hogminden, amit le lehet másolni legen, azszotver, könv, lm, zene az ingenesen,talán „állampolgári jogon” jár. Mindenkiazzal védekezik, hog milen kevés a -zetése és kevesen gondolnak arra, hogerről áttételesen saját maguk is tehetnek,hiszen azzal, hog másolnak, hozzájárul-nak ahhoz, hog naponta munkahelek szűnjenek meg.Amikor cégünk 18 éves lett, azzal ejez-tem be mondandómat, hog “ember le-gen a talpán, aki a mai magar piaci,gazdasági helzetben képes előre meg- jósolni, mit hoz a jövő, de a könvek e-lett meghúzni a vészharangot talán mégkorai.”Azóta elmúlott 2 év és bizon mi is bi-zontalan időre beszüntettük a jármű-technikai szakkönvek kiadását és eg-re jobban elmélülünk a jogvédelem te-rületén. Soha nem gondoltam, hog va-laha érdekelni og a jog és hog a könv-kiadónknak külön jogi osztála lesz, mertannian követnek el ellenünk jogsértést.Óhatatlanul is elmerül a kérdés, ki a ele-lős? Hol a hiba? Hog nőhetett el többolan generáció, aki nem is hallott a szel-lemi tulajdon védelméről, a márkavéde-lemről, a jogvédelemről? Hová vezet ezaz út és mi lesz ennek a társadalmilag Ma-garországon már-már elogadott maga-tartásnak a rövid és hosszú távú követ-kezméne?Sajnos ezekre a kérdésekre én sem tudok válaszolni. Tippjeim vannak és rövid tá-von már érezzük a következméneket ésérzik azok is, akik közvetve vag közvet-lenül mellettünk dolgoznak vag dolgoz-tak és érzik azok is, akik keresik nálunk azúj és régi kiadvánainkat.A helzet azonban messze nem remén-telen. Már több éve megogalmazó-dott bennünk az a gondolat, hog a na-gobb járműipar adatbázis orgalmazók-nak (Bosch, Eurotax, Audatex) össze kelle-ne ogniuk és egütt megvédeni az érde-keiket. Örömmel tudatom Önökkel, hogimmár hivatalosan is megalakult a Jármű-ipari Adatbázis Forgalmazók Szakmai Tes-tülete. Első és nagon komol eladatnak tekintjük, hog a saját szakmánk ill. tá-gabb körben széleskörű elvilágosító, tu-datosságnövelő tevékenséget végezzena HENT a Hamisítás Elleni Nemzeti Testü-let segítségével. Közös munkánknak márországos szintű látható eredménei isvannak. Büszkék vagunk arra, hog a miaktív kezdeménezésünknek és előkészí-tő munkánknak köszönhetően, a Nemze-ti Erőorrás Minisztérium Oktatásért Fele-lős Államtitkársága támogatásával a Ha-misítás Elleni Nemzeti Testület országosszintű elmérést indított a középiskolá-sok szerzői joggal kapcsolatos ismereteit,különösen a szerzői jogvédelem alatt állótartalmak online elhasználásával kap-csolatos attitűdjeiket, valamint a hamisí-tással kapcsolatos ismereteik, attitűdje-ik vizsgálatára. A kérdőíveket több mint16 000 diák töltötte ki. A elmérés ered-ménének köszönhetően várhatóan rö-vid időn belül már oktatni ogják a szerzői jogi ismereteket a középiskolákban.Évek óta olamatosan jeleztük a Nem-zeti Közlekedési Hatóság elé, hog ten-ni kellene valamit, hiszen a szakma jelen-tős része dolgozik illegális járműtechni-kai szotverekkel, amelnek az adatállo-mána nem rissített és az esetek több-ségében német ill. angol nelvű. Ez azontúl, hog sérti a szerzői jogokat, súlos ve-széleket hordoz magában, hiszen a jár-műtechnika és inormatika robbanássze-ejlődésének köszönhetően ma márhihetetlen menniségű naprakész jár-műtechnikai inormációra van szükségeminden járműipari tevékenséget végzőszakműhelnek.A testület következetes munkájának kö-szönhetően elmondhatjuk, hog a Nem-zeti Közlekedési Hatóság, a Hamisítás El-leni Nemzeti Testület kérésének elegettéve ez év szeptemberétől a vizsgabiz-tosok tanolamán résztvevők számára aNemzeti Adó-és Vámhivatal Szellemi ter-mékek védelmére létrehozott osztála ál-tal szerzői jogi oktatásban részesül. A tan-tárg vizsgaköteles, íg várhatóan 2012 januárjára már közel 1000 olan műszakivizsgabázis lesz ahol első kézből ogják tudni legalábbis a vizsgabiztosok, hog aszellemi tulajdonjogok megsértése bűn-cselekmén. Bízunk abban, hog meg-szerzett ismereteiket elhasználva ren-dezik az irodai és a szakmai szotver nil-vántartásukat és jövőbeli jogkövető ma-gatartásukkal példát adnak másoknak is,akik a szakmában dolgoznak.Nézzék végig katalógusunkat, legenek elégedett vásárlóink, ill. maradjanak a kö-vetkező 20 évben is hűséges partnereink.
Maróti Könyvkereskedés Kt.
Budapest, 2011. június
20
Mozgalmas év
®

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sili50 liked this
László Kémenes liked this
hubegha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->