Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
4. Hearing and Equilibrium

4. Hearing and Equilibrium

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by Patterson Macharia

More info:

Published by: Patterson Macharia on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2013

pdf

text

original

 
NOEWMLH $ OU_MBMGWM_C
[no
o~{owleb oew
" {no
cmkkbo oew
" elk {no
j`jnboe
`d {no mllow oew ewo j`ljowlok xm{nnoewmlh,
[no
zocmjmwjbew jelebz
" {no
{wmjbo
" elk {no
zejjbo
`d {no mllow oew ewo j`ljowlok xm{noumbmgwmc
,
 
Wojoy{`wz ml {no
zocmjmwjbew jelebz
ko{oj{
w`{e{m`leb ejjobowe{m`l 
"wojoy{`wz ml {no
{wmjbo
ko{oj{
bmloew ejjobowe{m`l ml {no n`wmq`l{eb kmwoj{m`l 
"
elk wojoy{`wz ml {no
zejjbo
ko{oj{
bmloew ejjobowe{m`l ml {no tow{mjeb kmwoj{m`l 
,
 
[no
wojoy{`wz d`w noewmlh elk oumbmgwmc
ewo
nemw jobbz
" elk {nowo ewo zm~ hw`yz `d nemwjobbz ml oejn mllow oew1
`lo 
ml oejn `d {no
{nwoo 
zocmjmwjbew jelebz
"
`lo 
ml {no {wmjbo
"
`lo 
ml {no zejjbo
" elk
`lo 
ml {no j`jnboe
,
ELE[@CMJ J@LZMKOWE[M@LZO~{owleb $ Cmkkbo Oew
 
[no
o~{owleb oew
 dllobzz`lk xetoz {` {no
o~{owleb ekm{`w} coe{z,
 
Dw`c {no coe{z"{no
o~{owleb ekm{`w} jeleb
yezzoz mlxewk {` {no
{}cyelmj cocgwelo
 
.oewkwc-,
 
 
[no cmkkbo oew mz elemw#dmbbokjetm{} ml {no {ocy`web g`lo {ne{ `yolz tme {no
ekm{`w}.oz{ejnmel- {go
ml{` {no lez`ynew}l~ elk{nw`hn {no lez`ynew}l~ {` {no o~{owm`w,
 
[no {go mz
uzuebb} 
 
jb`zok 
" g{ kwmlh zxebb`xmlh" jnoxmlh" elk }exlmlh m{
`yolz
" fooymlh{no emw ywozzwo `l {no {x` zmkoz `d {no oewkwc ouebmqok,
[no {nwoo
ekm{`w} `zzmjboz"
{no
cebboz"mljz"
elk
z{eyoz"
ewob`je{ok ml {no cmkkbo oew, 
[no
celgwmc
.nelkbo `d {no cebboz- mz e{{ejnok {` {no gejf `d {no {}cyelmj cocgwelo
,
 
M{z noek mz e{{ejnok {` {no xebb `d {no cmkkbo oew" elk m{z zn`w{ yw`jozz mz e{{ejnok {` {nomljz" xnmjn ml {wl ew{mjbe{oz xm{n {no noek `d {no z{eyoz
,
 
D``{ ybe{o `d z{eyoz
 mz e{{ejnok g} elellbew bmhecol{{` {no xebbz `d {no
`teb xmlk`x,
[x` zcebb zfobo{eb czjboz" {no
{olz`w {}cyelm
vm{z J`l{wej{m`l ybbz {no celgwmc `d {nocebboz cokmebb} elk kojwoezoz {no tmgwe{m`lz `d {no {}cyelmj cocgwelos elk {no
z{eyokmz" 
vm{z j`l{wej{m`l ybbz {no d``{ybe{o `d {no z{eyoz `{ `d {no `teb xmlk`xs
Mllow Oew
[no mllow oew
.beg}wml{n-
mz ceko y `d {x` yew{z" `lo xm{nml {no `{now,e, [no
g`l} beg}wml{n
mz e zowmoz `d jnellobz ml {no yo{w`z y`w{m`l `d {no {ocy`web g`lo,g, Mlzmko {nozo jnellobz"
 
zww`lkok g} e dbmk jebbok
yowmb}cyn"
mz {no
cocgwel`zbeg}wml{n,
 [nmz cocgwel`z z{wj{wo c`wo `w bozz kybmje{oz {no zneyo `d {no g`l} jnellobz,M{ mz dmbbok xm{n e dbmk jebbok
olk`b}cyn"
elk {nowo mz
l` j`cculmje{m`l 
go{xool {no zyejozdmbbok xm{n olk`b}cyn elk {n`zo dmbbok xm{n yowmb}cyn,
J`jnboe
 [no j`jnboew y`w{m`l `d {no beg}wml{n mz e j`mbok {go xnmjn ml ncelz mz
:? cc
 
b`lh
elkcefoz
7:/; {wlz
,
 [nw`hn`{ m{z bolh{n" {no
gezmbew cocgwelo
elk
Womzzlow(z cocgwelo
kmtmko m{ ml{` {nwoojnecgowz
.zjebeo- 
 [no
yyow
 
zjebe toz{mgbm
elk {no
b`xowzjebe {}cyelm
j`l{eml yowmb}cyn elkj`cclmje{o xm{n oejn `{now e{ {no eyo~ `d {no j`jnboe {nw`hn e zcebb `yolmlh jebbok {no
nobmj`{woce, 
 E{ {no gezo `d {no j`jnboe" {no
zjebe toz{mgbm
olkz e{ {no
`teb xmlk`x
"xnmjn mz jb`zok g}{no d``{ybe{o `d {no z{eyoz,
 
 [no
zjebe {}cyelm
olkz e{ {no
w`lk xmlk`x"
e d`wecol `l {no cokmeb xebb `d {no cmkkbooew {ne{ mz jb`zok g} {no dbo~mgbo
zoj`lkew} {}cyelmj cocgwelo, 
 [no
zjebe cokme"
{no cmkkbo j`jnboew jnecgow" mz j`l{ml`z xm{n {no cocgwel`z beg}wml{nelk k`oz l`{ j`cclmje{o xm{n {no `{now {x` zjebeo, M{ j`l{emlz olk`b}cyn 
@whel `d J`w{m
 B`je{ok `l {no
gezmbew cocgwelo
mz {no
`whel `d J`w{m"
{no z{wj{wo {ne{ j`l{emlz {no
nemwjobbz 
xnmjn ewo {no ekm{`w} wojoy{`wz, 
 [nmz `whel o~{olkz dw`c {no eyo~ {` {no gezo `d {no j`jnboe elk j`lzouol{b} nez e zymwebzneyo, [no yw`jozzoz `d {no nemw jobbz ymowjo {no {`hn" cocgwelo#bmfo
wo{mjbew becmle
{ne{mz zyy`w{ok g} {no
w`kz `d J`w{m
 [no nemw jobbz ewo ewwelhok ml
d`w
 
w`xz
1 {nwoo w`xz `d
`{ow nemw jobbz
be{oweb {` {no {llobd`wcok g} {no w`kz `d J`w{m" elk `lo w`x `d
mllow nemw jobbz
cokmeb {` {no {llob,
 [nowo ewo
79"999 `{ow nemw jobbz
elk
:?99 mllow nemw jobbz
ml oejn ncel j`jnboe,
 J`towmlh {no w`xz `d nemw jobbz mz e {nml" tmzj`z" g{ obez{mj
{oj{`wmeb cocgwelo
ml xnmjn {no{myz `d {no nemwz `d {no `{ow g{ l`{ {no mllow nemw jobbz ewo ocgokkok,
 [no jobb g`kmoz `d {no eddowol{ low`lz {ne{ ewg`wmqo ew`lk {no gezoz `d {no nemw jobbz ewob`je{ok ml {no
zymweb helhbm`l
xm{nml {no
c`km`bz"
{no g`l} j`wo ew`lk xnmjn {no j`jnboemz x`lk,
Lmlo{} {` =?/ `d {nozo eddowol{ low`lz mllowte{o {no mllow nemw jobbz6 `lb} ?#59/ mllowte{oz{no c`wo lcow`z `{ow nemw jobbz" elk oejn low`l mllowte{oz zotoweb `d {nozo `{ow jobbz,
 G} j`l{wez{"c`z{ `d {no oddowol{ dmgowz ml {no ekm{`w} lowto {owcmle{o `l {no `{ow nemw jobbzwe{now {nel `l {no mllow nemw jobbz,
 [no e~`lz `d {no eddowol{ low`lz {ne{ mllowte{o {no nemw jobbz d`wc {noekm{`w} .j`jnboew-kmtmzm`l`d {no
toz{mgb`j`jnboew ej`z{mj lowto
elk {owcmle{o ml {no
k`wzeb
elk
tol{webj`jnboew ljbom
 `d {no
cokubbe `gb`lhe{e,
 
 [no yw`jozzoz `d {no nemw jobbz ewo ge{nok ml olk`b}cyn" xnowoez {nomw gezoz ewo ge{nok mlyowmb}cyn,
Jol{web Ekm{`w} Ye{nxe}z
 Dw`c {no
j`jnboew ljbom"
ekm{`w} mcybzoz yezz tme e tewmo{} `d ye{nxe}z {` {no
mldowm`wj`bbmjbm"
{no jol{owz d`w ekm{`w} wodbo~oz" elk tme {no
cokmeb holmjbe{o g`k}
ml {no{nebecz {` {no
ekm{`w} j`w{o~,
@{nowz ol{ow {no
wo{mjbew
d`wce{m`l,
 Mld`wce{m`l dw`c g`{n oewz j`ltowhoz `l oejn
zyowm`w `bmto
" elk e{ ebb nmhnow botobz c`z{`d {no low`lz wozy`lk {` mly{z dw`c g`{n zmkoz,
 [no
ywmcew} ekm{`w} j`w{o~" Gw`kcell(z ewoe ;5
" mz ml {nozyowm`w y`w{m`l `d {no{ocy`web b`go,
 Ml ncelz" m{ mz b`je{ok ml {no
z}btmel dmzzwo
elk mz l`{ l`wcebb} tmzmgbo `l {no zwdejo `d{no gweml,
 Ml {no ywmcew} ekm{`w} j`w{o~" c`z{ low`lz wozy`lk {` mly{z dw`c g`{n oewz"
 
g{ {nowo ewoebz` z{wmyz `d jobbz {ne{ ewo z{mcbe{ok g} mly{ dw`c {no j`l{webe{oweb oew elk mlnmgm{ok g}mly{ dw`c {no myzmbe{oweb oew, 
 [nowo ewo zotoweb ekkm{m`leb ekm{`w} wojomtmlh ewoez" az{ ez {nowo ewo zotoweb wojomtmlhewoez d`w j{elo`z zolze{m`l, [no ekm{`w} ezz`jme{m`l ewoez ekaejol{ {` {no ywmcew}ekm{`w} wojomtmlh ewoe ewo xmkozywoek,
 [no
`bmt`j`jnboew glkbo
mz e yw`cmlol{ glkbo `d oddowol{ dmgowz ml oejn ekm{`w} lowto{ne{ ewmzoz dw`c g`{n {no myzmbe{oweb elk {no j`l{webe{oweb zyowm`w `bmtew} j`cybo~ elk olkzywmcewmb} ew`lk {no gezoz `d {no `{ow nemw jobbz `d {no `whel `d J`w{m,
Zocmjmwjbew Jelebz
@l oejn zmko `d {no noek" {no zocmjmwjbew jelebz ewo yowyolkmjbew {` oejn `{now" z` {ne{{no} ewo `wmol{ok ml {no {nwoo ybeloz `d zyejo,
Mlzmko {no g`l} jelebz" {no cocgwel`z jelebz ewo zzyolkok ml yowmb}cyn,
 
E wojoy{`w z{wj{wo" {no
jwmz{e ecybbewmz"
mz b`je{ok ml {no o~yelkok olk
.ecybbe-
`doejn `d {no cocgwel`z jelebz,
Oejn jwmz{e j`lzmz{z `d nemw jobbz elk zz{ol{ejbew jobbz zwc`l{ok g} e hobe{ml`z yew{m{m`l
.jybe-
{ne{ jb`zoz `dd {no ecybbe
[no yw`jozzoz `d {no nemw jobbz ewo ocgokkok ml {no jybe" elk {no gezoz `d {no nemw jobbzewo ml jb`zo j`l{ej{ xm{n {no eddowol{ dmgowz `d {no toz{mgbew kmtmzm`l `d {no toz{mgb`j`jnboewlowto,
_{wmjbo $ Zejjbo
Xm{nml oejn cocgwel`z beg}wml{n" `l {no db``w `d {no {wmjbo" {nowo mz el
`{`bm{nmj `whel.cejbe-,
 
El`{now cejbe mz b`je{ok `l {no xebb `d {no zejjbo ml e zocmtow{mjeb y`zm{m`l,
[no cejbez j`l{eml zz{ol{ejbew jobbz elk nemw jobbz" zwc`l{ok g} el `{`bm{nmj cocgweloml xnmjn ewo ocgokkok jw}z{ebz `d jebjmc jewg`le{o" {no
`{`bm{nz,
[no `{`bm{nz" xnmjn ewo ebz` jebbok
`{`j`lme
`w
oew kz{"
welho dw`c : {` 5= c ml bolh{n mlncelz elk ewo kolzow {nel {no olk`b}cyn,
[no yw`jozzoz `d {no nemw jobbz ewo ocgokkok ml {no cocgwelo,
[no lowto dmgowz dw`c {no nemw jobbz a`ml {n`zo dw`c {no jwmz{eo ml {no
toz{mgbew kmtmzm`l
`d{no
toz{mgb`j`jnboew lowto,
 
Loweb Ye{nxe}z
 [no jobb g`kmoz `d {no 5="999 low`lz zyyb}mlh {no jwmz{eo elk cejbez `l oejn zmko ewob`je{ok ml {no toz{mgbew helhbm`l,
 Oejn toz{mgbew lowto {owcmle{oz ml {no myzmbe{oweb d`w#yew{ toz{mgbew ljboz elk ml {nodb`jjb`l`kbew b`go`d {no jowogobbc
 Dmgowz dw`c {no zocmjmwjbew jelebz olk ywmcewmb} ml {no zyowm`w elk cokmeb kmtmzm`lz `d {no
toz{mgbew ljboz
elk yw`aoj{ cemlb} {` ljbom j`l{w`bbmlh o}o c`tocol{,
 Dmgowz dw`c {no {wmjbo elk zejjbo olk ywok`cmlel{b} ml {no
be{oweb kmtmzm`l .Kom{owz(ljboz-"
xnmjn yw`aoj{z {` {no zymleb j`wk,
 [no} ebz` olk ml {no
kozjolkmlh ljboz
" xnmjn yw`aoj{z {` {no jowogobbc elk {no wo{mjbewd`wce{m`l,
 [no toz{mgbew ljbom ebz` yw`aoj{ {` {no {nebecz elk dw`c {nowo {` {x` yew{z `d {no ywmcew}z`ce{`zolz`w} j`w{o~,
NEMW JOBBZZ{wj{wo
Oejn mz ocgokkok ml el
oym{nobmc ceko y `d zyy`w{mlh `w zz{ol{ejbew jobbz
,
O~joy{ d`w {no `{ow nemw jobbz ml {no j`jnboe" {no gezeb olk mz ml jb`zo j`l{ej{ xm{n eddowol{low`lz,
Yw`aoj{mlh dw`c {no eymjeb olk mz :9#5?9 w`k#zneyok yw`jozzoz" `w nemwz,
 O~joy{ ml {no j`jnboe" `lo `d {nozo" {no
fml`jmbmc"
mz e {wo g{l`lc`{mbo jmbmc xm{n lmloyemwz `d cmjw`{gboz ew`lk m{z jmwjcdowoljo elk e jol{web yemw `d cmjw`{gboz
M{ mz `lo `d {no bewhoz{ yw`jozzoz elk nez e jbggok olk,
[no fml`jmbmc mz b`z{ ml {no nemw jobbz `d {no j`jnboe ml ekb{ ceccebz, N`xotow" {no `{nowyw`jozzoz" xnmjn ewo jebbok
z{owo`jmbme"
ewo ywozol{ ml ebb nemw jobbz,
[no} neto j`woz j`cy`zok `d yewebbob dmbecol{z `d ej{ml, [no ej{ml mz j`e{ok xm{n tewm`zmz`d`wcz `d c}`zml, Xm{nml {no jbcy `d yw`jozzoz `l oejn jobb" {nowo mz el `wkowb} z{wj{wo,
Eb`lh el e~mz {`xewk {no fml`jmbmc" {no z{owo`jmbme mljwoezo yw`hwozzmtob} ml nomhn{6 eb`lh{no yowyolkmjbew e~mz" ebb {no z{owo`jmbme ewo {no zeco nomhn{,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->