Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
"ქართული ოცნება" N11

"ქართული ოცნება" N11

Ratings: (0)|Views: 7,226 |Likes:
Published by Bidzina Ivanishvili

More info:

Published by: Bidzina Ivanishvili on Apr 10, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

 
4
td{\sij amnckdtd{\sij amnckdtd{\sij amnckdtd{\sij amnckdtd{\sij amnckd
. -44. ;84; rij} dx{jij. -44. ;84; rij} dx{jij. -44. ;84; rij} dx{jij. -44. ;84; rij} dx{jij. -44. ;84; rij} dx{jij
amnckdmnckd
 
-44
dx{jij) ;84;
}dpabdlack{jvjfaP{dakj}sod}a bdfamcfd
d{\sijd{\sij
c{\dl dvjuljna\ td{\sij amnckd
dx{ji]j htd{\sij amnckj}~ aoj}ckj }dtd{\vcia]j zvcibdn ldosPnlckd$..
Mcfj rjij  td{\sij amnckd){afci}dm Mcfj }df]akia etvjd
xaij|jga}akj} c{\j \vcxaij|jga}akj} c{\j \vcxaij|jga}akj} c{\j \vcxaij|jga}akj} c{\j \vcxaij|jga}akj} c{\j \vc
cij}a MdojPc0
ls]c\]j fjvljvd{) aoj}j} bdu}ndpc) fcij} Mcfj d{dbvj}xj{j) `c{ d{dzvdvc&ksij) fdb{df }dl[dm edc{]j fdjnm jb{Pnakd) {af gvj{|ckj ld}d}glafdl cfpd&lckjdn. {af fdjnm favd bdpdousij) dflcnj |gjvjij}) skcls{ckj}d ld bdRj{vck&j} fjsucldvdl. f|gjvd ld fjRj{}. `c{ gjlcv c{\j \vj} rjn) ba\sd} tsMdpc) Mcfjgafxjs|c{j} cg{dn} dfaod{cksij vrc{lj df tvcznj} dfkck}. {cldtmjd]j dldfj&dnckj faljalncn. zvcid} vc}dsk{ckalj) vrc{lj j}|a{jck}) fdb{df d{d}alc}vzaojivd{ fandrjic ld xd}suj}fbckcij) {aba{ bdnvj\d{lckald fd\j muav{c&kd. Mcfj xj{vcij xd|jf{ckj fdu}cnlckjdn. ndrdfckj pdpd rjgids{j. duid sgvc pd&pd} ]vjipc vrc{. fd}dm dgdlcfjd]j Md{jmuvj}d} s}dfd{\ial ]cctfnd x{akic&fd. vrc{ ld x{akicfdm }ra{lckd. \s{fc {d xd|d{d Pdidsoickd ftanld... fag&icl) c{\j \vc bdvjld) {dm xaij|jgd]j rdvclj.xj{vcij xd{|jsij ldvdickd taksic\]j aoj}j} bdu}ndd. „td{\si amnckd}’rd{favdlbcn. ljij\ ldvj\ s}sod]vji\dn ld gdud ]d{|dvd}\dn c{\dl bdvlj&vd{ \kjij}jldn. dlbjipc 438 dldfjdnj bvuvlckd. uvdv{jcidl \av} ld}dvic\]j.j} l[c d{d}alc} ldfdvjrzlckd. gdud ld ld\a Mcf\vj} xaij|jgd]j vdmidvedvcij ld ecn{j gj}jn`c{j d{jdn. {amd s}sod]vjij fcsknckd) {af udiu} snldfjvfd{\a) vxd|d{dvlckj) fdb{df fdjnm vkcldv ld {juj\ vdfkak) {af ]j]j snldldvPija\) {af bdfd{`vckd Mvcnjd) ld{rfsncksij vd{ }dc{\a rd{fd|ckd]j) fdb&{df fdjnm fbanjd) {af zvcidpc Pncij }dgs\d{j ]j]j} ldPicvdd.
}dtd{\vcia} gan|{aij} xdid|d) xaijmjd}dld }uvd d[fd}{sickci a{bdnack\dn c{\dlsgdnanal dua{mjcick} „td{\sij amnckj}’fudldfRc{\d ]cvjr{ackj} ld ld]jnckj} axc{dmjd}.ldbvc\dnufckj\) {af ld]jncksi} ndgickdl ebdv}oa|apc d[kcRljij Mvcnj bdpc\j} fgj\uvcij){afcijm }ra{cl gan|{aij} xdid|j} rjnMdfaf`ld{j cmnakd bdpc\}...
htd{\sifd amnckdf~}dtd{\vcia fajmvd$ 
}ra{dl vucldvfjpdn} 
kjPjndjvdnj]vjij0
kjPjnd jvdnj]vjij \dvj}j kjpnc}j})fd{\vj} falcij}) rd{fd|ckj}}djlsfia} ld kclnjc{ckj} ]c}duck
\s bjnld) \dvj}sodij jza) ]cnj tvczdndm \dvj}sodijsnld jza}. \dvj}soidl ld }{siod}avndl \dv}fd{|a ]cn} tvczdnd]j b{Pnak) ]cnndj{ck\dn c{\dl.\s c} bdgijd) }dldm d{ snld rduvjlc) vc{m\dvj}sodij jtnckj ld vc{m kclnjc{j...
fc}dfc bv.
{cvdp }dzcvd{j]vjij} jn|c{vjs kjPjnd jvdnj]vji\dn{cvdp }dzcvd{j]vjij} jn|c{vjs kjPjnd jvdnj]vji\dn{cvdp }dzcvd{j]vjij} jn|c{vjs kjPjnd jvdnj]vji\dn{cvdp }dzcvd{j]vjij} jn|c{vjs kjPjnd jvdnj]vji\dn{cvdp }dzcvd{j]vjij} jn|c{vjs kjPjnd jvdnj]vji\dn
kjPjnd jvdnj]vjij \dvj}j kjpnc}j})fd{\vj} falcij}) rd{fd|ckj}}djlsfia} ld kclnjc{ckj} ]c}duck
bdb{Pcickd fcus\c bvc{lpc 
))
   )   )
 
;
td{\sij amnckdtd{\sij amnckdtd{\sij amnckdtd{\sij amnckdtd{\sij amnckd
. -44. ;84; rij} dx{jij. -44. ;84; rij} dx{jij. -44. ;84; rij} dx{jij. -44. ;84; rij} dx{jij. -44. ;84; rij} dx{jij
c{\dl dvjuljna\ td{\sij amnckdc{\dl dvjuljna\ td{\sij amnckd
babd udjnl{dvd0 h}dtd{\vcia]j njs{nkc{bj} x{amc}j snld ]clbc}~
x{c}}dbc.|v 
%dfand{jlckj jn|c{vjsldn* %dfand{jlckj jn|c{vjsldn* %dfand{jlckj jn|c{vjsldn* %dfand{jlckj jn|c{vjsldn* %dfand{jlckj jn|c{vjsldn* 
tsMj} k{Paick]j ljlj bdfamljickd dtv}. 58&dnj rickj} kaialdn }si tsMd]j jlbd) pab`c{ Qldfd{mucksij) pab`c{ Q bdfd{`vcksij. ;848 rij}? fdj}} xaijmjj} l[j} pcjfj vc{ dxd|jd \kj&ij}cick}. cfamjd jflcndl Pijc{j jza) {af }j&|zvckj} Pcknd d{ ldsrzjd ld {dm jf rs\} bdjojt{d)ufdfd[id \tvd. ]cflcb) \kjij}cickpc bdndrzcnck&sifd) ma|d unj\ tvczdndm ld|avd.sgvc }dtd{\vcia]jd) j}cv jk{Pvj}) fdb{df jk{P&vj} jf uc{uj\) {afcijm zvcidpc sgc\ bdfa}lj}.ucij}soickj} fjc{ ;88< rij} ]cflcb Mdlcnjijzvcid ldnd]dsij gdl{ckdl dgjnPd ld c{\ ojifdl]cg{d. fjjMncv}) {af dfj\ bd}mcf} xd}su} ]jnds{}dmld bd{csi}dm.Q d{ v\vij) {af k{Paij} zvcid uc{uj dfars&{sijd. k{Paij} uc{uckj d{ jrs{ckd d{d}alc}) \sk{Paij} \dvj bdtv} ld bsij. fc vdfkaklj) {afhndmck}~ gafkickj} fc|j d{doc{j d{ s]vcij\&\tald dfd]j vjzdvj ld{rfsncksij.Q fd]jn }uvd bdfa}dvdi} vc{ vucldvlj. vc{mxaij|jgs{ Pdid}) vc{m xaij|jgs{ ]cfdlbcnci}ld) {dm f\dvd{jd) xaij|jgs{ ojbs{ck}) vj}dm dfka{a|ckj} d{Mcvnckj\ ldfd{muckj} fjnjfdis{j ]dn}jetanld. fd]jn c{\dlc{\j bdfa}dvdij bdc{a} dl&dfjdnj} soickd\d }dzavci\da lcgid{dmjd]j ]dv&j\ \c\{pc bdgc\cksij Mdndrc{j Q }dudiua d`dn&zckd Q fcbsickald... Mvcncks{dl Q gafkickj.fc{c) Mcf\vj} dk}ais|s{dl fasialncidl)xaij|jgs{ d}xd{cppc kjPjnd jvdnj]vjij bdfavjld.vj\d{ckd gd{ljndis{dl ]cjmvdid. bdfaMnld {c&dis{j ]c}dPickiakd) {af c} skcls{ckd ld Rj{j)}ddgd]vjij} }duj\) td{\sifd }dpabdlackdfd{Mcvnckj\ faj]a{a} \dvjldn.kjPjnd jvdnj]vjij} bdldrzvc|jickd df k{Paid]jMdkfj}) fc) }dgs\{j \dvj} ld a`duj} }dtd{\vcia}}df}uvc{xiapc fj|dnj} |aiod} ndkj`dl fjfdMnjd.fdn df ndkj`j\ Mvcn} ]vjick}) {afickjm dk}ais&|s{dl ldsmvcickj d{jdn df `a`auc\]j) }dgs\d{j]vjickj bvc{ljbvc{l ldszcnd. }dgs\d{j fcs[icld}vd Mvcn} fcs[icck\dn c{\dl) tf{ckpc ld ]vjic&kpc ld{lj\ {af s[dflckd\ ld s\cnlckd\) }dui&jldn bd}sickj sgdn ldsk{snlckjdn \s d{d. c} Pdijdnljlj fdbdij\jd.kjPjndf uaf f]vcnjv{dl jmj}) {d stnc} df ka{a|&fatfclckfd kdl{j}. {alc}dm Pdidsoickj} ldgd{bvj}}do{\uc jb{Pnc}$ kjPjnd fd\\vj} bdd\fdbcksij ldbdd}fdbcksij }do{\ucd. bdfalj}) {af \dvj} \dv}dmld a`du}dm ]c}dkdfj} bd{cfackd]j dzcnck}. {j}\vj}1fjxd}suck} dfdpc {afcijfc fatj{tjic \s hg{j|j&ga}j~) db{c{jbdl {af faf{dvilncn l[c} ld c{\&fdnc\} c`jk{ckjdn) }dgs\d{j dp{avnckj}d ld odn&|dpjj} fjc{ rd{fa}dusij) kjnPs{j }dmvickj}bdfaocnd]j1$j}) {dm l[c} Mvcn} c.r. }d`d{a xaij|jgd]j ulc&kd) [jfjij} fafbv{cij jtnckald) }d}dmjial {afbvtanlc} }dtfc. lcn\j\ }dv}c bcfpc ]jpao{cnjgjld{kj} dn\cksij d}dn\j\) fj}j fafu{cckj bcfpcd|dnji tanckd} ld{d`akcn ld \dn |d]} sg{dvcndvdlfzao}) uaia xaij|jgs{j farjndd[flcbcckjbcfpc ld{Mcnjij dlbjickj} ldgdvckd} mljiakcn.fc|j dk}s{lj {d bjnld1$ \dn) }dgs\d{j xc{}anckj}fnj]vnciakj} bdnljlckj\ d{jdn ldgdvcksickj. vj}vcxdct{ckj\ Q kjPjnd jvdnj]vji}1 fj} }dxj{rancl{d bdbvdMnjd1 jfj} fcfjijanclj {d bvdtv} bdgc\c&ksij df tvcznj}\vj}) ]cmlafckj} bd{ld1fc d{ vidxd{dgak jf \dvldlckdpc ld \dvbdnrj{&vdpc) {dm mdigcsifd dldfjdnckfd bdfajMjnc}. d{ d{j}[j{}csij }dtmjcij fd\ dfavcod{a\ ld }dgs\d{xaij|jgs{ fafdvdipc vjp{sna\. c} jfd\j \dvbdn&rj{vd jza ld d{d Mvcnj. j}jnj ld}dujM{lncn ld}ucldn fj]d} `s{[fsick]j. fd\ c} }df]akia} ld]vjickj} }dgc\jil[cal bddgc\c} ld d{d Mvcnjud\{j\.l[c} Mcfj \dakj} ld tvcznj}) Mcfj ]vjickj} bd&ld{Mcnj} c{\dlc{\j ]dn}j d{j} kjPjnd jvdnj]vj&ij} xaij|jgs{j xa|cnmjdij. zvcid ldnd{Mcnjxaij|jgs{j fa[vdrc c{\dl {af ]cvjg{jka\){aba{m rickfd bvdMvcnd) d{ bdbvdMnjd df xa|cnmjd&ij} fcd}clj. eald) bdfavjzcna\) {d}dm bdnbckdbv\dvdpak}. {d} vga{|nj\ ld v[{[nj\ }dgs\d{jbdld{Mcnj} ]c}dPickiakd}1$}dfd}j d\d}j gdmjm bdfavjzvdnc\) }|dljanjmbdvdv}c\) jxal{afjm) hkd}cjnjm~) \s\j} ucm) fd&b{df vc{ bdnvdua{mjcic\ j}) {dm }d}jmamuia fnj]&vnciakj}dd Mvcn\vj}. df gdmj} snd{ckj d[faMldod}csij d{d fd{|a tvcznj} fd}]|dkj\) d{dfcl }dc{&\d]a{j}a d}xd{cppcm. vj\d{ckd idblckd ld {d}vcMuj{ckj\ ocuck]j1 {d bvjnld1 {d} vsf|gjmck\ ldvj} vsf|gjmck\1 l[c} kjPjnd jvdnj]vjij} }dxj{&ranc xaij|jgs{j ojbs{ckj vd{\1 d{d vd{\) d{d$
bdb{Pcickd fc{vc bvc{lpc 
h{c}xskijgs{j xd{|jj}~ c{\&c{\j ijlc{j} \jnd ujld]cij} bdnmu&dlckj\) Pdidsoickj} ]cnd{Msnckj&}\vj} }dtd{\vcia} x{cpjlcn|j fju&cji }ddgd]vjij d{m d]]&}\dn s{\&jc{\akckj} bdosRckdpc ldjucv} sgdn.\jnd ujld]cifd x{c}ganoc{cnmjdpcbdndmudld) {af }ra{cl dfj} ld}&|s{jd j}) {dm kaia l[cckj} bdn&fdviakd]j ulckd) {alc}dm }dtd{\vc&ia} x{cpjlcn|fd }dciMackj bddg{j&|jgd) d}cvc bdfamcfd
 Rd}ejnb|an Xa}|
&j hx{dvld}~ ]cdld{d) uaia hndm&faP{dakj}~ bsnlj} rcv{fd ]a\dfdid]ujdf vd]jnb|anj Q g{cfi}.x{c}ganoc{cnmjdpc ujld]cifd d]]&j} }cnd|j} }dbd{ca s{\jc{\akd\dgafj|c|]j }dtd{\vcia]j dudij ci&Mj} ldnj]nvd}\dn ldgdv]j{ckj\ fa}&fcnj} c{\&c{\j Mdndrc{j bdfadtvcz&nd) {afci]jm }cnd|a{j gd{ljnj dmu&dlck}) {af j} x{cpjlcn| }ddgd]vji}c}dsk{d jfj} \dakdpc) \s {d} dgc\ck}jbj }dfd{\ijdnj d{Mcvnckj} Md}d|d{c&kidl.fdn d}cvc j}dsk{d) {af dlbjijdtv} fmlciakd}) ]cjp[sla} jf xj{c&kj} soickckj) vj}dm x{cpjlcn|dld{Mcvj} soickd dtv\. ujld]cij}\tfj\) }cnd|a{j} bdnmudlckd jfj} ld&ld}|s{ckdd) {d}dm htd{\sij amnc&kd~ dmudlckld) {af }ddgd]vjij} vd]jn&b|an]j vjpj|j}d} }cnd|j} rd{fafdl&bcnickfd fd}\dn kjPjnd jvdnj]vjij}fatdidtcakj} }dgj\uj lddzcnc}.hMcfj dp{j\) c} Pdijdn fnj]vncia&hMcfj dp{j\) c} Pdijdn fnj]vncia&hMcfj dp{j\) c} Pdijdn fnj]vncia&hMcfj dp{j\) c} Pdijdn fnj]vncia&hMcfj dp{j\) c} Pdijdn fnj]vncia&vdnj bdnmudlckdd) {afcijm }dpabd&vdnj bdnmudlckdd) {afcijm }dpabd&vdnj bdnmudlckdd) {afcijm }dpabd&vdnj bdnmudlckdd) {afcijm }dpabd&vdnj bdnmudlckdd) {afcijm }dpabd&lackdf snld jmalc} ld ndmjand&lackdf snld jmalc} ld ndmjand&lackdf snld jmalc} ld ndmjand&lackdf snld jmalc} ld ndmjand&lackdf snld jmalc} ld ndmjand&is{ |cicvjpjck} favsralck) fd&is{ |cicvjpjck} favsralck) fd&is{ |cicvjpjck} favsralck) fd&is{ |cicvjpjck} favsralck) fd&is{ |cicvjpjck} favsralck) fd&]jn) {alc}dm fdg&gcjnj} pab`c{ ]cs&]jn) {alc}dm fdg&gcjnj} pab`c{ ]cs&]jn) {alc}dm fdg&gcjnj} pab`c{ ]cs&]jn) {alc}dm fdg&gcjnj} pab`c{ ]cs&]jn) {alc}dm fdg&gcjnj} pab`c{ ]cs&{dmufzaocij bdnmudlckckj} |j{d&{dmufzaocij bdnmudlckckj} |j{d&{dmufzaocij bdnmudlckckj} |j{d&{dmufzaocij bdnmudlckckj} |j{d&{dmufzaocij bdnmudlckckj} |j{d&@j{ckd} dulcn}) c} bdnmudlckdm bddv{&@j{ckd} dulcn}) c} bdnmudlckdm bddv{&@j{ckd} dulcn}) c} bdnmudlckdm bddv{&@j{ckd} dulcn}) c} bdnmudlckdm bddv{&@j{ckd} dulcn}) c} bdnmudlckdm bddv{&mcia}. Mvcnfd ucij}soickdf jmaldmcia}. Mvcnfd ucij}soickdf jmaldmcia}. Mvcnfd ucij}soickdf jmaldmcia}. Mvcnfd ucij}soickdf jmaldmcia}. Mvcnfd ucij}soickdf jmald{d fa}fcnj} \dakdpc) d}cvc d]]&j}{d fa}fcnj} \dakdpc) d}cvc d]]&j}{d fa}fcnj} \dakdpc) d}cvc d]]&j}{d fa}fcnj} \dakdpc) d}cvc d]]&j}{d fa}fcnj} \dakdpc) d}cvc d]]&j}ciMj} fjc{ gan|{aij} xdid|dpc bd&ciMj} fjc{ gan|{aij} xdid|dpc bd&ciMj} fjc{ gan|{aij} xdid|dpc bd&ciMj} fjc{ gan|{aij} xdid|dpc bd&ciMj} fjc{ gan|{aij} xdid|dpc bd&gc\cksij bdnmudlckj} }dxd}sual)gc\cksij bdnmudlckj} }dxd}sual)gc\cksij bdnmudlckj} }dxd}sual)gc\cksij bdnmudlckj} }dxd}sual)gc\cksij bdnmudlckj} }dxd}sual)\dvldmvj} xapjmjd]j Mdlbd ld }dci&\dvldmvj} xapjmjd]j Mdlbd ld }dci&\dvldmvj} xapjmjd]j Mdlbd ld }dci&\dvldmvj} xapjmjd]j Mdlbd ld }dci&\dvldmvj} xapjmjd]j Mdlbd ld }dci&Mackpc \dvld}ufd ldjrza.Mackpc \dvld}ufd ldjrza.Mackpc \dvld}ufd ldjrza.Mackpc \dvld}ufd ldjrza.Mackpc \dvld}ufd ldjrza.j}) {dm kaia }dfj l[j} bdnfdv&j}) {dm kaia }dfj l[j} bdnfdv&j}) {dm kaia }dfj l[j} bdnfdv&j}) {dm kaia }dfj l[j} bdnfdv&j}) {dm kaia }dfj l[j} bdnfdv&iakd]j ulckd) dfj} ld}|s{jd. fju&iakd]j ulckd) dfj} ld}|s{jd. fju&iakd]j ulckd) dfj} ld}|s{jd. fju&iakd]j ulckd) dfj} ld}|s{jd. fju&iakd]j ulckd) dfj} ld}|s{jd. fju&cji }ddgd]vjij uvlckd) {af fdncji }ddgd]vjij uvlckd) {af fdncji }ddgd]vjij uvlckd) {af fdncji }ddgd]vjij uvlckd) {af fdncji }ddgd]vjij uvlckd) {af fdnldgd{bd j} fud{ldRc{d) {afcijmldgd{bd j} fud{ldRc{d) {afcijmldgd{bd j} fud{ldRc{d) {afcijmldgd{bd j} fud{ldRc{d) {afcijmldgd{bd j} fud{ldRc{d) {afcijm;885 rij} jdnv{dflc `c{ gjlcv etan&;885 rij} jdnv{dflc `c{ gjlcv etan&;885 rij} jdnv{dflc `c{ gjlcv etan&;885 rij} jdnv{dflc `c{ gjlcv etan&;885 rij} jdnv{dflc `c{ gjlcv etan&ld ld vd]jnb|anj} fud{ldRc{d d[d{ld ld vd]jnb|anj} fud{ldRc{d d[d{ld ld vd]jnb|anj} fud{ldRc{d d[d{ld ld vd]jnb|anj} fud{ldRc{d d[d{ld ld vd]jnb|anj} fud{ldRc{d d[d{d{j} ldfagjlcksij c{\j dldfjdnj}d{j} ldfagjlcksij c{\j dldfjdnj}d{j} ldfagjlcksij c{\j dldfjdnj}d{j} ldfagjlcksij c{\j dldfjdnj}d{j} ldfagjlcksij c{\j dldfjdnj}fjfd{\ }jfxd\jdpc dn dn|j}jfxd&fjfd{\ }jfxd\jdpc dn dn|j}jfxd&fjfd{\ }jfxd\jdpc dn dn|j}jfxd&fjfd{\ }jfxd\jdpc dn dn|j}jfxd&fjfd{\ }jfxd\jdpc dn dn|j}jfxd&\jdpc~)\jdpc~)\jdpc~)\jdpc~)\jdpc~) Q bdndmudld ujld]cifd.fj}jvc \tfj\)h}ddgd]vjij fpdldd)h}ddgd]vjij fpdldd)h}ddgd]vjij fpdldd)h}ddgd]vjij fpdldd)h}ddgd]vjij fpdldd)\dvj} }|{d|cbjsi xd{|nja{\dn\dvj} }|{d|cbjsi xd{|nja{\dn\dvj} }|{d|cbjsi xd{|nja{\dn\dvj} }|{d|cbjsi xd{|nja{\dn\dvj} }|{d|cbjsi xd{|nja{\dns{\jc{\akckj Pdidsoickj} ]cnd{&s{\jc{\akckj Pdidsoickj} ]cnd{&s{\jc{\akckj Pdidsoickj} ]cnd{&s{\jc{\akckj Pdidsoickj} ]cnd{&s{\jc{\akckj Pdidsoickj} ]cnd{&Msnckd} bdlddzaia}) htd{\sij am&Msnckd} bdlddzaia}) htd{\sij am&Msnckd} bdlddzaia}) htd{\sij am&Msnckd} bdlddzaia}) htd{\sij am&Msnckd} bdlddzaia}) htd{\sij am&nckj}~ dfamdnd gj d{j}) {af c} s{\&nckj}~ dfamdnd gj d{j}) {af c} s{\&nckj}~ dfamdnd gj d{j}) {af c} s{\&nckj}~ dfamdnd gj d{j}) {af c} s{\&nckj}~ dfamdnd gj d{j}) {af c} s{\&jc{\akckj bdldd{Mjna}. lcfag{d&jc{\akckj bdldd{Mjna}. lcfag{d&jc{\akckj bdldd{Mjna}. lcfag{d&jc{\akckj bdldd{Mjna}. lcfag{d&jc{\akckj bdldd{Mjna}. lcfag{d&|jsij d{Mcvnckj} Md|d{ckd ld df|jsij d{Mcvnckj} Md|d{ckd ld df|jsij d{Mcvnckj} Md|d{ckd ld df|jsij d{Mcvnckj} Md|d{ckd ld df|jsij d{Mcvnckj} Md|d{ckd ld dfbpj\ ucij}soickj} ]cmvid dsmj&bpj\ ucij}soickj} ]cmvid dsmj&bpj\ ucij}soickj} ]cmvid dsmj&bpj\ ucij}soickj} ]cmvid dsmj&bpj\ ucij}soickj} ]cmvid dsmj&ickcijd.~ickcijd.~ickcijd.~ickcijd.~ickcijd.~ujld]cij} bdnmudlckj\) j} }ddgd]&vjij}bdn }{sijdl bds\vici ndkj&`ck} cialckd.
hxj{vcij~hxj{vcij~hxj{vcij~hxj{vcij~hxj{vcij~
\jnd ujld]cij0
Pdidsoickj}]cnd{Msnckj}\vj}}ddgd]vjijd{m d]]&}\dns{\jc{\akckj}bdosRckdpcldjucv} sgdn
kjPjnd jvdnj]vjij} x{c}}xjgc{fd fdjd odn`jgjPcf |{dljmjsi x{c}ganoc{cn&mjdpc bdndmudld) {af }ddgd]vjij}d ld }dxd{idfcn|a sf{dvic}akj} rcv{ckj} fjc{bdgc\cksij ]c}dkdfj}j bdnmudlckckj ucij}soickj} dbanjd]j zaond} dld}|s{ck}.hucij}soickdf }dtd{\vcia} xd{|nja{j tvcznckj}d ld ljxiafd|js{j fj}jckj}hucij}soickdf }dtd{\vcia} xd{|nja{j tvcznckj}d ld ljxiafd|js{j fj}jckj}hucij}soickdf }dtd{\vcia} xd{|nja{j tvcznckj}d ld ljxiafd|js{j fj}jckj}hucij}soickdf }dtd{\vcia} xd{|nja{j tvcznckj}d ld ljxiafd|js{j fj}jckj}hucij}soickdf }dtd{\vcia} xd{|nja{j tvcznckj}d ld ljxiafd|js{j fj}jckj}rjndd[flcb }{sijdl bdsband{j {j|a{jgd bdfajzcnd. c} zvcidoc{j jfj\ d{j}rjndd[flcb }{sijdl bdsband{j {j|a{jgd bdfajzcnd. c} zvcidoc{j jfj\ d{j}rjndd[flcb }{sijdl bdsband{j {j|a{jgd bdfajzcnd. c} zvcidoc{j jfj\ d{j}rjndd[flcb }{sijdl bdsband{j {j|a{jgd bdfajzcnd. c} zvcidoc{j jfj\ d{j}rjndd[flcb }{sijdl bdsband{j {j|a{jgd bdfajzcnd. c} zvcidoc{j jfj\ d{j}bdfarvcsij) {af ucij}soickd dbanjd]jd ld uvlckd) {af tvcznj} }d\dvc]jbdfarvcsij) {af ucij}soickd dbanjd]jd ld uvlckd) {af tvcznj} }d\dvc]jbdfarvcsij) {af ucij}soickd dbanjd]jd ld uvlckd) {af tvcznj} }d\dvc]jbdfarvcsij) {af ucij}soickd dbanjd]jd ld uvlckd) {af tvcznj} }d\dvc]jbdfarvcsij) {af ucij}soickd dbanjd]jd ld uvlckd) {af tvcznj} }d\dvc]jzaond ljludn} d[d{ src{jd. }uvd du}nd d{ facPcknckd jfd}) \s {d|af idnP[dvcnzaond ljludn} d[d{ src{jd. }uvd du}nd d{ facPcknckd jfd}) \s {d|af idnP[dvcnzaond ljludn} d[d{ src{jd. }uvd du}nd d{ facPcknckd jfd}) \s {d|af idnP[dvcnzaond ljludn} d[d{ src{jd. }uvd du}nd d{ facPcknckd jfd}) \s {d|af idnP[dvcnzaond ljludn} d[d{ src{jd. }uvd du}nd d{ facPcknckd jfd}) \s {d|af idnP[dvcn}dtd{\vcia} x{cpjlcn|j ld fj}j kdndgj} rcv{ckj ljxiafd|js{ fj}jck}d ld}dtd{\vcia} x{cpjlcn|j ld fj}j kdndgj} rcv{ckj ljxiafd|js{ fj}jck}d ld}dtd{\vcia} x{cpjlcn|j ld fj}j kdndgj} rcv{ckj ljxiafd|js{ fj}jck}d ld}dtd{\vcia} x{cpjlcn|j ld fj}j kdndgj} rcv{ckj ljxiafd|js{ fj}jck}d ld}dtd{\vcia} x{cpjlcn|j ld fj}j kdndgj} rcv{ckj ljxiafd|js{ fj}jck}d ld}uvd tvcznckj} f\dv{akck})~}uvd tvcznckj} f\dv{akck})~}uvd tvcznckj} f\dv{akck})~}uvd tvcznckj} f\dv{akck})~}uvd tvcznckj} f\dv{akck})~ Q bdndmudld fdjd odn`jgjPcf.fj}jvc bdnfd{|ckj\) htd{\sij amnckd~ fjjMncv}) {af }ddgd]vjij}d ld fj}jbd{cfamvj} fu{jldn bdgc\cksij g{j|jgsij bdnmudlckckj }mjilckd }ducifrj&oack\dn s{\jc{\akj} mjvjijpcksi oa{fck} ld }d]j]j |cnlcnmjj} ud}jd\}j[ck}.hd}c\ bdnmudlckck} d{doc{j dtv} }dc{\a c{avnsi \dvfazvd{cakd}\dnhd}c\ bdnmudlckck} d{doc{j dtv} }dc{\a c{avnsi \dvfazvd{cakd}\dnhd}c\ bdnmudlckck} d{doc{j dtv} }dc{\a c{avnsi \dvfazvd{cakd}\dnhd}c\ bdnmudlckck} d{doc{j dtv} }dc{\a c{avnsi \dvfazvd{cakd}\dnhd}c\ bdnmudlckck} d{doc{j dtv} }dc{\a c{avnsi \dvfazvd{cakd}\dnld bdfarvcsijd fuaial }dxd{idfcn|a d{Mcvnck]j hndmjandis{j faP{dakj}~ld bdfarvcsijd fuaial }dxd{idfcn|a d{Mcvnck]j hndmjandis{j faP{dakj}~ld bdfarvcsijd fuaial }dxd{idfcn|a d{Mcvnck]j hndmjandis{j faP{dakj}~ld bdfarvcsijd fuaial }dxd{idfcn|a d{Mcvnck]j hndmjandis{j faP{dakj}~ld bdfarvcsijd fuaial }dxd{idfcn|a d{Mcvnck]j hndmjandis{j faP{dakj}~bd{ldsvdij ldfd{muckj} ]j]j\)~bd{ldsvdij ldfd{muckj} ]j]j\)~bd{ldsvdij ldfd{muckj} ]j]j\)~bd{ldsvdij ldfd{muckj} ]j]j\)~bd{ldsvdij ldfd{muckj} ]j]j\)~ Q d[nj]nd odn`jgjPcf.
JXN 
htd{\sij amnckd~ ljxiafd|js{j fj}jckj}dld }uvd tvcznckj} f\dv{akckj} idnP[vd} bfak}
;? fdj}j} [dfc...;? fdj}j} [dfc...;? fdj}j} [dfc...;? fdj}j} [dfc...;? fdj}j} [dfc...
ucij}soickj} rcv{\d bd[jpjdnckd ljxiafd|js{j ga{xs}j} rd{fa&ucij}soickj} rcv{\d bd[jpjdnckd ljxiafd|js{j ga{xs}j} rd{fa&ucij}soickj} rcv{\d bd[jpjdnckd ljxiafd|js{j ga{xs}j} rd{fa&ucij}soickj} rcv{\d bd[jpjdnckd ljxiafd|js{j ga{xs}j} rd{fa&ucij}soickj} rcv{\d bd[jpjdnckd ljxiafd|js{j ga{xs}j} rd{fa&fdlbcnci\d fjfd{\ gd{bd udnjd b{avlckd. dfj} fjpcpj d{ d{j} fuaialfdlbcnci\d fjfd{\ gd{bd udnjd b{avlckd. dfj} fjpcpj d{ d{j} fuaialfdlbcnci\d fjfd{\ gd{bd udnjd b{avlckd. dfj} fjpcpj d{ d{j} fuaialfdlbcnci\d fjfd{\ gd{bd udnjd b{avlckd. dfj} fjpcpj d{ d{j} fuaialfdlbcnci\d fjfd{\ gd{bd udnjd b{avlckd. dfj} fjpcpj d{ d{j} fuaialj}) {af kd}fd bddgc\d bdnmudlckd gan|{aij} xdid|j} tfclckck\dn dnj}) {af kd}fd bddgc\d bdnmudlckd gan|{aij} xdid|j} tfclckck\dn dnj}) {af kd}fd bddgc\d bdnmudlckd gan|{aij} xdid|j} tfclckck\dn dnj}) {af kd}fd bddgc\d bdnmudlckd gan|{aij} xdid|j} tfclckck\dn dnj}) {af kd}fd bddgc\d bdnmudlckd gan|{aij} xdid|j} tfclckck\dn dn}dfucl{a oa{fjdnck\dn ldgdv]j{ckj\)’}dfucl{a oa{fjdnck\dn ldgdv]j{ckj\)’}dfucl{a oa{fjdnck\dn ldgdv]j{ckj\)’}dfucl{a oa{fjdnck\dn ldgdv]j{ckj\)’}dfucl{a oa{fjdnck\dn ldgdv]j{ckj\)’ Q dfkak} }dtd{\vcia} zaojijciMj d]]&]j ld s]j]{ackj} }dkRa} zaojij fljvdnj \cla `dod{jPc.zaojij ljxiafd|j) vj}dm c{\l{a} „vd{lckj} {cvaismjj}’ c{\&c{\]cfatfcldl fjjMncvlncn) ucij}soickj} bd[jpjdnckj} fjpcppc „d}dvdi&ld}dvdi&\dn’ }dsk{j}d} d[nj]ndv}) {af j}) {dfdm bdd[jpjdnd ucij}soickd ld {dmfd} drsuck}) d{j} Pdidsoickj} ]cnd{Msnckd.„dfd} cfd|ckd bd[jpjdnckd jfj} bdfa) {af ljxiafd|js{j ga{xs}j bdfacu&fds{d kd|anj jvdnj]vjij} farvcvd} ld fjvjld fd}\dn) {j} ]cflcbdm fauldkjPjnd jvdnj]vjij} ]cuvcl{d `an kd}\dn. sdf{dvj dfc{jgcij ld cv{axcijljxiafd|j \s }dc{\d]a{j}a ct}xc{|j \j\tfj} zavcil[js{dl }|sf{ak}kd|an jvdnj]vji}. mudljd) c} vjpj|ckj ucij}soickj} zs{dl[ckj} fj[fdvc{ ld{Mckald. d{ bdfav{jmudv) c} jza} }dpabdlackj}d ld Mvcnj bd{cxd{|nja{ckj} c{\bvd{j o}jtaiabjs{j fafpdlckd Q \tvcn {dm snldbdnmudlckckj dgc\a\ d{Mcvnckj} \dakdpc) Mvcn df ]cod}ckck} d{ fjvj[ck\a.c} Pdidsoickj}\vj} k{Paidd ld ucij}soickdf bdldrzvj|d) ld}d{&c} Pdidsoickj}\vj} k{Paidd ld ucij}soickdf bdldrzvj|d) ld}d{&c} Pdidsoickj}\vj} k{Paidd ld ucij}soickdf bdldrzvj|d) ld}d{&c} Pdidsoickj}\vj} k{Paidd ld ucij}soickdf bdldrzvj|d) ld}d{&c} Pdidsoickj}\vj} k{Paidd ld ucij}soickdf bdldrzvj|d) ld}d{&|zfci akjct|\d ns}ud]j Md{\a} ljxga{xs}jm) {afcijm d{Mcvnckj} bdzd&|zfci akjct|\d ns}ud]j Md{\a} ljxga{xs}jm) {afcijm d{Mcvnckj} bdzd&|zfci akjct|\d ns}ud]j Md{\a} ljxga{xs}jm) {afcijm d{Mcvnckj} bdzd&|zfci akjct|\d ns}ud]j Md{\a} ljxga{xs}jm) {afcijm d{Mcvnckj} bdzd&|zfci akjct|\d ns}ud]j Md{\a} ljxga{xs}jm) {afcijm d{Mcvnckj} bdzd&ikckj} ]cf\uvcvd]j fd} fud{} d{ ldsRc{})’ikckj} ]cf\uvcvd]j fd} fud{} d{ ldsRc{})’ikckj} ]cf\uvcvd]j fd} fud{} d{ ldsRc{})’ikckj} ]cf\uvcvd]j fd} fud{} d{ ldsRc{})’ikckj} ]cf\uvcvd]j fd} fud{} d{ ldsRc{})’ Q d[nj]ndv} `dod{jPc.
X{c}dbc.|v 
\cla `dod{jPc0
ucij}soickj}rcv{\d bd[jpjdnckdljxga{xs}j}rd{fafdlbcnci\d fjfd{\gd{bd udnjd b{avlckd
 
=
td{\sij amnckdtd{\sij amnckdtd{\sij amnckdtd{\sij amnckdtd{\sij amnckd
. -44. ;84; rij} dx{jij. -44. ;84; rij} dx{jij. -44. ;84; rij} dx{jij. -44. ;84; rij} dx{jij. -44. ;84; rij} dx{jij
Q dfc{jgsifdQ dfc{jgsifdQ dfc{jgsifdQ dfc{jgsifdQ dfc{jgsifd
Oa{kc}
&fd \tvcnj&fd \tvcnj&fd \tvcnj&fd \tvcnj&fd \tvcnjtanckdtanckdtanckdtanckdtanckd
,,,,,
?)< fjijd{ldl ]cdod}d. {df&?)< fjijd{ldl ]cdod}d. {df&?)< fjijd{ldl ]cdod}d. {df&?)< fjijd{ldl ]cdod}d. {df&?)< fjijd{ldl ]cdod}d. {df&lcndl }ra{jd c} ]cod}ckd1lcndl }ra{jd c} ]cod}ckd1lcndl }ra{jd c} ]cod}ckd1lcndl }ra{jd c} ]cod}ckd1lcndl }ra{jd c} ]cod}ckd1Q vojt{ak) {cdiakd}\dn fjduiac&ksijd. tanckj} ]cod}ckj}d} zavci\vj}d{j} mlafjickj} ]dn}j) fj\ so{a)\s bdvj\vdij}rjnck\) {d ulckd }doan&la kdpd{pc ld {aba{ fc{zcak} }s&{d\j. \dn) bddMnjd) {aba{j x{jnmjxj\]cdod}ck0 \s l[c}vc bjnld tanckj}\snldm ndrjij} {cdijpckd) fj}j od}j)dikd\) ndgickjd7 \s c{\j rij} ]cf&lcb) {amd g{jpj}j} ]cflbafj p{ldjtnckd ]c}dfMncvj) od}j ma|d so{a fc&|jd. fagicl) dfc{jgsij
Oa{kc}
&j} ]c&od}ckd fc|&ndgickdl ga{ct|sijd ldd{ ]cvcldvckalj.Q }dtd{\vcia} gdnanflckiakj}Q }dtd{\vcia} gdnanflckiakj}Q }dtd{\vcia} gdnanflckiakj}Q }dtd{\vcia} gdnanflckiakj}Q }dtd{\vcia} gdnanflckiakj}fjuclvj\) }d`d{a faucic \s bdulck&fjuclvj\) }d`d{a faucic \s bdulck&fjuclvj\) }d`d{a faucic \s bdulck&fjuclvj\) }d`d{a faucic \s bdulck&fjuclvj\) }d`d{a faucic \s bdulck&j\) tanck{jvj ld ojndn}s{j lcgid{d&j\) tanck{jvj ld ojndn}s{j lcgid{d&j\) tanck{jvj ld ojndn}s{j lcgid{d&j\) tanck{jvj ld ojndn}s{j lcgid{d&j\) tanck{jvj ld ojndn}s{j lcgid{d&mjd snld ]cdv}a\. d}c {af jza}) kcv{mjd snld ]cdv}a\. d}c {af jza}) kcv{mjd snld ]cdv}a\. d}c {af jza}) kcv{mjd snld ]cdv}a\. d}c {af jza}) kcv{mjd snld ]cdv}a\. d}c {af jza}) kcv{}js{x{jp} d[favdMcnlj\ \tvcn} lcg&}js{x{jp} d[favdMcnlj\ \tvcn} lcg&}js{x{jp} d[favdMcnlj\ \tvcn} lcg&}js{x{jp} d[favdMcnlj\ \tvcn} lcg&}js{x{jp} d[favdMcnlj\ \tvcn} lcg&id{dmjd]j1id{dmjd]j1id{dmjd]j1id{dmjd]j1id{dmjd]j1Q d{m c{\j }js{x{jpj d{ jtnckd)fffff
\cij tanckd bdfRvj{vdic ftanld ld \cij tanckd bdfRvj{vdic ftanld ld \cij tanckd bdfRvj{vdic ftanld ld \cij tanckd bdfRvj{vdic ftanld ld \cij tanckd bdfRvj{vdic ftanld ld fdtv}. ]cf\uvcvj\ d{ vdgc\ck dslj|}fdtv}. ]cf\uvcvj\ d{ vdgc\ck dslj|}fdtv}. ]cf\uvcvj\ d{ vdgc\ck dslj|}fdtv}. ]cf\uvcvj\ d{ vdgc\ck dslj|}fdtv}. ]cf\uvcvj\ d{ vdgc\ck dslj|}tvcifatfclckdpcm gj. df fu{jv) d{dndj&tvcifatfclckdpcm gj. df fu{jv) d{dndj&tvcifatfclckdpcm gj. df fu{jv) d{dndj&tvcifatfclckdpcm gj. df fu{jv) d{dndj&tvcifatfclckdpcm gj. df fu{jv) d{dndj&{j ldod{sij xapjmjd d{ ftanjd) zvc&{j ldod{sij xapjmjd d{ ftanjd) zvc&{j ldod{sij xapjmjd d{ ftanjd) zvc&{j ldod{sij xapjmjd d{ ftanjd) zvc&{j ldod{sij xapjmjd d{ ftanjd) zvc&id kdng}) vj}\dndm v\dndf]{afiak)id kdng}) vj}\dndm v\dndf]{afiak)id kdng}) vj}\dndm v\dndf]{afiak)id kdng}) vj}\dndm v\dndf]{afiak)id kdng}) vj}\dndm v\dndf]{afiak)zavci\vj} vsbpdvnj dslj|j} dnd{jmu&zavci\vj} vsbpdvnj dslj|j} dnd{jmu&zavci\vj} vsbpdvnj dslj|j} dnd{jmu&zavci\vj} vsbpdvnj dslj|j} dnd{jmu&zavci\vj} vsbpdvnj dslj|j} dnd{jmu&ck} ld Mcf fjc{ bdrcsij ud{`ckj}ck} ld Mcf fjc{ bdrcsij ud{`ckj}ck} ld Mcf fjc{ bdrcsij ud{`ckj}ck} ld Mcf fjc{ bdrcsij ud{`ckj}ck} ld Mcf fjc{ bdrcsij ud{`ckj}]c}duck jnoa{fdmjd}.]c}duck jnoa{fdmjd}.]c}duck jnoa{fdmjd}.]c}duck jnoa{fdmjd}.]c}duck jnoa{fdmjd}.
Q {amd sgvc fjijd{lc{j ud{) bpj}Q {amd sgvc fjijd{lc{j ud{) bpj}Q {amd sgvc fjijd{lc{j ud{) bpj}Q {amd sgvc fjijd{lc{j ud{) bpj}Q {amd sgvc fjijd{lc{j ud{) bpj}ld}drzj}j ]cjPickd d{m bdu}avlc}.ld}drzj}j ]cjPickd d{m bdu}avlc}.ld}drzj}j ]cjPickd d{m bdu}avlc}.ld}drzj}j ]cjPickd d{m bdu}avlc}.ld}drzj}j ]cjPickd d{m bdu}avlc}.\sfmd) jtnck fdjnm bdju}cna\) \dvjldn\sfmd) jtnck fdjnm bdju}cna\) \dvjldn\sfmd) jtnck fdjnm bdju}cna\) \dvjldn\sfmd) jtnck fdjnm bdju}cna\) \dvjldn\sfmd) jtnck fdjnm bdju}cna\) \dvjldn{d|af bdbjMnld\ kjpnc}j} rd{fackj}{d|af bdbjMnld\ kjpnc}j} rd{fackj}{d|af bdbjMnld\ kjpnc}j} rd{fackj}{d|af bdbjMnld\ kjpnc}j} rd{fackj}{d|af bdbjMnld\ kjpnc}j} rd{fackj}jlcd) {d jza }|jfsij} fjfmcfj1jlcd) {d jza }|jfsij} fjfmcfj1jlcd) {d jza }|jfsij} fjfmcfj1jlcd) {d jza }|jfsij} fjfmcfj1jlcd) {d jza }|jfsij} fjfmcfj1Q cicfcn|d{sidl) {aba{m zvcidd{do{j} ftanc dldfjdnj) fcm vojt{ak&lj) {dfc ]cfcPjnd) ocupc ldvflbd{jzdvjld bdvPijc{cksijzdvj.{d }d}|d{|a xj{akckj ftanld1 d{bdfdMnld kjnd) c{\j }dc{\a }dmuav{c&kjijldn fca{c]j bdldvljalj) }aoi&jldn \kjij}]j 38 fdnc\j\ Mdfavcljld fbanj) Mcffd f]akickfd c} \dnudmfcpakick]j j}c}uc}. 43 fdnc\} vjuljljkjnj} tj{d) }vdnc\j} skdn]j vmuav{akljld |{dfvdj} bdMc{ckjldn ndtj{dvck }du&idflc gjlcv 43 rs\j fjrcvld ocuj\}jd{sij. fd{|a td{undflc %gdfa} }du&ciakj} fctdnjgs{&Mdfaf}ufci td{udnd&]j vfs]daklj* fj}d}vicidl bpd]j vu&d{`dvlj kcv{ l{a} ld cnc{bjd}. td{u&dnd]j vfs]daklj ld snjvc{}j|c|]j }d&[dfa} odgsi|c|pc v}rdviaklj. l[j}ld}r{cksipc }rdvidpc vc{m vjamnckck&lj) {dlbdn d{doc{j bdfdMnld ldl[j}j\ td{udnd]j vfs]daklj.4:58 rci}) {amd snjvc{}j|c|j ld&vdf\dv{c) gd\cl{dpc ld{Mcnd ]cfcPia)fdb{df d{ favjnlafc. j} l{a) fabcu&}cnckd\) {aba{j jza0 ljxiafjd[d{doc{} bdn}dp[v{dvld) d{m rdfkj&Pbckcij fzdvld vjnfc. d}c {af) fc \vj&\an {dfc j}c\j snld bdfcgc\ckjnd) {dm
{cvdp }dzcvd{j]vjij} jn|c{vjs{cvdp }dzcvd{j]vjij} jn|c{vjs{cvdp }dzcvd{j]vjij} jn|c{vjs{cvdp }dzcvd{j]vjij} jn|c{vjs{cvdp }dzcvd{j]vjij} jn|c{vjs
kjPjnd jvdnj]vji\dnkjPjnd jvdnj]vji\dnkjPjnd jvdnj]vji\dnkjPjnd jvdnj]vji\dnkjPjnd jvdnj]vji\dn
}ra{dlvucldvfjpdn}
kjPjndjvdnj]vjij0
kjPjnd jvdnj]vjij \dvj}j kjpnc}j}) fd{\vj} falcij})kjPjnd jvdnj]vjij \dvj}j kjpnc}j}) fd{\vj} falcij})kjPjnd jvdnj]vjij \dvj}j kjpnc}j}) fd{\vj} falcij})kjPjnd jvdnj]vjij \dvj}j kjpnc}j}) fd{\vj} falcij})kjPjnd jvdnj]vjij \dvj}j kjpnc}j}) fd{\vj} falcij})rd{fd|ckj} }djlsfia} ld kclnjc{ckj} ]c}duck.rd{fd|ckj} }djlsfia} ld kclnjc{ckj} ]c}duck.rd{fd|ckj} }djlsfia} ld kclnjc{ckj} ]c}duck.rd{fd|ckj} }djlsfia} ld kclnjc{ckj} ]c}duck.rd{fd|ckj} }djlsfia} ld kclnjc{ckj} ]c}duck.
naf{j} jn|c{vjs
muav{ckd]j ldfcufd{ckald.4:5; rci} fa}gav]j d}xj{dn|s{d]jMdvdkd{c) lj}c{|dmjdm ldvjmdvj. \sf&md) {amd dfj} ]cflcb \kjij}]j ldvk&{snlj) }dc{\a }dmuav{ckci]jm gjd[d{ ldfdk{snc}) \s{fc) d[d{ ]cjPia&kald. d}c {af) sgjls{c}dl bdRj{vc&ksi l[c]j vjzdvj.df l{a} hxc{c}|{ajgd~ jrzckald.vcialj Mcf} l{a}. vjmalj }dkRa\dgdv]j{j} fdg{acganafjgs{j flbafd{c&akd) tvczdnd bdga|{ckj} xj{pc jza ldld]ij} x{amc}j bd{ldsvdij jza.df l{a} f}aoija }{sijdl duic&ks{ }j}|cfdpc jrzckld bdld}vid}0 }ra&{dl bdv\vdic) {af gafxjs|c{sij|ctnaiabjckj} bdfazcnckdpc sd{} vc&{dvjn j|zald) \dn jnoidmjdm bd{lds&vdij jza) {dm ldfd|ckj\ fafbckjdncoct|} tfnjld ld df x{amc}]j Mdvc{\c.}ra{cl dfj\ ldvjrzc) fc{c gj cict&|{a|ctnjgj\ bdvdb{Pcic.kjpnc}j d{ ldfjrzjd jf ojt{j\) {afsnld bdvfljl{cksijzdvj. == rij}vjzdvj) d{ ftanld kjnd) d{ bdfdMnldd{doc{j) d{ vjzdvj lda`ducksij) jn&}|j|s|]j so{a}j fcmnjc{&\dndf]{afc&ij vjzdvj ld cicfcn|d{sidl muav{c&kj} farzakd fjnlald. xj{vcij fd{&|jvj rd{fackdm df fjpnj\ ldvjrzc.d{fj{cksij ]idnbckj} bdfa]vckdldvdxj{c. }dtd{\vcia]j ldvjrzc rd{&fackj} bdfd{\vd) \vj\anvc vMd{udvljfarzakjiakj}\vj} }dRj{a lc|dick}){af so{a jdoj ldf`ld{jza. fdb{dfrd{fackj} drzakd} ljlj l{a snla&ld. }ra{cl df l{a} ldjrza bdfdic&ksij gafxjs|c{jpdmjd ld fa\uavndbdMnld gafxjs|c{ckpc. |{dljmjsidlvfcbak{aklj td{\vci ck{dcick\dn){afci\d ldufd{ckj\dm dvdrzvc c} kj&pnc}j. x{akicfd gafxjs|c{ckj} ]avndjza) \a{cf }dfcmnjc{a jn}|j|s|ckju]j{dl szazfdnal bj{jmudvlncn osi}.vj}d{bckic Mcfj duia ndmnakakj\ld bdvdgc\c df }dtfj} gd{bj a{bdnjpc&kd. fc Mdfavs|dnc xj{vcij gafxjs|c{c&kj }dtd{\vcia} fcmnjc{ckd\d dgdlcfjd}.{dgj vjvdilcksic c} }dtfc) d{ fjnla&ld) \dvj ]cfc{muvjnd ld idfj} Mcf\vj}}d{bckij} bd{c]c Mdfavs|dnc gafxjs&|c{ckj. Pdiavdnj srzckckj} hjnc|c{c}&}dm~ xj{vcidl fd]jn ]cvc`duc.Q {d} bsij}ufak\1Q {d} bsij}ufak\1Q {d} bsij}ufak\1Q {d} bsij}ufak\1Q {d} bsij}ufak\1Q fd{|a j} odt|j) {af gafxjs&|c{ckj} }dod}s{j Mdfj{jmuc} ld ljljosij bdfaMnld Mcf} dnbd{j]pc) }dgfd&{j}j d[faMnld) {af fj}\vj} zdld[dldcla\. }dtd{\vcia} jfl{ajnlcibcnc{dis{ x{ags{a{dflc fjvclj\{gvcvd&{gvcvj\) {d|af ldbvjzdld[c} dn&bd{j]j. xd}sudl j} fjvj[c\) {af sgvcrickj} bdnfdviakd]j d{}ckakld ga&axc{d|jvckj) fdb{df dfucid \dnud d{mc{\j} dnbd{j]pc d{ zaojid ld snldbdc{gvjd\) {d ulckald.
vc{doc{j nduc}. d{d\s gdnanj d{vc{doc{j nduc}. d{d\s gdnanj d{vc{doc{j nduc}. d{d\s gdnanj d{vc{doc{j nduc}. d{d\s gdnanj d{vc{doc{j nduc}. d{d\s gdnanj d{ldfj{[vcvjd) jfd}dm vc{dvjn bdju}nck})ldfj{[vcvjd) jfd}dm vc{dvjn bdju}nck})ldfj{[vcvjd) jfd}dm vc{dvjn bdju}nck})ldfj{[vcvjd) jfd}dm vc{dvjn bdju}nck})ldfj{[vcvjd) jfd}dm vc{dvjn bdju}nck}){af vjnfc} }j|zvd bdvs|cuc. kjpnc}]j{af vjnfc} }j|zvd bdvs|cuc. kjpnc}]j{af vjnfc} }j|zvd bdvs|cuc. kjpnc}]j{af vjnfc} }j|zvd bdvs|cuc. kjpnc}]j{af vjnfc} }j|zvd bdvs|cuc. kjpnc}]jd{doc{j jfdickd0 vjn vj}\dn jza) vjn d{doc{j jfdickd0 vjn vj}\dn jza) vjn d{doc{j jfdickd0 vjn vj}\dn jza) vjn d{doc{j jfdickd0 vjn vj}\dn jza) vjn d{doc{j jfdickd0 vjn vj}\dn jza) vjn h]dvck\dn~ fcbak{akld) vj} vjn hg{jh]dvck\dn~ fcbak{akld) vj} vjn hg{jh]dvck\dn~ fcbak{akld) vj} vjn hg{jh]dvck\dn~ fcbak{akld) vj} vjn hg{jh]dvck\dn~ fcbak{akld) vj} vjn hg{j&&&&&]dvld~ Q zvcidoc{j j]jo{ckd. dkd)]dvld~ Q zvcidoc{j j]jo{ckd. dkd)]dvld~ Q zvcidoc{j j]jo{ckd. dkd)]dvld~ Q zvcidoc{j j]jo{ckd. dkd)]dvld~ Q zvcidoc{j j]jo{ckd. dkd)vjnfcf ldd}ducia} Mcfj d}c\j }dcRvavjnfcf ldd}ducia} Mcfj d}c\j }dcRvavjnfcf ldd}ducia} Mcfj d}c\j }dcRvavjnfcf ldd}ducia} Mcfj d}c\j }dcRvavjnfcf ldd}ducia} Mcfj d}c\j }dcRvagdv]j{ckj. vc{ ldd}ducickcn Q d{gdv]j{ckj. vc{ ldd}ducickcn Q d{gdv]j{ckj. vc{ ldd}ducickcn Q d{gdv]j{ckj. vc{ ldd}ducickcn Q d{gdv]j{ckj. vc{ ldd}ducickcn Q d{d{}ckak} ld jfj|af.d{}ckak} ld jfj|af.d{}ckak} ld jfj|af.d{}ckak} ld jfj|af.d{}ckak} ld jfj|af.d{ vd{ bdn}dgs\{cksij) fdb{df fczad{ vd{ bdn}dgs\{cksij) fdb{df fczad{ vd{ bdn}dgs\{cksij) fdb{df fczad{ vd{ bdn}dgs\{cksij) fdb{df fczad{ vd{ bdn}dgs\{cksij) fdb{df fczanjRj ld banjc{ckd) {af d{d}alc} }d&njRj ld banjc{ckd) {af d{d}alc} }d&njRj ld banjc{ckd) {af d{d}alc} }d&njRj ld banjc{ckd) {af d{d}alc} }d&njRj ld banjc{ckd) {af d{d}alc} }d&o{\uj} tvc] d{ ldfczcnckjnd Mcfj }j&o{\uj} tvc] d{ ldfczcnckjnd Mcfj }j&o{\uj} tvc] d{ ldfczcnckjnd Mcfj }j&o{\uj} tvc] d{ ldfczcnckjnd Mcfj }j&o{\uj} tvc] d{ ldfczcnckjnd Mcfj }j&mamuic ld g{jfjndick\dn d{ fcfs]d&mamuic ld g{jfjndick\dn d{ fcfs]d&mamuic ld g{jfjndick\dn d{ fcfs]d&mamuic ld g{jfjndick\dn d{ fcfs]d&mamuic ld g{jfjndick\dn d{ fcfs]d&vd. kcv{j ]ccrj{d dfd}. kcv{jm mjuc]jvd. kcv{j ]ccrj{d dfd}. kcv{jm mjuc]jvd. kcv{j ]ccrj{d dfd}. kcv{jm mjuc]jvd. kcv{j ]ccrj{d dfd}. kcv{jm mjuc]jvd. kcv{j ]ccrj{d dfd}. kcv{jm mjuc]jd[faMnld. fc c} dvjmjic.d[faMnld. fc c} dvjmjic.d[faMnld. fc c} dvjmjic.d[faMnld. fc c} dvjmjic.d[faMnld. fc c} dvjmjic.
ljl osi\dn ldfagjlcksickdm}xcmjojgs{j fdtv}. ]cjPickd) u]j{dlhj{\vckalc}~ }xa{|sij @jnj) {af fc|jj]ava) fdb{df gdnanj} ld{[vcvj} }dod&}s{dl dn iakj{ckj\ d{ dfj[jd d{d&oc{j.c{\ udn} jf \ca{jd}dm dvj\d{ckl&ncn) {af g{jfjndis{ dv|a{j|c| a\d{gvdn|{j]vji} etanjd ldf}dus{ckd Mcf}rd{fd|ckck]j. d{m gj vjmnaklj df dld&fjdn}. j}c fagvld) ucijm d{ ftanldMdfa{\fcsij) ndndujm d{ fzdvld. c}cmd{ jza}) f|gjmckd}) {af Mcf} rd{fd|c&kd]j rvijij fd} fjsP[ald) c{\j fd&bdij\j fdjnm uaf snld dld}|s{cklc}1d{ d{}ckak} d}c\j fdbdij\j.Q mnakjijd \tvcnj s{\jc{\akj}Q mnakjijd \tvcnj s{\jc{\akj}Q mnakjijd \tvcnj s{\jc{\akj}Q mnakjijd \tvcnj s{\jc{\akj}Q mnakjijd \tvcnj s{\jc{\akj}j}|a{jd vidljfj{ {s]djia}\dn)j}|a{jd vidljfj{ {s]djia}\dn)j}|a{jd vidljfj{ {s]djia}\dn)j}|a{jd vidljfj{ {s]djia}\dn)j}|a{jd vidljfj{ {s]djia}\dn){afcijm {s}c\]j a{bdnjpcksi ldn&{afcijm {s}c\]j a{bdnjpcksi ldn&{afcijm {s}c\]j a{bdnjpcksi ldn&{afcijm {s}c\]j a{bdnjpcksi ldn&{afcijm {s}c\]j a{bdnjpcksi ldn&d]dsi\dn k{Paid} gs{j{ckld) fabvj&d]dsi\dn k{Paid} gs{j{ckld) fabvj&d]dsi\dn k{Paid} gs{j{ckld) fabvj&d]dsi\dn k{Paid} gs{j{ckld) fabvj&d]dsi\dn k{Paid} gs{j{ckld) fabvj&dnckj\ gj ]jndbdn }dtfc\d fjnj}|{jdnckj\ gj ]jndbdn }dtfc\d fjnj}|{jdnckj\ gj ]jndbdn }dtfc\d fjnj}|{jdnckj\ gj ]jndbdn }dtfc\d fjnj}|{jdnckj\ gj ]jndbdn }dtfc\d fjnj}|{jbduld.bduld.bduld.bduld.bduld.
Q Mcf\vj} }ddfdzad) {af d{d\s d{Mcf\vj} }ddfdzad) {af d{d\s d{Mcf\vj} }ddfdzad) {af d{d\s d{Mcf\vj} }ddfdzad) {af d{d\s d{Mcf\vj} }ddfdzad) {af d{d\s d{vjzdvj d{d}alc} g{jfjndi\dn) d{m vsu&vjzdvj d{d}alc} g{jfjndi\dn) d{m vsu&vjzdvj d{d}alc} g{jfjndi\dn) d{m vsu&vjzdvj d{d}alc} g{jfjndi\dn) d{m vsu&vjzdvj d{d}alc} g{jfjndi\dn) d{m vsu&ljlj fd}. }j{muvjidl fjfdMnld) {af ljlj fd}. }j{muvjidl fjfdMnld) {af ljlj fd}. }j{muvjidl fjfdMnld) {af ljlj fd}. }j{muvjidl fjfdMnld) {af ljlj fd}. }j{muvjidl fjfdMnld) {af }dtfc} fc vdgc\ck ld osij \s{fc }u&}dtfc} fc vdgc\ck ld osij \s{fc }u&}dtfc} fc vdgc\ck ld osij \s{fc }u&}dtfc} fc vdgc\ck ld osij \s{fc }u&}dtfc} fc vdgc\ck ld osij \s{fc }u&vd} snld vsudla) gdmfd d{ jmj}) {d]j.vd} snld vsudla) gdmfd d{ jmj}) {d]j.vd} snld vsudla) gdmfd d{ jmj}) {d]j.vd} snld vsudla) gdmfd d{ jmj}) {d]j.vd} snld vsudla) gdmfd d{ jmj}) {d]j.
{d[dm c|dxdflc }uvdld}uvd bpckj\ vdu&c{ucklj g{jfjndis{j }dfzd{a} bdms{c&kd}. {s]djia}\dn xj{vcidl fd]jn fjvc&lj) {amd }dtd{\vcia]j Mcfj Pfd faj|d&mc}. bdfa}d}zjlpc fjljald idxd{dgjld fd]jn fj\u{c}) {af {s]djia ldfcu&fd{ckald) \sfmd) ljldl vc{doc{]jldfcufd{d.{amd kjpnc}ckpc g{jfjndij} ldra&id bdPijc{ld) fc vjzdvj ]cuvcl{j}jnjmjd|a{j) fjvclj fd}\dn ld ]cv\d&vdpc) {af bdldvsuljlj\ osi} ld Mvc&nj kjpnc}j ldcmvd\. \dvjldn ucickjbdd}dv}dvd) c} t{\dfjda ld sd{} dmud&lckld) fdb{df ldvdf]vjlc) {af f}bdv}jd{doc{j d{ jtnckald ld zvcidoc{jaojmjdis{dl bdgc\lckald. a{j ]cu&vcl{j} fc{c ldvd{rfsnc Mcfj dp{j}iabjgs{akd]j) bdvdgc\c\ x{act|j ld]cvclj ]jndbdn }dtfc\d fjnj}|{ vjt&|a{ c{jn\dn) {afcifdm fadrc{d ucijld ]cjtfnd f}uvjij kjpnc}j} ldmvj} }xc&mjdis{j bdnzaojickd. c{\j gvj{j}]cflcb zvcid f}uvjij kjpnc}fcnj fia&mdvld) jflcndl ]vckd jza fd\\vj} df}df}dus{j} ]ctfnd.Q {d bpj\ lddb{avc\ d}c\j fjfp&Q {d bpj\ lddb{avc\ d}c\j fjfp&Q {d bpj\ lddb{avc\ d}c\j fjfp&Q {d bpj\ lddb{avc\ d}c\j fjfp&Q {d bpj\ lddb{avc\ d}c\j fjfp&jlvcij dt|jvckj1jlvcij dt|jvckj1jlvcij dt|jvckj1jlvcij dt|jvckj1jlvcij dt|jvckj1Q \s vjnfc} etanld nckj}fjc{j dt&|jvj} ]cPcnj} }d]sdickd) c{\&c{\jsxj{vcic}j vjzdvj) {dflcndldm dvdbcsnjvc{}dis{j ljlj kdngj ld ftanld}d]sdia ld rv{jij gijcn|ckj} osipcldosPncksij xd}jvckj) {dm so{a }dn&la ld }djfcla {c}s{}jd. \dn) fslfj&vdl kjpnc}j} {cgdxj|dijpdmjd}dm vdu&lcnlj ld c}cm Mcfj rd{fd|ckj} c{\&c{\j }drjnld{jd. }uvckj Pj{j\dldlosi} bd{c\ ctdMckalncn ld {c}s{}ck}gd{bdvlncn.fagicl) j}c\j osij ftanld) nckj&}fjc{ dstmjan]j ]cfcPia fandrjica&kj} fj[ckd. fdb{df ndv\akj}d ld dis&fjnj} dt|jvckpc ndlj{akd Pdijdn }d&]j]j jza ld d{m bdvgd{ckjvd{ jfj}fjsucldvdl) {af sdf{dvj }d]sdickdftanld. fdb{df jza }uvd dt|jvckj) {af&ickjm d{dndgick od}csij jza) fdb{dfd{dvjn dtmcvld zs{dl[ckd}.g{d}nadj{}gj} disfjnj} td{unj}%
ÀØÈÂ
* j}|a{jd} fabjzvckj\. df td{unj}bd{]cfa bds\dvckcij afj fjljald ldsdf{dvj udiuj ldjuamd gjlcm) ]cjPic&kd zvcidpc fc|jm gj c{\j }drd{fa}]cf\uvcvd]j.ldduiackj\ c{\j \vc vcialj df}dgj\uj} bd{gvcvd} ld fjvuvlj) {af dt}dtfc d{ bdfavjlald. j} osij) fbanj)d{m dfj[jd. {amd dnbd{j]j bdnkiagc})sgvc }dgfdal fljld{jm vjzdvj ld jfosi}dm [j{cksickd ldgd{bsij etan&ld.\sfmd) uaf jmj\) pabj Rj{j fd{bc&kcijda. df j}|a{jj} fc{c rdvclj{s}c\]j.
}dtd{\vcia]j {af ldv{Mc&}dtd{\vcia]j {af ldv{Mc&}dtd{\vcia]j {af ldv{Mc&}dtd{\vcia]j {af ldv{Mc&}dtd{\vcia]j {af ldv{Mc&njijzdvj) dikd\) kjpnc}j} rd{fackj}njijzdvj) dikd\) kjpnc}j} rd{fackj}njijzdvj) dikd\) kjpnc}j} rd{fackj}njijzdvj) dikd\) kjpnc}j} rd{fackj}njijzdvj) dikd\) kjpnc}j} rd{fackj}dfucid fd}]|dkckpc vc{ bdvjlalj.dfucid fd}]|dkckpc vc{ bdvjlalj.dfucid fd}]|dkckpc vc{ bdvjlalj.dfucid fd}]|dkckpc vc{ bdvjlalj.dfucid fd}]|dkckpc vc{ bdvjlalj.
Q hd{ fjnld) {dfc j}c\j bdvdgc\a)Q hd{ fjnld) {dfc j}c\j bdvdgc\a)Q hd{ fjnld) {dfc j}c\j bdvdgc\a)Q hd{ fjnld) {dfc j}c\j bdvdgc\a)Q hd{ fjnld) {dfc j}c\j bdvdgc\a){dm xj{dl \dvj}soickd} ]cfjp[s&{dm xj{dl \dvj}soickd} ]cfjp[s&{dm xj{dl \dvj}soickd} ]cfjp[s&{dm xj{dl \dvj}soickd} ]cfjp[s&{dm xj{dl \dvj}soickd} ]cfjp[s&ldv}~) Q c} o{dpd \tvcnj bdnmud&ldv}~) Q c} o{dpd \tvcnj bdnmud&ldv}~) Q c} o{dpd \tvcnj bdnmud&ldv}~) Q c} o{dpd \tvcnj bdnmud&ldv}~) Q c} o{dpd \tvcnj bdnmud&lckjldn d{j}. duc{uck\ df x{jnmjxj}lckjldn d{j}. duc{uck\ df x{jnmjxj}lckjldn d{j}. duc{uck\ df x{jnmjxj}lckjldn d{j}. duc{uck\ df x{jnmjxj}lckjldn d{j}. duc{uck\ df x{jnmjxj}ldmvd}1ldmvd}1ldmvd}1ldmvd}1ldmvd}1
Q xj{dlj \dvj}soickj} ]cnd{&xj{dlj \dvj}soickj} ]cnd{&xj{dlj \dvj}soickj} ]cnd{&xj{dlj \dvj}soickj} ]cnd{&xj{dlj \dvj}soickj} ]cnd{&Msnckd} zavci\vj} vduc{ucklj. njRjc{jMsnckd} zavci\vj} vduc{ucklj. njRjc{jMsnckd} zavci\vj} vduc{ucklj. njRjc{jMsnckd} zavci\vj} vduc{ucklj. njRjc{jMsnckd} zavci\vj} vduc{ucklj. njRjc{jdldfjdnj} Mcfcsi oa{fsid]jm d}cd0dldfjdnj} Mcfcsi oa{fsid]jm d}cd0dldfjdnj} Mcfcsi oa{fsid]jm d}cd0dldfjdnj} Mcfcsi oa{fsid]jm d}cd0dldfjdnj} Mcfcsi oa{fsid]jm d}cd0njRjc{fd dldfjdnfd snld faduc{ua})njRjc{fd dldfjdnfd snld faduc{ua})njRjc{fd dldfjdnfd snld faduc{ua})njRjc{fd dldfjdnfd snld faduc{ua})njRjc{fd dldfjdnfd snld faduc{ua}){af \dvj}j tfclckj\ }jmamuic ld {af \dvj}j tfclckj\ }jmamuic ld {af \dvj}j tfclckj\ }jmamuic ld {af \dvj}j tfclckj\ }jmamuic ld {af \dvj}j tfclckj\ }jmamuic ld \dvj}soickd d{ lddzcna} cRvtvc])\dvj}soickd d{ lddzcna} cRvtvc])\dvj}soickd d{ lddzcna} cRvtvc])\dvj}soickd d{ lddzcna} cRvtvc])\dvj}soickd d{ lddzcna} cRvtvc])gdnanj d{ ldd{[vja}) }dmjual d{gdnanj d{ ldd{[vja}) }dmjual d{gdnanj d{ ldd{[vja}) }dmjual d{gdnanj d{ ldd{[vja}) }dmjual d{gdnanj d{ ldd{[vja}) }dmjual d{bdjudla} }dtfc bdjudla} }dtfc bdjudla} }dtfc bdjudla} }dtfc bdjudla} }dtfc 
ld fbanj) vduc{uckljdfd}) d{m\s snjRal. \s d{ Mdv\vijkaia }vid} %xaij|jgd]j fa}vid}*){amd d{Mcvdnj} bd{c]c ldv{Mj ld jPs&icksij bdvulj) bdldfclbd c} ndkj`j.\sfmd) l[c} kclnjc{j vd{) {af bdld&vlbj c} ndkj`j ld d{ ldv{Mj \dvj}s&oickj} iagdis{j ld Pdijdn }skjct&|s{j d[tfj} }jk{|zcpc. biakdis{dl
\s bjnld) \dvj}sodij jza) ]cnj tvcz&\s bjnld) \dvj}sodij jza) ]cnj tvcz&\s bjnld) \dvj}sodij jza) ]cnj tvcz&\s bjnld) \dvj}sodij jza) ]cnj tvcz&\s bjnld) \dvj}sodij jza) ]cnj tvcz&dndm \dvj}sodij snld jza}. \dvj}s&dndm \dvj}sodij snld jza}. \dvj}s&dndm \dvj}sodij snld jza}. \dvj}s&dndm \dvj}sodij snld jza}. \dvj}s&dndm \dvj}sodij snld jza}. \dvj}s&oidl }{siod}avndl \dv} fd{|a ]cn}oidl }{siod}avndl \dv} fd{|a ]cn}oidl }{siod}avndl \dv} fd{|a ]cn}oidl }{siod}avndl \dv} fd{|a ]cn}oidl }{siod}avndl \dv} fd{|a ]cn}tvczdnd]j b{Pnak) ]cnndj{ck\dn c{\dl.tvczdnd]j b{Pnak) ]cnndj{ck\dn c{\dl.tvczdnd]j b{Pnak) ]cnndj{ck\dn c{\dl.tvczdnd]j b{Pnak) ]cnndj{ck\dn c{\dl.tvczdnd]j b{Pnak) ]cnndj{ck\dn c{\dl.\s c} bdgijd) }dldm d{ snld rduvjlc)\s c} bdgijd) }dldm d{ snld rduvjlc)\s c} bdgijd) }dldm d{ snld rduvjlc)\s c} bdgijd) }dldm d{ snld rduvjlc)\s c} bdgijd) }dldm d{ snld rduvjlc)vc{m \dvj}sodij jtnckj ld vc{m kcl&vc{m \dvj}sodij jtnckj ld vc{m kcl&vc{m \dvj}sodij jtnckj ld vc{m kcl&vc{m \dvj}sodij jtnckj ld vc{m kcl&vc{m \dvj}sodij jtnckj ld vc{m kcl&njc{j.njc{j.njc{j.njc{j.njc{j.
Q \tvcnj kjpnc}j {s}c\]j jf l{a}Q \tvcnj kjpnc}j {s}c\]j jf l{a}Q \tvcnj kjpnc}j {s}c\]j jf l{a}Q \tvcnj kjpnc}j {s}c\]j jf l{a}Q \tvcnj kjpnc}j {s}c\]j jf l{a}dzvdvld) {afcipcm pabdldl d}c\jdzvdvld) {afcipcm pabdldl d}c\jdzvdvld) {afcipcm pabdldl d}c\jdzvdvld) {afcipcm pabdldl d}c\jdzvdvld) {afcipcm pabdldl d}c\jgij]c d{}ckak}0 g{jfjndij}) Pijc{jgij]c d{}ckak}0 g{jfjndij}) Pijc{jgij]c d{}ckak}0 g{jfjndij}) Pijc{jgij]c d{}ckak}0 g{jfjndij}) Pijc{jgij]c d{}ckak}0 g{jfjndij}) Pijc{jfod{vcickj}d ld }j}uijdnj ldxj{j&fod{vcickj}d ld }j}uijdnj ldxj{j&fod{vcickj}d ld }j}uijdnj ldxj{j&fod{vcickj}d ld }j}uijdnj ldxj{j&fod{vcickj}d ld }j}uijdnj ldxj{j&}xj{ckckj} bd{c]c ljlj osij} ]avnd}xj{ckckj} bd{c]c ljlj osij} ]avnd}xj{ckckj} bd{c]c ljlj osij} ]avnd}xj{ckckj} bd{c]c ljlj osij} ]avnd}xj{ckckj} bd{c]c ljlj osij} ]avnd]csPickcij jza...]csPickcij jza...]csPickcij jza...]csPickcij jza...]csPickcij jza...Q fc fdtv} Mcfj xj{dlj j}|a{jd){aba{ vtfnjlj kjpnc}}. dikd\) bdu}&av\ c.r.
ôãéåäèæàåøúåæè
Q {s}c\j}f}uvjij kjpnc}j} d{daojmjdis{j c{&\akd) {afci]jm Mcfj ldosPncksijkdngj
Øîôôåêôàåê
 
Àøãìåû
&jm j\vicka&ld. }si ftanld amnckdl) rickj} fc{cldvf}uld{jzdvj\ jfl{ajnlcij f}uvjijkjpnc}fcnckj ld bdbvcu}cnckjnd) vjn {d}dgc\ckld. fd\bdn zvcid}\dn vfcbak{ak&lj ld ganoijt|]j d{dvj}\dn ]cv}si&vd{) {amd ldnd{Mcnckj c{\fdnc\}d{dc{\uci ldsxj{j}xj{lncn ld \dnPdijdn ldsnlakidldm.d}c {af) Mcfj xd}suj Mcf} gang{c|sitfclckck]j lcv}. }df xd|d{d j}|a{jd}bc|zvj\0 {amd }djnvc}|jmja dstmjanpcfjudjiav}gj} }df\a&bdfdfljl{ckcijgafkjnd|j} dtmjckj} ;8# ]cvjPjnc ldma|d udn]j }djnvc}|jmja x{ab{dfj}bd\vick]j ]cmlafckj d[favdMjnc) x{a&b{dfd \vj\ncks{dl d{ ]cvmvdic ld c}xdgc|j }ducifrjoa} ldvsk{snc. bd{r&fsnck\) c} fdbdij\j sx{cmclcn|ad{s}c\j} x{jvd|jpdmjj} j}|a{jd]j.{amd 4::5 rij} lcoai|j bdfamud&lld)
Øîôôåêôàåê
 
Àøãìåû
&} d{m c{\\dvj} vdilcksickdpc sd{j d{ s\t&vdf} %{dm zvcid }uvd kdngfd bddgc\d* ldzvcid kaiaflc bdvj}|sf{c\. ldkaia})|jsfcnj} sf}uvjic}j }dndv\aka gafxd&njj} zjlvj} j}|a{jd} bdvju}cnck) }d&ldm xd{|nja{ckdl fc ld vjt|a{vct}cikc{bj %df@dfdl
Oa{kc}
&j} }jj} -?<)tanckd Q
,
4;)< fjijd{lj* bdfav&ljala\) fdb{df {aba{m gj df x{jvd&|jpckj} gdnanjc{ckd lddzcnc} cRvtvc])fd]jnvc bdfavc\j]c x{amc}}. {d|af d{]cfcPia \vdij ldfcusRd1 vct}cikc{bjl[c}dm df dt|jvj} fcxd|{ancd ld fcmvjtnckalj) fdb{df Mcf} x{jnmjx} crj&ndd[flcbckald df dstmjan]j fandrj&icakd0 \s x{amc}j} gdnanjc{ckd ja|j&}alcnd cRv} fdjnm jrvcv}) jt d{doc{jfc}dtfckd.Q fagicl) snld ldvj`c{a\) {afQ fagicl) snld ldvj`c{a\) {afQ fagicl) snld ldvj`c{a\) {afQ fagicl) snld ldvj`c{a\) {afQ fagicl) snld ldvj`c{a\) {aff\cij \tvcnj tanckd zvcidpc d{csif\cij \tvcnj tanckd zvcidpc d{csif\cij \tvcnj tanckd zvcidpc d{csif\cij \tvcnj tanckd zvcidpc d{csif\cij \tvcnj tanckd zvcidpc d{csil{a} }|c{jis{j) gdnanjc{j }tcfc&l{a} }|c{jis{j) gdnanjc{j }tcfc&l{a} }|c{jis{j) gdnanjc{j }tcfc&l{a} }|c{jis{j) gdnanjc{j }tcfc&l{a} }|c{jis{j) gdnanjc{j }tcfc&kj\ d{j} ldb{avjij1kj\ d{j} ldb{avjij1kj\ d{j} ldb{avjij1kj\ d{j} ldb{avjij1kj\ d{j} ldb{avjij1
Q bd{rfsnck\) sgdnana} vc{dvjn Q bd{rfsnck\) sgdnana} vc{dvjn Q bd{rfsnck\) sgdnana} vc{dvjn Q bd{rfsnck\) sgdnana} vc{dvjn Q bd{rfsnck\) sgdnana} vc{dvjn vc{doc{} bdfju}cnck}. dtdflcm kcv{&vc{doc{} bdfju}cnck}. dtdflcm kcv{&vc{doc{} bdfju}cnck}. dtdflcm kcv{&vc{doc{} bdfju}cnck}. dtdflcm kcv{&vc{doc{} bdfju}cnck}. dtdflcm kcv{&`c{ cmdlncn) fdb{df sgdnana vc{d}alc}`c{ cmdlncn) fdb{df sgdnana vc{d}alc}`c{ cmdlncn) fdb{df sgdnana vc{d}alc}`c{ cmdlncn) fdb{df sgdnana vc{d}alc}`c{ cmdlncn) fdb{df sgdnana vc{d}alc}
bdb{Pcickd fca\uc bvc{lpc 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
shalvaani added this note
mkitxvelebisatvis . me qubuletidan var . bidzinam rac qobuletlebs dagvpirda . ashkarad gadagvagdo , saqme imashi gaxlavt rom man sexis gadavdeba dagvpirda qobuletlebs , da mogvatyua. degs me piradad chmbrda axali ministris xelmowerili brdzanebuleba. qonebis mamis qonebis gayidvis gadawyvetileba. anu aranairi dapirebis shesruleba . rasac misha ar aketebda aman mgoni uaresi unda gaaketos.
shalvaani liked this
BeQu Na added this note
rogor unda gawevriande qartul ocnebashi ?
Rezo Shekiladze added this note
qalaqi romeli qalaqi gaintereesebs?
shalvaani liked this
David Soxadze liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->