Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
01-2012

01-2012

Ratings:
(0)
|Views: 184|Likes:
Published by itqgrowculture
Revista bimensual 01/2012
Revista bimensual 01/2012

More info:

Published by: itqgrowculture on Apr 07, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2014

pdf

 
Nk nutn köanz`6
32'Zn|iutc jianutzco }czc cd~ot`u+ Ijiuockd Ik|nut U+O+ Nu}cóc
ugy bihb}nzl`zacken+
]z`kt` nk t~ hz`xub`}6£K~nutz`u najcocfnu k~n|`u yoc oáknc dn }z`d~et`u znk`|cdc#
}cuu it `k#xxx+}ochz`k+e`a
k~n|`u
nk|`ot`zi`u+
k~n|cu
 
`}`zt~kidcdnu+
HZCTIU
Köanz` 3 dn :=3:
Uih~n nk }ãhikc 5
ECONKDCZI@ O^KCZ :=3:
U`lt Unezntu tn `lznen dn l`zac hzct~itc noeconkdczi` o~kcz }czc no e~oti|` dn nrtnzi`znk no có` :=3:
 
‶‶
:>
D@UUINZ AÉDIE@
C~t`e~oti|` andieikco/ nutckdczivceiõk dnoe~oti|` andieikco y Ucti|nr
‶‶
95
BIUT@ZIC DNO E^OTI\@
Biut`zic dno e~oti|` dn iktnzi`z y dno e~oti|`e`k ond
‶‶
5=
UNZÃ NK LNZIC DN \CONKEIC NO :=/ :3 Y :: DN CJZIO
Kcen Hz`xAnd/ lnzic dnznlnznkeic nk no c~t`e~o!ti|` andieikco
C }zikei}i`u dn o`u có`u 9= dno uiho` }cuc!d`/ e~ckd` na}nvcjc c nutcjonenzun ocikd~utzic dno eckkcjiu/ oc na}znuc ndi!t`zc dn U`lt Unezntu eznõ no e`ken}t` dnLnzicu dno Eãóca` ` Bna} Lcizu+ No ank!ucfn dn Fceg Bnznz u`jzn t`dcu ocu ~tioidc!dnu dno eãóca` nutcjc }`z tzckuaitiz c ocu`eindcd/ nk nut`u có`u un bc c|ckvcd`a~eb`/ e`k o`u ceinzt`u y c|nkt~zcu s~ntzcn t`d` k~n|` ecaik`+K~nutzc lnzic Bihboiln t~|` ndiei`knu nri!t`ucu/ e`a` Bihboiln Ãautnzdca/ Bihboiln^tzneb ` Bihboiln Jczeno`kc/ oc }zianzcLnzic dno eãóca` s~n un enonjzõ nk nozneikt` Lnzico dn E`zknooã+Tzcu nutn nul~nzv` s~ndõ dil~kdidc ~kchzck ecktidcd dn ikl`zaceiõk u`jzn no~u` dn eãóca` nk aöoti}onu c}oiecei`knu/u`jzn t`d` nk zcacu e`a` coianktceiõk/tnrtio y e`uaétiec/ cdnaãu no e`ken}t` bcuid` cd`}tcd` }`z `tzcu na}znucu/ }`z o`s~n |na`u e`k `zh~oo` e`a` nutc idnc dnocu lnzicu dno eãóca` un nrtinkdn }`z t`dcN~z`}c/ e`k a~eb` érit` y dil~uiõk+Nk t`d` ecu`/ k` s~nzna`u |i|iz nko`u oc~znonu+ Nuc aiuiõk yc nutã bnebc/}nkuca`u s~n nu b`zc dn }cucz c ocuih~inktn/ k` |ca`u c zn}ntiz k~nu!tzc idnc dno uiho` }cucd`/ uik` tzcnzcoh` k~n|` y lznue`+ Tzcu ~k`u có`udn znlonriõk/ |`o|na`u e`k ~k k~n|`e`ken}t`/ ~kc lnzic andieikco/ d`kdnun tzctczã no c~t`e~oti|` dno eckkcjiu y`tzcu }ocktcu andieikconu+ Un tzctc dnHz`xAnd/ oc lnzic dn c~t`e~oti|` dn oc}ocktc andieikco/ no :=/ :3 y :: dn cjzionk Lnzic dn \conkeic+Ih~co s~n ocu aöoti}onu }z`}indcdnu dnoeãóca` nzck einztcu/ }nz` lcotcjc dil~k!dizocu/ tcajiék no eckkcjiu tinkn ~k hzckköanz` dn c}oiecei`knu andieikconu/ dnocu s~n e`k|inkn ikl`zacz c oc u`eindcd+E~ckt` aãu un dil~kdck ocu }z`}indcdnuandieikconu dno eckkcjiu/ aãu ikf~uti!liecdc unzã u~ }z`bijieiõk/ jcucdc nke`kuidnzcz nutc }ocktc ~kc u~utckeic uikkikh~kc ~tioidcd aédiec7 clizaceiõk s~nucjna`u t`tcoanktn lcouc/ }~nu nklnz!a`u dn t`d` no a~kd` ~uck nutc }ocktc}czc coi|icz u~u d`onkeicu/ tckt` láuiecu/e`a` nu}izit~conu+ ^kc }ocktc s~n c~k`u s~itc kc~uncu/ aczn`u y d`o`znu/ainktzcu s~n c `tz`u cy~dc c u`jznoon!|cz oc |idc/ znocfczun y t`acz ocu e`ucue`k ecoac/ k` un }~ndn ecoiliecz dn `tzcl`zac s~n e`a` andieikco+ O`u ~u`uandieikconu dno eckkcjiu un e`k`enkdnudn bcen aionu dn có`u y uih~nk jnkn!lieickd` c a~ebcu }nzu`kcu c dác dn b`y/knhczon c nutcu }nzu`kcu u~ andieikc/ nu~k uikinutz` eziank e`ktzc oc b~ackidcd+Tcajiék s~nzna`u dcz ~kc u`o~eiõk ct`dcu ocu }nzu`kcu s~n e`ku~ank }ocktcuandieikconu/ e~yc |nktc nk bnzj`oczi`ue`a` }z`d~et` likco une` bc uid` }z`bi!jidc nk N~z`}c/ dn l`zac s~n u~ diu}nk!uceiõk s~ndc nk ack`u nreo~ui|cu dn oculczacen~tiecu+ ]czc t`d`u o`u s~n }inkucks~n u~ uco~d k` nu ~k knh`ei` y un s~in!znk `e~}cz dn nooc diznetcanktn/ o`u eck!kãjie`u tnkna`u oc znu}~nutc6 c~t`e~oti|`y c~t`e`ku~a`+ Nk oc lnzic bcjzã diu}`ki!jonu hzck ecktidcd dn unaioocu dn }ocktcuandieikconu/ cuá e`a` t`d` o` knenuczi`}czc u~ e~oti|` nk nrtnzi`z ` iktnzi`z+Tnkna`u }`z dnocktn a~eb`u dnuclá`u/}~nu oc u`eindcd knenuitc zneijiz ikl`z!acei`knu s~n un on `e~otck y dnuecztcza~eb`u |inf`u }znf~iei`u+ No ecaik` |c cunz oczh`/ }nz` nutca`u oonk`u dn io~uiõky hckcu+ Ih~co s~n e`k Bihboiln eznc!a`u ~k oádnz a~kdico dn ocu Lnzicu dnoEãóca`/ e`k k~nutz` k~n|` }z`ynet`/Hz`xAnd/ |ca`u c ockvcz ~k }z`yne!t` s~n unzã znlnznktn nk ocu lnzicu dnc~t`e~oti|` andieikco+ \`o|na`u e`k~k e`ken}t` k~n|`/ }z`lnui`kco/ oia}i`y `zhckivcd`+ Hz`xAnd k` nu ~k anz``zhckivcz ~kc lnzic }czc ucecz diknz` c
 
5
Ti}`6 C~t`lo`zneinktn Ucti|c IkdiecZnkdiainkt`6 5>= ― 4>= hzca`u }`z a: nk iktnzi`z+Nk nrtnzi`z/ 8> hzca`u }`z }ocktc+Eieo` dn |idc6 dnudn oc uinajzc bcutc oc e`unebc/c}z`riacdcanktn <= dácu nk iktnzi`z y ~k aãria`dn 8= dácu nk nrtnzi`z+Nk nrtnzi`z/ nk }cáunu aãu lzá`u dn octit~d k`ztn6Na}invc nk acy`f~ki` y tnzaikc nk f~oi`ch`ut`+Nk v`kcu aãu eãoidcu/ nu }`uijon `jtnknz aöoti}onue`unebcu+ Nk v`kcu tz`}ieconu/ d~zcktn t`d` no có`+Nlnet`6 U~jidõk/ nutia~oceiõk n~lõziecCz`ac Ucj`z6 Clz~tcd`/ lo`zcoTBE6 3>!32 .]czcdiun Unndu unoneei`kõ oc }ocktc aãu znuik`uc dn u~C~t`aczic k¶+ 3 }czc ~tioivczoc e`a` }ocktc }cdzn/ y ocez~võ e`k ~kc |czindcd Ucti|c a~y lca`uc }czc }z`d~eiz~kc k~n|c hnknzceiõk+ O` s~n dnue~jzinz`k e`k nutcuunaioocu l~n u`z}znkdnktn/ cuá s~n c|ckvcz`k ~k }cu`aãu y unoneei`kcz`k ocu }ocktcu Ucti|c s~n e`o`ecjckaãu y ocu ez~vcz`k nktzn noocu+ No znu~otcd` l~n ~k bájzid`c~t`lo`zneinktn aãu Ucti|c e`k coh~k`u zcuh`u dnIkdiec+ C~t`aczic II tn bcen |`ocz e`a` ~k e`antc+ O`uj~du/ zie`u nk lzchckeicu y znj`ucd`u dn znuikc/ u`k o`uznu}`kucjonu dn ~kc e`a}ontc c}ctác e`k ~k j~nk nlnet`znocfcktn e`z}`zco czaõkie`+ Eznen zncoanktn |ih`z`uc}czc u`}`ztcz no }nu` dn ocu lo`znu nk l`zac dn nu}izco+Oc znoceiõk nktzn no eãoiv y oc b`fc nu nrenonktn }czc ~kackie~zcd` zã}id`+ Nk iktnzi`znu/ }~ndn eznenz nktzn 8=ea y ~k antz` dn cot~zc/ y nk nrtnzi`znu cök aãu+ Idnco}czc no e~oti|` dn h~nzziooc/ aöoti}onu e`unebcu y e~oti|`iktnzi`z e`k nu}cei` oiaitcd`7 un knenuitck }ocktcu dntcacó` andi`+ Nutcu }ocktcu hczcktivck ~k znkdiainkt`zã}id` y }`tnktn/ y £u`k ~kc uctiulceeiõk e`a}ontc }czco`u cacktnu dn oc |czindcd Ucti|c#
L`t`6 ]czcdiun Unndu
    C   ~    t   `   a   c   z    i   c    I    I
]chn 5 hizoEcztc dno ndit`zÁkdien 5S~nzid` U`t Unezntu >]z`d~et`u 3No |icfn dn Aioc 3<Uneeiõk onhco =Ceti|iua` Econkdczi` o~kcz >Biut`zic dno e~oti|` dn iktnzi`z 5=Biut`zic dno ond 55Ucti|cu nk iktnzi`z 59Acdznu e`k ond 45e~oti|` e`k E@ 4>]ocktcu eca}n`kcu 42K`tieicu >4]`t Ub`} >2Tnzaikct`z Xnnd <=Enz|cktnu <Uxnnt Unndu6 c~t`o`zneinktnu <9D~teb ]cuui`k 8E`a}`utcfn 84Eckkcnut 88]`utnz 82Z`unktbco 2=@ztnhc Ikdiec 2<Ackie~zc andieikco 9=C~t`e~oti|` andieikco 95Ucti|nr 98Lnztioivcktn aédie` 3=a`n+ 3=>Iktnzknt 3=2
TCAJIÉK NK NUTN KÖANZ@6
\inkn dn oc }zianzc }ãhikc 
nr}`uit`znu y |iuitcktnu+ K~nutz` u~nó`nu dnuczz`oocz nutn k~n|` e`ken}t` yoon|czo` c oc nrenonkeic/ c}`ztckd` |co`zcócdid` tckt` c o`u s~n ce~dck/ e`a` ct`dc oc u`eindcd nk hnknzco+]`z u~}~nut` ~kc lnzic nu a~eb` aãus~n ~k e`ken}t`/ }`z o` s~n nut`u có`ubna`u nutcd` j~ueckd` no o~hcz idnco}czc k~nutz` }z`ynet`u/ s~nzáca`u ~kzneikt` c oc cot~zc dn k~nutz` u~nó`/ ~ko~hcz ec}cv dn `lznenz no anf`z nkt`zk`y o`u anf`znu unz|iei`u/ tckt` c |iuitcktnu/e`a` nr}`uit`znu+ Dnudn s~n enonjzca`uoc Bihboiln Ãautnzdca nk no }cocei` lnzicodno ZCI Ãautnzdca/ kcdin bcjác |~not` cenonjzcz ~kc lnzic eckkãjiec nk ~k }cocei`lnzico+ Tzcu bcenz ~k ckãoiuiu zih~z`u` ydnuecztcz a~ebcu `lnztcu/ bna`u e`kun!h~id` ~k` dn o`u anf`znu }cocei`u lnziconudn N~z`}c/ un tzctc dn lnzic dn \conkeic/no o~hcz d`kdn un bcenk lnzicu }~ktnzcu/e`a` oc lca`uc Ijnzlo`zc/ ~kc dn ocu lnzicuchzáe`ocu aãu ia}`ztcktnu dn N~z`}c+ Nutnzneikt` e~nktc e`k ocu e`kdiei`knu idnconu}czc k~nutz` }z`ynet`/ yc s~n }`dzã `lzn!enz t`d` ti}` dn unz|iei`u c |iuitcktnu ynr}`uit`znu+ Cdnaãu oc ei~dcd dn \conkeicnu no uiti` idnco/ tckt` }czc o`u knh`ei`u/e`a` }czc ocu |cecei`knu+ ]`z ~k ocd`tnkna`u ~kc hzck e`kenktzceiõk dn ~u~c!zi`u/ e~oti|cd`znu y na}znucu+ \conkeic nuoc ei~dcd dn Nu}cóc s~n e~nktc e`k aãuna}znucu dndiecdcu co c~t`e~oti|`+ ]`z`tz` ocd` \conkeic nu ~kc ei~dcd idnco}czc no dnuecku`/ tckt` }`z u~ eoiac ynrenonktn hcutz`k`aác/ e`a` }`z t`d`uo`u unz|iei`u s~n `lznen oc ei~dcd y u~uia}znui`kcktnu e`kf~kt`u czs~itnetõki!e`u/ cuá e`a` hzckdnu }ocycu+Bna`u cos~iocd` ~kc }ocktc u~}nzi`z dnLnzic dn \conkeic/ e`k :=+=== antz`u e~c!dzcd`u c k~nutzc diu}`uieiõk y `}ei`knu ce`ktzctcz aãu nu}cei` ui l~nzc knenuczi`+Hzceicu c nutc ca}oit~d/ }`dna`u bcenz~kc lnzic cjinztc c t`d`u/ d`kdn kcdin uns~ndn nreo~id`/ d`kdn k` bcyc kcdin s~nzneijc ank`u nu}cei` dno s~n dnunc ` uns~ndn nk ~kc oiutc dn nu}nzc+ No nu}cei`s~n bna`u cos~iocd` zneijn o~v kct~zco/}`z o` s~n nk no enktz` dn Hz`xAnd eznc!zna`u no And]czg/ ~k }czs~n jcf` tneb`e`k ãzj`onu y }ocktcu andieikconu/ d`kdnoc hnktn un }`dzã cunu`zcz u`jzn ~u`uandieikconu dno eckkcjiu y `tzcu }ocktcu+]`z u~}~nut`/ Hz`xAnd/ k` nu ~kc lnzicnkl`ecdc nk nreo~ui|c }czc o`u nklnza`u/t`d` no s~n tnkhc iktnzéu nk no c~t`e~oti|`dno eckkcjiu ` dn `tzcu }ocktcu andieikc!onu unzã jink zneijid` y }`dzã e`ktcetcze`k ~k a`ktõk dn na}znucu nu}neicoivc!dcu nk nutn unet`z Co lik y co ecj` e`ku~!aiz ~kc }ocktc s~n tn bcen unktiztn jink/uik d~dc nu andieikco+ Cdnaãu yc nutc!a`u }zn}czckd` ~kc unzin dn ceti|idcdnuoödiecu/ aãu cooã dno tzckuitcz }`z ~kc LnzicE`anzeico/ oc |iuitc c Hz`xAnd unzã ~kcc~tnktiec nr}nzinkeic }czc zne`zdcz t`dcoc |idc+ No :=/ :3 y :: dn cjzio ocu }~nztcudn Lnzic dn \conkeic un cjzizãk }czc e`hnzno acy`z n|nkt` dn c~t`e~oti|` andieikcodn t`dc N~z`}c+ Cooá tn nu}nzca`u+

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->