Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BOFjaarverslag2005

BOFjaarverslag2005

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by cjgroeneveld3777
Jaarverslag Bits of Freedom 2005
Jaarverslag Bits of Freedom 2005

More info:

Published by: cjgroeneveld3777 on Dec 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2009

pdf

text

original

 
BITS OF FREEDOM JAARVERSLAG 2005
 
1. DOELSTELLING 32.
P
UBLICATIES 3
a) Nieuwsbrievenb) Columns/stukkenc) Pers over Bits of Freedom
3.
L
EZINGEN/DEBATTEN 64.
A
CTIVITEITEN 6
a) Seminar i.s.m. Unescob) Debat i.o.v. Hivos
5. ONDERWERPEN 8
a) Verkeersgegevensb) Afluisterschotelsc) Notice en takedownd) Biometriee) WSISf) Auteursrechtg) Diversen
6.
S
AMENWERKING 13
a) EDRIb) Unescoc) Burger@overheidd) Diversen
7.
F
INANCIËN
15
a) Algemeenb) Donateursc) Sponsors / consultancyB
IJLAGES 16
I Lezingen en debattenII Inkomsten en uitgaven2
 
1.
D
OELSTELLING
Bits of Freedom is een onafhankelijkestichting die opkomt voor privacy en digi-tale rechten. Concreet richt BOF zichdaarbij op communicatie en data privacy,vrijheid van meningsuiting en toegang totinformatie. Opgericht in 2000, organiseertBits of Freedom jaarlijks publieke evene-menten, zoals de uitreiking van de BigBrother Awards. Daarnaast neemt Bits of Freedom deel aan talloze publieke en be-sloten activiteiten om haar uitgangspuntenonder de aandacht te brengen van burgers,overheid, pers en politiek.Via de website en (gratis) nieuwsbrief ont-sluit, bundelt en becommentarieert Bits of Freedom relevante nieuwe ontwikkelin-gen. Door de oprichting in juni 2002 vaneen Europese coalitie van digitale burger-rechten-organisaties, European DigitalRights (EDRI), is Bits of Freedom nauw be-trokken bij wetgevende ontwikkelingen opEU-niveau. Door het spreken tijdens con-ferenties en debatten in binnen- en buiten-land onderhoudt Bits of Freedom eenuniek (inter-)nationaal kennisnetwerk.In 2005 is de samenstelling van het stich-tingsbestuur gewijzigd. Prof. Paul Frissen isuit het bestuur gestapt, omdat zijn werk-zaamheden zich steeds minder op digitaleontwikkelingen richten. In zijn plaats isMr. Frank Kuitenbrouwer toegetreden, ge-pensioneerd commentator van NRC Han-delsblad met zeer veel expertise op hetgebied van ICT en burgerrechten. KarinSpaink is voorzitter gebleven van het be-stuur en Johan Helsingius bestuurslid. 
2.
P
UBLICATIES
a) NieuwsbrievenBits of Freedom geeft twee (gratis) e-mailnieuwsbrieven uit: de NederlandstaligeBits of Freedom nieuwsbrief en de Engels-talige EDRI-gram.Beide nieuwsbrieven zijn in 2005 24 keerverschenen.Er zijn veel positieve reacties binnenge-komen op beide nieuwsbrieven, en hetaantal abonnees blijft stijgen. Hoewel Bitsof Freedom geen lezersonderzoek heeftgedaan, blijkt uit de reacties dat de Neder-landstalige nieuwsbrief een groot bereikheeft onder journalisten, ambtenaren en juristen. Door artikelen in kranten, tv-items, interviews op de radio en Kamer-vragen zijn veel items uit deze nieuwsbrief onder de aandacht gekomen van een heelgroot publiek.Als hoofdredacteur van EDRI-gram heeftSjoera Nas veel tijd besteed aan Europese jurisprudentie en beleidsontwikkelingen.In de zomer van 2005 zorgden onthullin-gen van beleidsstukken over de bewaar-plicht voor een versnelde toename van hetaantal lezers.
BOF-nieuwsbrief EDRI-gram31-12-03 3500 160031-12-04 5303 246531-12-05 6640 3308
Met steun van de Stichting NLnet hooptBits of Freedom begin 2006 een ingrijpen-de restyling doen van de BOF website, omde informatie uit de nieuwsbrieven beter teontsluiten.3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->