Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ICEJ - Afdeling Nederland nieuwsbrief 2011-1

ICEJ - Afdeling Nederland nieuwsbrief 2011-1

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
ICEJ nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in het midden oosten
ICEJ nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in het midden oosten

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2012

pdf

 
ISSN1871 8248
Egypte, tegenpoolvan Israël
2011
 
nr.
 
1
WOORD
ui
 
 jeruzalem
 
•
 Troost
Om uiting te geven aan onze zorg om het joodse volken de herboren staat Israël. “Troost, troost mijn volk,zegt uw God.” (Jesaja 40:1)
•
Onderwijs
Om een centrum te zijn waar christenen een bijbelsevisie kunnen ontwikkelen over Israël en over de ver-bondenheid met Israël. “Bedenkt dat gij vroeger zon-der Christus waart, uitgesloten van het burgerrechtIsraëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zon-der hoop en zonder God in de wereld. Maar thans inChristus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dicht-bij gekomen door het bloed van Christus. Want Hijis onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en detussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap,weggebroken heeft.” (Efeze 2: 12-14)
•
Gebed
Om christenen aan te sporen te bidden voor de vre-de van Jeruzalem, het land Israël en het joodse volk.“Gij die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust.En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grond-vest en het stelt tot een lof op aarde.” (Jesaja 62:6-7)
•
Zegen
Om de christelijke kerken, leiders en organisatieste stimuleren om effectief invloed uit te oefenenin hun landen met betrekking tot Israël en het Joodse volk. “De HERE nu zeide tot Abram: Ga uituw land en uit uw maagschap en uit uws vadershuis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u toteen groot volk maken, en u zegenen, en uw naamgroot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zalzegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ikvervloeken, en met u zullen alle geslachten desaardbodems gezegend worden.” (Genesis 12:1-3)
•
Inzameling 
Om deel uit te maken van Gods grote plan de jo-den terug te brengen naar Israël. “Zie, Ik zal mijnhand opheffen tot de volken en mijn banier om-hoog heffen voor de natiën; in hun armen zullenzij uw zonen brengen, en uw dochters zullen opde schouder gedragen worden.” (Jesaja 49:22)
•
Hulp
Om hulp te bieden middels projecten in Israël, zo-dat alle inwoners er baat bij hebben. “Voorwaar, Ikzeg u, in zoverre gij dit aan één van Mijn minstebroeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.”(Matthes 25:40
)
•
Verzoening 
Om bruggen te slaan tot verzoening tussen Jooden Arabier. “Gezegend zij mijn volk, Egypte enhet werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeelIsraël.” (Jesaja 19:25)
•
Voorlichting 
Om christenen informatie te verschaffen over desituatie in het Land, zodat gebeurtenissen in de we-reld gezien kunnen worden vanuit Gods Woord.“Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want hetis tijd haar genadig te zijn, want de bepaalde tijdis gekomen; want uw knechten hebben behagenin haar stenen, zij hebben deernis met haar puin.Dan zullen de volkeren de naam des Heren vrezen,alle koningen der aarde uw heerlijkheid, wanneerde Here Sion heeft gebouwd, en verschenen is inzijn heerlijkheid.” (Psalm 102:14-17)
God heeft ons geroepen tot:De Ambassade
St.InternationalChristianEmbassyJerusalem-afdelingNederlandPostbus40180-8004DDZwolletel.:038-7501283info@icej.nl
 
-
 
www.icej.nlPostbank2616IBAN:NL39INGB0000002616BIC:INGBNL2AANBInr.006765117.
Drs. J. Keegstra,voorzitter ICEJ-NL
Van de voorzitter
Vrienden van Israël, 
In de agelopen tijd hebben we als christenen veel voor Israëlkunnen betekenen. De ICEJ heet namens u kunnen helpenbij het opzetten van een huis voor overlevenden van de Ho-locaust, directe hulp bieden bij de bosbranden in Haia, bom-vrije bushaltes in Sderot, maaltijden en dekens voor armenen zel het ondersteunen van medische teams vanuit Israëlnaar Haïti.En, al 30 jaar, heet het Loohutteneest velen in Israël bemoe-digd. De Heer heet ons ieder jaar geholpen om Zijn roepingover onze bediening van Troost uit te voeren. Ook voor dekomende jaren willen we dat blijven doen. Steeds moetenwe wachten op de Heer om zeker te wezen o onze plannenworden bevestigd. Het is zo makkelijk om maar door te gaanen er vanuit gaan dat God wel zal zegenen. Maar het is an-dersom! Daar zijn we voortdurend van ahankelijk.Als we de tijden bekijken, zien we dat er grote uitdagingenop ons en op Israël akomen. Gods geest wil ons waarschu-wen, dat God de aarde gaat schudden, om te zien wat er inonze harten leet. We moeten gereed zijn en ons ook gerichthouden op Jezus. We hoeven niet in paniek te raken, dat doetde wereld wel. Ons vertrouwen is in de God van Israël. Wijkunnen onze roeping alleen blijven doen, om Israël te bemoe-digen en te troosten als u ons blijt steunen in gebed.In deze nieuwsbrie kunt u verschillende dingen lezen: eenBijbelstudie over de Vervullingstheologie, praktische hulp inhet Haia huis, gebedspunten om concreet te kunnen biddenen de reisolder van de ‘Hands-on Tour’.
Drs. Jacob KeegstraVoorzitter ICEJ-Nederland 
 
woord uit Jeuzalem
 
- 3
Intenatinal Chistian Embassy Jeusalem
 
Voor Christenen zijn het Chanoeka- en het Kersteest onlosma-kelijk met elkaar verbonden. Beide hebben te maken met Godslicht dat doordringt in een donkere en gebroken wereld. In hetene geval van Chanoeka was er een poging van Antiochus IVEpiphanes, de Seleucidische tiran, om het licht van God te blus-sen in de joodse eredienst en bij het Kesteest denken we aan depoging van Herodes de gehate heerser van Judea, om de “komstvan het licht te vernietigen “door het vermoorden van elke pas-geboren baby in Bethlehem.Dit maakt ons duidelijk dat het licht van God in wezen niet echtwelkom is in deze wereld. Het wordt weerstaan en er wordttegen gevochten door de machten van de duisternis en doorhet zondige menselijke hart. Dit is een voortdurende strijd diewoedt van generatie op generatie. Het Joodse volk is aan derontlinie in deze eeuwenlange strijd en het heet een grote enverschrikkelijke prijs betaald om de wereld het licht van GodsWoord te geven.In de korte brie van Judas roept hij ons op om krachtig de waar-heid te verdedigen die ons is overgeleverd (vers 3). We moetenook de strijd aangaan dat men Israël blijt zegenen, vooral als wehet antisemitisme weer overal zien toenemen. Omwille van Sionkunnen we niet zwijgen! (Jesaja 62:1)Nogmaals, het volk van Israël is onder reële dreiging van vernie-tiging. Dit is niet overdreven want de Iraanse president Mahm-oud Ahmadinejad spreekt dag na dag zijn verlangen naar datdoel uit, en doet er daarom met niet aatende gedrevenheidalles aan om atoomwapens te kunnen abriceren.Bovendien is er over de hele wereld en helaas zels binnen dechristelijke wereld, een langdurige aanval tegen de goddelijk-heid van Jezus. Ook hier moeten we pal staan en erkennen datdit de essentie van ons geloo vormt! De Schrit erkent dat Zijngoddelijkheid een groot mysterie is, maar toch volkomen waaris (1 Timotheüs 3:15-16).Op een heel bescheiden manier, leerde Jezus dat Hij inder-daad God was en ging deze waarheid niet uit de weg (Johannes10:30, Johannes 10:38, Johannes 14:7-10). Hij accepteerde ookgoddelijke aanbidding van zijn volgelingen (Johannes 20:24-29).De schrijvers van het Nieuwe Testament stelden duidelijk de-zelde waarheid vast, door Oudtestamentische passages die ver-wijzen naar God, van toepassing te verklaren op Jezus (Johannes12:37-41, Hebreeën 1:8-9). Deze twee passages zijn een citaatuit Jesaja 6, respectievelijk Psalm 45.Het is ook vermeldenswaard dat de Schrit leert dat Jezus ver-wekt werd (in de wereld gekomen door de menswording) entoch tevoren eeuwig bestond (Johannes 1:14, Johannes 17:5). Hijis niets minder dan de Schepper van het heelal!Deze dingen leert het Woord onomwonden en moeten wordenverdedigd. Wij hopen dat u met grote vreugde werd vervuldtoen u ze tezamen met ons in deze tijd van het jaar vierde en uverheugde in de volheid van Gods wonderbare licht!
Geloofsverdediging
Bijbelstudie
door Malcolm Hedding

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->