Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Puntos Sobresalientes - Ezequiel 11 a 14

Puntos Sobresalientes - Ezequiel 11 a 14

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,873|Likes:
Published by Tj Amado

More info:

Published by: Tj Amado on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/15/2012

 
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
@z`upo`c 55
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
E nako`hza~ d`c vr`~`ht` ~oica mebëe vrp`be~ nah|ohn`ht`~ d` up` `~tebe entpehda ph Nora Keyar( ±D` upoïh ~`tretebe1 Hede kå~ y hede k`ha~ up` d` J`~pnro~ta# up` d`~d` 5?54 `~tå `htrahozeda `h `c R`oha n`c`~toec( @~t`ireh R`y d`ka~trþ bp`he |acphted e ~p~ m`rkeha~ phioda~ `h ce To`rre npehda# `h `c eõa 5?5?# cobrþ e `~ta~
nro~toeha~ phioda~ d`c nepto|`roa `~vorotpec y `cca~ r`ir`~erah e ~p –to`rre‛# ~p `~teda `~vorotpec( -O~eëe~ <<:=7
R`|`cenoþh 5=:4(/ E~ë tp|a ph npkvcoko`hta kad`rha
@z`upo`c 55:59(
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
@h |o~oþh# @z`upo`c ko~ka mebëe ~oda takeda d`c rëa G`ber# v`ra var `c `~vërotp d` Doa~ emare lp` d`|p`cta e ~pmaier `h `c d`~to`rra `h Bebocahoe( Eccë doja e a
tra~ d`~t`rreda~ ”tada ca up` J`ma|å c` mebëe m`nma |`r‟( D` keh`re~okocer# `c –eteceye‛ phioda d` Doa~ y atra~ t`~toia~ up` ~` e~anoeh nah `~` eteceye may d`ncereh tada ca up` c`~ me
r`|`ceda `c Nahdpntar d`c nerra n`c`~toec( -
@z`upo`c 55:22+20
(/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
@h vrok`r cpier# to`h`~ up` r`nahan`r up` `c narezþh
tp narezþh
vp`d` nekboer( R`~v`nta e ~p |acphteroa~avp`bca# -
@z`upo`c 55:5?# 26
/( ¥Upï bahded ekara~e d` vert` d` Doa~% Okeiëhet`((( ph narezþh teh oh~`h~obc`naka phe vo`dre vp`d` men`r~` to`rha# ~`h~obc`# do~vp`~ta e r`nobor okvr`~oah`~ `~vorotpec`~(
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
@z`( 55:=+52
( @~te~ vecebre~ kp`~treh up` J`ma|å r`eck`ht` ~`rëe `c up` `~terëe `j`nptehda jponoa `h `~ta~
trekedar`~ nakvceno`ht`~ up` ~` ~`htëeh teh ~`ipra~( V`ra ec men`rca p~erëe ce –`~vede‛ `h ce~ keha~ d`–`}treõa~‛ d`c `}trehj`ra# ca~ bebocahoa~# vere cc`|er e neba `c keter |`rded`ra( Ca~ up` ~abr`|o|o`reh e ce –`~vede‛
ha
`~terëeh ~`ipra~ d`htra d` ca~ kpra~ d` eup`cce –acce‛ ~okbþcone# J`rp~ecïh( Erre~treda~ elp`re# ~`rëeh jpzieda~–`h ce lraht`re d` O~re`c(‛ _ ~pn`doþ e~ë(
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
E~ë J`ma|å ka~trþ up` ïc `~ `c ohlecobc` Npkvcodar d` Venta~( Ïc ha ~` `hno`rre `h ~p nakvcen`hnoe `h npehta e ca~enp`rda~ up` men`( Ïc ca~ npkvc` ec vo` d` ce c`tre# y ha ve~erå var ecta e ca~ up` ~ah ohlo`c`~ e ~p~ enp`rda~ y up`d`~ab`d`n`h ce~ c`y`~ d` Doa~ y up` avoheh `h ~p nakvcen`hnoe up` ha okvarte# y up` `~tåh ~`ipra~(
@z`(55:55# 52(
 
 
 
@h `c ~ïvtoka ~oica e( d` ce @(N( kpnma~ meboteht`~ d` J`rp~ecïh y ce to`rre d` Jpdå `reh nadonoa~a~( Ha ~`oht`r`~ebeh `h ca~ o~re`cote~ up` mebëeh ~oda vro|eda~ d` ~p va~`~oþh m`r`doteroe d`boda e ce d`vartenoþh e~oroe `h946 e( d` ce @(N( y ce d`vartenoþh bebocþhone `h <59 e( d` ce @(N( Ce entotpd d` ca~ nadonoa~a~ vere nah eup`cca~
d`~t`rreda~ `re: –Ecïj`h~` d` J`ma|å(
( (
( ce to`rre ha~ me ~oda dede naka na~e d` va~`~oþh(‛ -
@z`( 55:50
/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
J`ma|å `
~tebe do~vp`~ta e le|ar`n`r e ca~ err`v`htoda~ `htr` ca~ d`~t`rreda~# cc`iehda e ~`r ph –~ehtperoa‛ vere`cca~ –var ph vana d` to`kva#‛ a# –d` keh`re v`up`õe(‛ -
@z`( 55:5<
/ Dpreht` `c –vana d` to`kva‛ d` ~p d`~to`rra
J`ma|å ~`rëe ph ~ehtperoa( ^`rëe ph cpier ~ehta `h `c npec vadrëeh meccer ~`iproded y ~`r nah~`r|eda~ vere ^p~
bp`ha~ vravþ~ota~ d`c lptpra( Ed`kå~# J`ma|å ~`rëe ph ~ehtperoa –d` keh`re v`up`õe#‛ `~ d`nor# d` keh`re a e
ireda cokoteda( @~ta `re varup` ha vadëe vrat`i`r e ca~ d`~t`rreda~ d` tade~ ce~ nah~`np`hnoe~ k`r`node~ d` ~pkece nahdpnte ho vadëe enarter ce ceripre d`c d`~to`rra vr`donma# lojeda vere dprer ~`t`hte eõa~ d`~vpï~ d` ce neëded` J`rp~ecïh(
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
J`ma|å ha tac`rþ ohd`lohodek`ht` e ca~ meboteht`~ nadonoa~a~ d` J`rp~ecïh y ce to`rre d` Jpdå( Ïc mebëe ed|`rtoda:
–@h npehta e eup`cca~ npy
a narezþh |e ehdehda `h ~p~ na~e~ r`vpiheht`~ y `h ~p~ na~e~ d`t`~tebc`~# ~abr` ~p
neb`ze no`rtek`ht` tre`rï ~p vravoa nekoha(‛ -
@z`( 55:25
/ Var ca tehta# var k`doa d` ca~ bebocahoa~# J`ma|å treja~abr` eup`cca~ jpdëa~ nadonoa~a~ `c lrpta d` ~p nekoha r`vpiheht`# d`t`~tebc`( @h `c eõa <69 e( d` ce @(N( anprroþ ced`~trpnnoþh d` J`rp~ecïh# `h ce npec ca~ nadonoa~a~ a v`r`no`rah a lp`rah errehneda~ e ce lp`rze d` ce to`rre ycc`|eda~ ec d`~to`rra(
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
@z`upo`c 52
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;@z`upo`c 52:2<+2=
( Ohncp~a e eup`cca~ up` ~` bprceh d` ~p k`h~ej`# @z`upo`c d`b` d`norc`~: –_e ha
mebrå kå~
va~t`rienoþh `h npehta e npec`~upo`re vecebre~ Wd` J`ma|å[‛( D`b`ka~ men`r npehta vadeka~ var eypder e atra~ e
nahloer `h J`ma|å eht`~ d` up` eneb` nah `c vr`~`ht` ~o~t`ke d` na~e~(
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
±Var upï oh~ohper up` ce vr`~`hnoe d` Nro~ta tec |`z hphne cc`ip`# up` Doa~ jekå~ me oht`r|`hoda `h ca~ e~phta~mpkeha~ y up` hphne ca merå1 Bprcah`~ d` nerent`rë~tone~ ehokec`~ treteh d` up` ce~ d`kå~ v`r~ahe~ ~` ~pkeh`h ph `~teda d` evetëe `~vorotpec y e~ë ~` meieh vr`~e~ lånoc`~ d` ce~ t`htenoah`~ `iaë~te~( ¥Upï `~tëkpca teh lp`rt`vere up` ha~atra~ may ha~ keht`hieka~ d`~vo`rta~ `~vorotpeck`ht`% T`hieka~ kpy vr`~`ht` `c dëe d` J`ma|å yr`nard`ka~ ~o`kvr` up` ~p~ aja~ `~tåh ~abr` ha~atra~( E~ë# ha~ ~`htor`ka~ kato|eda~ e ~`r|or e J`ma|å nah n`ca ye keht`h`r ce vpr`ze karec( -
@z`upo`c 52:29
/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Var enta~ ~okbþcona~ @z`upo`c ka~trþ e ca~ d`~t`rreda~ jpdëa~ ce ohkoh`hnoe d`c d`~e~tr` henoahec( -
@z`upo`c 52:5+9(
/ @c vral`te cc`|þ –`upovej` vere d`~to`rra‛ vere d`hater ca~ vana~ ertënpca~ up` ca~ nepto|a~ vadrëeh cc`|er ~abr`
ca~ makbra~( Vrahta r`oherëe `c marrar `h ce J`rp~ecïh ~otoede( Ephup` kpnme~ v`r~ahe~ ha en`vtebeh nah ~`ro`dedeup`cce~ ed|`rt`hnoe~#
 
 @c der t`~tokahoa en`rne d` ce cpz# ce |`rded# ha ~aca ~oiholonebe |ode vere Vebca# ~oha up` tekboïh ~oiholone |odevere ha~atra~((( vrok`ra naka r`nobodar`~ d` ce cpz# `htahn`~ naka vartedar`~ d` ce cpz e atra~( ±\` p~t`d#nakvr`hd` p~t`d# dþhd` y nþka ca `h|p`c|` `~ta e p~t`d1 Naka eypde vere |`r `~ta# vr`~t`ka~ ph vana kå~ d`et`hnoþh e ca up` J`~ú~ c` doja e eup`c makbr` up` ~` doroiëe e Deke~na( @}treõa naka ver`zne# ephup`lë~onek`ht` n`ieda var ph to`kva# ï~t` emare `kv`zþ e |`r ce~ na~e~ k`hteck`ht`# tada# d` m`nma# d`~d` phvphta d` |o~te tateck`ht` hp`|a( ^p narezþh tekboïh `~tp|a `h|p`cta `h `~t` vran`~a( Ïc ha lp` r`b`cd`ho d`~ab`do`ht`( Nahloeka~ `h up` ca ko~ka ~` vp`de d`nor d` ha~atra~# t`ho`hda vr`~`ht` ce ed|`rt`hnoe up`J`ma|å c` doa e @z
`upo`c: –Moja d`c makbr`# `h k`doa d` phe ne~e r`b`cd` `~ dahd` kare~# up` to`h`h aja~ vere |`r 
v`ra r`eck`ht` ha |`h# up` to`h`h aëda~ vere aër v`ra r`eck`ht` ha
ay`h# varup` ~ah ne~e r`b`cd`(‛—
@z`( 52:2(
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ca up` `h vertonpcer do~tohip` e tada `c r`io~tra bëbcona d` ca~ `~nrota~ naht`kvaråh`a~ vran`d`ht`~ d` ce~ henoah`~veiehe~ `~ `c ~`htoda d`c to`kva# ha ~aca d`c ve~eda y d`c vr`~`ht`# ~oha tekboïh d`c lptpra( -De 2:2=7 9:227=:5=# 5?7 Kr 5:507 R`| 22:56(/ @c `c`k`hta vralïtona# naka re~ia ~ohipcer# moza d` ce `}entotpd nrahacþione phenp`~toþh d` kpnme kå~ okvartehnoe vere ca~ o~re`cote~ up` vere atre~ henoah`~ veiehe~# d`boda e up` ce~ vral`nëe~e k`hpda okvconebeh v`rëada~ d` to`kva `~v`nëlona~( Var ~`r `c cobra d` Doa~# ce Bobcoe r`~ecte ^p vphtpecoded `hcc`|er e neba ^p vecebre -
@z` 52:29# 2=
/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Ca~ o~re`cote~ t`hëeh phe ~`ro` d` `}vr`~oah`~ d` p~a vavpcer a lr`np`ht`# `}vr`~oah`~ up` `~tebeh cc`he~ d`~oiholoneda d`boda e ce~ nornph~tehnoe~ up` ce~ rad`ebeh( @~ta~ donma~ vra|`rboec`~ ~acëeh d`ncerer~` d` keh`renahno~e( -5^e 56:52(/ ^oh `kberia# ha `h tada~ `cca~ ~` `}vr`~ebeh vphta~ d` |o~te evravoeda~# y mpba ecipha~ `hnahnr`ta up` tp|o`rah ce d`~evrabenoþh d` J`ma|å( -
@z` 52:22# 2>
/
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
@z`upo`c 5>
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Ha `~ d` `}treõer up` ce Bobcoe nahd`h` nah tehte ~`|`roded e ce r`coioþh lec~e( Var `j`kvca# ce C`y ka~eone vr`|ohae ca~ o~re`cote~
`c vp`bca `c`ioda d` Doa~
`~v`nëlonek`ht` nahtre ca~ lec~a~ vral`te~( Npecupo`re up` vraka|o`reod`e~ `hieõa~e~ a `c npcta e doa~`~ l
ec~a~ ”d`bëe ~`r kp`rta var mebcer d` ~pbc`|enoþh nahtre J`ma|å‟( E
ca~
o~re`cote~ ~` c`~ ard`hþ ”`cokoher d` `h k`doa d` `cca~ ca up` `re keca‟ -D`pt`rahakoa 5>:5
+0/( @h `l`nta# J`ma|å |`e ce r`coioþh lec~e naka ph kec -
@z`upo`c 5>:>
/(
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Ce mo~taroe `~ phe cerie ~pn`~oþh d` nahlconta~ `htr` henoah`~# `thoe~ y trobp~( @~ |`rded up` me meboda br`|`~v`rëada~ d` vez# v`ra ±d` upï tova1 ±Upï nce~` d` vez `~ ce up` men`h da~ veë~`~ up` `~tåh `h ip`rre y up`cc`ieh e ph ecta `c lp`ia tre~ ce d`rrate d` pha d` `cca~ a varup` hohipha |` |`hteja~a nahtohper ce cpnme1 Ca~ adoa~#d`~nahloehze~ y n`ca~ up` mono`rah `~teccer ce nahto`hde ha meh d`~ever`noda( Npehda ce vez ha `~ kå~ up` phelenmede up` anpcte ce ma~tocoded# ha `~ dpred`re -
@z`upo`c 5>:56
/(
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
@c up` J`ma|å `j`nptere e V`cetëe~ ha do~pedoþ e ca~ d`kå~ vral`te~ lec~a~ d` k`htor `h `c hakbr` d` Doa~(Eup`cca~ okva~tar`~ v`r~o~to`rah `h ~p oh~`h~eta vran`d`r d` men`r vr`donnoah`~ `h nahtre d` ce |acphted do|ohe( D`
kada up` J`ma|å Doa~ c` doja e @z`upo`c: –¥Ey d` ca~ vral`te~ `~túvoda~# up` ehdeh tre~ ~p vravoa `~vërotp
# npehdaha
mey hede up` meyeh |o~ta%‛( Ec oipec up` V`cetëe~# ”ye ha
 
~`rëeh‟ varup`# nah entotpd d`~eloeht`# |`ëeh vereJ`rp~ecïh –phe |o~oþh d` vez# npehda ha
 
mey vez‛( -
@z`upo`c 5>:># 50# 5<
(/

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Obed Sanchez liked this
bugmenot540 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->