Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Convenant MIVD AIVD

Convenant MIVD AIVD

Ratings: (0)|Views: 79 |Likes:
Published by cjgroeneveld3777
Convenant tussen de MIVD en de AIVD
Convenant tussen de MIVD en de AIVD

More info:

Published by: cjgroeneveld3777 on Dec 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2009

pdf

text

original

 
Convenant MIVD-AIVD inzake hetverlenen van technische ondersteuningop het gebied van satellietinterceptiedoor de MIVD aan de AIVD
De Minister van Defensie, voor dezede directeur van de MilitaireInlichtingen- en Veiligheidsdienst(MIVD), en de Minister vanBinnenlandse Zaken enKoninkrijksrelaties, voor deze hethoofd van de Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdienst (AIVD),overwegende;dat de MIVD en de AIVD, onder meer vanuit doelmatigheidsoverwe-gingen, bij de uitvoering van hunwettelijke taken belang hebben bijwederzijdse technische of andere vor-men van ondersteuning bij de uitoefe-ning van bijzondere bevoegdheden als bedoeld in de Wet op de inlichtingen-en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv2002),dat in actiepunt 18 van het actieplanterrorismebestrijding en veiligheid,dat bij brief van 5 oktober 2001 door de minister-president, de minister vanAlgemene Zaken, de minister vanJustitie, de minister van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties, deminister van Financiën en de minister van Defensie aan de Tweede Kamer is toegezonden, uitbreiding vansatellietinterceptiecapaciteit ten behoeve van terrorismebestrijding isaangekondigd,dat in de tweede voortgangsrapporta-ge van 14 december 2001 met betrek-king tot actiepunt 18 van het actie- plan terrorismebestrijding enveiligheid van de minister-president,de minister van Algemene Zaken, deminister van Justitie, de minister vanBinnenlandse Zaken enKoninkrijksrelaties, de minister vanFinanciën en de minister vanDefensie aan de Tweede Kamer istoegezonden, is aangekondigd datonder voorzitterschap van de coördi-nator Inlichtingen- enVeiligheidsdiensten een analyse plaatsvindt over de efficiënte beste-ding van de gereserveerde gelden metals uitgangspunt de wens om tekomen tot een gezamenlijke intercep-tiedienst,dat de MIVD en de AIVD, in samen-spraak met de coördinator voor deinlichtingen- en veiligheidsdiensten,zijn overeengekomen een gezamenlij-ke organisatie te ontwikkelen voor deinterceptie van niet-kabelgebondentelecommunicatie,dat het doel van deze organisatie isde behoefte die de beide diensten heb- ben aan de interceptie van niet-kabel-gebonden telecommunicatie zo effi-ciënt mogelijk te vervullen,dat de gelden die in het kader van hetactieplan terrorismebestrijding en vei-ligheid beschikbaar zijn gesteld voor de uitbreiding van de satellietont-vangst- en signaalverwerkingscapaci-teit ten behoeve van de verwerving binnen de context van deze gezamen-lijke organisatie dienen te wordengerealiseerd,dat in het kader van de vorming vande NSO en de beoogde uitbreidingvan de satelliet interceptiecapaciteitten behoeve van terrorismebestrijdingde bestaande satellietinterceptie-capa-citeit van de MIVD die nu opZoutkamp staat wordt uitgebreid metextra schotelantennes en apparatuur ten behoeve van beide diensten,dat deze organisatie, ook wel Nationale Sigint Organisatie (NSO)geheten, wordt opgebouwd uit dehuidige afdelingVerbindingsinlichtingen (AVI) enwordt ondergebracht buiten deMIVD doch binnen het ministerievan Defensie,dat, zonder een wetswijziging van deWiv 2002, de onderbrenging van een NSO buiten de MIVD doch binnenhet ministerie van Defensie, nietmogelijk is, en daarom de interceptievan niet-kabelgebonden telecommuni-catie ten behoeve van de MIVD ende AIVD vooralsnog wordt onderge- bracht bij de MIVD,dat met de in dit convenant genoem-de uitbreiding van de satellietont-vangst- en signaalverwerkingscapaci-teit ten behoeve van de verwervingkan worden gesproken van een ‘NSOin oprichting (NSO i.o.)’,dat voor de start afspraken moetenworden gemaakt over de technischeondersteuning door de MIVD aan deAIVD uit de huidige satellietont-vangst- en signaalverwerkingscapaci-teit ten behoeve van de verwervingvan de MIVD, de realisatie van deuitbreiding ervan ten behoeve van beide diensten in het kader van ter-rorismebestrijding en de gezamenlijkeaansturing van de satellietontvangst-en signaalverwerkingscapaciteit ten behoeve van de verwerving die uitdeze uitbreiding voortvloeit,dat het streven erop gericht blijft een NSO op te richten en deze onder te brengen buiten de MIVD doch bin-nen het ministerie van Defensie,waartoe een wetswijziging van de Wiv2002 noodzakelijk is,komen met inachtneming van dedaarvoor geldende wettelijke bepalin-gen, in het bijzonder de artikelen 26,27, 36, 58 en 59 van de Wet op deinlichtingen- en veiligheidsdiensten(Wiv 2002), tot de volgende afspra-ken:
 Artikel 1: Realisatie actiepunt 18 vanhet actieplan Terrorismebestrijding enveiligheid 
1.1.Ten aanzien van de benutting van dehuidige satelliet interceptiecapaciteiten de realisering en de benutting vande uitbreiding van de satellietont-vangst- en signaalverwerkingscapaci-teit ten behoeve van de verwervingvoor de beide diensten in het kader van terrorismebestrijding zijn dedirecteur MIVD en het hoofd AIVDgezamenlijk de opdrachtgever. In de periode dat de uitbreiding nog niet isgerealiseerd, maar al wel sprake isvan een gemeenschappelijke benuttingvan de bestaande satellietinterceptie-en signaalverwerkingscapaciteit, magvan deze gemeenschappelijke benut-ting geen negatief effect uitgaan opde uitvoering van cruciale taakele-menten van de MIVD.1.2.Ten behoeve van een goede onderlin-ge afstemming is er voor de realisatie
Uit: Staatscourant 9 oktober 2003, nr. 195 / pag. 111
DEF, BZK
Convenant MIVD-AIVD
 
van de uitbreiding van de satellietont-vangst- en signaalverwerkingscapaci-teit ten behoeve van de verwervingvoor de beide diensten in het kader van terrorismebestrijding één project-leider. De projectleider wordt bijge-staan door een projectgroep met ver-tegenwoordigers van de AIVD, deMIVD en de betrokken DirectiesMaterieel van het ministerie vanDefensie.1.3.De projectleider rapporteert maande-lijks aan de gezamenlijke opdrachtge-ver over de realisatie van de onder actiepunt 18 van het actieplanTerrorismebestrijding en Veiligheid  beschreven project.
 Artikel 2: De (technische) onder- steuning 
De door de MIVD aan de AIVD televeren (technische) ondersteuning ophet gebied van satellietinterceptie bestaat uit de volgende hoofdcompo-nenten;a. Ondersteuning met ongerichteinterceptie van satellietverkeer. b. Ondersteuning met search-activitei-ten gericht op satellietverkeer.c. Ondersteuning met gerichte inter-ceptie van satellietverkeer 
 Artikel 3: Aansturing van de satelliet-ontvangst- en signaalverwerkingscapa-citeit ten behoeve van de verwerving als gevolg van de uitbreiding op grond van actiepunt 18 van het actieplanTerrorismebestrijding en Veiligheid 
3.1.De gezagsmatige aansturing van desatellietontvangst- en signaalverwer-kingscapaciteit ten behoeve van deverwerving die uit de uitbreiding ten behoeve van de beide diensten voort-vloeit in het kader van terrorismebe-strijding, geschiedt in gelijke matedoor de directeur MIVD en hethoofd van de AIVD, waarvoor zij beiden gezamenlijk verantwoordelijk zijn.Onder de gezagsmatige aansturingwordt verstaan de aansturing van dein dit artikel genoemde satellietont-vangst- en signaalverwerkingscapaci-teit ten behoeve van de verwerving.Deze omvat:• de identificatie en de beoordelingvan de benodigde, aanwezige engewenste infrastructuur en de daar-voor benodigde menskracht en finan-ciën,• de besluitvorming en het toezicht opde aanwending van de infrastructuur,middelen en financiën, alsmede• de keuzes en daaropvolgendeafspraken met betrekking tot priorite-ring en de inzet van capaciteit.3.2.De MIVD kan in zeer dringendegevallen, bij de uitvoering van dewettelijke taakstelling, zoals bij mili-taire vredes- en crisisbeheersingsope-raties, tijdelijk af wijken van de geza-menlijk door de directeur MIVD enhoofd AIVD overeengekomen keuzesen afspraken met betrekking tot prio-riteit en capaciteit. Wanneer dit voor de AIVD in een concreet geval nietaanvaardbaar is, wordt de zaak voor-gelegd aan de Coördinator.3.3.De beheersmatige aansturing van dein dit artikel genoemde satellietont-vangst- en signaalverwerkingscapaci-teit ten behoeve van de verwervingvoor zover aanwezig op MIVD-loca-ties vindt plaats door de directeur van de MIVD, waarvoor deze tenvolle verantwoordelijk is.Onder de beheersmatige aansturingwordt verstaan de dagelijkse leidingover de in dit artikel genoemde satel-lietontvangst- en signaalverwerkings-capaciteit ten behoeve van de verwer-ving. Dit omvat mede de bevoegdheid om feitelijke financiële verplichtingenaan te gaan. Hiernaast omvat dit hetzijn van contractpartij namens deStaat bij het aangaan van overeen-komsten met derden, zoals bij de ver-werving of huur van bijvoorbeeld grond, hardware of software, voor zover deze feitelijk bij de in dit artikelgenoemde satellietontvangst- en sig-naalverwerkingscapaciteit ten behoevevan de verwerving zijn onderge- bracht.Daarnaast omvat de beheersmatigeaansturing de aansturing van al hetMIVD personeel, waaronder hetMIVD-personeel dat werkzaam is ten behoeve van de in dit artikel genoem-de satellietontvangst- en signaalver-werkingscapaciteit ten behoeve vande verwerving.
 Artikel 4: Coördinatie tussen MIVDen AIVD ten aanzien van de satelliet-ontvangst- en signaalverwerkingscapa-citeit ten behoeve van de verwerving als gevolg van de uitbreiding op grond van actiepunt 18 van het actieplanTerrorismebestrijding en Veiligheid 
4.1.Er wordt een coördinatiecommissieingesteld die bestaat uit één óf meer vertegenwoordigers van de MIVD ende AIVD, aan te wijzen door respec-tievelijk de directeur van de MIVDen het hoofd van de AIVD. Dezenemen op basis van gelijkwaardigheid  beslissingen over prioriterings- encapaciteitskwesties.De leden van de coördinatiecom-missie kiezen op basis van consensusuit hun midden een voorzitter.4.2.In geval van verschil van inzichtwordt de kwestie voorgelegd aan de beide diensthoofden, die gezamenlijk  besluiten op basis van de in artikel3.1. van dit convenant nader geregel-de verantwoordelijkheid voor degezagsmatige aansturing.Desgewenst wordt bij deze besluit-vorming de Coördinator voor deinlichtingen- en veiligheidsdiensten betrokken.
 Artikel 5: Boedelbeschrijving 
5.1.Er wordt door de MIVD een beschrijving gemaakt van de inventa-ris, die als uitgangspunt dient voor deuitbreiding van de satellietontvangst-en signaalverwerkingscapaciteit ten behoeve van de verwerving voor de beide diensten in het kader van ter-rorismebestrijding. Deze beschrijvingheeft betrekking op de aanwezige sys-temen, functies, budgetten en infor-matiehuishouding en werkprocedures.Deze beschrijving is als gerubriceerde bijlage bij dit convenant gevoegd.Bij de oprichting van een NSO bui-ten de MIVD doch binnen Defensie,na wetswijziging van de Wiv 2002,dient een beheersconvenant te wordenopgesteld. Uitgangspunt hierbij vor-men de door beide diensten actueelop te stellen boedelbeschrijvingen.5.2.De boedelbeschrijving wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de direc
Uit: Staatscourant 9 oktober 2003, nr. 195 / pag. 11

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->