Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tinh Hinh Nuoc Ta Sau Cach Mang Thang Tam

Tinh Hinh Nuoc Ta Sau Cach Mang Thang Tam

Ratings:
(0)
|Views: 240|Likes:
Published by Viet Anh Pham

More info:

Published by: Viet Anh Pham on Apr 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2012

pdf

text

original

 
Công ty C
ph
 ầ
n
Đầ
u t
ư 
công ngh
Giáo d
c IDJ
Giáo viên : Hoàng Th 
 ị 
ằ 
ng http://www.hoc360.vn 
 
1
 
Tình hình n
ướ
c ta sau cách m
ng tháng Tám1.
 
Tình hình th
ế 
gi
i
Trong Chi
ế 
n tranh th
ế 
gi
i th
ứ 
hai, hàng lo
t các n
ướ
c
đượ
c H
 ồ
ng Quân Liên Xô gi
iphóng
đ
ã xây d
ự 
ng
đấ 
t n
ướ
c theo con
đườ
ng Xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a. Các n
ướ
c xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a
Đ
ông Âu ra
đờ
i góp ph
 ầ
n làm cho Ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i
đ
ang d
 ầ
n phát tri
ể 
n thành h
th
ố 
ng xã h
ich
ngh
 ĩ 
a. H
th
ố 
ng xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a
đượ
c m
r
ng và tr
thành thành trì cho công cu
c
đấ 
utranh gi
i phóng dân t
c, gi
i phóng giai c
ấ 
p và b
o v
hòa bình c
a toàn th
ế 
gi
i.Sau chi
ế 
n tranh th
ế 
gi
i th
ứ 
hai, h
th
ố 
ng các n
ướ
c
đế 
qu
ố 
c ch
ngh
 ĩ 
a
đ
ã có s
ự 
thay
đổ
i,
đ
ó là các n
ướ
c phát xít b
tiêu di
t, các n
ướ
c
đế 
qu
ố 
c
đạ
i di
n cho ch
ngh
 ĩ 
a th
ự 
c dân ki
ể 
u c
ũ
 do tham gia vào cu
c chi
ế 
n tranh hao ng
ườ
i t
ố 
n c
a ngay t
ừ 
 
đầ
u (Anh, Pháp)
đ
ã b
suy y
ế 
u,riêng có n
ướ
c M
nhân c
ơ
h
i “làm giàu trong chi
ế 
n tranh” 
đ
ã tr
thành
đế 
qu
ố 
c l
n nh
ấ 
t, cós
ứ 
c chi ph
ố 
i h
th
ố 
ng
đế 
qu
ố 
c ch
ngh
 ĩ 
a trên th
ế 
gi
i.
Đượ
c s
ự 
c
v
ũ
c
a Th
ng l
i cách m
ng tháng M
ườ
i Nga và cu
c chi
ế 
n tranh v
qu
ố 
c v
 ĩ 
 
đạ
i c
a H
 ồ
ng Quân Liên Xô trong Chi
ế 
n tranh th
ế 
gi
i th
ứ 
hai, phong trào
đấ 
u tranh giành
độ
cl
p
các n
ướ
c thu
c
đị
a và phong trào
đấ 
u tranh c
a giai c
ấ 
p công nhân phát tri
ể 
n m
nh m
.S
ự 
thay
đổ
i so sánh l
ự 
c l
ượ
ng nh
ư 
v
y
đ
ã
đ
em l
i cho phong trào cách m
ng th
ế 
gi
i,nh
ấ 
t là phong trào gi
i phóng dân t
c nh
ữ 
ng thu
n l
i c
ă
n b
n.Tuy nhiên v
i b
n ch
ấ 
t ph
n
độ
ng, xâm l
ượ
c, các n
ướ
c
đế 
qu
ố 
c ra s
ứ 
c ch
ố 
ng phá phongtrào cách m
ng, tìm m
i cách chi
ế 
m l
i các thu
c
đị
a
đ
ã m
ấ 
t và tranh giành thu
c
đị
a l
n nhau. Vi
t Nam là m
t trong nh
ữ 
ng
đố 
i t
ượ
ng tranh giành c
a chúng.
2. Tình hình trong n
ướ
c
Cách m
ng tháng Tám thành công, n
ướ
c Vi
t Nam dân ch
c
ng hòa ra
đờ
i
đ
ã
đư 
anhân dân ta lên làm ch
 
đấ 
t n
ướ
c.
 
Tài liệu đã được đăng kí bản quyền!********WWW.EDUCATIONPVA.TK
 
Công ty C
ph
 ầ
n
Đầ
u t
ư 
công ngh
Giáo d
c IDJ
Giáo viên : Hoàng Th 
 ị 
ằ 
ng http://www.hoc360.vn 
 
2
 
Đả
ng ta
đượ
c thành l
p và
đượ
c tôi luy
n qua 15 n
ă
m lãnh
đạ
o qu
 ầ
n chúng
đấ 
u tranhv
i th
ng l
i c
a T
ng kh
i ngh
 ĩ 
a tháng Tám, ch
ứ 
ng t
 
Đả
ng ta hoàn toàn có th
ể 
lãnh
đạ
oqu
 ầ
n chúng
đấ 
u tranh trong b
ấ 
t c
ứ 
hoàn c
nh nàoN
ướ
c Vi
t Nam Dân ch
C
ng hoà non tr
v
ừ 
a m
i ra
đờ
i
đ
ã ph
i
đố 
i phó v
i nhi
 ề
u k 
 thù. Theo tho
thu
n c
a H
i ngh
P
ố 
tx
đ
am (7.1945),quân
độ
i c
a các th
ế 
l
ự 
c
đế 
qu
ố 
c và ph
n
độ
ng qu
ố 
c t
ế 
trong phe
Đồ
ng minh, d
ướ
i danh ngh
 ĩ 
a gi
i giáp quân
độ
i Nh
t
đ
ã kéo vào n
ướ
cta v
i nh
ữ 
ng âm m
ư 
u thâm
độ
c.m
Ở 
phía B
c v
 ĩ 
tuy
ế 
n 16, 20 v
n quân Trung Hoa dân qu
ố 
cv
i danh ngh
 ĩ 
a
Đồ
ng Minh gi
i giáp quân
độ
i Nh
t
đ
ã tràn vào
đ
óng quân t
ừ 
v
 ĩ 
tuy
ế 
n 16
đế 
nbiên gi
i Vi
t - Trung. Quân t
ưở
ng tìm m
i cách phá ho
i chính quy
 ề
n cách m
ng non tr
v
ừ 
am
i
đượ
c thành l
p
n
ướ
c ta
để 
 
đư 
a tay sai lên n
m chính quy
 ề
n.
Để 
th
ự 
c hi
n âm m
ư 
u
đ
ó,m
t m
t chúng tung ra th
tr
ườ
ng các
đồ
ng ti
 ề
n m
ấ 
t giá c
a chúng, m
t khác chúng
đ
òi
đư 
ang
ườ
i vào trong chính ph
n
ướ
c Vi
t Nam Dân ch
C
ng hòa…Theo gót quân Trung Hoa Dân qu
ố 
c, các t
ch
ứ 
c ph
n
độ
ng nh
ư 
Vi
t Nam Qu
ố 
c dân
đả
ng(Vi
t Qu
ố 
c) và Vi
t Nam Cách m
ng
đồ
ng minh h
i (Vi
t Cách) v
 ề
n
ướ
c hòng c
ướ
p chính quy
 ề
nc
a ta. D
ự 
a vào quân
độ
i Trung Hoa Dân qu
ố 
c b
n Vi
t Qu
ố 
c, Vi
t Cách c
ướ
p phá chính quy
 ề
ncách m
ng
m
t s
ố 
n
ơ
i nh
ư 
Yên bái, V
 ĩ 
nh yên, Móng cái và gây r
ố 
i lo
n
nhi
 ề
u n
ơ
i, c
ướ
p c
agi
ế 
p ng
ườ
i, b
t cóc t
ố 
ng ti
 ề
n, xu
ấ 
t b
n sách báo
để 
tuyên truy
 ề
n nói x
ấ 
u cách m
ng, g
t cácb
tr
ưở
ng,
đả
ng viên ra kh
i chính ph
m
i.
Ở 
phía Nam v
 ĩ 
tuy
ế 
n 16, v
i danh ngh
 ĩ 
a gi
i giáp quân
độ
i Nh
t, h
ơ
n m
t v
n quân
độ
i Anh vào chi
ế 
m
đ
óng, ra s
ứ 
c m
 
đườ
ng cho th
ự 
c dân Pháp tr
l
i xâm l
ượ
c n
ướ
c ta l
 ầ
n th
ứ 
hai.
Đượ
c s
ự 
 
ng h
c
a quân Anh, ngày 2 - 9 - 1945, quân Pháp
đ
ã x
súng b
n vào
đồ
ng bào ta
đ
ang mít tinh m
ừ 
ng ngày
độ
c l
p
Sài Gòn, làm 47 ng
ườ
i ch
ế 
t, nhi
 ề
u ng
ườ
i b
th
ươ
ng. Ngày23 - 9 - 1945, quân Pháp
đ
ã ti
ế 
n công Sài Gòn, m
 
đầ
u cu
c xâm l
ượ
c n
ướ
c ta l
 ầ
n th
ứ 
hai.
 
Công ty C
ph
 ầ
n
Đầ
u t
ư 
công ngh
Giáo d
c IDJ
Giáo viên : Hoàng Th 
 ị 
ằ 
ng http://www.hoc360.vn 
 
3
 
Thêm vào
đ
ó, lúc này trên
đấ 
t n
ướ
c ta lúc này còn kho
ng 6 v
n quân Nh
t
đ
ang ch
 gi
i giáp. Trong
đ
ó, có m
t b
ph
n theo l
nh c
a
đế 
qu
ố 
c Anh t
ấ 
n công l
ự 
c l
ượ
ng v
ũ
trang c
ata, t
o
đ
i
 ề
u ki
n cho quân Pháp m
r
ng ph
m vi chi
ế 
m
đ
óng.L
i d
ng s
ự 
chi
ế 
m
đ
óng c
a quân Trung Hoa dân qu
ố 
c - Anh, Pháp - Nh
t trên
đấ 
tn
ướ
c ta, các th
ế 
l
ự 
c ph
n
độ
ng
trong n
ướ
c n
i d
y ho
t
độ
ng ch
ố 
ng phá cách m
ng.Có th
ể 
th
ấ 
y, ngay sau Cách m
ng tháng Tám thành công,
n
ướ
c ta xu
ấ 
t hi
n
đồ
ng th
inhi
 ề
u
thù hùng m
nh, chúng c
ấ 
u
ế 
t v
i nhau nh
m th
ự 
c hi
n m
ư 
u
đồ
bóp ch
ế 
t chínhquy
 ề
n cách m
ng non tr
, l
p l
i n
 ề
n th
ố 
ng tr
c
a chúng.
Đấ 
t n
ướ
c ta v
ừ 
a thoát ra kh
i cu
c s
ố 
ng nô l
, s
ự 
th
ố 
ng tr
, bóc l
t c
a th
ự 
c dân Phápvà phát xít Nh
t v
n còn
để 
l
i h
u qu
n
ng n
 ề
 H
u qu
c
a chính sách v
ơ
vét, bóc l
t c
a Nh
t-Pháp cùng v
i thiên tai làm cho n
 ề
nkinh t
ế 
nông nghi
p n
ướ
c ta tr
nên ki
t qu
. H
u qu
n
n
đ
ói do Nh
t - Pháp gây ra cu
ố 
i n
ă
m1944
đầ
u n
ă
m 1945 làm h
ơ
n 2 tri
u ng
ườ
i ch
ế 
t
đ
ói v
n ch
ư 
a
đượ
c kh
c ph
c thì nguy c
ơ
n
n
đ
ói m
i xu
ấ 
t hi
n,
đ
e do
nghiêm tr
ng
đờ
i s
ố 
ng c
a nhân dân. L
t l
i, h
n hán kéo dài làmcho
đồ
ng ru
ng không cày c
ấ 
y
đượ
c. Các c
ơ
s
công nghi
p c
a ta ch
ư 
a ph
c h
 ồ
i
đượ
c s
nxu
ấ 
t, nhi
 ề
u xí nghi
p còn n
m trong tay t
ư 
b
n Pháp. Hàng hoá khan hi
ế 
m, giá c
t
ă
ng v
t…Ngân sách nhà n
ướ
c tr
ố 
ng r
ng, kho b
c Nhà n
ướ
c ch
còn h
ơ
n 1,2 tri
u
đồ
ng, trong
đ
óquá n
ử 
a là rách nát. Chính quy
 ề
n Cách m
ng ch
ư 
a n
m
đượ
c ngân hàng
Đ
ông D
ươ
ng. QuânT
ưở
ng tung ra th
tr
ườ
ng các lo
i ti
 ề
n m
ấ 
t giá làm cho tình hình tài chính c
a n
ướ
c ta càngthêm r
ố 
i lo
nDi s
n n
ng n
 ề
nh
ấ 
t mà chính quy
 ề
n th
ự 
c dân
để 
l
i là h
u qu
c
a chính sách cai tr
  “ngu dân“ c
a chúng. H
ơ
n 90% dân ta không bi
ế 
t ch
ữ 
, các t
n
n mê tín d
 
đ
oan…ph
bi
ế 
n
 nông thôn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->