Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tinh vien xu(Q2)_790

tinh vien xu(Q2)_790

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Chuc Nguyen
http://vocung.info
http://vocung.info

More info:

Published by: Chuc Nguyen on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2012

pdf

text

original

 
T×nh viÔn 1http://ebooks.vdcmedia.com
Môc lôc
M
M
M
M
M
M
M
M
M
 
rjorie shoebridge
2http://ebooks.vdcmedia.com 
M
− 
êi mét 
Juliet tr©n tr©n nh×n th¼ng vµo ®«i m¾t mµu hæ ph¸ch, ®Çu ãc ph©nt¸n nh
nh÷ng c¸nh hoa t¶ t¬i. L¹y Chóa, nµng ph¶i suy nghÜ, ph¶i c©nnh¾c kü vµ tr¶ lêi bµ Gabriella. Nh
ng tr¶ lêi sao ®©y? Ngay tõ ®Çu,nµng ®
biÕt chuyÖn nµy tÊt nhiªn ph¶i ®Õn. Cho dï lµ cha nµng cã giµucã ®i n÷a, «ng còng ch¼ng thõa nhËn nµng. ViÖc g× «ng ph¶i lµm thÕ?Zanzibar hay New South Wales th× cã kh¸c g× nhau, miÔn lµ nµng kh«ngcã mÆt ë Anh vµ kh«ng cßn lµ mèi ®e do¹ cña «ng.Nµng cè k×m t×nh c¶m cña m×nh, thÇm cÇu nguyÖn vÎ th¶ng thètcña nµng sÏ ®
îc coi lµ v× qu¸ bÊt ngê."Kh«ng cã tin g×
?", nµng thèt lªn, giäng ®iÒm tÜnh ®Õn nçi ngaynµng còng ng¹c nhiªn. "T«i ch¼ng hiÓu t¹i sao n÷a, thËt t×nh lµ t«i söngsèt. Bµ cã ch¾c «ng thuyÒn tr
ëng Ph¸p hiÓu r»ng cÇn cã th
tr¶ lêikh«ng?"."Cã chø. ViÖc nµy ®
îc tiÕn hµnh qua l
nh sù qu¸n. Trong nh÷ngviÖc nh
thÕ nµy, ng
êi Ph¸p thùc tÕ h¬n nh÷ng ®ång bµo cña bµ".Bµ Gabriella mØm c
êi nãi tiÕp: "§©y lµ c«ng chuyÖn riªng gi÷a th©nphô bµ víi mét nhµ ngo¹i giao cÊp thÊp cña Ph¸p"."V©ng, t«i hiÓu", Juliet chËm r
i nãi. Hä lµm viÖc nµy thËt kh«nngoan, chÝnh phñ Anh kh«ng hÒ hay biÕt. NÕu nµng lµ c«ng n
¬ng JulietWestover thuéc dßng dâi tr©m anh thÕ phiÖt thùc, vµ c¸c nhµ ngo¹i giao Anh biÕt chuyÖn, hä sÏ ph¶i ®ßi trao tr¶ nµng. Cã lÏ sù viÖc ®
îc gi÷ kÝnnh
thÕ l¹i tèt cho nµng. Hä vÉn ch
a biÕt nµng cã mÆt trªn tÇu "Grace"lµ ®Ó ®Õn n¬i l
u ®µy biÖt xø.
 
T×nh viÔn 3http://ebooks.vdcmedia.comLóc nµy nµng c¶m thÊy b×nh tÜnh h¬n, ng
íc nh×n bµ Gabriella vµ®iÒm tÜnh nãi: "Tõ nhµ t«i ®Õn London c¸ch xa hµng mÊy tr¨m dÆm,®
êng x¸ ®i l¹i lóc nµy khã kh¨n". Nµng khÏ nhón vai. "Còng ph¶i cãthêi gian míi gom ®ñ sè tiÒn chuéc lín nh
thÕ. KÐt tiÒn cña gia ®×nh t«i®©u cã ®Çy ¾p nh
cña quèc v
¬ng. Ng
êi quý téc Anh tÝnh cña c¶i b»ng®Êt ®ai, chø kh«ng tÝnh b»ng vµng b¹c".Bµ Gabriella nhÝu mµy. "Bµ muèn nãi cÇn ph¶i b¸n ®Êt míi cã ®ñ sè tiÒn chuéc?"."§óng nh
vËy". Juliet l¹i cµng thªm tù tin, mÆc dï nµng biÕt m¸nhkhãe cña nµng còng chØ t¹m tr× ho
n ®
îc c¸i kÕt côc kh«ng tr¸nh khái."Nhµ quý téc tr©n träng ®Êt ®ai cña m×nh, bá tiÒn b¹c ra ®Ó lµm nã thªmmµu mì, cho thu ho¹ch tèt h¬n - tøc lµ mïa mµng tèt h¬n, gia sóc nhiÒuh¬n".Bµ Gabriella gËt ®Çu. "T«i sÏ th
a l¹i viÖc nµy víi quan tÓ t
íng,nh
ng ngµi sÏ hái vËy t¹i sao «ng thuyÒn tr
ëng Ph¸p l¹i kh«ng mangth
nãi vÒ viÖc Êy. Cã thÓ ngµy mai, khi cã chiÕc tµu Anh vµo bÕn..." Bµta quay l¹i theo dâi tiÕp qua tÊm rÌm th
a.Juliet nh×n xuèng phßng tiÖc, m¾t gÇn nh
ch¼ng cßn thÊy g×. TÊt c¶nh
nh¹t nhoµ, h
¶o. Quèc v
¬ng cña chÊt nh
nói, cung ®iÖn nguynga, triÒu thÇn giµu sang, hËu cung ®Çy cung tÇn mü n÷ th× cÇn g× mãntiÒn chuéc? ¤ng ta giµu kh«ng kÓ xiÕt, nh
ng «ng ta cã quyÒn lùc, nªnmuèn giµu h¬n n÷a. MÆc dï trêi nãng, Juliet vÉn thÊy ng
êi l¹nh to¸t.Nµng lÊy lµm mõng khi thÊy bµ Gabriella ®øng dËy, ra hiÖu cho nµng ®itheo m×nh.** *Trë vÒ phßng, Juliet cëi bá bé ®å lôa mµu hæ ph¸ch, th¸o vßng, nhÉn®Ó sang bªn. Kho¸c chiÕc ¸o lôa máng, nµng gieo m×nh xuèng ®Öm. Quant
íng cßn chÞu chê bao l©u n÷a? Nµng cã nªn thó thËt tÊt c¶ víi bµ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->