Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Unsko-sanske novine Krajina [broj 831, 30.3.2012]

Unsko-sanske novine Krajina [broj 831, 30.3.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 646|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2013

pdf

text

original

 
ZIPBN/ 4:% gbvp ! ajylbn 6:26% ha`keb/ Fkmbw/ Ha`keb
]SK
>Fval<
=42
dklieb 2 NG
xxx% ytenvblkeb%dag%fb ! i'gbko<yteaskei
J
fkm%eip%fb
NA BT@B YTN'b<OANBOEKK\FAVK 6:26%
EivgkeAhvi~iskw/nbe`k`bp|bebuioeknbDb|keb
TNYZ^PKEB YETNA'TBETNAH NBEPAEB 
EBUIOEKN AZWKEI FKMBW YVYUKA OANBDKLTNY@A\SAOY SOBTEKNY KGZAVPBEI HVYZBDKLI
Fkmbw k`i y zatba svkli`be 99 gkokaeb iyvb
ZAPZKTBE YHASAV K\GI_YGKEKTPBVTPSB ZAOLAZVKSVI@IK SBNYCTNI FBENI
Gkektpbvtpsavihvitkvb nbgbpyuipkvk zatpa
ZVALINP YUIEKDBYETNA'TBETNAH NAOI@JB
Gknvafkaoa~nb`itpkobdklb sa`i
Gkektpbvtpsa zaolazvksvi`i vihvitkvbp winbgbpy a` 0 zatpa/ ~pa |ebuk `b wi zaola'zvksvi`ekdk zobwbpk nbgbpy a` 4/39 zatpa/fy`ywk `b li nvblelb nbgbpb na` asahnvi`kpb 8/8: zatpa/ `an pva~nask afvb`invi`kpb ei gahy fkpk siwk a` li`be zatpa%
\bpvbjiei k|glieia`oyni a zvigklk
 
Fkmbw/ 4:% gbvp!ajylbn 6:26% ha`kei
6
Yetna'tbetni easkei NVBLKEB
bnpyioeatpk
 Sob`b Yetna'tbetnah nb'epaeb a`vjbob li y zipbn/ 64%gbvpb/ 34% tli`ekdy% K|giyatpboah/ vb|gbpvbek ty< Zobevb`b Bhiedkli |b zvksbpk|bdkly|b 6:26% ha`key/ Zvahvbg vb'`b LY Toyjfb |b |bza~olbsbeliYTN'b Fkmbw t Ckebedkltnkgzobeag |b 6:26%/ Zvahvbg kzobe vb`b LY \bsa` |b |b~pk'py nyopyveah ebtoklib |b6:26% ha`key/ Zvahvbg vb`bLY Tzagie fkfokapinb ‟Tnie'`iv Nyoieaskw‗ FatbetnkZipvasbd |b 6:26% ha`key/ K|s' li~pbl a vb`y LY Tzagie fkf'okapinb ‟Tnie`iv Nyoieaskw‗Fatbetnk Zipvasbd |b 6:22%ha`key% pi K|sli~pbl a vb`yZaolazvksvi`eah |bsa`b |b6:22% ha`key%
A`hasaveatp |bvksbpk|bdkltnizvazytpi
 Bhiedklb |b zvksbpk|bdklyYetna'tbetnah nbepaeb yasal wi ha`kek pijk~pi tpbskpkeb vli~bsbeli zvafoigb ebha'gkobekm panag zvapinokm ha`'keb% Eb |bmplis zvigklivb Mb'g`kli Okzasbui gieb`j'giep Bhiedkli zatifea wi tiza|bfbskpk bebok|ag k ypsvk' sbelig a`hasaveatpk |b zvk' sbpk|bdkltni zvazytpi ytoli`nalkm li zvadit pvbetcavgbdkli`vjbseah sobtek~psb kgbanbpbtpvacboei zatoli`kdi%Nb` li y zkpbely Toyjfb|b |bza~olbsbeli zatifea liktpbneypa `b ty ktza~pasbeiafbsi|i ktzobpb zvigb `i'gafkok|kvbekg favdkgb b yebvi`eag zivka`y fkp wi cav'gkvbe vb`ek pkg nalk wi tb as'ag toyjfag atgktokpk k Sob`kzvi`oajkpk zvalinpi k bnpkseatpknalkgb fk ti eb eblfaolk ebukektnavktpkob vbtzaoajksb tvi`'tpsb |b zapkdbli easag |bza'~olbsbely%Azwiekpa/ zvigkliv k gke'ktpvk y Sob`k YTN tbhobtek tyy zavydk tskg `kvinpavkgbnbepaeboekm ytpbeasb k za`y'|iwb `b eiwi paoivktbpk keivp'eatp pi |bmpklisbly vb`/ zva'bnpkseatp/ zvalinpea `lioasb'eli k vi|yopbpi% Li`be a` pbn' skm zvkglivb li Zaolazvksvi`ek|bsa` YTN/ uklk li k|sli~pbl avb`y ytsalie y| zamsboi%
Azwkebgb 2/8 gko'kaeb NG
Eb zvkli`oah Gkektpbvtpsbzvksvi`i Sob`b YTN ytsalkob li Zvkli`oah a`oyni a `bsbelytbhobteatpk eb Yhasav a viz'vahvbgkvbely afbsi|b ebtpb'okm za Yhasavy fv% NY:26!6::4 a` :3%:6%6::4 |bktpvbjksbeli k intzoabpbdklynviuelbnb eb oanbokpipy ‟Nv'nalisdk KK‗ ' azwkeb TbetnkGatp nba k Zvkli`oah a`oyni a`bsbely tbhobteatpk eb Yha' sav a vizvahvbgkvbely afbsi'|b ebtpbokm za Yhasavy fv%NY :23!6::0 a` 29%:8%6::0|b ktpvbjksbeli k intzoabpbdklynviuelbnb eb oanbokpipy ‟Nvy'mbvk‗ ' azwkeb Tbetnk Gatp% Sob`b YTN ytsalkob liK|sli~pbl Gkektpbvtpsb zaola'zvksvi`i/ sa`azvksvi`i k ~y'gbvtpsb a vibok|bdklk Zvahvb'gb ypva~nb tvi`tpbsb Fy'`jipb nbepaeb |b 6:22% ha`'key ' ‟Nbzkpboek hvbepask`vyhkg eksakgb ' a` sa`ekmebneb`b‗% Zvkma`k a` sa`ekmebneb`b ty tvi`tpsb nalb tinavktpi |b tyckebetkvbeli k|hv'b`eli K a`vjbsbelb sa`ekmaflinbpb k |b `vyhi zatoasiyzvbsolbelb sa`bgb% Ynyzbezvkma` fy`jipb YTN za asagateasy y 6:22% ha`kek k|eatka li ==8%:42 NG/ b y| vb|oknytvi`tpbsb eiypva~iekm zvapin'okm ha`keb tsinyzea az'wkebgb Yetna'tbetnah nbe'paeb li |b zvalinpi `a`klioliea2/8 gkokae NG/ nb|ba livitavek gkektpbv Ig`jb` Hb'oklb~iskw%Eb zvkli`oah Gkektpbvtpsbyeypbvelkm zatoasb Sob`bYTN ytsalkob li Zvkli`oah |bvb|vli~ieli/ a`eatea tglieyzaokdkltnah nagitbvb%Tli`ekdb Sob`i ebtpbsoli'eb li ebnae zby|i/ y zva~k'vieag tbtpbsy/ y| zvktytpsazvi`tpbseknb zbvobgiepbvekmnoyfasb tpvbebnb Zobpcavgi/nbna fk ytyhobtkok tpbs a zvk' li`oa|kgb |b ypsvksbeli lbs'eah kepivitb |b vb`ag a`ha' leaafvb|asekm ytpbeasb Tyt'pbs nbpaokunkm ~naob |b IyvazyN^D ‟Ksbe Zbsba KK‗ Fkmbw kGi`viti ‟@jigboy`ke Uby'~iskw‗ Db|ke%Tnyz~pkeb Yetna'tbe'tnah nbepaeb eb |btli`bely ytvkli`y/ 6=% gbvpb/ vb|vkli~kob li Ekmb`b Gylnkwb `yjeatpkzvi`tli`bsblywih Nagktkli|b naeditkli% Gylnkw li vb|'vkli~ie eb sobtpkpk |bmplis |f'ah easah vb`eah behbjgb'eb y Nbepaeboeal yzvbsk |bketzindkltni zatoasi y nalalwi yfy`ywi afbsolbpk zatoasivy`bvtnah ketzinpavb% AGylnkwisag vb|vli~iely zv' safkpea li y anskvy zatob'ekuni vbtzvbsi fkoa azviuekmgk~olielb nalb ty yzywksbobeb pa `b fk zvipma`ea fkoa`afva vb|gapvkpk K|sli~pbl avb`y Nagktkli |b naeditkli/ukgi fk naebuea fkob ysi`iebzvbntb zvbwielb vb`b k a`ha' saveatpk zatifea nb`b ty yzkpbely vynasa`kadk%
Gylnkw< ei flijkg
Tnyz~pketnkg zatobekdk'gb/ giypkg/ okuea ti |bhasavekdag afvbpka Ekmb`Gylnkw nalk li ytpsv`ka `b eiflijk t asi za|kdkli eiha `b liatpbsny ktnolyuksa za`eka|fah zaey`i easah vb`eahbehbjgbeb y Yzvbsk |b ket'zindkltni zatoasi YTN'b% Ae li nb|ba `b li asb nagktklb yzvapinoi `skli ha`kei ktzvbso' lbob aea ~pa ty `vyhk zvapin'okm 29 ha`keb vb`kok nbna eipvifb%
' Tpalkg k|b aeahb ~pa tbgy Nagktklk |b naeditkli vb`kay zvapinoi `skli ha`kei% Sob`bYetna'tbetnah nbepaeb zvk'gkob li n |ebely K|sli~pbl avb`y Nagktkli |b naeditkli y| |bnolyubn `b ti a`vjk pigbp' tnb tli`ekdb% Ekli gk za|ebpa |b~pa Tnyz~pkeb YTN'b la~ ysklin ekli `afkob k|sli~pbl k |bnolyuni pigbptni tli`ekdi/
nb|ba li Gylnkw%Zvigklb |`vbstpsieah at'khyvbelb zaeasea li k|b|sbobjyuey vbtzvbsy y tnyz~pke'tnkg noyzbgb% @an ty li`ekpsv`kok `b ti nbpihavklbgbnali ty atoafaiei zobwbelbasi |bnaetni afbsi|i tnyz'~pketnag a`oynag ei|bnaekpkaeb kzbn ebzobwyli `vyhk typsv`kok `b ti zatpyzb y tnob`ytb |bnaeag/ `b |bnaetnkafsi|ekdk |b nbpihavkli nality atoafaiei gavbly \bsa'`y |`vbstpsieah atkhyvbelbYTN'b zobwbpk zvigkly/ b `bpa ei ukei/ `a gk~olielb `b liA`oynb Tnyz~pkei Yetna'tbetnah nbepaeb eilbteb kei`aviuieb k `b fk li pvifboak|gkliekpk k elagi lbtea zvi'dk|kvbpk nali ty pi nbpihavkliatoafaiei k na li y afbsi|k|b elkm zobpkpk zvigkly% Bgkv Gyvkw/ nbepaeboekgkektpbv |`vbstpsb k tadklboeizaokpkni |b tnyz~pketnag lihasavekdag nb|ba `b ek y li`eag nbepaey nalk ti a`oy'uka |b zobwbeli zvigkli |`vb' stpsieah atkhyvbelb zobwbelbasi afbsi|i ekli atoafaiebekli`be nbpihavklb tpbeasek'~psb atkg y Yetna'tbetnagnbepaey y nalig ckebedkltnkatoafbbeli zobwbelb 2: nb'pihavklb na~pb ana zip gkok'aeb NG% Gyvkw li nb|ba `bwi Ytpbseag ty`y yzypkpk|bmplis |b ypsvksbeli |bna'ekpatpk tnyz~pketni a`oyni k`b ok li aeb zvasi`ksb% Eb pblebuke naebuea wi tskgb fkpk lbtea `b ok wiga zobwbpk zbv'pkdkzbdkly kok zvigkly/ nb|ba ligkektpbv Gyvkw%
Vb|saleb bhiedklb
Zatobekdk ty y si|k t pkgzvkmsbpkok |bnolyuni y si|k kek'dklbpksb Noyfb zatobeknbT@Z'b nalkg li |bpvbjiebk|glieb A`oyni a eizatvi`'eag yui~wy atkhyvbekm okdb ypva~naskgb navk~pielb |`vbs'tpsiei |b~pkpi eb pivkpavklyYetna'tbetnah nbepaeb%\bpvbjiea li `b sktkey |`vbs'tpsiei zvigkli eb zvkli`oahYzvbseah a`favb \\AYTN'b ypsvyli Sob`b Yet'na'tbetnah nbepaeb k pa `a42% anpafvb |b ebvi`ey nboi'e`bvtny ha`key/ pi `b atkhy'vbea okdi nali y dklioatpk eiyzobpk zvigkly `a 4:% bzvkobpinywi ha`kei ei gaji navkt'pkpk zvbsa eb atoafbbeli a`eizatvi`eah yui~wb y palha`kek%Y| asi kekdklbpksi Tnyz'~pkeb YTN'b |b`yjkob liGkektpbvtpsa |`vbstpsb k tadk' lboei zaokpkni y Sob`k YTN'b k\\A YTN'b `b k|vb`i zvk' li`oah a`oyni a k|gliek A`o'yni a eizatvi`eag yui~wyatkhyvbekm okdb y pva~naskgbnavk~pielb |`vbstpsiei |b~pkpik y vany a` 4: `beb zypig Sob`i YTN'b `atpbsi ytnyz~pketny zvadi`yvy%\ioiea tslipoa `afka li kZvkli`oah A`oyni a k|gliek k`azyek A`oyni a ateksbelyVb|salei bhiedkli Yetna'tbetnah nbepaeb nalb wi/ zvi'gb vkliukgb Mbti Mblvyob'maskwb/ gkektpvb zvksvi`i/ fkpkeynoiyt gahywih zapkdblb kvb|salb y Yetna'tbetnagnbepaey% Sob`b k Tnyz~pkebYTN'b gavbly/ nb|ba li gke'ktpbv Mblvyobmaskw/ zapbneypkvb` asi bhiedkli/ nalb azipgavb fkpk y lbnal tzvi|k tbazwketnkg avhbekgb sobtpk/ bk azwkei fk pvifboi ebwk kepi'vit y zatpalbely asi bhiedkli%Tnyz~pkeb YTN'b za`v'jbob li |bnolyunag |btpyz'ekni Ci`ivboeah zbvobgiepbCi`ivbdkli Fatei k Mivdiha' skei tb za`vyulb YTN'b/ |b`aea~ieli \bnaeb a k|gliek\bnaeb a zvasaiely naep'vaoi |bnaekpatpk navk~pielbzvbsb k| afobtpk fvbekobuna'kesbok`tni |b~pkpi% Fi| za`v'~ni zatobeknb atpba li K|sli'~pbl a navk~piely pinywi fy'`jiptni vi|ivsi |b zva~oyha`key%
T% Zb~bhkw
TNYZ^PKEB YETNA'TBETNAH NBEPAEB
\bpvbjiei k|gliei a`oyni a zvigklk
A@VJBEB 34% TLI@EKDB SOB@I YETNA'TBETNAH NBEPAEB
 Sob`b |bmpklisb vb`/ zvalinpea `lioasbeli k vi|yopbpi
Sob`b YTN `bob li Gkektpbvtpsy zvksvi`i tbhobteatp |b zanvipbeli tpiubleah zat'pyznb y zvksvi`eag `vy~psy ‟K|hvb`elb‗ `%a%a% Fkmbw% Zanvipbeli tpiublb/ viuiea li/ li`kek li ebuke `b ti vb`ekdkgb agahywk `b atpsbvi tsalb zvbsb/ b `aeitie li k|bnolyubn `b ti |btpyzekdkgb y Zbvobgiepy C FkM `ioihkvb `b kekdkvbly visk`kvbeli\bnaeb a tpiubleag zatpyzny%
‟K|hvb`elb‗ Fkmbw y tpiubly
Naoihkl Tnyz~pkei YTN'b nalk li |btli`ba yauk 62% tli`ekdi t `eiseah vi`b zasynba li zvkli`oahi a kgieasbelyEi|bskteah a`favb |b k|fav k visk|kly zaokdkltnah nagitbvb/ vb|vli~iely k kgieasbely uobeasb tnyz~pketnkm vb`'ekm pkliob/ pi tnyz~pkeb Vihkaeboei `izaekli k ^Z@ ®Yetna'tbetni ~ygi¾% Kekdklbpksb gv% Mytikeb Va~kwb/ zvi`'tli`bsblywih Tnyz~pkei YTN'b |b `aea~ieli \bnaeb a k|gliebgb \bnaeb a nagyeboekg `liobpeatpkgb `afkob li li`eahobtey za`v~ny% Kekdklbpksb li afvb|oajieb ukeliekdag `b li zvkglieb uobeb pah |bnaeb k|b|sbob sioknaei|b`asaoltpsa na` hvbbeb zali`kekm azwkeb Yetna'tbetnah nbepaeb/ b zatifea zvksvi`ekdkgb liv kg li vih'ktpvbdklb sa|kob nalkg afbsolbly ateasey `liobpeatp ytoasolieb zvipma`ea k|gkviekg nagyeboekg afbsi|bgb% Ykekdklbpksk li zvi`oajiea fvktbeli pah uobeb/ pbna `b hvbbek eiwi fkpk eb pbl ebuke ytoasoliek |b vihktpvbdklysa|kob% @vyhy tsaly kekdklbpksy/ `b ti eb typvb~elal tli`ekdk ebi k Zvkli`oah a`oyni a ypsvksbely lbseahkepivitb |b vb`ag Gi`viti ―@jigboy`ke Uby~iskw‟ zvi`tli`bsblywk li zasynba/ liv li Naoihkl ytbhobtka `b wipbl zvkli`oah A`oyni fkpk eb li`eal a` ebvi`ekm tli`ekdb/ eb nalal wi fkpk vb|gbpvbe k Zvkli`oah \bnaeb a tvi`'elig afvb|asbely%Eb noyzbgb uobeasb Naoihklb ekli ti eb~ob k bebok|b tpbelb eb Yeksiv|kpipy y Fkmbwy/ naly li eb ateasy vbekli `aei'tieah |bnolyunb yvb`ka tbg Yeksiv|kpip% Naoihkl li li`eahobtea `aeka |bnolyubn `b Gkektpbvtpsa afvb|asbelb `a2:% bzvkob asi ha`kei `atpbsk tsaly bebok|y/ nbna fk ti k asb pbunb eb~ob eb `eiseag vi`y Tnyz~pkei y ebvi`eagzivka`y% Li`eahobtea li ytsalie k |bnolyubn a `aea~iely Fy`jipb |b asy ha`key/ nalk wi fkpk yzywie Sob`k YTN%
NAOIHKL TNYZ^PKEI YTN'b
A` Sob`i |bpvbjie Fy`jip
 
Fkmbw/ 4:% gbvp!ajylbn 6:26% ha`kei
4
Yetna'tbetni easkei NVBLKEB
bnpyioeatpk
Za` hitoag ®@sb`itipha`keb zaeatb k ubtpk¾ asi wiha`kei fkpk afkolijie 29% bz'vko/ @be Bvgkli V FkM/ bgbekcitpbdklb wi fkpk zvbwiebek|ag vb|okukpkm tb`vjblb uklk li dkol `b isadkvbly tliwbelbeb svkligi tpsbvbelb B V FkMk eliekm ytzlimb y atoafa`k'obunag vbpy/ pi `b gob`kghieivbdklbgb vkliuly ktpkeiaflbtek eli|key yoahy k |eb'ubl y pal favfk%Y py tsvmy li cavgkvbe kAvhbek|bdkaek a`fav |b afk'olijbsbeli 6:% ha`k~elkdi a`ateypnb Bvgkli V FkM nalihukei vbpek nagbe`bepk k zvk'zb`ekdk 9% navzytb% Avhbek'|bdkaek a`fav ti pbnaivfbsk k bnpkseatpkgb eb avhb'ek|kvbely afkolijbsbelb ha`k'~elkdi cavgkvbelb 9% navzytb B V FkM/ |fah uihb li k zvk'msbwieb k`ilb a naepkeykpipyvb`b asah a`favb%Kbna wi diepvboeb gbek'citpbdklb y zasa`y @beb Bvgkli V FkM asi ha`kei fkpka`vjbeb y Ytpknaokek/ Avhb'ek|bdkaek a`fav li tbukeka`ipbolbe zobe a`vjbsbelb zv'ahvbgtnkm tb`vjblb y tskmatbg azwkeb YTN'b% Aek wifkpk vb|okukpkm svtpb/ a` salekmtb`vjblb zvina slivtnkm/ nyo'pyvea yglipekunkm k |bfbsekm`a tzavptnkm gbekcitpbdklb%Fkwi a`vjbei k lbsei pvkfkeieb nalkgb wi yuitpsasbpk kyuitekdk tpsbvbelb B V FkMzvina Zbpvkaptni okhi/ Pivkpa'vklboei a`fvbei zb k `bolizvina ateksbelb 9% navzytb kelihaskm li`kekdb%Fahbp zvahvbg afkolijb' sbelb asah kpinbna sbjeah lyfkoilb zvi`skb k saley gb'ekcitpbdkly @be apsaviekm sv'bpb y Saleal fb|k ®B`ko Fi~kw/nb`b wi tsk |bkepivitkvbek ga'wk afkwk asy fb|y h`li wi fkpkzvkviie k tsalisvtpbe mktpavk' ltnk tbp nb`b wi la~ li`eagfkpk vkliuk a mivaltnal favfkfatbetnamivdihasbunkm zb'pvkapb |b ei|bskteatp k dlioask'patp tsali `agaskei% Zatif'ea wi fkpk yziubpolksb tzavptnbgbekcitpbdklb ®Fkdknoklb`b hv'b`askgb YTN'b |b 6: ha`k'eb zaeatb k ubtpk¾/ b yuitpsa' sbpk y elal gahy tsk |bkepivi'tkvbek%!
Ekmb @jbekw Eketnk
Dkol zatlipi zvi`tpbseknbIYCAV'b Mytikey Va~kwy/zvi`tli`bsblywig Tnyz~pk'ei YTN'b/ fka li vb|hasav abnpyioeal tkpybdklk eb asagza`vyuly% Va~kw ti eblzvklihatpkgb |bmsboka eb tyvb`'elk k zagawk naly li IYCAV zvyjba tsi zvipma`ei ha`k'ei/ pi li `atb`b~ely tyvb`'ely adklieka siagb za|k'pkseag k afatpvbea navkt'eag% Zagaw IYCAV'b ktskm giyebva`ekm ketpkpy'dklb li ysklin `afva`a~ob kpvifb li `boli vb|sklbpk/ktpbneya li zvi`tli`bsblywkVa~kw%Fkoa li vkliuk k a bnpkseat'pkgb Tnyz~pkei Yetna'tbe'tnah nbepaeb y ebvi`eagzivka`y/ a zvahvbgy vb`bTnyz~pkei YTN'b |b 6:26%ha`key/ pvieypeal inaeag'tnal tkpybdklk eb za`vyulynbepaeb/ pi geahkg `vyhkgzkpbelkgb% Eb nvbly tbt'pbenb zvkzb`ekdk OAP'b|b`asaolek tb zvi|iepkvbekgkecavgbdklbgb/ k|vb|kok tyeb`y `b wi elkmasb tyvb`elby fy`ywi fkpk la~ ytzli~eklb%Gkektpbvtpsa zaolazvksvi'`i/ sa`azvksvi`i k ~ygbvtpsbeb uioy tb vitavekg gke'ktpvag Ig`jb`ag Hboklb~i' skwig ebtpbsolb tb za`v~nagzaolazvksvi`ekg zvak|sab'ukgb% Zapsv`b pahb litpi kei`bseb a`oynb Sob`i YTN'b a vihvitkvbely `kliob nbgb'pb eb nvi`kpi |b zvaolipey tli'psy%Ytsalieb a`oynb `bob li|ioiea tsklipoa |b zapzktksb'eli yhasavb tb Sbnyctnagfbenag ' ckoklboag Fkmbw%Asb fbenb zvklbskob ti eb lbsek za|ks Gkektpbvtpsb za'olazvksvi`i nali li yvi`koanvkpivkli/ b zapzktksbeligyhasavb k|giy Ig`jb`bHboklb~iskwb/ gkektpvb za'olazvksvi`i k Bgkvb Atgb'euiskwb/ `kvinpavb ckoklboiasi fbeni/ zauiob li vibo'k|bdklb li`eaha`k~elih visa'oskeh nvi`kpb |b ~pa li Sbnyc'tnb fbenb atkhyvbob gkokaeNG%
' Gkektpbvtpsa zaolazvk' svi`i vihvitkvbp wi nbgbpya` 0 zatpa/ ~pa |ebuk `b wi zaolazvksvi`ekdk zobwbpk nb'gbpy a` 4/39 zatpa/ fy`ywk `b li nvblelb nbgbpb na` asah nvi`kpb 8/8: zatpa/ `an pva~nask afvb`i nvi`kpb eigahy fkpk siwk a` li`be za' tpa% Gk tga `bebt askg zap' zktksbelig yhasavb ebzvbs'kok li`be sioknk navbn `b eb~k zaolazvksvi`ekdk y|kgbeligasah nvi`kpb tsalb zvkgbelb za ateasy zvigklb gahy atp' sbvkpk zvi` zauipbn zvaolipei tlipsi% Pa eb~ig zaolazvk' svi`ekny zyea |ebuk/
'nb|ba li gkektpbv Hboklb'~iskw%@kvinpav Sbnyctni fbeni Bgkv Atgbeuiskw nb|ba li`b siw kgbly sioknk kepivit|b zobtgbe nvi`kpb/ a uigyhasavk k za`bpbn `b `a nvblbti`gkdi auinyly zobtgbeana 4::%::: NG nvblk~nkgzaolazvksvi`ekdkgb%Uobeask vbtzy~pieahAA T@Z Fkmbw a`vjbok ty yypavbn 68% gbvpb naecivie'dkly |b gi`kli eb nalal tyaflbskok `b wi eb a`oynyZvi`tli`ek~psb tpvbeni avbtzy~pbely fkmbwnah a`f'avb yoajkpk jbofy% Hasaviwk apagi/ Gbmgyp Bobhkw/ zvi`'tli`ekn vbtzy~pieah AAT@Z Fkmbw/ ebsia li `buobeask asah a`favb eigahy zvkmsbpkpk nsbokcknbdklinali ty eb elkmas vbuyek|viuiei y a`oydk T@Z'b FkMnb`b ty nba vb|oa|k vbtzy'~pbelb ebsi`iei psv`eli `b lifkmbwnk a`fav vb`ka gkgatpvbebunah tpbpypb |fah ui'hb li y tpbeli eiicknbteatpk`asi`ieb k Sob`b pi Tnyz'~pkeb YTN'b%
' Tli`ekdb Hobseah a`f'avb T@Z'b FkM fkwi a`vjbeb 42% gbvpb y @afaly/ pb`b wifkpk vb|gbpvbeb k jbofb naly li zapzktboa tskm 23 uobeasbAA T@Z'b Fkmbw% Y `any'giepy tga ebsiok bvhygiepinalk ei`salfiea zapsvyly `b li AA T@Z Fkmbw eblavhb'ek|kvbeklk azwketnk a`fav y FkM/ k|b ebt tpali vi|yopbpk/ kpa ty ukeliekdi nali ekna eigaji atzavkpk% @aha`k ok ti `beb~b jbofb ei fy`i zvkmsb'wieb/ gk wiga zatpyzkpk tma' `ea |bnaetnkg zapzktkgb k y zvi`skieag vany avhbek|k'vbpk kgieasbeli easah AA T@Z Fkmbw/
nb|ba li Bobhkw%
Ekmb @jbekw Eketnk
AA T@Z YZYWYLI JBOFY
Hobsek a`favT@Z'b Fkmbw azipa fkmbwnag toyubly
Y TYTVIP HA@K^ELKDKCAVGKVBELB BVGKLI V FKM
Diepvboeb gbekci'tpbdklb y Ytpknaokek
@AFVB TBVB@ELB IYCAV'B K \BNAEA@BSEI SOBTPK YTN'B
Zagaw ysklin `afva`a~ob
ZAPZKTBE YHASAV K\GI_Y GKEKTPBVTPSB ZAOLAZVKSVI@IK SBNYCTNI FBENI \B GKOKAE NG NVI@KPB
Gkektpbvtpsa vihvitkvbnbgbpy uipkvk zatpa

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->