Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
55Activity
P. 1
Salud de la botica del señor de Maria Treben

Salud de la botica del señor de Maria Treben

Ratings:
(0)
|Views: 12,223|Likes:

More info:

Published by: German Pablo Gonzalez on Apr 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2013

pdf

text

original

 
Bpxnzhv jha aml|k5
Vbaxj jh ab Lkzmfb jha Vhòk| 
jh Ib|mb Z|hlhnHjmzk|mba Hnnvzdbahf
Kz|kv amn`v5
Vbaxj jh ab lkzmfb jha vhòk| jh Ib|mb Z|hlhn $M-
_|öakgkB phvb| jh akv ixfdkv bzbrxhv |hfmlmjkv jhvjh akv iâv jmsh|vkv axgb|hv fknz|b im ph|vknb } imvfknvhekv hn ha ckaahzk °Vbaxj jh ab lkzmfb jha Vhòk|! ab g|bn fbnzmjbj jh fb|zbv hnzxvmâvzmfbv rxhih dbn hnsmbjk vbnkv } hnch|ikv! iíjmfkv } sh|vbjkv hn ihjmfmnb! jha pbév } jha htz|bneh|k! ihdbn mnjxfmjk b vhgxm| pknmhnjk ba bafbnfh jh zkjkv imv fknkfmimhnzkv } htph|mhnfmbv iâv|hfmhnzhv bfh|fb jh abv pabnzbv ihjmfmnbahv hn xnb nxhsb hjmfmön ihek|bjb } bipambjb jhaihnfmknbjk ckaahzk.Hn xnb ípkfb! hn rxh g|bn pb|zh jh ab dxibnmjbj vh sb bpb|zbnjk fknvmjh|blahihnzh jh xn ikjkjh smjb nbzx|ba } sb jhebnjk pk| xnb fknfhpfmön cbavb jh ab smjb fbimnk blmh|zk b hnch|ihjbjhvbihnbubnzhv! jhlh|ébikv bfk|jb|nkv jh abv dmh|lbv ihjmfmnbahv rxh Nxhvz|k Vhòk| pk| vx lknjbjnkv hvzâ |hgbabnjk jhvjh zmhipkv |hikzkv. Ha _bj|h @nhmpp jmfh hn vxv hvf|mzkv rxh °pb|b fbjbhnch|ihjbj db f|hfmjk xnb dmh|lhfmaab.Vmhnjk bvé! fbjb xnk pxhjh cbsk|hfh| b vx vbaxj |hfkahfzbnjk b vx jhlmjk zmhipk pabnzbv } dmh|lbvjh ab cb|ibfmb jh Jmkv! lhlmhnjk jmb|mbihnzh k jx|bnzh xn ph|ékjk jhzh|imnbjk mncxvmknhv kxzmamubnjk akv htz|bfzkv pb|b c|mffmknhv } fkip|hvbv! fbzbpabvibv jh sbpk| k lbòkv jh dmh|lbv. Xnbshu xnk vh db}b jhfmjmjk b xzmamub| abv dmh|lbv ihjmfmnbahv zhnj|éb rxh hiphub| fkn abv dmh|lbv px|mcmfbnzhv jh ab vbng|h! fkik Bek jh kvk! K|zmgb! Sh|önmfb! Jmhnzh jh ahön } Aabnzín. Hvzkvz|bzbimhnzkv nk pxhjhn ph|exjmfb| nxnfb vm vh vmgxhn htbfzbihnzh imv mnjmfbfmknhv. Vm nk bpk|zbnha bamsmk hvph|bjk! pxhjh vh| jhlmjk b rxh htmvzbn uknbv ghkpâzmfbv hn ha hnzk|nk jha hnch|ik$smsmhnjb! pxhvzk jh z|blbek-. Hn hvzh fbvk dbl|éb rxh fknvxazb| fkn xn ubdk|é $lxvfbjk| jhibnbnzmbahv- pb|b rxh akfbamub|b axgb|hv aml|hv jh |bjmbfmknhv.
 
Hn fbvkv vh|mkv jh ibahvzb|! cmhl|h x kz|kv vénzkibv jh hnch|ihjbj ibnmcmhvzkv! hv mip|hvfmnjmlahfknvxazb| b zmhipk ba iíjmfk pb|b rxh jmbgnkvzmrxh. Mgxbaihnzh hv p|hfmvk jheb| fknz|kab| pk| xniíjmfk fknfmhnuxjbihnzh ha p|kfhvk jh jhvb||kaak } jh fx|bfmön jh xnb hnch|ihjbj g|bsh.Ha dhfdk jh rxh ab ihjmfmnb kcmfmba sb}b p|hvzbnjk fbjb shu iâv bzhnfmön b ab ihjmfmnb nbzx|ba vhdb jhikvz|bjk fab|bihnzh hn ha <8 Fkng|hvk Mnzh|nbfmknba jh _kvzg|bjxbjkv jh ab JhxzvfdhLxnjhvÂ|uzh`biih| } Kvzh||hmfdmvfdh Â|uzh`biih| $Fkahgmkv iíjmfkv bahiân } bxvz|ébfk- rxhzxsk axgb| hn Lbjgbvzhmn $Vbaulx|g- } hn ha rxh pb|zmfmpb|kn 28?? iíjmfkv.Ha _|kc. J|. Fb|a Ba`hn $Xnmsh|vmjbj jh Vbb|abnj! \.C.B.- exvzmcmfb hvh mnf|hihnzk jh! bzhnfmöndbfmb abv sm|zxjhv fx|bzmsbv jh ab nbzx|bahub fkn abv vmgxmhnzhv pbabl|bv5Jhvpxív jh ab vhgxnjb gxh||b ixnjmba! akv iíjmfkv vh hnfknz|b|kn p|âfzmfbihnzh mnfbpbfmzbjkv pb|b fkilbzm| pk| hehipak ab zxlh|fxakvmv k ab pb|âamvmv |hnba. Axhgk smnk ha g|bn fbilmk fkn abmnz|kjxffmön jh akv bnzmlmözmfkv. Akv |hvxazbjkv vkn hsmjhnzhv! dk} }b zhnhikv rxh axfdb| fknz|babv fknvhfxhnfmbv nhgbzmsbv jh ab bjimnmvz|bfmön htfhvmsb jh akv imvikv } fknz|b ab ibabxzmamubfmön jh hvb °lhnjmfmön. B haak db} rxh bjm| ab bsbabnfdb mipb|blah bfzxba jhhnch|ihjbjhv pk| dkngkv $imfkvmv-! rxh vh jhlhn b z|bvzk|nkv jha hrxmaml|mk lmkaögmfk! ba htfhvkjh ihjmfbihnzkv k b kz|bv mncaxhnfmbv jha ihjmk bilmhnzh.Jhvjh dbfh bòkv sk} c|hfxhnzbnjk vhvmknhv } fkng|hvkv! fx}kv |hvxazbjkv zbilmín vh pxlamfbn hnakv ph|möjmfkv. Ixfdkv iíjmfkv fknvfmhnzhv jh vx |hvpknvblmamjbj p|hsmhnhn fknz|b ha phamg|k jhablxvk jh ihjmfbihnzkv. Vkl|h zkjk nk jhebn jh bjsh|zm| ak phamg|kvkv rxh pxhjhn vh| akvbnbagívmfkv. G|bn fbnzmjbj jh ghnzh akv zkib vmn nmngõn fknz|ka iíjmfk! ak rxh fbxvb b shfhvahvmknhv g|bsévmibv jh akv ö|gbnkv. _k| hehipak! akv ihjmfbihnzkv pb|b lbeb| ab zhnvmön b|zh|mba!zkibjkv jx|bnzh fmh|zk zmhipk! cbsk|hfhn hn abv ixeh|hv ab ck|ibfmön jh fânfh| jh ibib! dhfdkrxh dbn jhikvz|bjk akv |hvxazbjkv jh z|hv g|xpkv jh mnshvzmgbjk|hv htph|mihnzbnjkmnjhphnjmhnzhihnzh hn Lkvzkn! L|mvzka } Dhavmn`m. Im p|kpövmzk hv pknh| ba bafbnfh jh ab ibnk jhakv hnch|ikv ha fknkfmimhnzk jh abv p|kpmhjbjhv fx|bzmsbv jh xnb vh|mh jh pabnzbv mipk|zbnzhv }bjhiâv dblab|ahv jh abv htph|mhnfmbv jh akv õazmikv jkv bòkv } ihjmk! hv jhfm| jhvjh ab pxlamfbfmönjha ckaahzk °Vbaxj jh ab lkzmfb jha Vhòk|._b|b ha vh| dxibnk hv ix} hjmcmfbnzh ha hnfknz|b| xnb vbamjb b vx jhvhvph|bfmön } pbjhfmimhnzksbamínjkvh jh vx p|kpmk hvcxh|uk } vx p|kpmb skaxnzbj! g|bfmbv b ab b}xjb ib|bsmaakvb jh nxhvz|bvdmh|lbv ihjmfmnbahv. Ha hnch|ik rxh vh hiphòh hn |hfknrxmvzb| vx vbaxj bvximhnjk ía imvik hvzb|hvpknvblmamjbj! db hahsbjk jh zba ibnh|b vx jmgnmjbj dxibnb! rxh vh hnfxhnz|b hn ha fbimnk rxhah pxhjh vbfb| jh hvh fbaaheön vmn vbamjb fxba hv vx hnch|ihjbj.Vmhip|h ih p|hgxnzbn jh jönjh vbfk imv fknkfmimhnzkv vkl|h abv pabnzbv ihjmfmnbahv! ph|k nk pxhjk jb| xnb fknzhvzbfmön p|hfmvb. Vmhnjk nmòb vkaéb pbvb| abv sbfbfmknhv jh fkahgmk hn fbvb jh abcbimamb jh xn gxb|jb ck|hvzba. Baaé bp|hnjé p|hfkuihnzh b fknkfh| } b bp|hfmb| ab nbzx|bahub hn vxfknexnzk. Jh nmòb }b vbléb jmvzmngmx| abv pabnzbv } fknkféb vxv nkil|hv0 vmn hilb|gk mgnk|blb vxmipk|zbnfmb fkik pabnzbv fx|bzmsbv. Im ibj|h! hnzxvmbvzb jh akv iízkjkv nbzx|bahv jh @nhmpp! p|kfx|blb f|mb|nkv jh xnb ibnh|b nbzx|ba! vmn mncaxhnfmbv rxéimfbv.Vmhnjk ekshnfmzb zxsh jkv htph|mhnfmbv rxh cxh|kn ix} jhfmvmsbv pb|b im smjb. Xnb smxjb jh xnkv:? bòkv! ibj|h jh z|hv dmekv! hvzblb hnch|ib jh ahxfhimb } jhvpxív jh xnb hvzbnfmb hn ha dkvpmzbaab ibnjb|kn b vx fbvb fkik mnfx|blah. Akv iíjmfkv ah p|knkvzmfb|kn vkabihnzh z|hv jébv jh smjb.Vx dh|ibnb! p|hkfxpbjb pk| akv nmòkv! cxh fkn ab k|mnb jh ab hnch|ib b fknvxazb| fkn xnbdh|lkab|mb rxh smséb fh|fb jh @b|avlbj. Ab ixeh| jmek bvxvzbjb5 °¢ Zbn zb|jh smhnh xvzhj fkn hvbbgxb jh ixh|zk" Nk klvzbnzh! abv dmh|lbv rxh ah jmk b}xjb|kn b ab hnch|ib. Vhgõn xn nxhsk|hfknkfmimhnzk hn ha dkvpmzba 2? jébv jhvpxív! ab ahxfhimb dbléb jhvbpb|hfmjk pk| fkipahzk.Xn fbvk pb|hfmjk vh jmk ba imvik zmhipk fkn xnb ixeh| jh 64 bòkv! ibj|h jh fxbz|k dmekv. Brxézbilmín vh z|bzblb jh ahxfhimb } vhgõn akv iíjmfkv nk dbléb hvph|bnub. Ab ixeh| pmjmö mgxbaihnzh
 
fknvhekv b xnb dh|lkab|mb! ab fxba ah jmk xnbv dmh|lbv. Vh p|hpb|blb fbjb jéb sb|mkv eb||kv jh zmvbnb.Fbjb shu rxh pbvblb pk| jknjh hvzblbn vh lhléb xn lxhn z|bgk } phnvblb5 °Vm lmhn nk ih b}xjbn!nk ih dbn nmnn jbòk. Ha |hvxazbjk jha nxhsk |hfknkfmimhnzk jhvpv jh jmhu jébv5Zkzbaihnzh aml|h jh ab ahxfhimb.Hvzkv hehipakv jhixhvz|bn ak mipk|zbnzh rxh hv lhlh| jmvz|mlxmjk jx|bnzh ha jéb g|bnjhvfbnzmjbjhv jh zmvbnb fxbnjk vh z|bzb jh hnch|ihjbjhv rxh pb|hfhn vh| mnfx|blahv. B |béu jh hvzkvdhfdkv ih fknshnfé jh rxh abv dmh|lbv pkjébn bpk|zb| b}xjb mnfaxvk hn fbvkv jh hnch|ihjbjhvibamgnbv.Ha jéb jh ab Fbnjhab|mb jh 2=32 ix|mö im lxhnb ibj|h. Hnzknfhv |hfmlé ha hipxeh pb|b jhjmfb|ihb ab fmhnfmb jh abv pabnzbv ihjmfmnbahv. Mlb dbfmhnjk nxhsbv htph|mhnfmbv } pkfk b pkfk ihcbimamb|mfí jha zkjk fkn abv dmh|lbv jh ab cb|ibfmb jha Vhòk|. H|b fkik vm ih fknjxeh|b xnb cxh|ubvkl|hnbzx|ba! fkik vm ab ibj|h jh Jmkv! bipb|k jh akv hnch|ikv! ih hnvhòb|b ha fbimnk vhgx|k._k| ab fkncmbnub rxh ah zhngk! vmhip|h ih db b}xjbjk ixfdk ph|vknbaihnzh! hn fbvkv jh jxjb! abk|bfmön bnzh xnb mibghn jh ab Sm|ghn rxh zhngk hn fbvb.Bvé rxh nk vöak rxmh|k aabib| ab bzhnfmön vkl|h abv pabnzbv ihjmfmnbahv! vmnk zbilmín vkl|h abkinmpkzhnfmb jha F|hbjk|! hn fx}bv ibnkv hvzâ nxhvz|b smjb! rxh Ha gxéb. Hn Ha lxvfbikv b}xjb }fknvxhak hn akv fbvkv jh g|bshv hnch|ihjbjhv } |hfkghikv pmbjkvbihnzh abv dmh|lbv jh Vxcb|ibfmb. Cmnbaihnzh rxmvmh|b vxl|b}b| rxh dh mnzhnzbjk ak ihek| pkvmlah mnfk|pk|b| hn hvzbhjmfmön |hcxnjmjb zkjbv imv htph|mhnfmbv! pb|b kc|hfh|abv b ab dxibnmjbj fkn ha cmn jh rxh zhngbn p|kshfdk. Mgxbaihnzh rxmh|k bòbjm| b hvzb hjmfmön xnb phzmfmön5 ¢Nk ih aabihn pk| zhaícknk nm ihibnjhn fb|zbv" Fkik nk vk} fx|bnjh|b! zbipkfk pbvk fknvxazbv. Ha énjmfh jh ibzh|mbv lmhnjhzbaabjk ah mnjmfb|â ab ibnh|b htbfzb pb|b bpamfb| abv dmh|lbv bjhfxbjbv. Zbilmín rxmvmh|b aabib| ab bzhnfmön vkl|h ha ckaahzk °Ib|mb Z|hlhn'v Dhmah|ckagh $Akv ítmzkv fx|bzmskv jh Ib|mb Z|hlhn0fb|zbv h mnck|ihv vkl|h ítmzkv fx|bzmskv- rxh db pxlamfbjk ab imvib hjmzk|mba.] kz|b fkvb iâv5 ]k nk dbgk hnsékv nm |hfkek hnfb|gkv jh dmh|lbv.G|mhv`m|fdhn! hn ib}k 2=4?IB\MB Z\HLHNGHNH\BAMJBJHVFk||hfzb |hfkahffmön! fknvh|sbfmön } p|hpb|bfmön jh abv dmh|lbvihjmfmnbahv5\HFKAHFFMKNHa fknkfmimhnzk p|hfmvk jh abv pabnzbv ihjmfmnbahv hv p|mik|jmba pb|b vx |hfkahffmön. Xnb shu akzhngbikv! db} rxh vblh| fxânjk! jönjh } jh rxí ibnh|b vh |hfkahfzbn abv dmh|lbv. Ab htph|mhnfmbdb jhikvz|bjk rxh akv ihek|hv |hvxazbjkv jh fx|bfmön vh dbn fknvhgxmjk fkn dmh|lbv |hfmínfkgmjbv! abv fxbahv vkn mip|hvfmnjmlahv pb|b klzhnh| xn ítmzk hn fbvk jh hnch|ihjbjhv g|bshv.Dmh|lbv c|hvfbv pxhjh |hfkahfzb| xnk imvik jhvjh p|mnfmpmkv jh ab p|mibsh|b! b shfhv }b b cmnbahvjh chl|h|k! dbvzb hnz|bjk nksmhil|h. Bagxnbv mnfaxvk vh pxhjhn hnfknz|b| hn mnsmh|nk jhlbek jh abfbpb jh nmhsh $p. he. abFhamjknmb-! fkn zba jh rxh xnk vh bfxh|jh jha axgb| jknjh f|hfhn. _b|b ha mnsmh|nk vh p|hpb|b xnb |hvh|sb nk ix} g|bnjh jh dmh|lbv vhfbv! abv fxbahv vh |hfkahfzbn hnha ikihnzk jh vx ib}k| fknzhnmjk hn vxvzbnfmb bfzmsb5_b|b ab C AK \ hv ba p|mnfmpmk jh ab cak|bfmön._b|b abv DKEBV bnzhv } jx|bnzh ab cak|bfmön.

Activity (55)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
naifanegra liked this
H Pascual Zamora added this note
Maria Dolores Granados Muñoz liked this
Natalia Mora Sanhueza liked this
Emilio Romero Sánchez added this note
solo he leido algo por encima y creo que me va a ser muy util y lo utilizaré bastante
Javier Izquierdo liked this
Francesc Garcias Fullana liked this
Serveiintegralbaixmontseny Servei Integral Baix Montseny liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->