Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
The Pilot -- April 2012 Issue

The Pilot -- April 2012 Issue

Ratings: (0)|Views: 513 |Likes:
Find out the latest about what's going on in our neighborhoods with this issue of the Redwood Shores Community Association's monthly newsletter, The Pilot.
Find out the latest about what's going on in our neighborhoods with this issue of the Redwood Shores Community Association's monthly newsletter, The Pilot.

More info:

Published by: Redwood Shores Community Association on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2014

pdf

text

original

 
\akyfi 5= Oyfmi} 5]ietaae Xca}ix Haffyojuz BxxahjbujaoB~}jk =>2=
U I ^JKA
]TH ^akjhi Ei~b}ufiou Ifmb}gxAo b Tbz ua Haffyojhbui tjucuci Haffyojuz Mz Ifbjk Ebjkz
]ietaae Hjuz ^akjhiEi~b}ufiou cbx jf~kifiouiebo b~~kjhbujao hbkkie Ojski/Ju ~}a|jeix la} xymxh}jmi}x#l}ii* ua }ihij|i ~ymkjh xbliuz jola}fbujao |jb uisu boe ifbjk/Tcio ju hafix ua ~ymkjh xbliuz+ ti ucjog ju‚x lbj} ua xbz ucbuuci fa}i tbzx al haffyojhbujod+ uci miuui}/ Xa ucjx jx bd}ibu oit tbz ua mi jola}fie/ ^kibxi }ibe mikat+ boe mixy}i ua |jxju ttt/}ietaaehjuz/a}d!~akjhi tci}i zay hbo }ibeuci lykk oitx }ikibxi+ boe ua xii ucij} auci} aokjoi xi}|jhix+johkyejod oijdcma}caae h}jfi fb~x/Uci ]ietaae Hjuz ^akjhi Ei~b}ufiou booayohie ju jx oatyxjod Ojski ua xioe jf~a}ubou boe ujfikz ~ymkjh xbliuz jola}&fbujao ua }ixjeioux/ Ojski Haooihu bkkatx uci ei~b}ufiou uahaffyojhbui tjuc uci ~ymkjh |jb uisu!XFX+ i&fbjk+ boeJoui}oiu ~axux bu oa haxu/ Ojski tjkk mi yxie bx uci ~}jfb}z}ixay}hi la} ejxu}jmyujod xihy}i jola}fbujao ua }ixjeioux a|i}uci ei~b}ufiou‚x tim&mbxie ~kbula}fx/Uci ~akjhi ei~b}ufiou midbo is~ka}jod uci yxi al Ojskib}ayoe =>2> tcio uciz midbo if~kazjod auci} xahjbkfiejb kjgi Utjuui} boe Lbhimaag/ Ucaydc ucixi hcbooikxti}i jf~a}ubou+ ^akjhi Hb~ubjo Hc}jx Hixiob cjdckjdcuieucbu Ojski tbx ~y}ikz la} ~yuujod ayu jola}fbujao+ oau b uta&tbz haffyojhbujao xzxuif/Haffyojhbujaox l}af uci ]ietaae Hjuz ^akjhi tjkk }bodil}af ifi}diohz bki}ux ua }ayujoi ebz&ua&ebz jola}fbujaojohkyejod u}blljh be|jxa}jix+ fjxxjod ~i}xaox }i~a}ux+ ~ymkjhxbliuz booayohifioux+ ~}ixx }ikibxix la} cjdc&~}aljki hbxix+btb}ex boe }ihadojujao la} ei~b}ufiou illa}ux+ boe auci}}iki|bou jola}fbujao ua uci b}ib/]ietaae Hjuz }ixjeioux hbo xjdo y~ ua }ihij|i l}ii+ }ibk&ujfi xbliuz jola}fbujao mz uisujod ucij} pj~ haei ua 333444a} mz |jxjujod0 ®ttt/}ietaaehjuz/a}d!~akjhi+ a} ttt/ojski/haf/Aohi }idjxui}ie+ yxi}x hbo hyxuafjpi uci uz~ix al bki}ux uciztjxc ua }ihij|i |jb uisu+ ifbjk+ boe aokjoi/
• Xyoebz & @yoi =5uc & Fb}kjo ^b}g 9&4~fXuibkjod 8}e #]ahg*• Xyoebz & @ykz ==oe & Fb}kjo ^b}g 9&4~f@agi}x boe Ucji|ix #]ahg!Xayk*• Xyoebz & Byd/ 2=uc & Fb}kjo ^b}g 9&4~fMikk M}auci}x #Hayou}z*• Xbuy}ebz & Byd/ =9uc & Ki|ii Hkiboy~ &Fb}joi}‚x ^b}g• Xbuy}ebz & Xi~uifmi} 3uc & I&]ihzhkjod]ietaae Xca}ix Kjm}b}z• Xbuy}ebz & Ahuami} =4uc & Cbkkatiio Tbkg &Fb}kjo ^b}g• Xyoebz & Xboub Hafix Ua Uci Xca}ix &Eih/ :uc & 2~f & 8~f bu ]TX Kjm}b}z• Ucy}xebz & Eihifmi} =>ucKjdcu Y~ Uci Xca}ix & @yedjod
]XHB Hbkioeb} =>2=
 
^bdi =
]IETAAE XCA]IXHAFFYOJUZ BXXAHJBUJAO
=4> ]ietaae Xca}ix ^b}gtbz+ ^FM (=>9]ietaae Xca}ix+ HB :5><9 & 2248}xhb/a}d=>2= Mab}e
^]IXJEIOUCb}}jx ]adi}x////////////////////////////////////cb}}jx/}adi}xNhafhbxu/oiu\JHI ^]IXJEIOUXyi Ojs///////////////////////////////////////////////xfo8888Ndfbjk/hafXIH]IUB]ZKzoo Bebfx////////////////////////////////////////}boekbebfxNbak/hafU]IBXY]I]Xui~cio Mikkjodcbf///////////////////////////xmikkjodcbfNb~}/haf
^BXU ^]IXJEIOU
Eayd H}jxfbo///////////////////////////////////////e`h}jxfboNbak/haf
MAB]E FIFMI]X
Uci Mab}e al Ej}ihua}x fiiux ~}af~ukz bu 4~f+uci ucj}e Ucy}xebz al ibhc faouc buUci ]ietaae Xca}ix Kjm}b}z
EIBEKJOIX EIBEKJOIXUci eibekjoi la} uci Fbz ^jkau jx uci tiig al B~}jk 2<uc ua uci =>uc/
UCI ^JKAU 
982 Xcabk Hj}hki+ ]ietaae Hjuz+ HB :5><9H^fi}uNhafhbxu/oiuIejua}+ Hb}ak Fi}uiox////////////////////////////////////////////9:9&29:9Be|i}ujxjod+ Hb}ak Fi}uiox//////////////////////////////////9:9&29:9Hj}hykbujao+ Hb}ak Fi}uiox////////////////////////////////////9:9&29:9Xca}ix ^}ixx//////////////////////////////////////////////////////////9:8&=3>=Eixjdo , ]i|jit Mab}e Joryj}jix0@jf H|iod}axh|iox}Nbak/hafHb}ak La}ehb}akQla}eNxmhdkambk/oiuXyi Ojsxfo8888Ndfbjk/hafLa} HH,] Ha~jix+ Hb}ak La}e & hb}akQla}eNxmhdkambk/oiu
UCI ^JKAU 
jx b faouckz ~ymkjhbujao al uci]ietaae Xca}ix Haffyojuz Bxxahjbujao #]XHB*/Hj}hykbujao0 <+>>> ]ietaae Xca}ix Cayxicakex , MyxjoixxixUci a~jojaox ~ymkjxcie jo uci
^jkau 
b}i ucaxi al uci byuca}x boeoau uci is~}ixxjaox al ]XHB yokixx xa alljhjbkkz eixjdobuie/Kzoo BebfxFbzkjod MikkjodcbfXui~cio MikkjodcboOjob Maj}iEayd H}jxfbo@jf H|iod}axHb}ak La}eHikkj L}axuFjgi FbohyxjHb}ak Fi}uioxXyi Ojs@i}}z ^bu}jhgCb}}jx ]adi}x]ami}u XhcfjeuHkifiohjb ]ae}jryipFjhcbik Tcbufa}iBoe}it Zayod
^}ixjeiou‚x Fifa+ ^bdi 8Djlu Hb}ex+ ]ikbz La} Kjli+ Xuz}alabf Mbo^bdi 5Tbui} , Xiti} ]buix^bdi :Uci Bkkjbohi+ E}j|jod Hcbkkiodi^bdi 2>Eixujobujao Jfbdjobujao^bdi 22Fbza}x Mibyujljhbujao ^}ad}bf^bdi 2=Hkym Bhujao^bdi 24^}i|iou Haohyxxjaox^bdi 23Xy~i}hcb}di Zay} Hakkihujao ]ixykux^bdi =>Ejxbxui} ^}i~b}ieoixx+ Lb}fi}xx Fb}giu^bdi =2Hb}kfaou Cjdc I|ioux^bdi =2L}ii Zay} Hcj^bdi ==\iui}job}jbo Hb}i^bdi =8Kzoox Gjuhcio+ Tjoi B~~}ihjbujao^bdi =5X~}jod U}ioex^bdi =9Uta Difx jo Byxu}bkjb a} Oit Pibkboe^bdi =9Xboe~j~i} A~io Cayxi+ Zayod ^jbojxux ^bdi =<Kjm}b}z I|ioux+ @bpp Bu Xaljuik^bdi =<
Ubmki al Haouioux
B lykk xi}|jhi kbt lj}f al cjdckz iucjhbk boeis~i}jiohie buua}oizx eiejhbuie ua ~}a|jejodjoej|jeybkjpie buuioujao boe uci cjdcixu rybkjuzal kidbk xi}|jhix/Ui}}z Boei}kjoj jx ~bxu ~}ixjeiou al uci Xubui Mb} al Hbkjla}ojb/ Fi}}jkk Ifi}jhg jx ~bxu ~}ixjeiou al uci Xbo Fbuia Hayouz U}jbk Kbtzi}x Bxxahjbujao/Uciz cb|i miio xi}|jod xbujxljie hkjioux la} a|i} 8> zib}x/Haoubhu Ui}}z a} Fi}}jkk la} b l}iihaoljeioujbk haoxykubujao/
BOEI]KJOJ , IFI]JHG KK^
522 Ma}ik B|ioyi+ Xyjui 9>2Xbo Fbuia+ Hbkjla}ojb :55>=
#<9>* =2=&>>>2
ttt/bikbtkk~/haf
B
,
I
BOEI]KJOJ , IFI]JHG
 
^bdi 8
^}ixjeiou‚x Fifa la} B~}jk =>2=
mz Cb}}jx ]adi}x
KAHG Y^" KAAG AYU"XII H]JFI1 HBKK 8<:&8888Jl zay XII Xafiucjod+ XBZ Xafiucjod"
^kibxi oaui ucbu uci oyfmi} bma|i daix ej}ihukz ua uci ]ietaaeHjuz ^akjhi Ei~b}ufiou ejx~buhc hioui}/ Uci }ix~aoxi tjkk miryjhgi} ucbo :22/ Jl zay xii xafiucjod xyx~jhjayx+ eao‚u cixjubuiua hbkk ju jo/Kahg zay} hb}x+ boe kahg zay} eaa}x , tjoeatx/ Kaag ayula} zay} oijdcma}x/
LJOBKKZ " 
Ao Fb}hc 2xu ti ~axuie uci ~}ikjfjob}z eahyfiou eiubjkjodtcbu ti hbo ea bmayu uci a|i}~a~ykbujao al }ixjeiou Hbobebdiixi jo ]ietaae Xca}ix/ Ucbu eahyfiou hbo mi layoe bu
 ]XHB/a}d/
Bkxa kaag la} uci ‛Beejujaobk Ryixujaox‖ bu uci mauuaf al ucbu ~bdi+ boe hcihg ucbu ~bdi l}iryioukz la} y~ebuix/ J xyx~ihuuci}i b}i dajod ua mi xafi xfbkk eiubjkx ucbu ti‚kk oiie ua}ixak|i bx ti da uc}aydc ucjx zib}/J eje }ihij|i aoi ifbjk bxgjod tcz ti tbouie ua gjkk ucidiixi/ Tikk+ ti cb|i oi|i} xyddixuie ucbu bx b xakyujao/I|i}zucjod ti‚|i kib}oie xcatx ucbu i|io jl ti ti}i ualjoe b tbz ua diu }je al ay} isjxujod kahbk ~a~ykbujao+ titayke cb|i b oit d}ay~ al xiuuki}x tjucjo b lit faoucx/Uci ucjodx ucbu ~ia~ki io`az bmayu uci Xca}ix bkxa fbgix ay}haffyojuz buu}bhuj|i ua Hbobeb diixi+ boe uciz boe uci auci}tbui}latk b}i dajod ua mi b ~i}fboiou ~b}u al uci bfmjbohi al ]ietaae Xca}ix/Bozucjod ucbu gjkkx a} i|io cb}fx uci isjxujod diixi jxxu}aodkz ~}acjmjuie mz liei}bk+ xubui+ boe kahbk kbtx+ boe]XHB tbx uci lj}xu ua hbkk HB Ei~u/ al Ljxc , Dbfi tcioti ejxha|i}ie joejhbujaox `yxu mila}i Ucbogxdj|jod ucbuxafiaoi cbe miio ubgjod diixi l}af uci kbdaao #~axxjmkz la}b Cakjebz libxu1*Ti cb|i miio ta}gjod oau aokz ua ljoe ayu tcbu ti hbo eatjucjo liei}bk boe xubui kbtx boe }idykbujaox+ myu bkxa ua ljoeayu tcbu xiifx ua ta}g boe tcbu eaixo‚u/ ^kibxi ubgi ujfi ua}ibe ucjx xca}u eahyfiou+ ucio ta}g tjuc zay} kahbk CAB a}myxjoixx ~}a~i}uz fbobdi} ao ucixi xjf~ki xyddixujaox/Uci}i jx oa 2>>) xakyujao+ boe zay tao‚u xii }ixykuxa|i}ojdcu/ Myu bu kibxu ti cb|i xafi dyjeikjoix ucbu mauc uciHjuz boe ~}j|bui ~}a~i}uz fbobdi}x hbo yxi jo u}zjod ua }ieyhiuci bfayou al daaxi lihix kilu ao ay} tbkgtbzx boe jo ay}~b}gx boe a~io&x~bhi d}iio b}ibx/
Ea OAU Liie Tjkekjli " 
Bx J‚|i fioujaoie ~}i|jayxkz+ uci (2 }ihaffioebujao al mauc xubui boe liei}bk tjkekjli alljhjbkx tbx ua ryju liiejod ucidiixi/ Aoi ucjod ucbu xy}~}jxie yx ‘ boe bo joejhbujao al catxi}jayxkz ucjx jx haoxjei}ie ‘ jx uci xi|i}juz al uci ~iobkuz la}liiejod BOZ tjkekjli0
Zay hbo mi ljoie y~ ua %2+>>> boe xiouiohie y~ua xjs #<* faoucx jo `bjk la} ibhc |jakbujao"
Ju eaixo‚u fbuui} tciuci} zay b}i ao ~ymkjh a} ~}j|bui~}a~i}uz/ Uci kbt b~~kjix ua liiejod tjkekjli boztci}i joHbkjla}ojb/Ti eao‚u tbou ucjx ua mihafi bo jxxyi al kidbk iola}hifiou/Ti b}i iohay}bdjod ibhc CAB boe ~}j|bui ~}a~i}uz fbobdi}ua eibk tjuc ucjx mz ~axujod ‛oa liiejod‖ xjdox ~}afjoioukz boemz jola}fjod ucij} }ixjeioux+ uioboux+ a} if~kaziix bmayu ucikbt/ Ti tayke bkxa ca~i ucbu Xca}ix }ixjeioux tjkk }ix~ihu ucikbt boe }ihaffioebujaox al uci Y/X/ LTX boe HB ELD/
Uci H}atx…
Aoi ucjod zay hbo ea ua }ieyhi uci ~}amkifx tjuc uci h}atxjx ua gii~ uci kje hkaxie ao zay} db}mbdi haoubjoi}x/Uci h}atx b~~ib} ua mi dajod blui} a~io a} a|i}ljkkiehaoubjoi}x ao db}mbdi hakkihujaox ebzx/ Uciz tjkk }j~ a~io bozis~axie ~kbxujh a} ~b~i} mbdx ua diu bu uci haouioux+ boe ucizhbo fbgi b mjd fixx la} zay boe zay} oijdcma}x/
CABx , ‛oao&CAB‖ B}ibx al uci Xca}ix 
Uci Xca}ix tbx l}af uci midjoojod b ~kbooie haffyojuz/ Bxb ~kbooie haffyojuz+ i|i}z }ixjeioujbk b}ib jx da|i}oie mz bxiu al Ha|ioboux+ Haeix , ]ixu}jhujaox #HH,]x*/
Ucaxi HH,]x |b}z miutiio b}ibx+ myu BKK ~}a~i}ujix cb|i}ixu}jhujaox bx ua uci uz~i al myjkejod+ haka}x , xuzkix+ kboexhb~jod+boe auci} isui}ja} libuy}ix bkkatie tjucjo ucbu b}ib/ Uci HH,]xbkxa eiljoi la} ibhc b}ib uci da|i}ojod maez ucbu b~~}a|ixhcbodix boe a|i}xiix haf~kjbohi/Xubui kidjxkbujao tbx ~bxxie jo 2:39 hbkkie uci ‛Eb|jx&Xuj}kjodHaffao Joui}ixu Ei|ika~fiou Bhu‖ ucbu bkkatie uci la}fbujaoal oit ioujujix hbkkie ‛cafi atoi}x bxxahjbujaox‖ #CABx*tjucjo isjxujod hjuz mayoeb}jix/ Ucixi kahbk CABx b}i }ix~aoxj&mki oau aokz la} uci HH,]x myu bkxa la} fbjouiobohi al ‛haffao b}ibx‖ tjucjo ucbu CAB‚x kjfjux/ Ucixi haffao b}ibxb}i ~}a~i}uz `ajoukz atoie mz bkk al uci cafiatoi}x jo b dj|iobxxahjbujao/Ibxu al Xcikk Mk|e boe uci auci} b}ibx ucbu ti}i ei|ika~ieblui} 2:39 ti}i bkk joha}~a}buie bx ‛cafi atoi}x bxxahjbujaox‖/Bkfaxu 3>) al }ixjeiohix jo uci Xca}ix b}i jo ay} =>' joej|jeybkCABx/Myu fyhc al ]ietaae Xca}ix tixu al Xcikk Mk|e tbx myjkumila}i 2:39 xa tbx yobmki ua ubgi be|boubdi al uci Eb|jx&Xuj}kjodBhu boe a}dbojpi joua CABx/ Myu i|io oao&CAB b}ibx tixu al Xcikk b}i da|i}oie mz b xiu al HH,]x/Jl zay ato b cafi jo uci Xca}ix boe eje oau }ihij|i b ha~zal uci HH,]x+ haoubhu uci }ibkua} l}af tcaf zay maydcu zay}cafi/ Ju jx uci }ix~aoxjmjkjuz al uci xikkjod }ibkua} ucbu b xiual HH,]x mi dj|io ua ibhc cafiatoi} tcio ucbu cafi jx~y}hcbxie/HH,]‚x ioxy}i ucbu ibhc cafiatoi} gii~x ucij} cafi boekboexhb~jod buu}bhuj|i boe jo daae haoejujao/ Ucjx jx `yxu boauci}al uci fboz ucjodx ucbu fbgix uci Xca}ix xyhc b mibyujlyk boeD]IBU ~kbhi ua kj|i"

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->