Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
quoccaVNCH_

quoccaVNCH_

Ratings: (0)|Views: 45|Likes:
Published by tuctonghopkhapnoi

More info:

Published by: tuctonghopkhapnoi on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2014

pdf

text

original

 
 
Quoác Ca
Vieät Nam Coäng Hoøa
Löu Höõu Phöôùc - Mai Vaên BoäHoøa aâm: Leâ Vaên Khoa
 
 
F
C
 
F
 
  f 
 
Naøy coâng
 
daân
ôi
ñöùng leân
ñaùp lôøi
soâng nuùi.
Am
F
Ñoàng loøng
cuøng ñi
Bb
hy
sinh
C7
tic gì
thaân soáng.
F
Dm
 
töông
Gm
lai quoác daân
C
 mf 
 
cuøng
xoâng
F
pha khoùi teân.
 mp 
Laøm
sao
Gm
cho nuùi soâng
C
 mf 
 
töø
nay
F
lun õng
 poco a poco cresc.
beàn.
Am
  f 
Duø cho
Dm
 
thaây
phôi
treân göôm giaùo.
F
Am
Thuø
nöôùc
Dm
laáy maùu
 
ñaøo ñem baùo.
F
F7
Noøi
gioáng
Bb
luùc bieán
phaûi
caàn
Gm
giaûi nguy.
C
Ngöôøi
coâng
F
daân luoân
D7
vöõng
beàn
Gm
taâm

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->