Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
S. Kulišić - P.Z.Petrović - N.Pantelić - Srpski mitološki rečnik

S. Kulišić - P.Z.Petrović - N.Pantelić - Srpski mitološki rečnik

Ratings: (0)|Views: 93|Likes:
Published by PilipendaRistov

More info:

Published by: PilipendaRistov on Apr 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/05/2013

 
4
Я. ВСЗПЯПЇ » М. Е. МЖШЪАИПЇ» О. МКОШЖЗПЇ
 
ФЪМФВПГПШАЗАЯВПЪЖЫОПВ
 
ДПДЗПАШЖВК ФПОШЖЛЖ
 
ПЛНКИКЫВА МЪЖНСЛЖЇЖ ОАЗПШ
 
ДЖАБЪКН#ШЖЪКЛПЏЖ 8;
 
ОАЗПШ 49;:ДЖАБЪКН
 
 
8
СИАН
 
ЪЖЫОПВ АДСЦИКШК ГПШАЗАБПЏС ФЪДК П ХЪОАБАЪКХК# ваџк# п маъжн ожвпц лкопгљпипц ъклзпвк п фмжхпэпыоафшп# пмкв мъжнфшкиљк хжзпос. Фкгк гкшжъпџк машпыж пл нкзжвж фшкъпож#мъжнфшкиљк џжнос мъжепижзс# къцкпыос пнжазабпџс# наожвзж п жшопывс вкъквшжъпфшпвс# кзп ож анъкекикпфшаъпџфва нпэжъжохпъкђж фкгпц окхпџк. Ижъсџжга# гжјсшпг# нк їж аиа фмкџкђж фъмфвпц п хъоабаъфвпцадпыкџк п ижъаикђк пгкшп фиаџж амъкинкђж п с шагж яша џж Ъжыопв лкгпяљжо п вка мъип мъпзаб џжноагмашмсопџжг ъжыопвс џсеоафзаижофвж гпшазабпџж.
 
Вка яша џж малокша# гпшазабпџк џсеопц Фзаижок# аоква вква џж фкысикок с пфшаъпџфвпг плиаъпгк#с окъаноаг мъжнкђс# окъанопг адпыкџпгк п ижъаикђпгк# ож анъкекик мкошжао џжнож ипяж п ъклипџжопџж ъжзпбпџж. Лдаб шабк п окя Ъжыопв ижзпвпг нжзаг опџж гпшазаявп с сфваг локыжђс шж ъжып# кзп адсцикшкдабкшс гпшазаявс гкшжъпџс ваџк мъжшжеоа анъкекик опеж эклж с ъклиаџс окяж фшкъж ъжзпбпџж. Шс смъиаг ъжнс фмкнкџс гоабк ижъаикђк а ъклопг гпшазаявпг дпїпгк# ипзкгк# фсјкџкгк# икгмпъпгк пфзпыопг нжгаофвпг дпїпгк. Ъжыопв# сл ша# фиаџпг окџижїпг нжзаг адсцикшк гоабадъаџок окъанокижъаикђк# гкјпџфвж ъкнђж п опеж жзжгжошж всзшк ваџп мавклсџс аноаф мъжгк мъпъанп# дпљвкгк#епиашпђкгк# ожджфвпг шжзпгк# кшгафэжъфвпг маџкикгк# мк п мъжгк маџжнпопг мъжнгжшпгк# вка яша фс#ок мъпгжъ# ижъпбж# фжвпък п фз.# ваџпгк фж мъпмпфсџж гпфшпыок гаї п ваџп
 
фс мъжнгжш всзшк пзп кшъпдсшожваб фшкъаб даекофшик. Адсцикїжоп фс шквајж адпыкџп п ижъаикђк с ижлп фк ъкнаг# ф мъаплианђаг# мъжфижбк фк лжгљаъкнђаг п фшаыкъфшиаг# лкшпг гоаяшиа ижъаикђк п ижъфвпц адпыкџк ижлкопц лк љснфвпепиаш ан ъајжђк на фгъшп# бнж фж мафждоа пфшпыс ижъаикђк п адпыкџп пл всзшк маваџопвк.Гоабк ижъаикђк п гоабп адпыкџп ижлкоп фс лк маџжнпож мъклопвж п фижшваипож"# п фкнъеж афшкшвжадпыкџк п адъжнк ваџп фс фж с фшкъпоп иъяпзп с анъжјжоа надк банпож п мъжнфшкиљкџс с фсяшпоп афшкшвж џжнож мъпъанож ъжзпбпџж. Ок шкџ окыпо# Ъжыопв фкнъеп п аож жзжгжошж пл мъжшжеоа опепц эклк окяжфшкъж окъанож ъжзпбпџж ваџп фс нжзпгпыоа сязп п с фкфшки ипяжб мкбкофваб всзшк# нк дп лкшпг#адсцикїжоп цъпяїкофвпг всзшаг# мъжнфшкиљкзп фмжхпэпыос эаъгс фмкџкђк окъанож ъжзпбпџж фкцъпяїкофшиаг. Аинж дп фмкнкзк п ижъаикђк а ожвпг пфшаъпџфвпг зпыоафшпгк# ваџпгк џж с мъахжфснжпфшаъплкхпџж окъан мъпнкика плижфож гпфшпыож афадпож# фшикъкџсїп наожвзж ан ђпц гпшфвк дпїк.
 
" Нкшсгп мъклопвк п фижшваипок алокыжоп фс ма фшкъаг /џсзпџкофваг) вкзжонкъс# вква џж ша с окъанс дпзасадпыкџжоа.
 
Ф нъсбж фшъкож# Ъжыопв анъкекик п фшкђж окяж оксвж# џжъ фс машмсопџк адџкяђжђк маџжнпопцижъаикђк п адпыкџк ижїпоаг дпзк габсїк с аопг фзсыкџжипгк бнж а ђпгк мафшаџж икљкож фшснпџж. Вква џж# гжјсшпг# шквипц фшснпџк ижагк гкза# опфга фж маожвкн габзп смсяшкшп с нсдљк адџкяђжђк фсяшпожожвпц ижъаикђк п адпыкџк. Фшабк п адъкнк плижфопц маџгаик мъжнфшкиљк ипяж бъсмпфкђж п анъжјжосвзкфпэпвкхпџс гкшжъпџж ожба ђжоа машмсопџж адџкяђжђж. Мъп аиквиаг
 
фшкђс фшикъп# п маъжнлкџжнопывж ваохжмхпџж Ъжыопвк# фшкзож фкъкнђж ксшаък п џжнпофшижож ъжнквхпџж# гаъкза џж маожбнж наїпп на плижфопц ъклзпвк с фцикшкђпгк маџжнпопц ксшаък. Фшснпалопџж кокзплж# ок япъаџ вагмкъкшпиоаџафоаип# лкцшжикзж дп шазпва иъжгжок
 
нк џжнко аиквки ъжыопв џая лкнсба ож дп сбзжнка нкок.Гкнк фга фижфоп нк фип маџгаип опфс габзп дпшп адсцикїжоп# нк џж маожяша п мъамсяшжоа# пзпнк џж ожбнж бъкјк гаенк п фсипяж кокзпшпывп пфхжмвкок ” 
 
гп фж пмкв окнкга нк їж Ъжыопв п с аиагадзпвс дпшп ан ваъпфшп# вква фшъсыђкхпгк# шква п япъжг въсбс ыпшкзкхк.
 
 
1
ФШКЪК ФЪМФВК ЪЖЗПБПЏК П ГПШАЗАБПЏК
 
А ЪЖЗПБПЏП ФШКЪПЦ ФЪДК П САМЯШЖ ЏСЕОПЦ ФЗАИЖОК пгк ижагк гкза манкшквк спфшаъпџфвпг плиаъпгк. Фкамяшжђж иплкошпџфваб мпфхк Мъавампџк# пл UI ижвк# ваџп вкеж нк Фзаижопмаяшсџс иъцаиоаб дабк# бафманкък бъагк# п ђжгс еъшисџс баижнк ” 
 
фиквква фж мъижофшижоа аноафп ок џсеок фзаижофвк мзжгжок# ваџк џж Мъавампџж габка даљж малокикшп. С дсбкъфвпг плиаъпгк фмагпђс фждаекофшик Фикъаб п Нкедаб# ваџжгс дп анбаикъкзк п фъмфвк шъкнпхпџк а Нкдабс. Нъсбпц манкшквк адабаипгк фшкъж ъжзпбпџж џсеопц Фзаижок с пфшаъпџфвпг плиаъпгк ожгк.
 
С џжноаг фъмфваг оагавкоаос пл 4858. банпож окианп фж окъаноа ижъаикђж а исванзкхпгк ваџпбаож адзквж п ваџп плжнаяж гжфжх п фсохж. Ожвп плиаъп мавклсџс нк фс џсеоп Фзаижоп маяшаикзпмаџжнпок ожджфвк шжзк. Шква фж с џжноаг бзкбазфваг плиаъс пл 4=68. банпож вкеж2 ‐Ква зп дп фж взкокзфсохс кзп гџжфжхс кзп поаг фшиаъжопс# вп ша ыпоп# фкбъџжяк фгъшоа.( С плиаъпгк пгк манкшквк п аижъаикђс с абђжипшж лгпџж пзп лгкџжиж# к фмагпђс фж п
изфип
 
 ” 
 
ыкъадопхп /шква с вђплп). НсякоаиЛкваопв фкнъеп лкдъкос фмкљпикђк гъшикхк лк ваџж фж фгкшъкза нк фс фж маикгмпъпзп. Нсдъаикывппфшаъпыкъ Зсвкъпї фкамяшкик нк џж шжза хкък Нсякок фкцъкђжоа сл фижшж икшъж# яша Оанпза
 
адџкяђкиквка афшкшкв ожвкнкяђжб адпыкџк фмкљпикђк гъшикхк. С пфшаъпџфвпг плиаъпгк пл UII на Ц ижвк окзклпгаожмафъжнож манкшвж а фмкљпикђс гъшикхк ван џсеопц Фзаижок# нав окг къцжазаявк пфшъкепикђкашвъпикџс п фкг окыпо фмкљпикђк# к лкшпг п окыпо фкцъкђпикђк гъшикхк# ваџп с маожыжг анбаикък пвкфопџпг окъанопг адпыкџпгк. С мъжианпгк бъывпц зжбжонп а цъпяїкофвпг гсыжопхпгк фъжїс фжплъклп
шъждк
 
 ” 
 
еъшик п
шъждпяшж# шъждопв
 
 ” 
 
гжфша ок вагж фж мъпоафпзк еъшик.
 
Лдаб шква афвснопц манкшквк с пфшаъпџфвпг плиаъпгк# ожвп фшкъпџп оксыопхп фгкшъкзп фсэазвзаъ# мъж фижбк окъанос мажлпџс# бзкиопг плиаъаг лк смалокикђж окяж гпшазабпџж. Ок афоаисокъанож вђпежиоафшп Оанпза џж плъкнпа адпгос п хжзаипшс фшснпџс а фшкъаџ фъмфваџ п цъикшфваџ ъжзпбпџп. Гжјсшпг# нк дп эазвзаъок бъкјк габзк мафзсепшп вка маслнко плиаъ лк мъасыкикђжгпшазабпџж фзаижофвпц окъанк ” 
 
вква пфшпыж Опнжъзж /@ifmfxcf) ” 
 
дпза дп мъж фижбк машъждоамъаижъпшп нк зп џж ъжы а фшикъоаг окъаноаг ижъаикђс# к лкшпг сшиънпшп яшк џж мъжслжша ан нъсбпцокъанк п# окџлкн# въпшпывп плниаџпшп с шаџ бъкјп аоа яша пгк гпшазаявс афоаис п мъжнфшкиљк плижфосиъжноафш лк мъасыкикђж гпшазабпџж фзаижофвпц окъанк. С Оанпзаиа иъжгж оксвк џая опџж мъсекзк шквижгабсїоафшп. Наиаљоа џж ква вкежга нк фж# маъжн окъанож вђпежиоафшп# лк мъасыкикђж фшкъж фъмфвж ъжзпбпџж Оанпза габка мафзсепшп џая фкга Исваипг жшоабъкэфвпг фмпфпгк п манкхпгк# п шжв мъиагвђпбаг Фъмфваб жшоабъкэфваб
 
лдаъопвк. Лдаб шабк# п маъжн амфжеопц вагмкъкшпиопц кокзплк п фгжзпц ъжваофшъсвхпџк# Оанпзаик фшснпџк пгк нкокф ижагк абъкопыжос оксыос иъжноафш. Мъжгк фижгс шагж#гаежга ъжїп нк бзкиоп плиаъ лк малокикђж фшкъж фъмфвж ъжзпбпџж /п гпшазабпџж с сежг фгпфзс)мъжнфшкиљкџс окъанок ижъаикђк п окъаноп адпыкџп# ваџп фс# ма гпяљжђс Ыкџвкоаипїк# ‐лк фшкъс фъмфвс ъжзпбпџс башаиа п џжнпоп плиаъ(. Дабкшк бъкјк а окъанопг ижъаикђпгк п адпыкџпгк ваџк џж на фкнкфкдъкок п адџкиљжок# вка п ожвазпва фшснпџк плъкјжопц ок афоаис аиж бъкјж# мъсекџс габсїоафш нк фж#лкцикљсџсїп амяшжг окмъжшвс оксвж а мъиадпшопг ъжзпбпџкгк# фкбзжнкџс афоаиож вкъквшжъпфшпвж фшкъжфъмфвж ъжзпбпџж п адџкфоп маъжвза п фсяшпок гоабпц адпыкџк п ижъаикђк.
 
Вква џж с окъанопг адпыкџпгк п ижъаикђпгк фкысикок мъжшжеоа опек# копгпфшпыва
.
нжгаопфшпывк эклк фшкъж фъмфвж ъжзпбпџж# гоаба џж шжеж с шаџ бъкјп ашвъпшп жзжгжошж ижъаикђк с ипякдаекофшик# ваџк џж п цъпяїкофвк хъвик мъижофшижоа окфшаџкзк нк машпфож# пзп нк пц дкъжг сижнж савипъж фиаџж шжазаявж ваохжмхпџж. Лдаб шабк фж плижфоп жзжгжошп мкбкофвпц даекофшкик габс окџмъжокїп с ижъаикђпгк п адпыкџпгк ижлкопг лк маџжнпож цъпяїкофвж фижшпшжљж.
 
Вка бзкиос вкъквшжъпфшпвс фшкъж фъмфвж ъжзпбпџж Ыкџвкоаипї џж фгкшъка гжфша п локыкџ ваџж с ђаџпгк всзш мъжнквк. ‐Фип мъклопхп с банпоп# фк Дкнђпг нкоаг ок ыжзс# ” 
 
вкеж Ыкџвкоаипї”бъсмпяс фжава шабк всзшк7 вснпвкга окџижїп дъаџ еъшкик# фзсыкџопц п мжъпанпыопц# окгжђжо џж мъжхпгк. Джлмъжшжъпикђк гаеж фж ъжїп нк фж
хжзк фъмфвк ъжзпбпџк фианп ок всзш мъжнквк
.( Пква всзш мъжнквк# псамяшж маваџопвк# джл фсгђж# пгк плслжшоа п ижагк локыкџоа гжфша с фшкъаџ фъмфваџ ъжзпбпџп# аиа

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->