P. 1
DTC agreement between Czech Republic and Netherlands

DTC agreement between Czech Republic and Netherlands

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by eoiportal

More info:

Published by: eoiportal on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
12 (1974) Nr.
1
TRACTATENBLAD
VAN HET
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
JAARGANG 1974 Nr.
98
A. TITEL
Overeenkomst tussen
het
Koninkrijk
der
Nederlanden
en de
Tsjecho-slowaakse Socialistische Republiek
tot
het vermijden van dubbele belastingen
het
voorkomen
van het
ontgaan
van
belasting
met
betrekking
tot
belastingen naar het inkomen
en
naar het vermogen,met Protocol;Praag,
4
maart 1974
 
B.
TEKST *)
Convention between the Kingdom of the Netherlands and the CzechoslovakSocialist Republic for the avoidance of double taxation and the preventionof fiscal evasion with respect to taxes on income and on capitalThe Government of the Kingdom of the Netherlands andthe Government of the Czechoslovak Socialist Republic,Desiring to conclude a convention for the avoidance of doubletaxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes onincome and on capital,Have agreed as follows:CHAPTER ISCOPE OF THE CONVENTIONArticle 1
Personal scope
This Convention shall apply to persons who are residents of one orboth of the States.Article 2
Taxes
covered
1. This Convention shall apply to taxes on income and on capitalimposed on behalf of each of the States or of its political subdivisionsor local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2.
There shall be regarded as taxes on income and on capital alltaxes imposed on total income, on total capital, or on elements of incomeor of capital, including taxes on gains from the alienation of movable orimmovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paidby enterprises, as well as taxes on capital appreciation.*) De Tsjechische tekst is niet afgedrukt.
 
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjecho-slowaakse Socialistische Republiek tot het vermijden van dubbele belastingen het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking totbelastingen naar het inkomen en naar het vermogenDe'Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van deTsjechoslowaakse Socialistische Republiek,Geleid door de wens een overeenkomst te sluiten tot het vermijden vandubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting metbetrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen,Zijn het volgende overeengekomen:HOOFDSTUK IREIKWIJDTE VAN DE OVEREENKOMSTArtikel 1
Personen op wie de Overeenkomst van toepassing is
Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijnvan een van de Staten of van beide Staten.Artikel 2
Belastingen
waarop
de Overeenkomst van
toepassing
is
1. Deze Overeenkomst is van toepassing op belastingen naar het in-komen en naar het vermogen die, ongeacht de wijze van heffing, wordengeheven ten behoeve van elk van de Staten of van de staatkundige onder-delen of plaatselijke publiekrechtelijke lichamen daarvan.
2.
Als belastingen naar het inkomen en naar het vermogen wordenbeschouwd alle belastingen die worden geheven naar het gehele inkomen,naar het gehele vermogen of naar bestanddelen van het inkomen of vanhet vermogen, daaronder begrepen belastingen naar voordelen verkregenuit de vervreemding van roerende of onroerende zaken, belastingen naarhet bedrag van de door ondernemingen betaalde lonen of salarissen, als-mede belastingen naar waardevermeerdering.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->