Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
… et « le chemin devient écume » (Hwang Ji-U) par Claude Mouchard

… et « le chemin devient écume » (Hwang Ji-U) par Claude Mouchard

Ratings: (0)|Views: 567|Likes:
Published by Pour Poesie

More info:

Published by: Pour Poesie on Apr 11, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/13/2014

 
… ix § ci ebi`km hi|kimx ëey`i ·
"Bvomf Dk-Y+
§ Jyx maxbkmf‛u caux- Az icui 7 occ ku xzomucoxkamOmh i|iz{ jkx al yu ku caux km kxAz laymh…-Do`iu @izzkcc# § Caux km Xzomucoxkam ·
§ § Di `i zixayzmi ix di cyk ebyebaxi î c‛azikcci 4§ Di m‛ëezkzok ~ou ymi cixxzi# `oku oyxzi ebaui- ·Co ~akmxi hy ux{ca ~auëi uyz ci ~o~kiz# icci `i zifozhi ix `‛kmxizzafi 4§ _yak# ~oz iri`~ci 1 ·@ak qyk ok uikti omu# di cyk `yz`yzi ym uiezix qyi di m‛ok do`oku hkx î ~izuammi dyuqy‛î ei dayz-§ Ym ~aâ`i ay ym za`om- ·@o eayukmi ëeozqykcci ciu {iyr-§ Xy |iyr hkzi qyi xy |iyr hi|imkz ëezk|okm 1 · ·
§
Hi|imkz ëezk|okm
·# xic iux im illix ci |ŕy dy|ëmkci ix zkuqyë# hy §
`ak qyk okuikti omu
·# homu ci ck|zi hi Ubkm G{ymf-uaag "
 Co ebo`jzi uackxokzi
xkxzi qyk`‛ë|aqyi \kzfkmko Vaacl#
Ymi ebo`jzi î uak
+ Ei m‛iux ~ou uiyci`imx
§ `oeayukmi ·
qyk# î imximhzi ei hëukz oyuuk ezy`imx laz`ycë# §
ëeozqykcci ciu {iyr
·E‛iux eboeym hiu ciexiyzu ― `ak ~oz iri`~ci# qyk ckx oydayzh‛byk im Lzomei# imlzomæoku… _yic ollcyr hi lzoíebiyz cy`kmiyui# homu eixxi xk`khkxë /Uk d‛ok ekxë ei ~ouuofi# e‛iux qy‛kc `‛o zo~~icë co `omkâzi hamx co ckxxëzoxyzieazëimmi o ea``imeë î `‛ozzk|iz 4 ei lyx ymi ebaui ~ayz `ak uk may|icci# kc { o jkimhiu ommëiu Icci `‛iux |imyi ~oz ciu ëxyhkomxu eazëimu î c‛ymk|izukxë ^ozku 2# aû d‛imuikfmoku O|ie iyr ay icciu# co ckxxëzoxyzi m‛ëxokx ~ou uiyci`imx ebaui hy ~ouuë ― ajdix h‛imuikfmi`imx# `oku ebaui î lokzi# im xzokm hi ui lokzi ix î |imkz\akcî qyk m‛ëxokx ~ou uomu homfizu Im ckuomx ei ~ouuofi hi Ubkm G{ymf-uaag# hiu`a`imxu hy xi`~u |ëey homu eixxi ëmaz`i ymk|izukxë amx ollcyë Ci uay|imkz cakmxokm`oku uk |kl h‛ym ëxyhkomx eazëim uyzfkuuomx homu ym eayzu uyz Eboxioyjzkomh o|ie ymihi`omhi qyk uayhokm lokuokx ollcyiz ~ayz `ak xayxi ymi ckxxëzoxyzi qyi di eammokuuoku ~ou… D‛ok ximxë hi zë~amhzi# ay ~cyxøx d‛ok h‛ojazh# uk`~ci`imx# ëeayxë O uiu ~za~auukxomxu ix oyhoekiyr# d‛ok ~zäc‛azikcci# o|ie ymi ~ouukam h‛ëeayxi qyi dihëeay|zoku ocazu im `ak# fzêei î cyk… @oku ok-di uy# ~oz co uykxi# c‛okhiz ea``i kcc‛oyzokx loccy# di mi uoku# d‛im hayxi imeazi oydayzh‛bykHy `akmu `am ëeayxi o-x-icci zimhy ~auukjci qyi hiu ëxyhkomxu eazëimu louuimxei qyi ciu oyxziu ëxyhkomxu ëxzomfizu ― uk ma`jziyr î c‛ymk|izukxë ^ozku 2 ― m‛amx ~oulokx Kcu amx o`imë homu `iu eayzu hiu ëezk|okmu eaimu î c‛aeeoukam hi ciyzu ~ouuofiu im Lzomei Bvomf Uag-[amf 4 e‛iux ym fzomh uay|imkz# qyi d‛ok hëdî zo~~iim h‛oyxziu ekzeamuxomeiu Ay Ga Ym qyk cyx# ~ozco# ebomxo Ix ei qyi d‛ok ocazuhëeay|izx# e‛iux co fëmëzaukxë hiu ëezk|okmu eazëimu homu co `omkâzi hi hammiz ciyzuŕy|ziu ix ciyz ~ozaci î c‛oyxzi# î c‛ëxzomfiz cakmxokm# î c‛kfmazomx qyi# `ak ~oz iri`~ci# di `i xzay|oku äxzi ocazu [k Eb‛amf dym ― za`omekiz ~imuiyz ix ~aâxi "uyz ciqyic d‛ok hëdî ëezkx# `oku hamx di |iyr eamxkmyiz î ëxyhkiz ciu ŕy|ziu# ix ~oz iri`~ci?
 
Ei ~ozohku qyk iux ci |øxzi
# za`om uk zkebi hi `ëhkxoxkam ~aëxkea-~ackxkqyi+ ― # eim‛iux ~ou î c‛ymk|izukxë# `oku ebit `ak qy‛kc |kmx# ix mayu j÷`iu ix ~ozcê`iu xozh homuco mykx ^cyu xozh# maxzi eam|izuoxkam ui ~ayzuyk|kx im Eazëi# xzaku dayzu hyzomx# homu co`amxofmi E‛iux ym hi `iu uay|imkzu ciu ~cyu ~zëekiyr 4 e‛iux oyuuk ym ~zadix# eoz#o~zâu co `azx hi [k Eb‛amf-dym "d‛ëxoku im Eazëi oy `a`imx hi uo `azx+# di |iyrxkziz# ~oz ëezkx# oyxomx qyi di ci ~ayzzok# hiu eamuëqyimeiu hi ei qyi d‛ok ziæy hi cyk$Co ckxxëzoxyzi eazëimmi mayu |kimx-icci ― kek# im Lzomei ― oyxzi`imx qyi ciu oyxziuckxxëzoxyziu 1Eixxi qyiuxkam iux jzyxoci ^ozciz hi § co ckxxëzoxyzi eazëimmi · im jcae# e‛iuxeëhiz î co loekckxë Am eayzx ci `ä`i zkuqyi cazuqy‛am ~ozci hy ekmë`o eazëim ea``ih‛ymi ymkxë# ~oz iri`~ci cazu hiu ea`~ëxkxkamu# ea``i eicci hi Eommiu Di `i uykuzëei``imx oxxoebë oy lkc` hi Cii Ebomf-Hamf 4 lkc` eazëim# eizxiu# ~oz xayu uiuou~iexu# `oku ea`jkim ukmfyckiz ix kzzëhyexkjci î ymi ymkxë qyk uizokx § ci · ekmë`oeazëim /Co ezëoxk|kxë ozxkuxkqyi m‛irkuxi qyi ~oz ciu hkllëzimeiu# ~oz ei qyk# homu ciuŕy|ziu ay imxzi icciu# mi ui cokuui ~ou zo`imiz oy `iIx eixxi ezëoxkam hihkllëzimeiu iux ymi hiu `omkâziu h‛ofkz hiu ŕy|ziu homu co uaekëxë §
 Co ckxxëzoxyzi
#uicam ymi laz`yci hy ~aâxi ix ezkxkqyi o`ëzkeokm Gimmixb Jyzgi qyi d‛ok uay|imxekxëi ix qyk u‛a~~aui î xayx moxkamocku`i ckxxëzokzi#
e‛iux ei qyk i`~äebi ymi uaekëxëh‛äxzi xza~ icci-`ä`i
 ·@oku e‛iux ~zëekuë`imx ~oz ciyz eo~oekxë î hkzi ix î kmeozmiz ciu hkllëzimeiu ix ciuzo~~azxu bkuxazkqyi`imx ximhyu# ciu ckimu ix ciu zkuqyiu hi zy~xyzi ― homu ymi `ä`iuaekëxë# co uaekëxë uyh-eazëimmi# ay oy jazh hi eicci-ek# oy ~cyu ~zâu# ix# hi~yku xomxh‛ommëiu# homu co hzo`oxkqyi hk|kukam hi co Eazëi ― e‛iux ~oz cî oyuuk qyi co ckxxëzoxyziuyh-eazëimmi eamxi`~azokmi mayu lzo~~iCiu hkllëzimeiu ezëoxzkeiu homu co ckxxëzoxyzi eaimmi uamx lokxiu oyuuk#ë|khi``imx# hi co ~ycuoxkam hiu fimziu ay hiu laz`iu ckxxëzokziu §
Za`om ay~aâ`i
·# hkuokx "homu ci ~ouuofi hi
 Co ebo`jzi uackxokzi
qyi d‛ok cy+ ci ~izuammofima``ë §
`ak qyk ok uikti omu
·Kc { o# homu eizxokmu za`omu ay zëekxu jzilu hi [k Eb‛amf dym "hamx eizxokmu uamxhi|ijyu hiu ueëmozkau hi lkc`u+# ymi fzomhi ~ykuuomei ~aëxkqyi ― o|ie# homu
Fimuhy Uyh 
 ~oz iri`~ci# co ~zëuimei# uk xzayjcomxi# hy ebomx ea``i ymi |ëzkxojci lazei#ymi uyjuxomei ofkuuomxiIx kc { o hiu za`omekizu eazëimu h‛oydayzh‛byk qyk uamx bomxëu ~oz co ~aëuki… Ciza`om hi [k Km-uiamf
 Kmxizhkx hi lacki
iux ueomhë ~oz ekmqyomxi-hiyr "ci ma`jzi hiuui`okmiu homu ymi ommëi /+ ekxoxkamu hi ~aâ`iu# hi [k Uiamf-jag î Bvomf Dk-Y im ~ouuomx# ~oz iri`~ci# ~oz Gk` B{i-uym @oku kc u‛ay|zi ~ou eiu `axu 4 §
Di m‛ozzk|i~ou î ëezkzi ci `akmhzi ~aâ`i
· Am hkzokx qyi eixxi k`~ykuuomei# eixxi hëecozoxkamh‛k`~ykuuomei# hi|kimx ci `axiyz `ä`i hi xayxi co ~zaui uk ukmfyckâzi hi [k Km-uiamf# aû ui hkcoxi cimxi`imx ix lkë|ziyui`imx ymi uyjdiexk|kxëZa`om ay ~aâ`i 1 Ckuomx eizxokmu za`omu `ahizmiu ~oz`k ciu ~cyu ma|oxiyzu ― hi ^zayux î Loycgmiz# hi [k Eb‛amf-dym î [k Km-uiamf ―# am ~iyx äxzi ximxë# uayhokm#hi mi ~cyu ui cokuuiz i`~azxiz ~oz ci eayzu hy zëekx 7 am |izxkeockui ocazu uo ciexyzi# amu‛ozzäxi î ym ~ouuofi ~ayz cyk-`ä`i# am cokuui zëfmiz uyz uak co ~ykuuomei ~aëxkqyihi qyicqyiu ~bzouiu 7 am hëeay|zi ymi ximukam k``ëhkoxi ~zaebi hi eicci h‛ym ~aâ`i:
 
ay hi co uyzloei |kjzomxi h‛ym xojcioy "ea``i homu ciu fzkuokcci`imxu ~kizziyr hiuŕy|ziu hi ^ozg Uaa-giym# aû co uyzloei xzo|izui ciu ~izuammofiu# aû ci uac ~ozoíx uizihziuuiz# |kjzomx# ix zë|âci ymi o~~ozximomei kmximui ix homfiziyui+# ~zaebi imeazihi co ~ykuuomei h‛k``izukam ~za~zi î hiu ŕy|ziu `yukeociu# ea``i eicciu hi [ymKuomf…+ _yomh di cku
 Ciu Fimu hy Uy
hi [k Eb‛amf dym# di ~iyr ym kmuxomx ozzoebiz hiu ~bzouiu î ciyz eamxirxi ix# `ä`i im xzohyexkam# ciu imximhzi ~ayz icciu-`ä`iu "ixicciu ~iy|imx eamuammiz ~ayz `ak o|ie ymi ~zaui ~aëxkqyi hi Gk B{ymf-ha ay#uayhokm o|ie ym ~ouuofi hi ~aâ`i hi Bvomf Dk-Y+
§ W…P eboqyi ëxë# uo `âzi qyk ~comxokx hiu fzokmiu hi uado ix hi uazfbaziuxokx kmhkllëzimxi î c‛oxximxi hy fozæam- Occomx ix |imomx homu ciu ukccamu xayxico dayzmëi# o~~ozokuuomx ix hku~ozokuuomx ea``i ymi jayëi uyz ciu |ofyiu# icci`oz`ammokx ymi uazxi hi ebomx ay hi ~ciyz- Uiyc ei jzykx `yz`yzë xayxi co dayzmëi o~zâu u‛äxzi ëcakfmë cimxi`imx# zi|imokx |izu ci fozæam# u‛ëcakfmokx himay|ioy# ui zo~~zaebokx imeazi- ·$
Iux-kc moál hi ezakzi uimxkz# fcajoci`imx# h‛kek di uyku# ymi ëmizfki# ym
eayzofi ~aëxkea-bkuxazkqyi
hi co ckxxëzoxyzi eazëimmi 1Ciu za`omu ay ~aâ`iu eazëimu# xzâu hk|izu ay `ä`i xzâu a~~auëu ciu ymu oyroyxziu# ix qyic qyi uakx ci hëuiu~akz qyk uay|imx ciu omk`imx# `i ui`jcimx ~ykuiz homuciu hk|kukamu `ä`iu hi co ckxxëzoxyzi ix hi co uaekëxë eazëimmi c‛ëmizfki hi ui hiuxkmiî c‛irxëzkiyz 4 e‛iux ei di `i uyku uay|imx `yz`yzë im ckuomx# |akzi im ~ozxkek~omx î hiuxzohyexkamu Uk ~zalamhë`imx oxxoebëu qy‛kcu uakimx î hiu ckiyr ay `a`imxu ~za~ziu îciyz ~o{u h‛azkfkmi# eiu za`omu# eiu ~aâ`iu u‛ëcomeimx homu ci `amhi / Ix ei uamxoyxomx hi §
ebi`kmu qyk hi|kimmimx ëey`i
·# ea``i hkx ci |izu hi Bvomf Dk-Y… "ei|izu o lokx zi|imkz im `ak# hy lokx hi `am ~za~zi bëzkxofi# ym |izu hi c‛
 Imëkhi
hi\kzfkci ― ym |izu qyi di xzohyku hy coxkm# loyxi h‛ymi xzohyexkam qyk `i ~cokui 4
§ da{iyr… kcu cojayzokimx h‛okzokm c‛ëey`i uocëi
·+Uomu myc hayxi# c‛ëmizfki ckxxëzokzi eazëimmi dokcckx# cy`kmiyui ay ua`jzi# hic‛bkuxakzi hi co Eazëi _yi hi za`omu ay hi ~aâ`iu aû eixxi bkuxakzi iux hëekuk|i /^iyx-äxzi ~ayz co zëei~xkam hi co ckxxëzoxyzi eazëimmi im Lzomei# oyzokx-am jiuakm hi ~cyu h‛oeea`~ofmi`imxu bkuxazkqyiu… ^oz iri`~ci qyomh# homu ci za`om hi BvomfUag-[amf# am ckx "~?>>+ §
Mayu o|kamu ëxë xë`akmu hi c‛bazzkjci `ouuoezi hiuek|kcu î Gvomfdy# ay mayu im o|kamu imximhy ~ozciz 7 e‛ëxokx oy hëjyx hiu ommëiuqyoxzi|kmfx# ciu ommëiu liy-
· Di zi`ozqyi qyi# uyz eiu ë|ëmi`imxu hi Gvomfdy ― oyrqyicu xayebimx h‛oyxziu za`omekizu# Cii Uiymf-Y ~oz iri`~ci# ix qyk lyzimxhëxiz`kmomxu ~ayz jkim hiu ëezk|okmu "oy ~akmx qyi eizxokmu lyzimx ocazu i`~zkuammëu#ix `ä`i xazxyzëu+ ―# kc irkuxi hiu ay|zofiu im omfcoku Di m‛im eammoku ~ou imlzomæoku Kc loyx ~zahykzi ay xzohykzi# î xayx ci `akmu# hiu ay|zofiu hi ei fimzi imlzomæokuIm Lzomei ay im Omfcixizzi# hi~yku ci RKRâ`i ukâeci# za`om# bkuxakzi# uaekacafkiamx ëxë |kxoci`imx imxzicoeëu "e‛iux ei qy‛ëxyhki c‛ay|zofi hi Ci~imkiu
 Ciu xzakueycxyziu
+ ^ayz co zëei~xkam hi co ckxxëzoxyzi eazëimmi oydayzh‛byk im Lzomei# mayuoyzkamu jiuakm h‛ymi ea`~ozojci `ycxk~ckekxë Kc `i ui`jci qy‛icci mayu lokx imeazihëloyxJkim hiu za`omu eazëimu uyuekximx im mayu ymi oxximxkam miy|i î hiu `a`imxuezyekoyr hi c‛bkuxakzi uk |kacimxi hi co Eazëi oy |kmfxkâ`i ukâeciKcu mayu lamxoeeëhiz oy ~zëuimx hy ~ouuë# oy xzayjci hiu hëekukamu kmhk|khyicciu oy `kckiy hiuxayz`imxiu hi `ouuiu 7 ix kcu eamlzamximx oy uo|akz xzau~iexkl hi c‛bkuxakzi5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->