Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Papillon Nguoi Tu Kho Sai_715

Papillon Nguoi Tu Kho Sai_715

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Chuc Nguyen
http://vocung.info
http://vocung.info

More info:

Published by: Chuc Nguyen on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

 
 Henry Charrlere 2
http://ebooks.vdcmedia.com
I. CON ÀÛÚÂNG CUàA SÛÅ THÖËI NAÁT- PHIÏN TOA ÀAÅI HÒNH
Caái taát maånh àïën nöîi maäi mûúâi ba nùm sau töi múái gûúång dêåy àûúåc. Quaãnhiïn àoákhöng phaãi laâmöåt caái búáp bònh thûúâng, vaâ  àïídaáng noávaâo mùåt töi, hoåàaäxuám laåi khaáàöng. Höm êëy laângaây 26 thaáng Mûúâi nùm 1931. Tûâtaám giúâsaáng töi àaäàûúåc àûa ra khoãi cùn buöìng giam daânh cho töi úãnhaâlao Conciergerie tûâmöåt nùm nay. Töi àaäcaåo mùåt nhùén nhuåi, ùn mùåc chónh tïì: böåcom-lï naây úãmöåt hiïåu may coáhaång laâm cho daáng dêëp töi thïm phêìn trang nhaä. Sú-mi trùæng, thùæt möåt chiïëc nú bûúm bûúám maâu xanh nhaåt àiïím thïm möåt neát cuöëi cuâng laâm cho trang phuåc cuãa töi caâng hoaân chónh. Töi àaähai mûúi lùm tuöíi, nhûng tröng chó àöåhai mûúi. Boån caãnh saát húi chûäng laåi trûúác caái daáng dêëp “gentlemen” cuãa töi, nïn cû xûãvúái töi khaálõch thiïåp. Hoåcoân cúãi khoáa tay cho töi nûäa laâ  khaác. Hoåvúái töi caãthaãy saáu ngûúâi àang ngöìi trïn hai chiïëc ghïëdaâi àùåt trong cùn phoâng tröëng traãi. Bïn ngoaâi trúâi u aám. Trûúác mùåt chuáng töi coámöåt caánh cûãa chùæc hùèn laâdêîn sang phoâng xûãn, vò núi naây laâToâa aán quêån Seine úãParis. Laát nûäa töi seäbõ töëcaáo vïìtöåi giïët ngûúâi. Traång sû cuãa töi öng Raymond Hubert, coáàïën chaâo töi. “Khöng coálêëy möåt bùçng chûáng àñch àaáng naâo chöëng laåi anh, töi tin chùæc laâchuáng ta seäàûúåc trùæng n”. Töi nghe hai chûä“chuáng ta” maâkhöng khoãi móm cûúâi. Cûánhû thïíchñnh öng ta - luêåt sû Hubert, cuäng sùæp ra trûúác toâa n àaåi hònh vúái tû caách bõ caáo, vaânïëu coáhònh aán gò thò öng ta cuäng seä  cuâng chõu vúái töi.Möåt viïn luåc sûåmúãcûãa múâi chuáng töi vaâo. Qua hai caánh cûãa múãröång, coáböën viïn caãnh saát ài hai bïn cuâng vúái viïn chuêín y chó huy hoå, töi bûúác vaâo möåt gian phoâng röång mïnh möng. Àïídaáng
 
PAPILLON NGÛÚÂI TUÂ KHÖÍ SAI 3
http://ebooks.vdcmedia.com
cho töi caái taát kia, hoåàaätrang hoaâng cho gian phoâng toaân bùçng maâu àoãthêîm nhû maáu: nhûäng têëm thaãm, nhûäng têëm reâm trïn caác cûãa söílúán, cho àïën caãnhûäng böåo daâi cuãa caác quan toâa laát nûäa seä  xeát xûãtöi.- Thûa caác võ, Toâa àaära! Tûâmöåt caánh cûãa úãbïn phaãi lêìn lûúåt bûúác ra saáu ngûúâi. Quan Chaánh aán, röìi àïën nùm võ quan toâa, àïìu àöåi muävaãi àoã. Quan Chaánh aán àûáng laåi trûúác caái ghïëàùåt úãgiûäa, vaâhai bïn caác võ quan toâa khaác cuäng àûáng vaâo chöî. Möåt coäi im lùång trang nghiïm truâm lïn gian phoâng: ai mêëy àïìu àûáng yïn, kïícaãtöi, cho àïën khi Toâa ngöìi xuöëng moåi ngûúâi múái ngöìi theo.  Viïn chaánh aán, coáàöi maáphñnh ûãng höìng trïn hai lûúäng quyïìn, veãmùåt khùæc nghiïåt, nhòn thùèng vaâo mùæt töi maâkhöng àïílöå  möåt caãm xuác naâo. Öng ta tïn laâBeávin. Sau naây öng ta seächuãtrò nhûäng cuöåc tranh luêån möåt caách khöng thiïn võ, vaâthaái àöåcuãa öng seälaâm cho moåi ngûúâi hiïíu rùçng, laâmöåt quan toâa chuyïn nghiïåp, öng ta khöng lêëy gò laâm tin tûúãng vaâo sûåthaânh thêåt cuãa caác nhên chûáng vaâcaác nhên viïn caãnh saát. Khöng, öng ta seäkhöng coáphêìn traách nhiïåm naâo trong caái taát, öng ta chó laâm caái viïåc doån noálïn cho töi ùn maâthöi.Cöng töëviïn laâluêåt sû Pradel. Têët caãcaác traång sû àïìu rêët súå  öng ta. Öng ta nöíi tiïëng laângûúâi cung cêëp àùæc lûåc nhêët cho maáy cheám vaâcho caác nhaâlao trong nûúác cuäng nhû haãi ngoaåi. Pradel laâbiïíu trûng cuãa baân tay trûâng phaåt cuãa cöng lyá. Àoá  laângûúâi buöåc töåi chñnh thûác cuãa xaähöåi, möåt sûác maånh khöng coá  chuát nhên tñnh. Öng àaåi diïån cho Phaáp Luêåt, cho Caán Cên Cöng Lyá, chñnh öng cêìm caái cên êëy vaâöng seäàem hïët sûác mònh ra àïí  laâm cho noánghiïng vïìphña öng. Àöi mùæt kïìn kïìn cuãa öng húi cuåp mi xuöëng nhòn töi chùçm chùçm tûâtrïn cao. Trûúác hïët àoálaâchiïìu cao cuãa caái bïåöng ta àûáng, thûáàïën laâchiïìu cao cuãa voác ngûúâi öng, ñt ra cuäng phaãi möåt thûúác taám, noálaâm tùng caái veãhaách dõch cuãa öng ta lïn rêët nhiïìu. Öng ta khöng boãtêëm o khoaác maâu àoã, maâ  chó àùåt caái muäxuöëng trûúác mùåt. Öng ta chöëng hai tay lïn baân, hai baân tay to nhû hai caái böìcaâo. Möåt chiïëc nhêîn vaâng cho biïët rùçng

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->