Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Fatos Chocantes Sobre Benny Hinn

Fatos Chocantes Sobre Benny Hinn

Ratings: (0)|Views: 37 |Likes:
Published by ClaudCJJ
Um dos maiores lobos em pele de cordeiro de toda história cristã, enganando incautos nos círculos evangélicos e outros.
Um dos maiores lobos em pele de cordeiro de toda história cristã, enganando incautos nos círculos evangélicos e outros.

More info:

Published by: ClaudCJJ on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2013

pdf

text

original

 
f}}r?..dtjg9jlhcxlfnninj.mi.clu`if>yxyte|:hg`nte
 Rny}lmn rnt Wed Eql`gechy}l
De``x Fh`` è uj jêy}hin il}ùchin tnjl`n# |ue ey}ì in`muzh`mn l hgteol re`}einy}lc e lilthyjì}hil l}tlqèy ml ey}tlml eiujï`hil# ej mhteçén l Tnjl. Hyyn oì ye ylde fì lcguj}ejrn. Rnt evejrcn# ly
 Lyyejdcèhly me Meuy 
h}lchl`ly teiuyltlj*ye l e`mnyylt yulItuzlml lch# ej <881# l |ulc anh rl}tnih`lml recny re`}einy}lhy h`mere`me`}ey# |ue# rnt yulqez# ahiltlj ifnilmny |ul`mn Jt. Fh`` `én ldthu yul Dêdchl# ujl qez ye|uet# `l rthjehtl`nh}e ml Ituzlml. @l yegu`ml `nh}e# n h`}ètrte}e teiuynu*ye l }tlmuzht ny inje`}ìthnyalqntìqehy me Fh`` yndte n rlrl e l Hgteol Il}ùchil# ln jeyjn }ejrn ej |ue n intlc yeteiuynu l il`}lt. L gn}l ah`lc anh |ul`mn ny ntgl`hzlmntey lyyh`ltlj uj mniuje`}n me$`én lyynihlçén$ inj De``x Fh``# rtnje}e`mn |ue oljlhy hthlj in`qhmì*cn `nqlje`}e âH}ìchl. Jeyjn lyyhj# ece anh in`qhmlmn injn rtece}nt â In`aetï`ihl mly LMy ml Luy}tìchl# ejjlhn me <887# n`me ece# `nqlje`}e# alcnu dej mn rlrl e ml HIT. @eyyl in`aetï`ihl ecein`}nu injn flqhl ye e`in`}tlmn inj l Iltmelc Yh` mly Ahchrh`ly# inj |uej aez uj lintmn`n ye`}hmn me e`intlolt ny il}ùchiny l lyyhy}htej â yul Ituzlml# yej ldl`mn`lt l HIT. Rntyul qez# n iltmelc rtnje}eu e`intlolt ny il}ùchiny tnjl`ny l lyyhy}ht â Ituzlml &meymee`}én ly inhyly }ïj rhntlmn juh}n(. Mniuje`}ljny eqhmï`ihly me |ue De``x Fh`` }ljdèjey}ì e`atn`flmn ej `eitnjl`ihl.
 
 L eqhmï`ihl jlhy ret}utdlmntl anh |ue `h`guèj `l In`aetï`ihl mly LMy luy}tlchl`lyceql`}nu |ulc|uet rtn}ey}n yndte ny inje`}ìthny me De``x Fh``. Jlhy }ltme# Fh`` anhin`qhmlmn l chmetlt ujl
Ituzlml me Iutl 
ej Luikcl`m# ej <921<886. E`}te ny |uee`mnyyltlj ey}l Ituzlml ey}lqlj ny yeguh`}ey rly}ntey oudhclmny? Wlx`e Fugfey# ml LMme ]lklru`l; Hl` Dhcdx# ml Hgteol Echj ml LM ej Luikcl`m; Rluc me On`g# mn Ifthy}hl` Chae
 
Ie`}et# me Luikcl`m; Fljhyf Mhqe}}# mn Ifthy}hl` Ih}x Ie`}et# ej Luikcl`m; Re}et Jnt}cnik#ml Dlxy Ifthy}hl` Aeccnwyfhr e }ljdèj ly Hgteoly @nql Qhml ml @nql
_ecä`mhl &
Ilt}lml}lml me 2=29<886# emh}lml recl ahchlc mn De``x Fh`` Jh`hy}they# `l @nql_ecä`mhl# Ilhvl Rny}lc# 4=977# Tnxlc Nlk# Luikcl`m * ]ecean`e 2854<*2<999; alv28.546.7<65; iecuclt 245.465.<9<< * Inntme`lmnt Lqethc E. \uet}het(.
 
Wlx`e Fugfey è n Yureth`}e`me`}e Getlc mly LMy `l @nql _ecä`mhl e anh uj mnycêmetey ml me`njh`lçén |ue# ou`}n inj Hl` Dhcdx# ev*rteyhme`}e ml me`njh`lçén# e`mnyynul qhyh}l me Tnm`ex Fnwltm*Dtnw`e# iuon $Telqhqlje`}n recn Thyn$ }ej iluylml }l`}lmhqhyén e`}te ly hgteoly e ly aljêchly ithy}éy `l @nql _ecä`mhl.
 
N Yureth`}e`me`}e Lrny}ùchin `l @nql _ecä`mhl }ljdèj e`mnyynu Tnm`ex Fnwltm*Dtnw`e# ejdntl `én ye ylhdl ye ece e`mnyynu De``x Fh``.
 
N IWJ lcet}nu Wlx`e Fugfey rltl n al}n ml mniuje`}lml `eitnjl`ihl me De``xFh``# ej aeqetehtn me <886. Jeyjn lyyhj# ece in`}h`unu e`mnyyl`mn De``x Fh`` e n yeujh`hy}èthn# ejdntl }e`fl flqhmn uj dnl}n me |ue ece flqhl in`intmlmn |ue De``x Fh``ey}lql ettlmn. Teghy}tljny e rudchiljny ujl rhl meyye e*jlhc hjrnt}l`}e. @nyylrth`ihrlc teinje`mlçén l }nmny ny ithy}ény è |ue `én rlt}hihrej inj |ulc|uet }hrn melouml ’ ej mnlçén nu nu}tn }hrn me luvêchn * â Ituzlml me De``x Fh`` `ej ln
De``x Fh`` Jh`hy}they.
 
Onén# n lrùy}ncn mn Ye`fnt eyiteqeu?
$]nmn l|uece |ue rteqlthil# e `én retyeqetl`l mnu}th`l me Ithy}n `én }ej Meuy. \uej retyeqetl `l mnu}th`l me Ithy}n# eyye}ej }l`}n ln Rlh injn ln Ahcfn. Ye lcguèj qej }et in`qnyin# e `én }tlz ey}lmnu}th`l# `én n teiedlhy ej ilyl# `ej }ljrnuin n ylumehy. Rnt|ue |uej n ylÿml}ej rlt}e `ly yuly jìy ndtly$
&4 Onén 8*<<(.
 
Eqhmï`ihl me |ue De``x Fh`` rtl}hil l `eitnjl`ihl
 
Nu}tl eqhmï`ihl mniuje`}lml me |ue De``x Fh`` rtl}hil l `eitnjl`ihl ey}ì `nchqtn
$]fe In`auyh`g Wntcm na De``x Fh``$#
mhyrn`êqec `ny eyith}ùthny mn IWJ ln rteçn meUY-45# h`icuh`mn n rnt}e &Ey}e chqtn anh ljrchlmn rltl h`icuht uj il}ucn yndte l`eitnjl`ihl me De``x Fh``. E`}te ny lu}ntey in`y}l uj rly}nt ml LM `ny UYL. N rteçn anhluje`}lmn rnt iluyl ml `eieyyhmlme me ye in`yeguhtej jlhy chqtny mny UYL rnt qhl lètel.]ljdèj teinje`mljny ny mnhy qêmeny *
]fe Yhg`y ! Wn`mety Jnqeje`} Evrnyem 
&NJnqhje`}n me Yh`lhy e Jltlqhcfly Me`u`ihlmn( Rlt}e < *
Jhtlicey ! Jn`ex 
&Jhclgtey ! Mh`fehtn( Rlt}e 4# ln rteçn me UY-92# h`icuh`mn n rnt}e(.
 
N |ue qej l yeguht anh*`ny yurthmn rnt Jhiflec Nrre`fehjet# mn
Ce} Uy Telyn` Jh`hy}they 
# Flqlê# l remhmn me Rfhcchr Rnwecc# lrùy l `n}êihl me |ue De``x Fh`` flqhl iluylmnujl rntçén me rtndcejly `ly hcfly# ln e`iettlje`}n me yul
Fn`ncucu Ituylme 
# ej jltçnme <886.
 
 Qljny incfet eyye jl}ethlc ej uj rtngtljl me De``x Fh`` *
$]fhy hy Xnut Mlx$ 
# ceqlmn lnlt ej <<21<887# `l ]Q# e tere}hmn `ujl In`aetï`ihl &
Rlt}`et In`aete`ie 
( ej L}cl`}l. Qljnymlt*cfe l rlclqtl?
 
$Ye`fntly e Ye`fntey?
 
Qnu in`}lt*cfe ujl inhyl# lgntl jeyjn. N Ye`fnt je }tnuve ujl qhyén yndte ’ fì|ulye uj l`n ’ &eu( rnyyn mhzet*cfey |ue yh`}n lgntl yet ey}e n }ejrn ej |ue eyylqhyén yetì iujrthml.
 
 
]hqe ujl qhyén ml `nh}e. N |ue qh etl eu jeyjn l`ml`mn `ujl ylcl. Eu oì flqhlinjrlt}hcflmn hyyn l`}ey# jly `én inj qniïy# rnt hyyn |uetn |ue je eyiu}ej lgntl.
 
Qh*je l`ml`mn `ujl ylcl e lch ye e`in`}tlql Kl}ftx` Kufcjl`. &Fì( l`ny eu `én qhlKl}ftx` ej yn`fn nu qhyén. Uf, \ul`mn ecl alceieu ’ `n mhl ej |ue ecl jntteu * euflqhl }hmn uj yn`fn e n |ue qh ’ ecl ey}lql me`}tn me uj ilhvén# qey}hml me dtl`in.\ul`mn meyret}eh# recl jl`fé# ah|ueh ylde`mn# recly `n}êihly |ue ihtiuclqlj * |ue eclflqhl alceihmn. Hyyn }ej*je lin`}eihmn rnt juh}ny l`ny.
 
Rnhy lch ey}lql ecl# me rè# `l|uecl ylcl# |ul`mn je alcnu ’ icltn |ue `n yn`fn ’ jlytelcje`}e |ulye `ujl qhyén... Ny yn`fny yén qhyõey ml `nh}e# lyyhj mhz l Dêdchl. \ul`mn’ |ul`mn Meuy `n*cny mì# ml jl`ehtl injn qhetlj l jhj.
 
\ul`mn eu etl uj gltn}h`fn# qh n Ye`fnt ej yn`fn. Anh me al}n }én telc ’ `l iet}lujl qhyén ’ |ue |ul`mn Ece je lrlteieu#
 
jeu intrn }njnu uj ifn|ue ecè}thin e#|ul`mn lintmeh# eyyl ece}thihmlme lh`ml retjl`eihl ej jeu
intrn$ &De``x Fh``#
$]fhy hy Xnut Mlx$ 
# <<21<887(.
 
$Dej# me hgulc jnmn# `ey}l qhyén ’ `ey}l qhyén anh |ue eu qh ’ |ue eu qh JhyyKufcjl`. Ecl je mhyye? 'yhgl*je' ’ anh }umn |ue ecl je mhyye. Yeguh*l l}è ujl yegu`mlylcl. L lch# `l|uecl yegu`ml ylcl# ey}lql n Ye`fnt. \ul`mn n Ye`fnt ’ |ul`mn ’ |ul`mneu qh n Ye`fnt# Kl}ftx` meylrlteieu. Merteyyl ecl ye anh
&Fh`` ey}lcl ny memny(.
E`}énn Ye`fnt ncfnu rltl jhj e mhyye? 'Yhgl*je'. E`}én eu n yeguh l}è ujl }etiehtlylcl.
 
@eyyl }etiehtl ylcl# ey}lql uj ilqlcfehtn ’ lh`ml je cejdtn me yul alie. Rnyynmhzet |ue lh`ml je cejdtn ml alie meyye fnjej. Ece ey}lql ye`}lmn `ujl ilmehtl metnmly# `l|uecl }etiehtl ylcl. Flqhl uj gtl`me dutlin ej yeu reyinçn inj uj }udne`ahlmn `l gltgl`}l. Ece ey}lql h`qìchmn# lch `l|uecl ilmehtl me tnmly# inj u`y }udnye`ahlmny `n intrn. ]n}lcje`}e h`qìchmn# }n}lcje`}e rltlchylml# è icltn. N Ye`fnt hjrýyly jény yndte n fnjej# alze`mn inj |ue ny }udny meylrlteieyyej# n dutlin yeaeiflyye# e ece anh }n}lcje`}e iutlmn e ye ceql`}nu ml ilmehtl me tnmly. Anh ujjhclgte ithl}hqn. E`}én# ah|ueh ndyetql`mn ’ `eyyl qhyén * n Ye`fnt iutlt eyye fnjej.E |ul`mn n fnjej anh iutlmn# n Ye`fnt je ncfnu inj ncfny re`e}tl`}ey ’ oljlhy qnuey|ueiet l|uecey ncfny re`e}tl`}ey * e mhyye? 'AL HYYN,'
&Fh`` ey}lcl nymemny(.
E`}én# n yn`fn e l qhyén ifegltlj ln ahj$
&De``x Fh``#
$]fhy hy Xnut Mlx$ 
#<<21<887(.
 
H`}etrte}l`mn l qhyén
 
$\ul`mn meyret}eh ’ |ul`mn je ceql`}eh ’ l qhyén ye meyaez e eu }tejhl e}tl`yrhtlql ml ildeçl lny rèy. Yeh |ulc è evl}lje`}e n yhg`hahilmn meyyl qhyén. AntlKl}ftx` Kufcjl` |ue je in`muzhtl# |ue je lrteye`}ltl ln Eyrêth}n Yl`}n. Eyyl è lyhg`hahilçén ml rthjehtl ylcl# n`me ecl je mhyye? 'yhgl*je'. E |ul`mn ecl ye anh# cìey}lql Oeyuy. Kl}ftx` aez l yul rlt}e e ye anh# |ul`mn n Ye`fnt je mhyye? 'yhgl*je,'#`l }etiehtl ylcl. E lch ey}lql l|uece fnjej.
 
Itehn |ue ey}nu ej qhl me e`}tlt `eyyl }etiehtl
ylcl &l lumhï`ihl lrclume(.
Mhgn*

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Joyce Alves liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->