Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Papillon _nguoi Tu Kho Sai(Quyen 5)_729

Papillon _nguoi Tu Kho Sai(Quyen 5)_729

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by Chuc Nguyen
http://vocung.info
http://vocung.info

More info:

Published by: Chuc Nguyen on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2012

pdf

text

original

 
 Henry Charrieâre 2
http://ebooks.vdcmedia.com
 XI. TÛÂ GIAÄ NÚI NGUÅC TUÂ
Chuyïën vûúåt nguåc cuãa “dên têìu” Töi xuöëng taâu sau cuâng vaânhúâSö-cö-la àêíy, chiïëc taâu tiïën vïì  phña söng. Khöng coágiêìm, chó coáhai maái cheâo töët, möåt do Quyách cheâo phña trûúác, möåt töi cheâo phña sau. Chûa túái hai giúâsau, chuáng töi ra àïën söng.Mûa àaähún möåt giúâ. Töi lêëy möåt bao böåt mò àïíche mûa. Quyách-Quyách vaâanh cuåt cuäng laâm nhû vêåy, nûúác söng chaãy siïët vaâ  xoaáy nhiïìu. Nhúânûúác ruát, ba giúâsau, chuáng töi àaäài ngang hai cêy àeân pha. Töi biïët laâàaägêìn ra àïën biïín vò hai cêy àeân pha naây úãmoãm ngoaâi cûãa söng. Chuáng töi keáo buöìm chñnh vaâbuöìm muäi, chuáng töi àaäài qua Kourou maâkhöng gùåp trúãngaåi gò Gioáthöíi phña bïn traái maånh àïën nöîi töi buöåc phaãi buöng buöìm cho gioátrûúåt ài. Taâu chuáng töi lao maånh ra biïín nhû möåt muäi tïn, chuáng töi loåt qua cûãa laåch vaârúâi khoãi búârêët nhanh. Trûúác mùåt chuáng töi, cêy àeân pha cuãa àaão Royale àaächó àûúâng cho chuáng töi. Mûúâi ba ngaây trûúác töi coân úãphña sau cêy àeân êëy, úãÀaão Quyã. Chuyïën ra khúi vaâo luác ban àïm, viïåc mau choáng rúâi khoãi Àêët liïìn khöng àûúåc hai baån Taâu cuãa töi ùn mûâng nöítrúâi. Nhûäng tay con trúâi naây khöng quen löëi böåc löåtònh caãm löåra ngoaâi. Ra àïën biïín röìi, Quyách-Quyách chó bònh thaãn noái: - Chuáng ta àaäài ra àûúåc, rêët töët.  Anh cuåt noái thïm:- Phaãi, chuáng ta àaära àïën biïín maâkhöng gùåp möåt khoákhùn naâo.- Töi khaát quaá, anh Quyách-Quyách, cho töi xin möåt ñt rûúåu. Sau khi àûa töi uöëng, caãhai cuäng uöëng möåt chêìu rûúåu rhum. Töi ài khöng coála baân, nhûng trong chuyïën vûúåt nguåc àêìu tiïn, töi
 
PAPILLON NGÛÚÂI TUÂ KHÖÍ SAI (quyïín 5) 3
http://ebooks.vdcmedia.com
àaähoåc caách àõnh hûúáng cùn cûávaâo mùåt trúâi, trùng, sao vaâgioá. Vaâ  töi khöng ngêìn ngaåi lao ra biïín khúi, cöåt buöìm hûúáng vïìsao Höm. Taâu rêët töët, noávûúåt soáng möåt caách dõu daâng vaâhêìu nhû khöng bõ troâng traânh. Gioáthöíi rêët dûä, buöíi súám chuáng töi àaäúãrêët xa búâvaâ  caác àaão Salut. Nïëu khöng phaãi laâlaâm liïìu, töi àaähûúáng cho taâu chaåy xñch gêìn àaão Quyãàïítûângoaâi khúi, vûâa thoaãi maái ngùæm vûâa vûúåt qua noá.Roâng raäsaáu ngaây, biïín luön coásoáng lûâng nhûng khöng mûa vaâkhöng coágiöng baäo. Gioárêët maånh àaäàêíy chuáng töi ài rêët nhanh vïìhûúáng têy. Quyách-Quyách vaâVên Huï laânhûäng baån àûúâng tuyïåt vúâi. Caãhai khöng luác naâo phaân naân vïìtrúâi xêëu, vïì  nùæng, vïìàïm laånh. Chó coáàiïìu laâkhöng anh naâo muöën cêìm laái vaâ  coi taâu lêëy vaâi giúâàïítöi àûúåc nguã. Haâng ngaây hoånêëu bïëp àïën ba böën lêìn. Coábao nhiïu gaâchuáng töi àaäùn hïët trún. Höm qua, töi noái àuâa vúái Quyách-Quyách. - Bêy giúâchuáng ta ùn con heo chûá?  Anh ta àau khöíthûåc sûå. - Con vêåt naây laâbaån töi vaâtrûúác khi ùn thõt noáphaãi giïët töi àaä.Caác baån töi cuäng sùn soác àïën töi. Hoåkhöng huát thuöëc àïítöi muöën huát bao nhiïu thò huát. Luác naâo cuäng coátraânoáng. Hoålaâm têët caãmaâkhöng cêìn phaãi baão. Chuáng töi ra ài àaäàûúåc baãy ngaây. Töi khöng chõu àûång nöíi nûäa. Nùæng gay gùæt àïën nöîi caãhai anh baån Taâu cuãa töi cuäng bõ luöåc chñn nhû töm. Töi phaãi nguã. Töi buöåc laái laåi vaâchó cùng möåt chuát buöìm. Taâu cûáài theo hûúáng gioáthöíi. Töi nguãsay nhû chïët gêìn ba giúâ. Töi giêåt mònh tónh dêåy do bõ xö maånh. Khi rûãa mùåt töi ngaåc nhiïn vaâvui veãthêëy laâtrong luác töi nguãanh baån Quyách àaäcaåo rêu cho töi maâtöi khöng biïët. Mùåt töi cuäng àûúåc anh böi dêìu. Tûâchiïìu qua töi laái qua hûúáng Têy Nam vò töi caãm thêëy ài quaáxa vïìhûúáng Bùæc. Taâu nùång nïn coácaái lúåi laânoákhöng dïî trïåch hûúáng. Do àoá, töi thêëy noáài quaávïìhûúáng Bùæc thêåt ra coáleälaâ  khöng àuáng. Kòa, coáchiïëc khinh khñ cêìu! Àêy laâlêìn àêìu tiïn trïn

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->