Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
55Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thực trạng và giải pháp phương thức Nhờ thu

Thực trạng và giải pháp phương thức Nhờ thu

Ratings: (0)|Views: 4,191 |Likes:
Published by Dưa Hấu
bộ môn Thanh toán Quốc tế
bộ môn Thanh toán Quốc tế

More info:

Published by: Dưa Hấu on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

 
B
GIÁO D
ỤC VÀO ĐÀO TẠ
O
TRƯỜNG ĐẠ
I H
C NGUY
N TRÃI
BÀI TH
O LU
N NHÓM
MÔN: THANH TOÁN QU
C T
 
Đề
tài: Th 
ự 
c tr 
ng và gi 
i pháp c 
ủa phương 
th 
ứ 
c nh 
ờ 
thu 
Nhóm 3
 –
L
p 09TCN1.
 Đào Thị
Li
u2. Th
Thùy Linh A3. Nguy
n Di
u Linh4. Nguy
n H
ồng Phương
 5. Nguy
n Th
 
Khánh Phương
 6. Quách Quyên7. Nguy
n Thu Trang
 
M
C L
C
Ph
n 1: T
ng quan v
 
phương thứ 
c nh
ờ 
thu
Chương 1: Khái quát chung về 
 
 phương thứ 
c nh
ờ 
thu
I.
 
Khái ni
mII.
 
Đặc điểm và các văn bả
n pháp lý nh
ờ 
thuIII.
 
Phân lo
iIV.
 
Th
t
c, h
 
sơ 
 
Chương II: Phương thứ 
c nh
ờ 
 
thu trơn
I.
 
Định nghĩa
 II.
 
Quy trìnhIII.
 
R
ủi ro trong phương thứ
c nh
ờ 
 
thu trơn
 
Chương III: Phương thứ 
c nh
ờ 
thu kèm ch
ứ 
ng t 
ừ 
 
I.
 
Định nghĩa
 II.
 
Quy trìnhIII.
 
L
ợ 
i ích và r
ủi ro trong phương thứ
c nh
ờ 
thu kèm ch
ng t
 
Ph
n 2: Th
ự 
c tr
ng và gi
ải pháp phương
th
ứ 
c nh
ờ 
thu
Chương 1: Thự 
c tr 
ạng phương thứ 
c nh
ờ 
thu
Chương 2: Giải pháp và các đề 
xu
ấ 
 
N
I DUNG
Ph
n 1: T
ng quan v
 
phương thứ 
c nh
ờ 
thu
Chương I: Khái quát chung về
 
 phương thứ 
 c nh
ờ 
thu
I.
 
Khái ni
m
Nh
ờ 
 
thu là phương thứ
c thanh toán,
theo đó, bên bán ( nhà xuấ
t kh
u)sau khi giao hàng hay cung
ng d
ch v
,
y thác cho ngân hàng ph
cv
mình xu
t trình b
ch
ng t
thô
ng qua ngân hàng đạ
i lý cho bênmua (nhà nh
p kh
ẩu) để
 
đượ 
c thanh toán, ch
p nh
n h
i phi
ế
u haych
p nh
ận các điề
u ki
n
và điề
u kho
n khác.
II.
 
Đặc điểm và các văn bả
n pháp lý nh
ờ 
thu
1.
 
Đặc điể
m
:-
 
Thanh toán b
ằng phương thứ
c nh
ờ 
thu s
gi
m thi
u m
tph
n r
i ro cho nhà xu
t kh
u vì ch
ng t
ch
 
được giao cho ngườ 
inh
p kh
ẩu khi ngườ 
i nh
p kh
u thanh toán ti
n hàng ho
ặc đã ký chấ
pnh
n h
i phi
ếu (đố
i v
ớ 
i nh
ờ 
thu ch
ng t
). Tuy nhiên thanh toán theo
 phương thức này ngườ 
i bán/xu
t kh
u v
n ph
i ch
u r
i ro trong
trườ 
ng h
ợp ngườ 
i mua/nh
p kh
u không ch
p nh
n ch
ng t
ho
c t
 ch
i thanh toán h
i phi
ếu khi đáo hạ
n.
2.
 
Văn bả
n pháp lý:
-
 
Quy t
c th
ng nh
t v
nh
ờ 
thu (The ICC Uniform rules for
collection) đượ 
c phát hành l
ần đầ
u b
ởi ICC vào năm 1956; sauđó, đượ 
c tái b
ản vào các năm 1967,1978 và lầ
n tái b
n sau cùng
đượ 
c H
ội đồ
ng c
a ICC ch
p thu
ận vào tháng 6 năm 1995, vớ 
i
tiêu đề
 
“ICC Uniform rules for collection, Publication No 522 “
( vi
ế
t t
t URC 522). Do ICC là t
ch
c Hi
p h
i phi chính ph
,
do đó, cũng như các
 
văn bả
n khác do ICC phát hành, các phiên
 
b
n URC mang tính ch
ất pháp lý tùy ý. Điều này đượ 
c th
hi
n
ở 
ch
:
 
T
t c
các phiên b
n URC còn nguyên giá tr
ị, nghĩa là
các phiên b
n không ph
nh
n l
ẫn nhau mà độ
c l
p v
ớ 
i
nhau. Điều này là hoàn toàn ngượ 
c v
ớ 
i quy t
c c
a cácngu
n lu
t qu
c gia hay qu
c t
ế
.
 
Các bên đượ 
c t
do th
a thu
n áp d
ng hay không ápd
ụng URC để
 
điề
u ch
nh nh
ờ 
thu. Vì t
t c
các phiên

Activity (55)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
madianguc liked this
Nim Lém Lỉnh liked this
Linh Lino liked this
Tung Minh liked this
Hoài Hương liked this
Tung Minh liked this
Trinhbich Thuy liked this
hoathuytinh811 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->