Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SOG Discussion Week 13

SOG Discussion Week 13

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by Derick Parfan
This guide includes the stories from the Book of Judges and the Book of Ruth.
This guide includes the stories from the Book of Judges and the Book of Ruth.

More info:

Published by: Derick Parfan on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2012

pdf

text

original

 
13-1
WEEK 13ANG DIOS ANG NAGBIBIGAY-LIWANAG
TANDAAN NG LIDER 
Ito ang mga mapag-uusapan sa kuwentong ito
.
Ito ang gusto nating mas maintindihan ng grupo…
 
 
Ang bansang pinili ng Dios ay nagpaikut-ikot sakasalanan at naghari ang karahasan at kahalayansa kanila dahil hindi nila kinikilalang hari ang Dios.
 
 
Ang puso ng tao mula noon hanggang ngayon ayhindi nagbabago, paulit-ulit lang angnangyayaring mga pagrerebelde sa Dios.
 
 
Sa kabila ng mga “kadiliman” na nangyayari sa
paligid natin, mayroong ginagawa ang Dios paramuling maghari ang liwanag na galing sa kanya.
 
 
Ginagamit ng Dios pati ang di-Israelita (angMoabitang si Ruth) para matupad ang layunin niyapara sa Israel.
 
 
Nasasalamin ang kabutihan ng Dios sa kabutihangipinapakita ng mga taong nagtitiwala sa kanya.
 
 
Ang Dios ang nagbibigay ng pag-asa sa bawatpamilyang may mapait na karanasan.
BALIKAN
 
Anu-ano ang natatandaan ninyo sa kuwento natin noong nakaraang linggo? Anu-ano angnatutunan natin?
 
Paano nangusap ang Dios sa inyo nitong mga nakaraang araw na may kinalaman sa mganapagkuwentuhan natin?
 
IKUWENTO, IPAKUWENTO AT PAGKUWENTUHANUNANG EKSENA ~ KADILIMAN SA ISRAEL
Hango sa Mga Hukom 19-21
Nang panahong iyon, walang hari sa Israel, kayabawat isa ay gumagawa kung ano ang tama sakanilang paningin, kahit anong gusto nilang gawin.Nang panahon iyon, may isang Levitang taga-Efraimang nakapag-asawa ng isang aliping taga-Betlehemsa Juda. Pero nagtaksil ito sa kanya at umuwi sakanila sa Betlehem. Pagkaraan ng apat na buwan,nagdesisyon ang Levitang sunduin na ang asawaniya. Pinatuloy siya ng babae sa kanilang bahay.Naiuwi niya ang kanyang asawa pagkatapos nglimang araw dahil na rin sa kakulitan ng biyenan niyana ayaw pa silang paalisin. Palubog na ang araw nangmakarating sila sa Gibea na sakop ng lahi niBenjamin.Matagal silang nakaupo sa plasa at akala nila'ywala nang mag-aalok sa kanila ng matutulugan. Maynapadaan na isang matandang lalaki, nakita sila atinalok na tumuloy sa bahay niya. Pagdating nila sabahay, pinakain sila doon at nagkakasiyahan pa nangmay dumating na mga masasamang tao atpinaligiran ang bahay ng matanda. Kinalabog nilaang pintuan at sumigaw,
"Palabasin mo ang bisitamong lalaki para makipagtalik kami sa kanya."
Sumagot ang matanda,
"Huwag n'yong gagalawinang bisita ko. Kung gusto n'yo, ito na lang anak kongdalaga at ang asawa niya ang ibibigay ko sa inyo."
Pinalabas ng Levita ang asawa niya at ibinigay sakanila. Magdamag nilang pinagsamantalahan angbabae. Mag-uumaga na nang bumalik ang babae sabahay. Bumagsak na lang siya sa may pintuan ngbahay. Paglabas ng Levita para umuwi na, nakitaniyang nakahandusay ang asawa niya. Sinabi niya sakanya,
"Bumangon ka na. Uuwi na tayo."
Di nasumagot ang asawa niya. Patay na pala. Inuwi niya
 
THE STORY OF GOD: Kuwentuhan sa Buong Kuwento ng Bibliya Week 13
13-2
ang bangkay ng asawa niya at pagdating sa kanila,pinagputul-putol niya sa 12 bahagi ang katawan nitoat ipinadala sa 12 lahi ng Israel.Sinabi ng mga nakakita nito,
"Wala pangnangyari na katulad nito mula nang umalis ang mgaIsraelita sa Egipto. Ano kaya ang mainam gawinngayon?"
Nagtipon ang mga Israelita sa Mizpah, atipinatawag ang asawa ng babaeng pinatay.Pagkatapos niyang ikuwento sa kanila ang ginawa ngmga taga-Gibea, nagkaisa silang lusubin ito.Nagpadala sila ng mensahe sa mga lahi ni Benjaminna ibigay sa kanila ang mga lalaking gumawa ngkahalayang ito para patayin. Hindi sila pinansin ngmga taga-Benjamin. Kaya tinipon nila ang 400,000sundalo para labanan ang 26,000 sundalo ngBenjamin. Pagkatapos ng labanan, iilan na lang angnatirang buhay sa lahi ni Benjamin.Nang panahong iyon, walang hari sa Israel, kayabawat isa ay gumagawa kung ano ang tama sakanilang paningin, kahit anong gusto nilang gawin.
 
PAG-USAPAN ANG UNANG EKSENA ~ KADILIMAN SA ISRAEL
1.
 
Base sa kuwento noong nakaraang linggo, paano n’yo isasalarawan ang paulit
-ulit na nangyayari sa
Israel sa panahon ng mga hukom? Anong klaseng lipunan meron sila? Bakit sa tingin n’yo
nagkaganito?2.
 
Ano ang nararamdaman mo ngayon habang nakikinig sa kuwento? Bakit?3.
 
Ano sa tingin mo ang mangyayari sa buhay ng isang tao, sa isang pamilya o sa isang bayan na hindiang Dios ang kinikilalang hari? Paano mo ito nakita sa Israel?4.
 
Sa kuwentong ito, sino ang gumagawa ng mga karahasan at kahalayan?
Mga Israelita!
Ano anglayunin ng Dios para sa kanila? Ano ang pagkakatawag ng Dios sa kanila? E bakit ganito angnangyayari sa kuwento?5.
 
May pagkakaiba ba ito sa nangyayari sa maraming pamilya ngayon? Sa lipunan natin ngayon? Magbigay ng mga halimbawa.
 6.
 
 Ano ang itinuturo ng kuwentong ito sa puso ng mga tao mula noon hanggang ngayon? 
 
IKA-2 EKSENA ~ LIWANAG MULA SA BETLEHEM
Hango sa Ruth 1-4
Sa panahon ng mga hukom, nagkaroon ng taggutomsa Israel. Kaya inilipat ni Elimelec ang kanyangpamilya - ang kanyang asawang si Naomi atdalawang anak na lalaki - mula sa Betlehempatungong Moab. Dito na namatay si Elimelec. Ditona rin sa Moab nakapag-asawa ang kanyang mgaanak ng mga Moabita - sina Ruth at Orpah.Pagkatapos lang ng 10 taon namatay na rin angdalawang lalaki.Nabalitaan ni Noemi na pinagpala ng Dios angbayan niya at nagbigay ulit ng mabuting ani.Naghanda siyang bumalik sa Betlehem. Kinumbinsiniya ang mga manugang niya na bumalik na lang sakanila. Sabi niya,
"Umuwi na kayo sa inyo. Ipakitasana ng Dios ang kabutihan niya sa inyo, tulad ng ginawa n'yo sa pamilya ko. Sana makapag-asawa pakayo ulit. Huwag na kayong sumama sa akin. Masmapait ang sinapit ko. Pinahirapan ako ng Dios."
 Nakumbinsi naman si Orpah, pero si Ruth namanay desididong sumama sa biyenan niya. Sabi niNoemi kay Ruth,
"O, bakit nandito ka pa? Sumama kana sa bilas mo na bumalik na sa kanila at sa kanilangdios."
Sagot ni Ruth,
"Kung saan kayo pumunta, doondin ako. Ang bayan n'yo ay bayan ko rin. Ang Diosn'yo ay Dios ko rin. Isinusumpa ko sa Dios na hindikita iiwan hanggang mamatay ako."
Kaya isinama na ni Noemi si Ruth. Nang malapitna sila sa Betlehem, sinalubong siya ng mga kakilalaniya,
"Si Noemi ba 'to?"
Sagot niya,
"Huwag n'yo naakong tawaging Noemi, kundi Mara dahil pinapait ngMakapangyarihang Dios ang buhay ko."
Panahon ng anihan nang dumating sila saBetlehem. Isang araw nagpaalam si Ruth na
 
THE STORY OF GOD: Kuwentuhan sa Buong Kuwento ng Bibliya Week 13
13-3
mamumulot siya ng mga natitira at nalalaglag namga uhay sa bukid na inilalaan para sa mgamahihirap at mga dayuhan. Napadpad siya sa bukidni Boaz na isang mayaman at maimpluwensiyang tao.Pagdating ni Boaz sa bukid, napansin niya si Ruth.Kinausap niya,
"Anak, dito ka na lang sa bukid komamulot hangga't di pa natatapos ang anihan.Ibinilin ko na sa mga tauhan ko na maging mabait saiyo at 'wag kang gagalawin."
Sumagot si Ruth,
"Bakit  po ang bait n'yo sa akin?"
Sabi ni Boaz,
"May nagkuwento sa akin ng mga ginawa mo para sa pamilya ni Noemi. Pagpalain ka sana ng Dios!"
 Pagkatapos, niyaya ni Boaz si Ruth na mananghaliankasama ang mga tauhan niya.Paglubog ng araw umuwi na si Ruth, inuwi kayNoemi ang mga napulot niya, iniabot angpasalubong niyang pagkaing itinira niya habangnanananghalian siya, at ikinuwento sa kanya ang mganangyari maghapon. Natuwa si Noemi sa kuwento niRuth.Isang araw, sinabi ni Noemi kay Ruth,
"Anak, gusto kong si Boaz ang mapangasawa mo. Isa siyangkamag-anak at may tungkuling pangalagaan kabilang asawa. Ihanda mo ngayon ang sarili. Mag-ayoska. Mamayang gabi, sa may giikan, pumunta ka at hintayin mo siyang makatulog. Puntahan mo at iangat ang kumot sa paanan niya at doon ka mahiga."
 Ginawa nga ni Ruth lahat ng ibinilin sa kanya ngbiyenan niya. Nang maalimpungatan si Boaz, nagulatsiya na may babae sa paanan niya. Dahil madilim,hindi niya nakilala. Kaya nagpakilala si Ruth at sinabi,
"Isa po akong malapit na kamag-anak na dapat n'yong pangalagaan. Takpan po ninyo ako ng damit ninyo kung maipapangako ninyong papangalagaanako bilang asawa."
Sumagot si Boaz,
"Gusto kong gawin lahat ng sinabi mo, dahil alam naman ng lahat na isa kang mabuting babae. Kaso lang, meron pangmas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Sige, ditoka muna matulog ngayon. At bukas na bukas din,aalamin ko kung gagampanan niya ang tungkulinniya. Kung hindi, ako ang bahala sa iyo."
Bago sumikat ang araw, bumangon si Ruth atumuwi kay Noemi. Ikinuwento niya ang plano niBoaz. Sabi ni Noemi,
"Maghintay ka, anak, dahil hindiiyan hihinto hanggang maisaayos niya ngayon anghinihiling mo."
Nang araw ding iyon, pumunta nga si Boaz samay pintuang bayan kung saan pinapagtibay angmga usaping legal. Tinawag niya ang mga matatandaat mga saksi. Kinausap niya ang lalaking tinutukoyniya at tinanong kung gusto niyang tubusin ang mgapag-aari ni Elimelec, pati na rin ang biyudang si Ruthpara mapangasawa. Hindi pumayag ang lalaki atsinabi,
"Ikaw na lang ang tumubos."
Iniabot niya angisa niyang sandalyas bilang katibayan ngtransaksiyon. Sinabi ni Boaz,
"Saksi kayong lahat saaraw na ito na tutubusin ko ang mga pag-aari niElimelec na ipinamana sa asawa ni Ruth, at kasamanito ay pakakasalan ko si Ruth para manatili ang lahing asawa niya kung magkaroon kami ng anak."
 Ikinasal sina Boaz at Ruth. Niloob ng Dios namagkaanak sila ng isang lalaki. Pinangalanan nilangObed ang apo ni Noemi. At naging apo namannitong si Obed ay si David, na siyang magiging harisa Israel.
PAG-USAPAN ANG IKA-2 EKSENA ~ LIWANAG MULA SA BETHLEHEM
7.
 
Ikumpara mo ngayon ang kuwentong ito sa kuwento kanina. Anong naramdaman mo ngayon? Anoang nakita mong malaking pagkakaiba?8.
 
Isalarawan ang karanasan dito ni Noemi. Paano mo nakitang kumilos ang Dios sa buhay niya?9.
 
Isalarawan si Ruth. Paano nakita ang pananampalataya at kabutihang sa buhay niya? Ano angmalaking pagkakaiba niya, na isang Moabita, sa mga Israelita noong panahong iyon?10.
 
Isalarawan si Boaz. Paano mo nakita ang kabutihan sa pakikitungo niya kay Ruth at Noemi? Ano angpagkakaiba niya sa mga Israelita noon?11.
 
Paano mo nakita ang pagkilos ng Dios sa kuwento? Bakit sa tingin mo ibang-iba ito sa naunangkuwento?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->