Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Desh Vedesh October 08

Desh Vedesh October 08

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 84|Likes:
Published by vpmdrdo20054560
Desh-Videsh amgazine
It is magazine for analysis of ground reality of India and international situation and also the solution for bright future.
Desh-Videsh amgazine
It is magazine for analysis of ground reality of India and international situation and also the solution for bright future.

More info:

Published by: vpmdrdo20054560 on Dec 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2011

pdf

text

original

 
ns 'k&fons'k] uoEcj 2008 
1
vejhdh foÙkh; ladV lkezkT;oknh  ikiksadk ifj.kke gS
lEikndh; 
25
flrEcj dkstktZcq'k usla ln es axq gkj yxkbZfd  vejhdh vFkZ O;oLFkk [krjses agSvkSj vkfFkZ d egkfoifÙk   dstks f[ke lscpusdsfy, rRdky dne mBkuk t:jh   gSA g¶rsHkj ckn gh 2 vDVw  cj dksvejhdh la ln us viusns'k ds lVks fj;ks adkscpkusdsfy, 700 vjc MkW yj   dh lgk;rk jkf'k eUtw  j dhA xjhc turk dsfy, lLrh  f'k{kk vkS j LokLF;] lkoZ tfud ifjogu] jgusdks?kj vkS j   lkekftd lq j{kk dsen es ai;kZ Ir èku ns uslsges'kk  vkukdkuh djusokyh vejhdh la ln uscS a dks avkS j chek   dEifu;ksadh jkgr dsfy, turk dh xk<+ h dekbZlstek   [ktkusdk eq  ¡ g ,d >Vdses a [kks y fn;kA dS Vjhuk tS lh   egkvkink gks;k jks tejs Zds vkHkko vkS j xjhch] turk   dh lkekftd lq j{kk dsuke ij ogk¡ ds'kkldks adsikl   iS lk ughagks rk] dks bZ;ks tuk ughagks rhA ys fdu tc [kq n   mudsÅij la dV vk;k] vkS j O;oLFkk pjejkusyxh rks  u;h rjdhcks avkS j èku dh dks bZdeh vkM+sughavk;hA vkt ftu cS a dks a] foÙkifr;ks avkS j chek dEifu;ks a dks  Mw  cuslscpk;k tk jgk gS] mUgks a usgh vFkZO;oLFkk dksgj   rjg dsljdkjh fu;U=k.k lseq Dr djusvkS j cs jks d&Vks d   eq ukQk dekusdsvfèkdkj dh yM+ kbZyM+h FkhA ogk¡ds 'kkld oxks ± dk ekuuk Fkk fd eq Dr cktkj [kq n gh  vFkZ O;oLFkk dkslqpk: :i ls pyk ys xkA ljdkj dkschp   es an[ky ns usdh dks bZ t:jr ughaA ysfdu vkt cktkj   dksfoèoa'k lscpkusdsfy, eqDr O;kikj dslHkh  èotokgdfoÙkh; dEifu;] v[kckjuohl vkS j vFkZ'kkL=kh   QkS ju lsis'krj ljdkjh n[kyUnkth dh ph[k&iq dkj epkus  yxsA tks fjifCydu ikVhZeq ukQk[kks jh es afdlh Hkh rjg   dh #dkoV vkS j xjhcks adksukeek=k dh lgk;rk Lohdkj   djus dksrS ;kj ughagks rh Fkh] ogh vc vkfFkZ d ladV ds  lkekthdj.k dh c<+&p<+ dj odkyr djusyxhA ftu  us rkvksaus ,d le; jk"Vª h; tu LokLF; ;ks tuk dks  lektokn dgdj Bq djk fn;k Fkk] osgh bu lês cktks ads  fy, lektokn dh rjQnkjh djusyxsA vejhdh ljdkj  usm|ks x&èkUèkks adkscckZ nh ls cpkdj vius yksxks a dks  jks txkj dh xkj.Vh ughanh] mudsLokLF; chek dkslekIr   dj fn;k] ys fdu foÙkh; dEifu;ks adh =kkfgeke&=kkfgeke   dh iq dkj ij mUgs acpkusdsfy, nkS M+ h pyh vk;hA  fjifCyduks avkS j Ms eks Øs Vks auslHkh cS j&Hkko Hkw  ydj ,d&nw  ljs  dksxysyxk fy;kA ijthoh lês ckt vkS j foÙkh; dEifu;k¡ vejhdh turk dsthou Lrj es ayxkrkj fxjkoV dh   dher ij Qyrh&Qw  yrh jghaA le`f) dsml nkS j es a  lkekftd lEifÙk es alcdh Hkkxhnkjh dh ckr djuk Hkh  xq ukg FkkA ys fdu tc cS a d rckg gks usyxsvkS j foÙkh;   dEifu;k¡fnokfy;k gks usyxharksvke turk dk vàku   fd;k tkusyxk fd jk"Vª h; foifÙk dh bl ?kM+h es a muds  uq dlku vkS j Mw  csgq , dtZdkslc yks x vkil es afeytq ydj   ck¡ V ys aA vktdy vejhdk es agj txg ;g tq eyk iz pyu   es agS^^eq ukQsdk futhdj.k?kkVsdk lkekthdj.kA**  gekjsns'k ds 'kkld Hkh fiNysnksn'kdks alsvejhdh   pky py jgsgS aA budk pfj=k Hkh gw c gw ,s lk gh gS] cfYd  vejhfd;ks alsHkh x;k&xqtjk gSA g"kZ n es grk vkS j ds ru   ikfj[k dsdq deks ± ls'ks;j cktkj dksmckjusdsfy, mUgks aus  blh rjg ,sM+ h&pks Vh dk tks j yxk;k FkkA ys fdu 20 :-  jks t ij xqtkjk djusokysns'k ds80 djks M+ yks xks adsfy,   xz keh.k jkstxkj ;ks tuk ;k fdlkuks adh dtZekQh tS lh   ukeek=k dh jkgr dh ppkZlq ursgh lkjsO;oLFkkiks f"kr  vFkZ'kkL=kh] i=kdkj vkS j ljek;knkj fpYy&iks aepkusyxrs  gS aA foMEcuk gh gSfd nq fu;k Hkj es a vFkZ O;oLFkk dks vfu;fU=kr djusvkS j cktkj dh 'kfDr;ksadkscs yxke   djusdk ikB i<+ kus okyslez kT;oknh uo mnkjokfn;ksadks  bl foÙkh; la dV lsfutkr ikusdsfy, va rr% ,d rjg   dsjktdh; iw¡ thokn dh 'kj.k es agh tkuk iM+ kA foÙkh;   fo/oa'k vkS j iw  jh vFkZ O;oLFkk dh rckgh dksVkyusdsfy,   foÙkeU=kh gs ujh ikS ylu vkSj QSMjy fjtoZdsvè;{k os u   oukZ udsuslS dM+ks a vjc Mkyj dsljdkjh [kps Zlsmu lHkh   cUèkd i=kks a] iz frHkw  fr;ks a vkS j vU; Msfjos fVOl dks[kjhnus  dh flQkfj'k dh] ftudspyrsogk¡foÙkh; la dV iS nk 
 
2
ns 'k&fons 'k] uoEcj 2008 
 gqvkA vuqeku gSfd bUgs a[kjhnusdsfy, rhu gtkj vjc   Mkyj] vFkkZr~ vejhdk dsldy ?kjs yw mRikn dsyxHkx  25 Qhlnh èku dh t:jr gks xhA bldsfy, QkS jh rkS j   ij ;w  jks i] tkiku vkS j phu ls mèkkj fy;k tk;s xk] ys fdu  vfUre ekj rksvejhdh turk ij gh iM+  sxhA bl jkgr  ds,ot es avejhdk dh vfèkdka'k cM+ h foÙkh; la LFkkvks a  ij oLrq r% ljdkj dk fu;U=k.k dk;e gks xkA nqfu;k Hkj esafuthdj.k vkS j cktkjhdj.k dk iz pkj   djus okyks adksbl la dV ustgk¡ yk iVdk] bldk igys  fdlh dksvUnktk Hkh ughajgk gks xkA dq N o"kZiw  oZ  oS'ohdj.k dsnq "izpkjks alsizHkkfor dq N Hkysekuq "k rksbl   urhts rd igq  ¡ p x;sFksfd vc nq fu;k ea  sjk"Vª h; jkT;   dh Hkw  fedk gh lekIr gksjgh gSA mudk ekuuk Fkk fd   cgq jk"Vª h; dEifu;k¡loZ lÙkk lEiUu gS atkslHkh ljdkjks a  lsÅij gS fl;r j[krh gS aA lkez T;okn dh dk;Ziz .kkyh   es acnyko dsdqN Åijh&Åijh y{k.kks adksc<+ k&p<+ k dj   ns [kusdspyrsbl fu"d"kZrd igq  ¡ psmu lR;kUos "kdks adks  U;q ukfrU;q u jkT;&fu;U=k.k okyh vejhdh [kq yh vFkZ O;oLFkk   es agh viusuotkr fopkjks a dh nq nZ'kk ns [kdj tkusdS lk   eglw  l gksjgk gksxkA cgjgky] ikW ylu vkS j cukZ udsus  Li"V :i lsjkT;&fu;U=k.k dh uhfr dk iz Lrko rksugha  fn;k gS] ys fdu vejhdk es ala ln ds Hkhrj&ckgj pyus  okyh cglks adk urhtk ;gh gks usokyk gSA  iw   ¡thokn es a;g dksbZu;h ckr ughaA gekjsns'k es a Hkh ?kkVses apyus okysfuth m|ks xks adk jk"Vªh;dj.k vkS j   eq ukQses apyusokyslkoZ tfud miØeks adk futhdj.k   gks rk gh jgrk gSA dqy feykdj ljdkjks a dk dke gS  iw   ¡ thifr oxZdh ls ok djuk ftlesajktdh; iw   ¡ thokn  viukusdk fodYi Hkh 'kkfey gSA fo;j LVUlZlsys dj ys ºeu cz nlZvkS j ,-vkbZ-th-  rd dksysMwcusvkS j vFkZ O;oLFkk dksfoèoa'k dsdxkj   rd igq¡ pkusokyh lVksfj;k iw   ¡ th dsdkys dkjukeks adh ;gk¡  foLrkj lsppkZt:jh ughaA ns'k&fons'k dsbl va d es a vkS j iq jkusva dks aesaHkh bl ij vyx lsiz dk'k Mkyk x;k   gS  Sfd fdl rjg nqfu;k Hkj es avkSj gekjsns'k es aHkh lês ckth   dsu;s&u;smidj.k bZ tkn fd;stk jgsgS aA budstfj;s  fuos'kdks adkscktkj dsmrkj&p<+ko vkS j tks f[ke lscpkus  dk nkok fd;k tkrk gS] ys fdu ;smidj.k [kq n gh vFkZ O;oLFkk   dsfy, tks f[ke cu tkrsgS aA bl Ük`  a [kyk dh u;h dM+h   gSLoS i ftldk cktkj Hkko vkt 60]000 vjc Mkyj] ;kfu orZ eku jkgr iSds t dk yxHkx 90 xq uk ;k vejhdh   ldy ?kjs yw mRikn dk lk<+  spkj xquk gksx;k gSA  ftu Ms fjos fVOl dstfj;slês ckth gks rh gSmudh  vuq ekfur dher okLrfod midj.k] tS ls'ks ;j] ck¡ M ;k   iz frHkw  fr dh okLrfod dher lsdbZ&dbZxq .kk vfèkd gksrh   gSA eryc ;g fd Ms fjos fVOl dh tekur es acgq r gh de   ew  Y; dh okLrfod ifjlEifÙk ekS tw  n gks rh gSA ys fdu  vkf[kj mUgs abldh btktr fdlusnh\ lês ckth dksc<+kok   ns usdsfy, vejhdh ljdkj tkucw  > dj ,d rjQ cS a fda x  {ks =k lslHkh fu;U=k.k gVkrh x;h vkS j nw  ljh rjQ foÙkh;   dEifu;ks adsfy, vfuok;Ztekur es ayxkrkj deh ykrh   x;hA tS ls&tSlsmRiknd dkjZ okb;ks aes aiw   ¡ th fuos'k dh   xq a tkb'k de gks rh x;h] oS ls&oS lscs fglkc eq ukQsdsykyp   es alês ckth esaiS lk yxkusdk iz pyu c<+rk x;kA blds  nq "ifj.kke Hkh lkeusvk;sA tc ls Ms fjos fVOl dsÅij   lês ckth py jgh gS] rc ls dbZ ckj foÙkh; dEifu;ks a  dk fnokyk fiVkA 1998 es avkS js Ut dkm.Vh vkS j 2000  es ayk¡ x VeZdS fiVy eS us tes UV dk fnokyk] 2006 esavejS UFk   ,Mokbtj dk Hkëk cS Buk vkS j 2008 esalks lkbVstsus jky   dksvjcks adk uq dlku rksbldspUn mnkgj.k gS aA ys fdu   ps rkouh ij fdlh us dku ughafn;k vkS j vUrr% lês ckth   dk iw  jk rke>ke gh fc[kjusyxk vkS j la dV iw  jh O;oLFkk   dksviuh pis V es ays usyxkA  fiNysdq N gh o"kks ± es ans [krs&ns [krs vUrjjk"Vªh; foÙkh;   ys u&ns u ds ,d vax ds:i es abu Ms fjos fVOl dstfj;s vlq jf{kr vkS j mM+ uNw fuos'k dk nqfu;k Hkj esars th ls  QS yko gqvk gSA caèkd i=k vkS j mudsMs fjos fVOl dsla dV   lsvejhdh foÙkh; foèoa'k dk tks[krjk iS nk gqvk gSmldk   nk;jk vejhdk rd gh lhfer ughagSA lkez kT;oknh   oS'ohdj.k dsekS twnk nkS j es abl la dV dk fo'oO;kih gks uk   r; gSA eqDr cktkj dk Nq êk lk¡  ¡  ¡¡ <+ nq fu;k dh fdlh Hkh   ygygkrh O;oLFkk dksrgl&ugl djusds fy, LoPNUn  gSA ys fdu lc dq N tkursgq, Hkh gekjsns'k dsfoÙkeU=kh  vkS j fjtoZcS a d dsxouZ j yks xks adksxqejkg djusds fy,   c;kuckth djrsgS afd vejhdh vkfFkZ d la dV dk Hkkjrh;  vFkZ O;oLFkk ij dks bZvlj ugha gks xkA dS lsughagks xk Hkyk   tc ;gk¡dh foÙkh; O;oLFkk iw  jh rjg vejhdh <a x&<js Z  ij pyk;h tk jgh gS\ ljdkjh cS a dksavkS j chek dEifu;ks a
 
ns 'k&fons'k] uoEcj 2008 
3
 dk ;gk¡Hkh rs th lsfuthdj.k fd;k tk jgk gSvkS j futh   iw   ¡ thifr;ks adksoslkjsdq d`  R; djusdh Nw  V nh tk jgh   gSftudsdkj.k vejhdk es arckgh vk;h gSA bldk rktk   uew  uk gS] fjtoZcS a d }kjk eq nz k Ms fjos fVOl vkS j fofue;   nj dsÅij lês ckth dh btktr fn;k tkukAvejhdh foÙk O;oLFkk dk la dV jkrks&jkr iS nk ugha  gqvkA ;g vejhdh lez kT;okn dsdghavfèkd O;kid  vkS j xgjsla dVks alstqq M+k gqvk gSA ;kuh foÙkh; la dV  vejhdh vFkZ O;oLFkk dspkS rjQk ladV vkS j bls{kfjr   djus okys<k¡ pkxr la dVks aes als,d gSA ;slHkh la dV   ,d nw  ljsdksxgjkuses algk;d gS aA igyh ckr ;g gS  fd bjkd ij geyk vkS j rckgh dsÅij vejhdk us1000 vjc MkW yj lsHkh vfèkd èku dtZys dj [kpZfd;kA  gky gh es acq'k usla ln ls ek¡ x dh gSfd ljdkjh dtZ  lhek 11]300 vjc MkW yj] ;kuh vejhdh ldy ?kjs yw mRikn   dk yxHkx 80 Qhlnh ¼Hkkjr dh vFkZ O;oLFkk dsX;kjg xq.ks lsHkh vfèkd½ dj nh tk;sA bl dtsZes aals24 Qhlnh fons'kh   cS a dksadk gSA vejhdk dsÅij phu dk 500 vjc MkW yj  vkS j tkiku dk 600 vjc MkW yj cdk;k gSA og :l] cz kthy  vkS j lÅnh vjc dk Hkh dtZ nkj gSA MkW yj dk ew  Y; fxjus  dspyrsdtZns usokyksadksuq dlku gks jgk gSvkS j lEHko   gSfd osviuk iS lk dghavkS j yxk;s aA lkFk gh vejhdk   es amèkkj dk [kpZc<+usdspyrsogk¡O;kikj vkS j ljdkj   nks uks adk [kpZc<+uk r; gSA  nw  ljh ckr ;g gSfd vQxkfuLrku vkSj bjkd ij  geyk djdsmu ij dCtk tekusrFkk eè; iw  oZvkS j eè;   ,f'k;k dsrs y dqvkasij dCtk tekusdh mldh ea'kk iwjh   ughagq bZ D;ks a fd ;q ) lkyks af[ka p x;kA u rksog bjkd   ij opZ'o dk;e dj ik;k] u vQxkfuLrku ijA mYVsvc ;g ;q) ikfdLrku dh lhekvks aes a?kqldj ceckjh  vkS j ujla gkj djus rd igq¡ p x;kA urhtru ,d rjQ   tgk¡ns'k dsHkhrj tu&vlUrks"k c<+ jgk gS] oghanq fu;k  Hkj es amldh pkSèkjkgV ij Hkh loky [kM+ k fd;k tk jgk   gSA ^21ohalnh vejhdh lnh* dk [okc [kVkbZ es aiM+rk   fn[kkbZnsjgk gSvkS j lkez kT;okfn;ks adschp vkilh Vdjko   dsvklkj utj vk jgsgS aA gkyk¡ fd vHkh Hkh bldh gS fl;r  ^ejk gkFkh Hkh lok yk[k dk* tS lh gSA nqfu;k Hkj es ais Vª ks fy;e inkFkks ±dsòks rks adk Nhtuk  vkS j lês cktks a}kjk dherks aes acs rgk'kk o`  f) djuk Hkh  vejhdh la dV dk ,d egRoiw  .kZigyw gSA bldspyrs  ifjogu] IykfLVd vkSj jlk;fud m|ks x rkslhèksizHkkfor   gq , gh gSa] blusvejhdk vkSj iw  jh nq fu;k dh vFkZ O;oLFkk   dksgj rjg lsizHkkfor fd;kA dq y feykdj oS f'odj.k dsbl nkS j es avejhdh lekt  vc ls40&50 o"kZigysdh rq yuk esaprq fnZ d v/kksiru   dk f'kdkj gqvk gSA 'kkld oxks±dh iz kFkfedrk cnyh   gSA mudsfy, nq fu;k Hkj es aviuh Mkdktuh dk;e j[kus  dsfy, ;q) vkS j rckgh ij [kpZc<+kuk] viuh turk   dsLokLF;] vkokl] lekftd lqj{kk vkS j i;kZ oj.k la j{k.k   lsdghaT;knk t:jh gS] blusves jhdh lekt dh tM+  es aeëk Mkyuk 'kq : dj fn;k gSA nq fu;k dh vkcknh es a  ls5 Qhlnh yks x vejhdk esajgrsgS a] tcfd nq fu;k ds  dq y dS fn;ks adk 25 Qhlnh vejhdh gS aA ogk¡ 24 yk[k   yks x lyk[kks adsihNsgS aA ckj os Vjs u vQs ;lZdsekufld   LokLF; ls ok iz eq[k MkW- bjk dkRt dsvuq lkj bjkd vkS j  vQxkfuLrku es ayM+dj vk;sgq , vodk'k iz kIr lSfudks a  es als1000 vejhdh gj ekg vkRegR;k dk iz ;kl djrs  gS aA ekS tw  nk la dV us yk[kks avejhfd;ks adkscs jks txkj vkS j   cs ?kj dj fn;kA ljdkjh vk¡ dM+ks adseq rkfcd ogk¡ ds12  Qhlnh yksx xjhc gS a tcfd nw  ljsòks rks adsvuq lkj ;g   la [;k 24 Qhlnh gSA oS'ohdj.k dstfj;svejhdk bu   lHkh leL;kvksadk iw  jh nqfu;k es afu;kZ r dj jgk gSA nq fu;k  Hkj dh turk vkt bu lês cktks a dh lud vkS j yq V&[klks V   dh dher viuh Hkq[kejh] ra xgkyh vkS j ujd lsHkh cnrj   ftUnxh ds:i es apq dk jgh gSA  foÙkh; fnokfy;kiu vejhdh lkez kT;oknh O;oLFkk  dsloZ xzkgh la dV dk ,d igyw gSA dkQh le; rd bl   ij inkZMkyusds ckn vUrr% ;g iki ogk¡ds'kkldks a  dslj p<+dj cks ykA ys fdu mudsikl lek/kku D;k gS\ vejhdh ljdkj 700 vjc Mkydj [kpZdjds cS a dksavkS j   lVks fj;ks adh mu dckM+ifjlEifÙk;ksadks[kjhns xh ftudk   cktkj es adks bZeks y ughajgkA ,d vejhdh i=kdkj us  bl ;ks tuk dks^jn~  nh ds cnysuxnh* dk lVhd uke fn;k   gSA ys fdu bllsD;k gks xk\ cS a d vkS j lês ckt fQj mUgha  fu;eksa] 'krks ± vkS j frdM+eks adslgkjsviuk dkjks ckj 'kq :   djs a xsvkS j vFkZ O;oLFkk dks,d vkS j Hkh xgjs la dV dh  vks j ystkuses atq V tk;s axsA bu mik;ksalsrksbu cS a djks a vkS j vejhdh iw   ¡ thoknh O;oLFkk dkspUn fnuks ard cpk 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->