Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kudumbam Enra Niruwanamum, Pengal Wahikkum Paathiramum

Kudumbam Enra Niruwanamum, Pengal Wahikkum Paathiramum

Ratings: (0)|Views: 115 |Likes:
குடும்ப உறவில் ஆணின் பங்கு மற்றும் பெண்ணின் பங்கு...
உறவுகளை பேணுவதன் முக்கியத்துவம்.
என குடும்பம் சம்பந்தமான விடயங்களை குர்ஆன் ஹதீஸ் ஒளியில்
விளக்கும் அருமையான நூல்...
கட்டாயம் ஒவ்வொரு முஸ்லிம் வாசிப்பது சிறந்தது.
குடும்ப உறவில் ஆணின் பங்கு மற்றும் பெண்ணின் பங்கு...
உறவுகளை பேணுவதன் முக்கியத்துவம்.
என குடும்பம் சம்பந்தமான விடயங்களை குர்ஆன் ஹதீஸ் ஒளியில்
விளக்கும் அருமையான நூல்...
கட்டாயம் ஒவ்வொரு முஸ்லிம் வாசிப்பது சிறந்தது.

More info:

Published by: Sheik Usthaz Mansoor on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2012

pdf

text

original

 
 www.usthazmansoor.com usthadmansoor@gmail.com, +94710920020
 
 www.usthazmansoor.com usthadmansoor@gmail.com, +94710920020
,
 
இஸ஧மணயத பமப ஢ழண அ
 
டநணம. அட ஢஧
,
சகடய
 
஢஧. அட ஢஧ப஡ழண சகடய ஢஧஡. இஸ஧ம஢வட ஋டயகம஧
 
சடடயவத உபம அ஢வ஝஠யப஡ணமக ஢மகய஦. இடபவகத
 
அடவ஡ ச஝கநம
,
உ஢ழடசகநம
,
஢பவக ழ஢மடவ஡ கநம ஢஧஢டய
 
க஝வணகய஦. இட பவகத எ ளபம ஸ஧ய இ஢டயத ஆ
 
கப஡ ளசட அப஡ க஝வண
,
ள஢மணம. அடகம஡ ஏ஥ந பட
 
பநகவட டபழடஇ சய ஧ய ழ஠மகணம.
 
அஆ ஢ பம ஆட கயதபளகமகய஦ ஋஢டய சழடகணயவ஧. அகவட கரபணமபநக஧ம.
 
 
 www.usthazmansoor.com usthadmansoor@gmail.com, +94710920020
1.
஢ழடம ச஢ட஢஝ ச஝க அ ஆ஡ணயகபபமக ஠ ளடந஢ட஢ பநக஢ந஡. இடபவகத
 
டயணஞ ட
,
பபமக஥
,
பமவணழ஢ம஦பழ஦ம ச஢ட஢஝
 
ச஝கநவ஡ ப஢஥ ணமகட஥஢ந஡.
 
கம஧
,
சக ஠யவ஧வணகழக஢ ணம஦த ஢டய
 
கவந
 
ள஢மடபவ஥த அ ஆ஡ ப஢஥ணமக
,
பநக ணமகட஥ணம஝ம.
 
கணமக ளகமவககநமக
,
படயகநமகழணஅபவ஦ ட.
 
஢ஞளகமக பமக
,
ஆசய எக஢஦யத ச஝க இட உடம஥ஞ
 
கநம.
 
கம஧
,
இ஝
,
சக ஠யவ஧வணகழக஢ ணம஦மட ச஝கவந
 
ள஢மடபவ஥ அஆ அபவ஦ ப஢஥ணமக
,
பபமக
,
ணயக ளடநபமகழண
 
ட. ஠஢வகழதம சமட ஢டயக இடசய஦ட உடம஥ஞணம.
 
஢ பமகம஡ ச஝ டய஝கந அஆ
 
஋பநஆ கப஡ ளசகய஦ ஋஢ இடய஧ய ளடநபமகய஦.
 
஢ பமழபம ச஢ட஢஝ ச஝க ணம஦ம஠யவ஧ ஠யக ழப
 
஋஢ அ ஆ஡ க ஋஢டவ஡இடய஧ய  ளகமந
 
கய஦.
 2.
஢ ச஝கவந ஠஢வக ஢டயகழநம இவஞஅஆ ழ஢பவட
 
அபடம஡க . இ ஢ச஝கந உதவப
,
஡டடவணவத கம பழடம அணயக ள஢ க஝வண ஋஢வட
 
உஞ கய஦.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->