Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bajki Buddyjskie

Bajki Buddyjskie

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
Published by UloveUthink

More info:

Published by: UloveUthink on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

 
SPIS TRESCI
Piêkny iSzaraczek6Pies is³oñ8K³ótliwe wydry 9Stare drzewo10Paw pysza³ek 12O psie, co siê nazywa³ Srebrzysty14Z³oty ³abêdŸ16¯uraw ikrab18Czystoœæ19Gadatliwy ¿ó³w20Wilk pysza³ek22Sjama ugodzony strza³¹24Król Benares wgoœcinie ukróla wê¿y25Ma³pi król iwodny demon26G³upie ma³py28Król, go³¹b isokó³30Ma³pa ikrokodyle32Lew idziêcio³34Trzy m¹dre ptaki36Niezadowolony osio³38
Opracowanie graficzne i projekt ok³adki: Surmaajav ChimeddorjKorekta:Danuta Wdowczy£amanie komputerowe: Marek Jarosik Wydanie I 2005Ka¿da czêœæ tej ksi¹¿ki mo¿e byæ reprodukowana lub przenoszona wjakiejkolwiek formiena wszelkie noœniki elektroniczne, mechaniczne lub inne stworzone teraz lub wprzysz³oœci,w³¹czaj¹c kserokopiowanie, nagrywanie iwszelkie inne systemy magazynowania iodzy-skiwania informacji, bez wczeœniejszej pisemnej zgody autora.Do redakcji ksi¹¿ki wykorzystano zbiory buddyjskich d¿atak.Wydawca:
subamarus
ul. Pelpliñska 31, 01-683 WarszawaISBN: 83-914731-4-7

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->