Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ke Hoach Nava

Ke Hoach Nava

Ratings:
(0)
|Views: 228|Likes:
Published by Viet Anh Pham

More info:

Published by: Viet Anh Pham on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2015

pdf

text

original

 
Công ty C
ph
 ầ
n
Đầ
u t
ư 
công ngh
Giáo d
c IDJ
Giáo viên : Hoàng Th 
 ị 
ằ 
ng http://www.hoc360.vn 
 
1
 
 Âm m
ư 
u m
i c
a Pháp- M
 ỹ
 
 
Đ
ông D
ươ
ng: K 
ế 
ho
ch Nava
Sau tám n
ă
m ti
ế 
n hành chi
ế 
n tranh
 
Đ
ông D
ươ
ng th
ự 
c dân Pháp suy y
ế 
u rõ r
t, t
ấ 
t c
 các âm m
ư 
u, k 
ế 
ho
ch chi
ế 
n tranh Pháp
đề
ra
đề
u b
ta
đ
ánh b
i, vùng chi
ế 
m
đ
óng ngày càngb
thu h
p. Quân Pháp trên chi
ế 
n tr
ườ
ng ngày càng
đ
i vào th
ế 
phòng ng
ự 
, b
 
độ
ng.Tr
ướ
c s
ự 
suy y
ế 
u c
a Pháp,
đế 
qu
ố 
c M
ngày càng can thi
p sâu vào cu
c chi
ế 
n tranh
Đ
ông D
ươ
ng, ép Pháp ph
i kéo dài chi
ế 
n tranh, bên c
nh
đ
ó M
tích c
ự 
c chu
ẩ 
n b
th
ế 
chânPháp
 
Đ
ông D
ươ
ng.Trong khi
đ
ó, cách m
ng n
ướ
c ta có b
ướ
c phát tri
ể 
n v
ượ
t b
c. Trên l
 ĩ 
nh v
ự 
c quân s
ự 
, taliên ti
ế 
p thu
đượ
c các chi
ế 
n th
ng l
n, vùng gi
i phóng ngày càng
đượ
c m
r
ng. Qua lãnh
đạ
ocách m
ng,
Đả
ng ta tr
ưở
ng thành v
ữ 
ng m
nh, bên c
nh
đ
ó cu
c cách m
ng n
ướ
c ta còn nh
n
đượ
c s
ự 
 
ng h
c
a b
n bè qu
ố 
c t
ế 
.Có th
ể 
th
ấ 
y so sánh l
ự 
c l
ượ
ng trên chi
ế 
n lúc này, cách m
ng Vi
t Nam chi
ế 
m
ư 
u th
ế 
,chính vì v
y n
ế 
u kéo dài chi
ế 
n tranh, th
ự 
c dân Pháp càng v
ấ 
p ph
i khó kh
ă
n. Do
đ
ó, d
ướ
i s
ự 
 giúp
đỡ
c
a M
, Pháp l
i ti
ế 
n hành m
t k 
ế 
ho
ch quân s
ự 
m
i, quy mô l
n hòng nhanh chóngchuy
ể 
n b
i thành th
ng. Pháp mong mu
ố 
n l
 ầ
n này s
giành
đượ
c th
ng l
i l
n trên m
t tr
nquân s
ự 
làm s
ứ 
c ép trên bàn ngo
i ngo
i giao
đố 
i v
i ta.
ế 
ho
ch quân s
ự 
m
i c
a Pháp
đượ
c t
ướ
ng Nava v
ch ra v
i hi v
ng trong vòng 18tháng Pháp s
giành
đượ
c m
t th
ng l
i quy
ế 
t
đị
nh v
 ề
quân s
ự 
 
đẻ
ế 
t thúc chi
ế 
n tranh. K 
ế 
 ho
ch này g
 ồ
m hai b
ướ
c:B
ướ
c th
ứ 
nh
ấ 
t: Trong thu -
đ
ông 1953 và xuân 1954 gi
ữ 
v
ữ 
ng th
ế 
phòng ng
ự 
chi
ế 
nl
ượ
c
mi
 ề
n B
c và ti
ế 
n công bình
đị
nh
mi
 ề
n Nam và mi
 ề
n Trung, giành l
ấ 
y ngu
 ồ
n nhân l
ự 
c
 
Công ty C
ph
 ầ
n
Đầ
u t
ư 
công ngh
Giáo d
c IDJ
Giáo viên : Hoàng Th 
 ị 
ằ 
ng http://www.hoc360.vn 
 
2
 
và v
t l
ự 
c, xóa b
vùng t
ự 
do Liên khu V.
Đồ
ng th
i ra s
ứ 
c m
r
ng ng
y quân, t
p trung binhl
ự 
c, xây d
ự 
ng
độ
i quân c
ơ
 
độ
ng m
nh.B
ướ
c th
ứ 
hai: T
ừ 
thu -
đ
ông n
ă
m 1954, chuy
ể 
n l
ự 
c l
ượ
ng ra chi
ế 
n tr
ườ
ng mi
 ề
n B
c, th
ự 
chi
n ti
ế 
n công chi
ế 
n l
ượ
c, giành th
ng l
i quân s
ự 
quy
ế 
t
đị
nh, bu
c ta ph
i
đ
àm phán v
i nh
ữ 
ng
đ
i
 ề
u ki
n có l
i cho chúng nh
m k 
ế 
t thúc chi
ế 
n tranh.
Để 
th
ự 
c
ế 
ho
ch trên, th
ự 
c dân Pháp ra s
ứ 
c b
t lính
để 
m
r
ng ng
y quân, rút cácl
ự 
c l
ượ
ng lính Âu- Phi tinh nhu
c
a chúng
m
t s
ố 
v
trí v
 ề
t
p trung l
i,
đồ
ng th
i t
ă
ng vi
nbinh
để 
xây d
ự 
ng m
t l
ự 
c l
ượ
ng c
ơ
 
độ
ng m
nh v
i m
c
đ
ích quy
ế 
t chi
ế 
n v
i ch
l
ự 
c c
a ta. V
i nh
ữ 
ng hành
độ
ng
đ
ó, b
ướ
c vào cu
ố 
i n
ă
m 1953, chúng
đ
ã t
p trung
 
đồ
ng b
ngB
c B
44 ti
ể 
u
đ
oàn quân c
ơ
 
độ
ng trong t
ng s
ố 
84 ti
ể 
u
đ
oàn c
ơ
 
độ
ng c
a chúng trên toàn
Đ
ông D
ươ
ng.
ế 
ho
ch quân s
ự 
Nava là k 
ế 
ho
ch d
ự 
a trên s
ự 
n
l
ự 
c quân s
ự 
cao nh
ấ 
t c
a c
Phápvà vi
n tr
c
a M
v
i s
ố 
quân
đ
ông nh
ấ 
t, kh
ố 
i quân c
ơ
 
độ
ng m
nh nh
ấ 
t và ph
ươ
ng ti
n chi
ế 
ntranh nhi
 ề
u nh
ấ 
t trong các cu
c chi
ế 
n tranh xâm l
ượ
c c
a Pháp. V
i k 
ế 
ho
ch này, c
Pháp vàM
 
đề
u tin t
ưở
ng s
nhanh chóng
đạ
p tan ch
l
ự 
c Vi
t Minh, nhanh chóng k 
ế 
t thúc chi
ế 
n tranh.Theo k 
ế 
ho
ch
đ
ó, Pháp liên ti
ế 
p m
các cu
c ti
ế 
n công, càn quét trong vùng chúngchi
ế 
m
đ
óng và t
ấ 
n công h
u ph
ươ
ng c
a ta
c
ba mi
 ề
n làm cho cách m
ng n
ướ
c ta g
pkhông ít t
n th
ấ 
t.Tr
ướ
c tình hình m
i, B
chính tr
Ban ch
ấ 
p hành Trung
ươ
ng
Đả
ng h
p
đư 
a ra k 
ế 
 ho
ch
Đ
ông- Xuân 1953- 1954.Ch
tr
ươ
ng
đ
ánh gi
c
đượ
c
Đả
ng
đề
ra là t
ấ 
n công vào các h
ướ
ng
đị
ch t
ươ
ng
đố 
i yêu,nh
m tiêu di
t sinh l
ự 
c
đị
ch, bu
c
đị
ch ph
i phân tán l
ự 
c l
ượ
ng.
 
Công ty C
ph
 ầ
n
Đầ
u t
ư 
công ngh
Giáo d
c IDJ
Giáo viên : Hoàng Th 
 ị 
ằ 
ng http://www.hoc360.vn 
 
3
 
B
chính tr
 
đư 
a ra ph
ươ
ng châm
đ
ánh gi
c là ch
 
độ
ng, c
ơ
 
độ
ng, linh ho
t và ph
i d
ự 
atrên các nguyên t
c ch
 
đạ
o chi
ế 
n l
ượ
c và tác chi
ế 
n là tiêu di
t sinh l
ự 
c
đị
ch, b
 ồ
i d
ưỡ
ng l
ự 
cl
ượ
ng kháng chi
ế 
n c
a ta,
đ
ánh ch
c th
ng, ch
n nh
ữ 
ng n
ơ
i
đị
ch s
h
đ
ánh và kiên quy
ế 
tph
i bu
c
đị
ch phân tán l
ự 
c l
ượ
ng.Công tác chu
ẩ 
n b
ế 
ho
ch tác chi
ế 
n
đượ
c kh
ẩ 
n tr
ươ
ng chu
ẩ 
n b
. H
i
đồ
ng cung c
ấ 
pti
 ề
n ph
ươ
ng
đượ
c thành l
p
để 
ch
 
đạ
o vi
c cung c
ấ 
p s
ứ 
c ng
ườ
i, s
ứ 
c c
a và t
ch
ứ 
c v
n chuy
ể 
nra m
t tr
n.Quy
ế 
t tâm c
a chúng ta là ph
i
đậ
p tan k 
ế 
ho
ch Nava t
ừ 
b
ướ
c
đầ
u, do v
y ta ch
 
độ
ng ti
ế 
n công trên các h
ướ
ng:
Ti
ế 
n công
đị
ch
th
xã Lai Châu (tháng 12 n
ă
m 1953)
Ngày 10/12/1953, m
t b
ph
n ch
l
ự 
c c
a ta ti
ế 
n công lên Tây B
c, gi
i phóng th
xã LaiChâu, bao vây, uy hi
ế 
p
Đ
i
n Biên Ph
. S
d
 ĩ 
ta ch
n h
ướ
ng Tây B
c là h
ướ
ng
đầ
u tiên c
achi
ế 
n d
ch vì l
ự 
c l
ượ
ng
đị
ch
 
đ
ây t
ươ
ng
đố 
i y
ế 
u. Phát hi
n s
ự 
di chuy
ể 
n c
a quân ta, Navaquy
ế 
t
đị
nh
đ
i
 ề
u 6 ti
ể 
u
đ
oàn c
ơ
 
độ
ng t
ừ 
 
đồ
ng b
ng B
c B
t
ă
ng c
ườ
ng cho
Đ
i
n Biên Ph
,nh
m b
o v
Tây B
c, Th
ượ
ng Lào và phá cu
c ti
ế 
n công
Đ
ông – Xuân c
a ta.Nh
ư 
v
y,
Đ
i
n Biên Ph
 
đ
ã tr
thành n
ơ
i t
p trung quân th
ứ 
hai c
a th
ự 
c dân Pháp sau
đồ
ng b
ng B
c B
.
Ti
ế 
n công
đị
ch
Trung Lào
Đầ
u tháng 12/1953, liên quân Lào - Vi
t
đ
ã ti
ế 
n công Trung Lào, tiêu di
t trên 3 ti
ể 
u
đ
oàn lính Âu - Phi, gi
i phóng 4 v
n km
2
và th
xã Thà Kh
t, bao vây, uy hi
ế 
p Xavannakhét vàc
ă
n c
ứ 
Xênô. Nava bu
c ph
i t
ă
ng c
ườ
ng l
ự 
c l
ượ
ng cho Xênô.Xênô tr
thành n
ơ
i t
p trung binh l
ự 
c th
ứ 
ba c
a th
ự 
c dân Pháp.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->