Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SANU - Posebna Izdanja - Vizantijski Izvori Za Istoriju Naroda Jugoslavije Tom 4

SANU - Posebna Izdanja - Vizantijski Izvori Za Istoriju Naroda Jugoslavije Tom 4

Ratings: (0)|Views: 137|Likes:
Published by PilipendaRistov

More info:

Published by: PilipendaRistov on Apr 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

 
INSTITUTUM BYZANTINUM
 ACADEMIAE SERBICAE SCIENTIARUM ET ARTIUMSEORSUM EDITA 
LIB.
XII
FONTES BYZANTINI
HISTORIAM POPULORUM JUGOSLAVIAE
SPECTANTES
TOMUS IV 
Serbocroatice interpretati et commentariis ornati
ab
/.
KALIĆ, B. FERJANČIĆ, N. RADOŠEVIĆ-MAKSIMOVIĆ 
Recensentibus
GEORGIO OSTROGORSKY 
et
FRANCISCO BARIŠIĆ 
BEOGRAD1971
ВИЗАНТОЛОШКИ ИНСТИТУТ
СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИПОСЕБНА ИЗДАЊА 
КЊИГА 12
ВИЗАНТИЈСКИ ИЗВОРИ3A ИСТОРИЈУ 
НАРОДА ЈУГОСЛАВИЈЕ
TOM IV 
Обрадили
JOBAHKA КАЛИЋ, БОЖИДАР ФЕРЈАНЧИЋ,НИНОСЛАВА РАДОШЕВИЋ-МАКСИМОВИЋ
Уредници
ГЕОРГИЈЕ ОСТРОГОРСКИ 
и
ФРАЊО БАРИШИЋ
БЕОГРАД1971
 
Издаје: Византолошки институт САНУ, Београд, Кнез-Михаилова 35Штампа: Издавачка установа „Научно дело", Београд, Вука Караџића 5
САДРЖАЈ
Стр.
Предговор VIIСкраћенице IX I Историјски списи — обрада:
Ј. Калић;
цревод:
Н. Радошевић-Мак-
симовић
Јован Кинам 1' Иикита Хонијат 107II Беседе и песме:
Б. Ферјанчић
Теодор Продром 173Михаило Солунски 185 Анонимни песник XII века (codex Mare. gr. 524) .... 195Михаило Анхијалски 199Константин Манасије 207Евстатије Солунски 215Никита Хонијат 225Нићифор Хрисоверг 239Георгије Торник 245Писмо цара Исака II Анђела папи Целестину III . . . . 249
 
ПРЕДГОВОРВести византијских писаца обрађене
γ
овој књизи односе сена један изузетно важан, али и недовољно расветљен период нашеисторије. Оне се групишу око једне централне теме: борбе српске државе за самосталност.Почетне етапе борбе Рашке против византијске превласти, којепадају у доба цара Алексија I Комнина, одразиле су се у вестима АнеКомнине обрађеним на крају претходне књиге
Византијских изво- ра за историју народа Југославије.
Ο
њеној главној, пресудној фази,која се протеже кроз већи део XII века и води стварању независне државе Немањине, обавештавају пре свега, надовезујући се времеи-ски на Анину „Алексијаду", историјски списи Јована Кинама и Ни-ките Хонијата. Кинамове и Хонијатове вести заузимају централноместо у овој кљизи и чине њену срж. Ту су сакупљени и подробнокоментарисани не само сви они њихови подаци који говоре o Cp-бима, већ и они који спомињу градове и крајеве са територије да-нашње Југославије. Тако су узети у обзир многи подаци
ο προ-
 лазу крсташа кроз балканске земље и нарочито
ο
византијско-угар-ским ратовима, махом вођеним на нашој територији и посебнозначајним за византијско-српске односе тога времена.Изузетна вредност Кинамових и Хонијатових података за нашу прошлост добро je позната и у науци одавно уочена. Списи ових византијских историчара неоспорно су највреднији и најсадржај-нији извори којима располажемо за историју Србије у XII веку.
Познато je међутим такође да њихове вести стављају истраживаче
пред многе сложене проблеме. Јер, ма колико драгоцена била, оба-вештења која ови византијски писци дају 
ο
збивањима у Србији,ипак су непотпуна, нису ни увек тачна, a често се и не слажу ме- ђусобно. Нека питања мораће остати отворена. Но, може се сва-како рећи да пажљивим преиспитивањем свих Кинамових и Хони- јатових података, њиховом проницљивом упоредном анализом, каои конфронтирањем са другим изворима, коментар Јованке Калић у овој књизи често долази до нових, убедљивијих и сигурнијих ре-шења. Тим коментаром je проучавање Кинамових и Хонијатових вг-сти
ο
српско-византијским односима знатно продубљено, a самимтим je унапређено и наше познавање историје Србије у XII веку.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->