Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CG2EP

CG2EP

Ratings: (0)|Views: 219 |Likes:
Published by buenaventura_f_a

More info:

Published by: buenaventura_f_a on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2012

pdf

text

original

 
2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM
 
DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II
2
Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga( Stage 1: Results/Outcomes )
Stage 2: Pagtataya
( Stage 2: Assessment )
 MGA PAMANTAYANSTANDARDS
Sa antas ng:
( At the level of:)
 
Nilalaman
( Content)
 
Pagganap
( Performance )
 
Kakailanganing Pag-unawa
(Understanding)
 
Kakailanganganing Tanong
( Question )
 
Produkto/Pagganap
( Product/ Performance )
 
Pag-unawa
(Understanding)
 
Pagganap
(Performance)
 
(Empathy)
Pagbibigay ng payo sa mga kaibigang hindimasaya sa kanilang pamilya
Pagkilala sa Sarili (Self-Knowledge)
Nakagagawa ng pagninilay tungkol sanahinuhang kahalagahan ng pamilyaKraytirya- Nalahad ng mga nais na tandaan tungkol sahalaga ng kanyang pamilya na nahinuha sapaksapakikipagkapwad. May pagninilay2. Angkahalagahan ngkomunikasyonpagpapatatag ngpamilya at sapakikitungo sakapwaPagbuo ng mgaparaan ngpagpapaunlad ngkomunikasyon parasa mabutingakikitungo sakapamilya at kapwaAng bukas nakomunikasyon sapagitan ng mgamagulang at mgaanak aynagbibigay-daan samabuting ugnayanng pamilya at sapakikitungo sakapwaBakitmahalagaang bukas nakomunikasyon sa pamilyaat sapakikipagkapwa?Mga paraan ngpagpapaunlad ngpakikitungo sakapamilya atkapwa
Pagpapaliwanag (Explanation)
Napatutunayang ang bukas na komunikasyon aydaan sa pagpapatatag ng pamilya at sa mabutingpakikitungo sa kapwa
Interpretasyon (Interpretatio
 
 )
Natutukoy ang mga kahulugan ng iba’t ibangparaan ng komunikasyon sa pamilya at kapwa
Paglalapat (Application)
Natutukoy ang mga paraan upang maitaguyod angbukas na komunikasyon sa pamilya at kapwa
Pagbuo ng Sariling Pananaw (Perspective)
Naipahahayag ang sariling pananaw tungkol samga alitan sa pamilya at kapwa na nagmula sakawalan ng maayos na komunikasyon
Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba (Empathy)
Naipahahayag ang damdamin sa mga taongpinipiling mapag-isa kaysa makipag-ugnayan omakipag-usap sa iba
Pagkilala sa Sarili (Self-Knowledge)
 
2010 SECONDARY EDUCATION CURRICULUM
 
DOKUMENTONG PANGKURIKULUM SA EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA II
3
Stage 1: Resulta/Inaasahang bunga( Stage 1: Results/Outcomes )
Stage 2: Pagtataya
( Stage 2: Assessment )
 MGA PAMANTAYANSTANDARDS
Sa antas ng:
( At the level of:)
 
Nilalaman
( Content)
 
Pagganap
( Performance )
 
Kakailanganing Pag-unawa
(Understanding)
 
Kakailanganganing Tanong
( Question )
 
Produkto/Pagganap
( Product/ Performance )
 
Pag-unawa
(Understanding)
 
Pagganap
(Performance)
 
Natutukoy ang reyalisasyon o napagtantongkatotohanan tungkol sa kahalagahan ng bukasna komunikasyon sa pakikitungo sa pamilya atkapwa3. Napatatatag ngpakikipagkapwaang pamilyaAngpakikisalamuha sakapwa aypagkakataon upangmapatibay ang mgapagpapahalagangnatutuhan sapamilya
 
Bakitmahalagaangpakikipagkapwa ngpamilya?
Pagpapaliwanag (Explanation)
Napatutunayan na ang pakikisalamuha sa kapwaay pagkakataon upang mapatibay ang mgapagpapahalagang natutuhan sa pamilya
Interpretasyon (Interpretatio
 
 )
Nasusuri ang uri ng pakikisalamuha sa kapwa ngmga miyembro ng pamilya
Paglalapat (Application)
Naitatala ang mga paraan ng pagpapaunlad ngpakikisalamuha sa kapwa na nagpapatibay ngmga pagpapahalagang pampamilya
 
Pagbuo ng Sariling Pananaw (Perspective)
Naibabahagi ng sariling pananaw tungkol sapagpapanatili ng pamilya sa kanilangpagpapahalaga kahit na nasa gitna ng mgapagsubok at kritisismo ng kapwa
Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba (Empathy)
Nailalagay ang sarili sa mga pagkakataon nanasusubok ang pagpapahalagang natutuhan sapamilya
Pagkilala sa Sarili (Self-Knowledge)
Natutukoy ang reyalisasyon o napagtantongkatotohanan tungkol sa kahulugan ngpakikipagkapwa ng pamilya

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->