Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Group-IV-II-2010

Group-IV-II-2010

Ratings: (0)|Views: 7,019|Likes:
Published by Ravi Lorvent

More info:

Published by: Ravi Lorvent on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2012

pdf

text

original

 
 {VýS*‹³&
IV
 õ³ç³ÆŠ‡&
II
°Æó‡ªÔ¶æÐ]l¬Ë$:
Mì S…¨ ç  ³Ç^ó le§é˯] l$ ^è l¨Ñ, Mì S…§ý l C_a¯] l {ç  ³Ô¶ æ²ËMý S$ ç  ÜO  Æ𠇯] l fÐéº$¯] l$ Vý S$Ç¢…^è l…yì l.
ç³Ç^óle§ýl… ({ç³Ô¶æ² 1& 15):
Ð]l…§ólⶠæÏ{Mì S™è l…, JMýS Ýë«  §éÆý ‡×æ Ķ æÊÆøí  ³Ä¶ æ$¯] l$ JMýS ç  Ü…Ð]l™è lÞÆ>°Mì S ç  ÜÆ>çÜÇ Æð ‡…yý l$ Mì SÌZË ^ð lMýSPÆý ‡¯] l$ †¯ó lÐéÆý‡$. Cç  ³#μyýl$ Ķ æÊÆý ‡ç  ³#, AÐðl$ÇM> 砠܅Ķ æ¬Mý S¢ Æ>{ÚëtÌZÏGMýS$PÐ] lÐ] l$…¨ Hyé¨Mì S çÜVý Sr$¯]l 50 Mì SÌZË ç  ³…^è l§éÆý‡ †…r$¯é²Æý ‡$. C¨ ^éÌê GMý S$PÐ] l. E§éç  ßæÆý ‡×æMý S$ {¼r¯Œ æÌZ {ç  ³† Ð] lÅMì ÐéÆ>°Mì S AÆý ‡®Mì SÌZ ç³…^è l§éÆý ‡ Mö…sêÆý ‡$. C¨ A…™è l ^ðlyý l$ M>§ý l¯] l$Mý S$¯] l²ç  ³#μyý l$ {¼r¯Œ æ {ç  ³fË$ Ððl¬™è Ò$çý l ©°Mì S Æð ‡…yì l…™è  ç³…^è l§éÆý ‡¯] l$ MóSMý S$Ë$, ¼ç  ÜPr$tË$, ï  ÜÓr$Ï, ^éMŠ æÌñær$Ï, Mö°² ´ë±Ä¶ æ*ÌZÏ¡çÜ$Mý S$…§ý l$Æý ‡$. sŸÐ] l*sZ Mð S^è l‹  ³, sŸÐ] l*sZ ç  Ü*ç³#, Ðó lƇ¬…_¯] l ½¯Œ æÞËÌZ Mý S*yé ç  ³…^èl§éÆý ‡ E…r$…¨. †¯] lsê°Mì S Æð ‡yî lV> E…yó l ç  ³§éÆ>¦ÌZÏ, k¯] l$² ´ëÅMð SrÏÌZ, ÝëõÜkË Ìô æº$Ëϯ] l$ ^è l*õÜ¢{ç  ³† §é°ÌZ Mý S*yé ç  ³…^è l§éÆý ‡ A…Ô¶ æ…V> E…r$…§ý l° ±Ð] l# {Vý Sí  ßæ…^è lVý SËÐ] l#. BàÆý Ìô æº$ËÏO  ò³ A…Ô>Ë õ³Æý ‡Ï_Ð] lÆý ‡ÌZ
&
ose
A¯ó l A„ý SÆ>Ë$ E…sô æ A¨ ™è lç  ³μMýS$…yé ç³…^èl§éÆý Æý ‡*ç  ³…. Vý S*ÏMøk Ìô æMýS yð lMŠ æÞ{sZk, {ç  œMøtk, ÌêMøtk, Ð] l*ÌZjk, ç  Ü${Møk A¯ó lÑ Mö°² Æý ‡*´ëË$. ±Ð] l# †¯ó l í³…yì lç  ³§éÆ>®Ë¯] l$ H Æý ‡*ç  ³…ÌZ Ðð l¬§ý lË$ò³sì æt¯] l¯] l$ _Ð]lÆý ‡Mý S$ ± Ô¶ æÈÆý ‡… Vý S*ÏMøkV> Ð] l*Æý‡$ç  Ü$¢…¨. ç  ³…^è l§éÆý ‡ ±Mý S$ H… Cç  Ü$¢…¨? C¨ ± Ô¶ æÈÆý ‡…ÌZ ™ö…§ý lÆý ‡V> Mý SÍí  Ü´ùƇ¬, Vý S*ÏMøkV> Ð] l*Ç Ô¶ æÈÆý ‡…ÌZ° {ç  ³†¿êV>°MìS ^ólÇ Ô¶æMìS¢V> Eç  ³Äñ æ*Vý Sç  ³yý l$™è l$…¨. GMýS$PÐ] l ç  ³…^è l§éÆý ‡ MýSÍW¯] l Ð] lç  Ü$¢Ð] l#˯] l$ †…sô æ, B Æøf…™é Vý S…™è l$Ë$Ðó lĶ æ$yé°Mì S M>Ð] lËíܯ] l…™èl Ô¶æMìS¢Ð] lç  Ü$¢…§ýl¯] l$MøÐ]lyý l… »êV> E…r$…¨. M>± A¨ ™èlç³μ°çÜÇV> AÌê M>§ý l$. A°² 糧éÆ>¦Ë$ AÐ]lç  ÜÆý ‡O  Ðð l$¯] l Ô¶æMì ° CÐ] lÓVý SËÐ] l#, ±Ð] l# AÐ] lç  ÜÆ>°² Ñ$…_ ç  ³…^èl§éÆý ‡¯] l$ †…sô æ Ô¶ æÈÆý ‡… ©°° Ðéyý l$Mø§ý l$. C¨ ^ð lyý l$ MöÐ] l#ÓV> °ËÓÐ] l#™è l$…¨. GMý S$PÐ] l ç  ³…^è l§éÆý ‡ †¯] lyý l… Ð] lËÏÆð‡…yý l$ çÜÐ] l$ç  ÜÅË$¯é²Æ‡¬. Ð] l¬QÅ…V> ç  ³…^è l§éÆý Mý SÍY¯] l ´ë±Ä¶ æ*Ë$, Eç  ³ BàÆ>Ë$ †…sôæ ç  ³â¶ æÏMý S$ (
teeth
)à°Mý SË$Vý S$™è l$…¨. ç  ³…^è l§éÆý ‡, »êMî StÇĶ æ* Æð ‡…yý l$ Mý SÍí  Ü ¯øsìæÌZ JMý S ´÷Æý ‡ HÆý ‡μyý l$™è l$…¨. D ´÷Æý‡ÌZ° BÐ]l*ÏË$ ç³â¶ æÏÌZ Æý ‡…{«  §éË$ HÆý ‡μÆý ‡$Ýë¢Æ‡¬. BàÆý ‡ 糧éÆ>¦ÌZÏç  ³…^è l§éÆý ‡¯] l$ Mý SËç³yýl…Ð] lËÏ^éÌê Æý ‡$_Mý SÆý‡…V> E…r$…¨. AÌê…sì æ BàÆ>°² GMý S$PÐ] lV> Mý S*yé ¡çÜ$Mý S$…sêÆý ‡$. ç³…^è l§éÆý Mý SÍY¯]l BàÆý ç  ³§éÆ>¦ËÌZ ´ùç  ÙM>Ë$V>± Ìô æMýS ï  ³^è l$ V>± E…yý l§ýl$. A…§ýl$Ð] lËÏMýSyý l$ç  ³# ™ö…§ýlÆý ‡V> °…yý l§ý l$. 1.Ðl…§ólⶠæÏMýS$ ç  ³NÆý ‡Ó… JMý S Ýë«  §éÆý ‡×æ ĶæÊÆøí³Ä¶ æ$¯Œ æ, Hyé¨Mì S G…™è l ç  ³…^è l§éÆý ‡¯] l$ †¯ó lÐéyý l$ (Mì SÌZÌZÏ)? 1) 1
2) 2
3) 1/24) 32.Cç  ³#μyý l$ Ķ æÊG‹ÜH (AÐð l$ÇM> 砠܅Ķæ¬Mý Æ>{ÚëtË)ÌZ Hyé¨Mì S ç  ÜVý Sr$¯] l JMý SPÆý‡$ G…™è l ç  ³…^è l§éÆý ‡¯] l$ Ðéyý l$™èl$¯é²Æý‡$ (MìSÌZÌZÏ)?1) 100
2) 50
3) 40 4) 45
 
3.{¼r¯Œ æÌZ JMý S Ð]lÅMìS¢ÐéÆ>°Mì S G°² Mì SÌZË ç  ³…^è l§éÆý ‡¯] l$ Mö…sêyý l$?
1) 1/2
2) 13) 1 1/2 4) 24.¯lyé°MìS Æð‡yî lV> E…yó l BàÆý ‡ç  ³§éÆ>¦Ë Ìôæº$ËÏÌZ° Íç  Ü$tÌZ° A…Ô¶ æ… H¨? 1) Ñ$ÇĶ æ*Ë$2) »ñ æËÏ3) ç  ³…^è l§éÆý‡
4) VýS*ÏMøk
5.í  ³…yì l ç  ³§éÆ>¦Ë$ ©°ÌZMì S Ð] l*Æý‡$™éƇ¬?
1) VýS*ÏMøk
2) M>Æý ‡¾¯Œ æË$ 3) BàÆý 4) ç  ³…^è l§éÆý  6.±Ðl# ç  ³…^è l§éÆý ‡ †…sôæ HÐ] l$Ð]l#™è l$…¨?
1) ™èlÓÆý‡V> Ô¶æÈÆý‡…ÌZMìS {VýSíßæ…^èlºyýl$¯]l$, VýS*ÏMøk Ô¶æÈÆý‡Ð]l¬ÌZ° {糆 ¿êVýSÐ]l¬¯]lMýS$ ^ólÆý‡$¯]l$
2) ™ö…§ý lÆý ‡V> Ô¶ æÈÆý ‡…ÌZMìS {VýSí  ßæ…ç  ³ºyý l§ý l$, Ô¶ æÈÆ>°MìS Vý S*ÏMøk ^ó lÆý ‡§ý l$. 3) ¯ðlÐ] l$èV> Ô¶ æÈÆý‡…ÌZMìS {Vý Síßæ…ç  ³ºyý l$¯] l$, Vý S*ÏMøk Ô¶ æÈÆý‡Ð]l¬ÌZ° A°² ¿êV>ËMý S$ ^ó lÆý ‡§ý l$. 4) ™ö…§ý lÆý ‡V> Ô¶ æÈÆý ‡…ÌZMì S {Vý Sí  ßæ…ç  ³ºyý l$¯] l$, Vý S*ÏMøk Ô¶ æÈÆý ‡…ÌZ° ¿êV>ËMý S$ ^ó lÆý ‡§ý l$. 7.Mì S…¨ Ðésì æÌZ ç  ³Ç^óle§ý l… {ç³M>Æý‡… H {ç  ³Ð] l^è l¯] lÐ] l¬ °f…? 1) A°²…sZÏç  ³…^è l§éÆý ‡ E…yý l§ý l$. 2) A°²…sZÏç  ³…^è l§éÆý ‡ E…r$…¨.
3) ç³…^èl§éÆý‡ §é§éç³# {糆§é°ÌZ E…r$…¨.
4) ç  ³…^è l§éÆý ‡ §é§éç  ³# {ç  ³†§é°ÌZ E…yý l§ý l$. 8.CÌê _ÐlÆý ‡ E¯] l²rÏƇ¬™ó l Ìô æº$ËϧéÓÆ> A¨ ç³…^è l§éÆý ‡ Æý ‡*ç  ³Ð] l$° ™ðlË$ç  Ü$Mý S$…sêÆý‡$? 1)
&
oes
2)
&
ose
3)
&
oose
4)
&
owse9.
D ç³Ç^ó le§ý l… {ç  ³M>Æý ‡… Mì S…¨ Ðésì æÌZ H {ç  ³Ð] l^è l¯] l… °fO  Ðð l$…¨? {¼sì æç  Ù$Ðéⶠæ$ÏC…^è l$ Ñ$…^è l$V> ÐéÆ>°MìS JMý S Mì SÌZ ç  ³…^èl§éÆý ‡ †…sêÆý ‡$. ©°° Ìñ æMì SPõÜ¢
1) MóSMýS$Ë$, ¼çÜPr$Ï, ïÜÓr$Ï, ^éMðSÏr$Ï, Mö°² ´ë±Ä¶æ*Ë$ A°²…sìæÌZ¯]l$ E…r$…¨.
2) õÜÐ] lÈË$, Mó SMý S$Ë$, ¼ç  ÜPr$Ï, ¡çÜ$Ë$, ^éMð r$Ï, Mö°² ´ë±Ä¶ æ*Ë$ A°²…sì æÌZ¯] l$ E…r$…¨. 3) Mó SMý S$Ë$, ¼ç  ÜPr$ÏÐ]l$ÇĶ æ¬ Mö°² ´ë±Ä¶ æ*Ë$ A°²…sì æÌZ¯] l$ E…r$…¨. 4) ç  ³…^è l§éÆý ‡ Ðð l¬™è … Mö°² ´ë±Ä¶ æ*ËÌZ Ð] l*{™è lÐó l$ E…r$…¨.
 
10.Mó SMý S$Ë$, ¼ç  ÜPr$Ï, C™è lÆý ‡{™é ç  ³§éÆ>¦ËÌZ Ðéyì l¯] l ç  ³…^èl§éÆý ‡¯] l$ A…™é Mý SËç  ³#Mý S$° {¼sì æ‹  Ù {ç  ³fË$ G…™è l ç  ³…^èl§éÆý ‡ Ðéyýl™éÆý‡$?
1) C…^èl$Ñ$…^èl$ Æð‡…yìl…™è Ë$
2) C…^èl$Ñ$…^è l$ Ð]lÊyì l…™è lË$ 3) ¯éË$W…™è lË$ 4) HÒ$Ìô æ§ýl$11.ç³^è l§éÆý ‡ MýSÍY¯] l ç  ³§éÆ>¦Ë¯] l$ GMý S$PÐ] lV> †¯]lyýl… Ð] l˯] l Mý SÍVó S {ç  ³¿êÐ] l… ? 1) ÆøkMý S$ çÜÇ´ùÄô æ$ Ô¶ æMìS¢E…yý l§ý l$. 2) C¨ Ô¶ æMì Mì S AÐ] lç  ÜÆý ‡… Ìô æ§ý l$.
3) Æøf…™é VýS…™èl$ÌôæĶæ$yé°MìS Ô¶æMìS¢ E…r$…¨.
4) ^éÌê ÆøkË Ð] lÆý ‡MýS$ Vý S…™è l$Ìô æĶ æ$yé°Mì S ç  ÜÇç  ³yý l Ô¶ æMì ° çÜÐ]l$MýS*Æý ‡$aMý S$…sêÆý ‡$. 12.AÐlç  ÜÆ>°Mì S Ñ$…_¯] l ç³…^èl§éÆý ‡¯]l$ †…sô æ HÐ] l$Ð] l#™è l$…¨? 1) ç  ³…^è l§éÆý ‡ A™è lÅÐ] lçÜÆý ‡ Ô¶ æMì ° CÐ] lÓ§ý l$. 2) Ñ$†Ò$ǯ] l ç³…^è l§éÆý ‡ Ð]l$…_ BÆøV>Å°Mì S Ðéyö^èl$a
3) ç³…^èl§éÆý‡ Ô¶æÈÆý‡…ÌZ MöÐ]l#ÓV> °ËÓÐ]lÐ]l#™èl$…¨.
4) ç³…^è l§éÆý ‡ GËÏç  ³#μyý l* Ô¶ æMì S¢° Cç  Ü$¢…¨. 13.ç  ³…^è l§éÆý‡ GMý S$PÐ] lV> †…sô æ G°² ç  ÜÐ] l$ç  ÜÅË$¯é²Æ‡¬?
1) Æð‡…yýl$
2) JMý Ssì æ 3) Ð] lÊyý l$4) ¯éË$Vý S$ 14.ç³Ç^ó le§ý l… {ç  ³M>Æý ‡…, GMý S$PÐ]l ç  ³…^è l§éÆý Mý SÍW¯] l ´ë±Ä¶ æ*Ë$, Eç  ³ BàÆ>Ë$ Ðéyì l™ól H {糿êÐ] l… E…r$…¨?1) C¨ Mý Sâ¶æÏMý S$ Ñ$Mì SPÍ à°M>Æý ‡Mý S2) C¨ Mý S…yý lÆ>ËMýS$ Ñ$Mì SPÍ à°M>Æý‡Mý S… 3) C¨ VýS$…yðlMý S$ Ñ$Mì SPÍ à°M>Æý ‡Mý S…
4) C¨ ç³â¶æÏMýS$ Ñ$MìSPÍ à°M>Æý‡MýS…
15.»êÅMî StÇĶ æ*, ç  ³…^è l§éÆý ‡ Mý SÍõÜ¢H ÐéÅ«  ¨ Ð] lç  Ü$¢…¨?
1)»êÅMîStÇĶæ*, ç³…^èl§éÆý‡ ¯øsìæÌZ MýSËíÜ BÐ]l*ÏË$ MýSÍW¯]l JMýS ´÷Æý‡ HÆý‡μyìl, A¨ ç³â¶æÏÌZÏ Æý‡…{«§é˯]l$MýSÍYçÜ$¢…¨
2)»êÅMî StÇĶ æ*, ç  ³…^è l§éÆý ‡ ¯øsì æÌZ Mý SËí  Ü Ô¶ æMì S¢° çÜ$¢…¨. 3)»êÅMî StÇĶæ*, ç  ³…^è l§éÆý ‡ ¯øsì æÌZ Mý SÍíÜ Vý S$…yð lÌZ Æý ‡…{«  §é˯] l$ Mý SÍYç  Ü$¢…¨. 4)»êÅMî StÇĶæ*, ç  ³…^è l§éÆý‡ ¯øsìæÌZ Mý SÍí  Ü ´÷Æý ‡¯] l$ HÆý ‡μÆý ‡^è l§ý l$.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->