Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
23Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Монголын анагаах ухаан 2005 он

Монголын анагаах ухаан 2005 он

Ratings: (0)|Views: 7,958|Likes:

More info:

Published by: Luvsandorj Jamsranjav on Apr 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/05/2013

pdf

text

original

 
ÌÎÍÃÎËÛÍ ÀÍÀÃÀÀÕ ÓÕÀÀÍ2005 îíä
Åðºíõèé ðåäàêòîð:
Àêàäåìè÷ Ï.Íÿìäàâàà 
Ýìõýòãýæ, õÿíàí òîõèîëäóóëñàí:
Àíàãààõûí øèíæëýõ óõààíû äîêòîð Á.Áóðìàà 
Óëààíáààòàð õîò 2006 îí 
ÝÌßÄÝÌÁÌÀÓÀ
 
ÒÀËÀÐÕÀË 
 
2005 îíä àíàãààõ óõààíû ñàëáàðò ÝÌß-íû çàõèàëãààð ã¿éöýòãýñýí ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæëûí ¿ð ä¿í, ãîë ¿éë àæèëëàãààíû òàëààð íýãäñýí òàéëàíã áýëòãýí ñàëáàðûí õàìò îëîíä ìýäýýëýõ áîëîìæèéã îëãîæ áóé ÄÝÌÁ-ûí Ìîíãîë äàõü ñóóðèí òºëººëºã÷, íî¸í Ð.Õàãåí,ò¿¿íèé ãàçðûí õàìò îëîíä òàëàðõàæ áàéãààã ìèíü õ¿ëýýí àâíà óó.Ìàíàé îðíû íèéãýì, ýäèéí çàñàã, øèíæëýõ óõààíû õºãæëèéí çàðèì áýðõøýýëòýé íºõöºëä ýðäýì ñóäëàëûí àæèë õèéæ, á¿òýýë òóóðâèí ñàëáàðûí õàìò îëîíä ìýäýýëýõ áîëîìæ îëãîæ áàéäàã àíàãààõ óõààíû ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàéãóóëëàãà, ñóäëàà÷äàä òàëàðõëàà èëýðõèéëæ áàéíà.ÝÌß-íû çàõèàëñàí ýðäýì øèíæèëãýýíèé òºñºëò àæëûã õ¿ëýýí àâ÷, ñîíãîí øàëãàðóóëæ, çîõèõ ñàíõ¿¿æèëò îëãîí áèäíèé àæèëä ã¿í òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëæ áàéäàã ÁÑØÓß, ØÓÒÑ-èéí õàìò îëîí, ñóäàëãààíû àæëûí ¿ð ä¿íã ø¿¿í õýëýëöýæ, çºâëºãºº, ä¿ãíýëò ãàðãàäàã ØÓÀ,ÌÀÓÀ-èéí óäèðäëàãà, ãèø¿¿ä, ÝÌß-íû ØÓÒÇ, ìýðãýæëèéí çºâëºë¿¿äýä òàëàðõàæ áàéãààãàà èëýðõèéëüå.
ISBN 978-99929-56-01-1DDC610’517M-692
 
MONGOLIAN MEDICAL SCIENCESIN 2005
Editor In chief:
Academician P.Nymadawa 
Prepared and Edited by:
Dr.B.Burmaa, MD, PhD, DSc(Med)
Ulaanbaatar, 2006
MOHWHOMAMS

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->