Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
April 24, 2012 - Kayalpattinam Municipality - Common Tender Information

April 24, 2012 - Kayalpattinam Municipality - Common Tender Information

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by kayalontheweb

More info:

Published by: kayalontheweb on Apr 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2014

pdf

text

original

 
 e.f.v©.
112 / 2012
m
1
fhašg£lz« efuh£Á ehŸ
: 03.04.2012
 x¥gªj¥òŸë m¿é¥òx¥gªj¥òŸë m¿é¥òx¥gªj¥òŸë m¿é¥òx¥gªj¥òŸë m¿é¥ò
 
 ö¤J¡Fo kht£l«, fhašg£lz« efuh£Áæš
 
3123.3124!l<!
N{<cx<gie!
nghJ epjpj; jpl;lj;jpd;fP o;
Ñœ¡f©l gâ brŒa _o K¤Âiuæl¥g£l x¥gªj¥òŸëfŸtunt‰f¥gL»‹wd. x¥gªj¥òŸë m£ltiz 23.04.2012
jpq;fs;fpoik
Égfš 4.00 kâ tiucça m£ltiz¡ f£lz« brY¤Â bg‰W¡ bfhŸs nt©L«. bg‰W¡ bfh©l x¥gªj¥òŸëm£ltizia ó®¤Â brŒJ _o K¤Âiuæ£L
Mizahsh;
,
fhašg£lz« efuh£Á, vdéyhrä£L 24.04.2012
nrt;tha;f;; ;fpoik
cça nlt⤠bjhifia brY¤Â x¥gªj¥òŸëiaÉgfš 3.00 kâ¡FŸ efuh£Áæš x¥gil¡f nt©L«. tu¥bg‰w x¥gªj¥òŸëfŸ m‹iwaÂd« 24.04.2012« nj Égfš 3.30 kâ¡F tUif jªÂU¡F« x¥gªj¡fhu®fë‹K‹åiyæš
Mizahsh;
mšyJ mtuJ mÂfhu« bg‰wtuhš Âw¡f¥gL«.
xg;ge;jg;Gs;sp gbtq;fis
https//tntenders.gov.in
kw;Wk; 
https//municipality.tn.gov.in/tenders
vd;w,izajsq;fspy;,ytrkhf gjptpwf;fk;nra;Jnfhs;syhk;.
 
 Ïju égu§fŸ efuh£ÁmYtyf neu§fëš nf£L¥ bg‰W¡ bfhŸsyh«.
nghJepjpj;jpl;lk;2012 nghJepjpj;jpl;lk;2012nghJepjpj;jpl;lk;2012 nghJepjpj;jpl;lk;2012- ---2013201320132013
 
t.v©.gâæ‹ égu«kÂ¥ÕLbjhify£r¤ÂšK‹it¥ò¤bjhifx¥gªj¥òŸëgot«éiyx¥gªj¡fhu® tF¥òKotilÍ« ehŸ
1
efuhl;rpg;gFjpfspy;cs;s Nrjkile;j FbeP h;thy;T njhl;bfis ,bj;Jtpl;L Gjpa thy;Tnjhl;bfs;fl;Ljy; 
7.00
70001500 +4%
thl;
 
4 k; tFg;G3 khjk; 
2
efuhl;rpg;gFjpfspy;Njitahd ,lq;fspy;Ntfj;jil mikj;jy; 
0.60
600300 +4%
thl;
 
5 k; tFg;G
 
1 khjk;
 3
jghy;epiyak;mUfpy;cs;s Nrjkile
j gadpfs; epow;Filia ,bj;J mfw;Wjy; 
0.03
30150 +4%
thl;
 
5 k; tFg;G
 
1 khjk;
 4
rptd;Nfhapy;njU kahdrhiyapy;rpWghyk;fl;Ljy; 
4.00
4000750 +4%
thl;
 
5 k; tFg;G
 
6 khjk;
 5
Nf.vk;..b kUj;Jtkid mUfpy;  cs;s kioeP h;tbfhy;Xilapy;  ,UGwKk;(fpof;F kw;Wk;Nkw;F) jLg;Gr;Rth;fl;Ljy; 
2.40
2400750 +4%
thl;
 
5 k; tFg;G
 
3 khjk;
 6
efuhl;rp Ng&e;J epiyaj;jpy;  mike;Js;s Rfhjhu tshfj;ij Nkk;ghL nra;jy;
1.50
1500300 +4%
thl;
 
5 k; tFg;G
 
3 khjk;
 7
efuhl;rpg;gFjpfspy;cs;s FbeP h;tpepNahfg; guhkhpg;G gzpf;Fj;Njitahd thy;Tfs;  rg;is nra;jy
2.00
2000300 +4%
thl;
 
5 k; tFg;G
 
3 khjk;
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->