Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
khaterate sobhi

khaterate sobhi

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 1,235 |Likes:
Published by kateb

More info:

Published by: kateb on Dec 13, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2012

pdf

text

original

 
ﻲﺤﺒﺻ
 
تاﺮﻃﺎﺧ
 
تﺎﺤﻴﺿﻮﺗ
 
 و
 
تﺎﻣﺪﻘﻣ
 
ﺎﺑﻲﻓﻮﺋر
 
 زﺎﻨﻬﻣ
 
ﺐﻟﺎﻄﻣ
 
ﺖﺳﺮﻬﻓ
:
 
ﻲﻓﻮﺋر
 
 ﻢﻧﺎﺧ
 
ﻪﻣﺪﻘﻣ
 
ﻪﻣﺪﻘﻣ
 
ﻲﺤﺒﺻ
 
بﺎﺘآ
...
 رﺪﭘ
 
 مﺎﻴﭘ
 
ﺎه
 
ﻪﻧﻮﻤﻧ
 
بﺎﺘآ
 
ﻪﻣﺪﻘﻣ
 
 ﺒﺗ
 
ﻪﻳﺎﻣﺮﺳﻎﻴﻠ
 
ﺖﻳﺎﻜﺣ
!!!
 
ﻪﻴﺑﺎﺑ
 
لاﻮﻗاو
 
تاﺪﻘﺘﻌﻣ
 
ﻪﻴﺑﺎﺑ
 
ﻪﻔﻠﺘﺨﻣ
 
قﺮﻓ
 
ﻪﻴﺑﺎﺑ
 
فرﺎﻌﻣ
 
ﺎﻬﺗﺮﻓﺎﺴﻣ
 
حﺮﺷ
 
ﻦﻴﻐﻠﺒﻣ
 
ﮓﻨﺟ
 
غورد
 
تدﺎﻬﺷ
 
ﻪﻴﺑﺎﺑ
 
يﺎﻨﻣا
 
 ﺑ
 
دﺎﺑﺁ
 
ﻖﺸﻋ
 
 زا
 
ﺖﺸﮔﺮﺑﻪناﺮﻬﻃ
 
ﻲﻠﺧاد
 
تﺎﻓﻼﺘﺧا
 
 ﻔﻴﺤﺑ
 
ﺖﻤﻳﺰﻋﺎ
 
ءﺎﻄﻐﻟا
 
ﻒﺸآ
 
بﺎﺘآ
 
بﺎﺑ
 
ﺪﻴﺳ
 
ﻪﻣﺎﻧ
 
ﻪﺑﻮﺗ
 
ﻦﺘﻣ
 
ﺎﻔﻴﺤﺑ
 
تﺮﻓﺎﺴﻣ
 
ﻦﻣﺔﻤهاو
 
 رد
 
ءﺎﻬﺒﻟاﺪﺒﻋ
 
 ﺮﻳﻮﺼﺗ
 
ءﺎﻬﺒﻟاﺪﺒﻋ
 
تﺎﻗﻼﻣ
 
ﻲﺻﻮﺼﺧ
 
تﺎﻗﻼﻣ
 
نﺁ
 
ياﻮﻗ
 
 و
 
ﺲﻔﻧ
 
 ﻢهو
 
ﺎﺑ
 
ﻞﻘﻋ
 
لاﺪﺟ
 
عﻮﺿﻮﻣ
 
ﻪﺑ
 
عﻮﺟر
 
ﺎﻜﻌﺑ
 
 راﺬﮔ
 
ﻦﻳﺮﻓﺎﺴﻣ
 
لﺎﺣ
 
نﺎﻴﺑ
 
ﻞﻘﻋ
 
 رد
 
ﻲﻧﺎﻴﺑ
 
ﺎﻔﻴﺣ
 
 رد
 
ﻒﻗﻮﺗ
 
لﻮﺣ
 
ﻦﻴﻔﺋﺎﻃ
 
ﻲﺣو
 
بﺎﺘآ
 
ﻲﺣو
 
ﻪﻠﺌﺴﻣ
 
 
 
حاﻮﻟا
 
ﺐﺗﺎآ
 
ﺎﻔﻴﺣو
 
ﺎﻜﻋ
 
نﺎﻴﺋﺎﻬﺑ
 
لاﻮﺣا
 
 رد
 
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
 
ءﺎﻬﺒﻟاﺪﺒﻋ
 
 رﻮﻀﺤﺑ
 
نﺎﻧﺁ
 
ﺾﻳاﺮﻋو
 
بﺎﺒﺣا
 
ﻦﻴﻄﺴﻠﻓ
 
فاﺮﻃﺎﺑءﺎﻬﺒﻟاﺪﺒﻋ
 
 ﺮﻔﺳ
 
ﻪﻤﻃﺎﻓو
 
سﺎﺒﻋ
 
ﻦﺑ
 
ﷲاﺪﺒﻋ
 
 ﺮﺒﻗ
 
 مﻼﺳﺎﺑ
 
ﻲﻟﺎﻤﺟا
 
 ﺮﻈﻧ
 
ﻚﻳ
 
نﺎﻴﺋﺎﻬﺑ
 
ﻲﻠﺧاد
 
ﻊﺿو
 
ﻪهﻻ
 
حﻮﻟو
 
قﺪﺻا
 
ﻦﺑا
 
ﺎﻔﻴﺣ
 
 زا
 
جوﺮﺧ
 
سﺮﺒﻗ
 
ةﺮﻳﺰﺟ
 
ﻎﻴﻠﺒﺗ
 
ﻊﺿو
 
ﻲﺴﻳﻮﻧ
 
ﺦﻳرﺎﺗ
 
 رد
 
غورد
 
ناﺮﻗ
 
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
-
ناﻮﻴﺣ
 
 ﺮﺑ
 
ﻲﻣدﺁ
 
 زﺎﻴﺘﻣا
 
نﺎﺠﻳﺎﺑرذﺁ
 
 زا
 
ﺖآﺮﺣ
 
 ﺮﻴﻔﻜﺗ
!
 
ﺎﺑقﺪﺻا
 
ﻦﺑا
 
 ﻢه
 
 ز
 
ﺐﻠﻄﻣ
 
ﻪﺑ
 
ﺖﺸﮔزﺎﺑ
 
ﻪﻬﺒﺷ
 
ﻊﻓد
 
ﻪﻤﺗﺎﺧ
 
ﻪآ
 
ﻲﺗدﺎﻋ
 
ﻖﺒﻃ
 
 و
 
ﻪﺳرﺪﻣ
 
 زا
 
ﺖﺸﮔ
 
 زﺎﺑ
 
 مﺎﮕﻨه
 
 زور
 
ﻚﻳ
 
 مدﻮﺑ
 
ﻲﺘﺨﺳ
 
 ﺮﺳ
 
ﻲﺋﺎﻬﺑ
 
 زﻮﻨه
 
ﻪآ
 
ﻲﻧﺎﻣز
 
 رﻮﻃ
 
ﻪﺑ
 
 مدﺮآ
 
 ﻮﺠﺘﺴﺟ
 
دﻮﺑ
 
ﻩﺪﻴﭼ
 
ﻦﻴﻣز
 
يور
 
دﺮﮔ
 
ﻩرود
 
شوﺮﻓ
 
بﺎﺘآ
 
ﻚﻳ
 
ﻪآ
 
ﻲﻳﺎﻬﺑﺎﺘآ
 
ﻦﻴﺑ
 
 رد
 
 ﻢﺘﺷاد ﺮﺧ
 
ار
 
بﺎﺘآ
 
نﺁ 
 
 مﺎﻤﺗ
 
قﺎﻴﺘﺷا
 
ﺎﺑ
 
دﺮآ
 
ﺐﻠﺟ
 
دﻮﺧ
 
ﻪﺑ
 
ار
 
 ﻢﻬﺟﻮﺗ
 
ﻲﺑﺎﺘآ
 
ﻲﻗﺎﻔﺗاﻪﺑ
 
ﻪﻗﻼﻋ
 
 و
 
قوذ
 
ﺎﺑ
 
 و
 
ﻩﺪﻳ
 
ار
 
بﺎﺘآ
 
لوا
 
تﺎﺤﻔﺻ
 
ﻪﻧﺎﺧ
 
ﻪﺑ
 
نﺪﻴﺳرزا
 
ﻞﺒﻗ
 
ﺪﺷ
 
ﺚﻋﺎﺑ
 
 ﻢﻳوﺎﻜﺠﻨآ
 
 ﻢﻨآ
 
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
 
ار
 
نﺁ 
 
ﻪآ
 
 مدﺮﺑ
 
ﻪﻧﺎﺧ
 
ﺐﻟﺎﺟ
 
ﻲﻠﻴﺧ
 
 ﻢﻳاﺮﺑ
 
ﻞﻴﻟد
 
ﻦﻴﻤه
 
ﻪﺑ
 
 و
 
 مدﻮﺑ
 
ﻩﺪﻳﺪﻧ
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
 ﺮﺑ
 
ﻲﺑﺎﺘآ
 
 زور
 
نﺁ 
 
ﺎﺗ
 
ﺶﺘﺳار
 
 ﻢﻨآ
 
 روﺮﻣ ﻠﻳﻻد
 
ﻪﭼ
 
ﺪﻧﻮﺸﻴﻣ
 
جرﺎﺧ
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑزا
 
ﻪآ
 
ﻲﻧﺎﺴآ
 
 ﻢﻧاﺪﺑ
 
 ﻢﺘﺷاد
 
ﺖﺳود
 
دﻮﺑﻩزﻮﻣﺁ 
 
ﻖﺒﻃ
 
ﻪﺘﺒﻟا
 
 و
 
ﺪﻧراد
 
ﻲ
 
ﻩﺎﻴﺳ
 
كﺎﺧ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﻧﻮﮕﭼ
 
ﺖﺒﻗﺎﻋ
 
 ﻢﻧاﺪﺑ
 
ﻪآ
 
 مدﻮﺑ
 
 وﺎﻜﺠﻨآ
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
تﻼﻴﻜﺸﺗ
 
سﺎﺳا
 
 و
 
ﻪﻳﺎﭘ
 
ﻲﺑ
 
يﺎه
 
ﺪﻧا
 
ﻪﺘﺴﺸﻧ
.
ﺖﺳا
 
ﻩدﺮآ
 
ءﺎﻘﻟا
 
دﻮﺧ
 
نﺎﮕﺘﺴﺑاو
 
ﻪﺑ
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
 ﺮﺑ
 
 ﻢآﺎﺣ
 
تﻼﻴﻜﺸﺗ
 
نﻮﭼ زا
 
ﻪآ
 
ﺲآ
 
 ﺮهازﺎﺠﻣ
 
ﻪﺟو
 
ﻦﻳﺮﺗﺪﺑ
 
ﻪﺑ
 
 و
 
لزﺎﻧ
 
 وا
 
 ﺮﺑ
 
ﻲﻬﻟا
 
يﺎهﻼﺑ
 
ﻦﻳﺮﺘﺒﻴﺠﻋ
 
دﻮﺷ
 
جرﺎﺧ
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑدﻮﺸﻴﻣ
 
ت
.
تﺪﺷ
 
 زا
 
 و
 
ﺪﻧاﻮﺘﺑ
 
ﻪآ
 
ﻲﺘﻘﻴﻘﺣ
 
 مدﺮﻜﻴﻣ
 
 ﺮﻜﻓ
 
ﺪﻧرﺎﭼد
 
نﺁ 
 
ﻪﺑ
 
 ﺰﻴﻧ
 
نﺎﻴﺋﺎﻬﺑ
 
ﻪﻤه
 
ﻪآ
 
دﻮﺑ
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
ثورﻮﻣ
 
ﻪآ
 
يروﺮﻏدراﺪﻧ
 
دﻮﺟو
 
ﺪﻨآ
 
ﺖﺑﺎﺛ
 
ار
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
ﺖﻟﺎﻄﺑ
.
ﻦﺘﻔﮔ
 
ياﺮﺑ
 
ﻲﻓﺮﺣ
 
ﻪﭼ
 
بﺎﺘآ
 
نﺁ 
 
 ﻢﻨﻴﺒﺑ
 
 مدﻮﺑ
 
قﺎﺘﺸﻣ
 
لﺎﺣ
 
ﻦﻳا
 
ﺎﺑ
 
دراد
.
 و
 
ﻲﺗﻼﻴﻜﺸﺗ
 
داﺮﻓا
 
 زا
 
 ﺮﭘ
 
ﻪﺸﻴﻤه
 
ﻞﺜﻣ
 
،
 
 مﺪﻴﺳر
 
ﻪﻧﺎﺧ
 
ﻪﺑ
 
ﻲﺘﻗودﻮﺑ
 
غﻮﻠﺷ
.
ﻪﺑ
 
نﺎﺠﻴه
 
ﺎﺑ
 
 زا
 
ﻲﻜﻳ
 
 مداد
 
نﺎﺸﻧ
 
ار
 
بﺎﺘآ
 
 و
 
ﺖﺳا
 
ﺐﻟﺎﺟ
 
ﻲﻠﻴﺧ
 
ﻪآ
 
 مﺪﻳﺮﺧ
 
ﻲﺑﺎﺘآ
 
 ﻢﺘﻔﮔ
 
ﺪﻧدﻮﺑ
 
ﺎﺠﻧﺁ 
 
ﻪآ
 
ﻲﻧﺎﺴآ
 
ﺖﻔﮔ
 
 و
 
ﺖﻔﺷﺁﺮﺑ
 
دﻮﺑ
 
تﺎﺴﻠﺟ
 
 ﻢﻇﺎﻧ
 
تﺎﻗوا
 
 ﺮﺘﺸﻴﺑ
 
ﻪآ
 
ﻦﻳﺮﺿﺎﺣ
:
ﻦﻳا
 
اﺮﭼ
 
ﺖﺳا
 
 ماﺮﺣ
 
ﺎﻬﺑﺎﺘآ
 
ﻦﻳا
 
نﺪﻳﺮﺧ
 
ﺖﻔﮔ
 
دراد
 
ﻲﻟﺎﻜﺷا
 
ﻪﭼ
 
 ﺮﮕﻣ
 
 ﻢﺘﺴﻧاﺪﻴﻤﻧ
 
 ﻢﺘﻔﮔ
 
؟
 
يﺪﻳﺮﺧ
 
ار
 
بﺎﺘآ
:
ﺪﻳﺮﺧ
 
ﻪﭼ
 
 ﺮه ﺮﺘﺸﻴﺑ
 
ﺎﻬﺑﺎﺘآ
 
ﻦﻳا
 
ﺪﺷ
 
ﺪهاﻮﺧ
 
 ﺮﺘﺸﻴﺑ
 
ﺎﻬﻧﺁ 
 
 ﺮﺸﻧ
 
 و
 
پﺎﭼ
 
ﺪﺷﺎﺑ
.
ﺖﺳا
 
غورد
 
ﺎﻬﻧﺁ 
 
ﺔﻤه
 
ﻪآ
 
ﺎﻬﺑﺎﺘآ
 
ﻪﻧﻮﮔ
 
ﻦﻳا
 
پﺎﭼ
 
 زا
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
ﺎﻣ
 
 ﻢﻴﻨآ
 
يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ
.
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
 
ار
 
نﺁ 
 
 ما
 
ﻩﺪﻳﺮﺧ
 
ﻪآ
 
ﻻﺎﺣ
 
ﺎﻣا
 
 مﺮﺨﻴﻤﻧ
 
 ﺮﮕﻳد
 
ﻦﻳا
 
 زا
 
ﺪﻌﺑ
 
 مدﺮآ
 
ﻩﺎﺒﺘﺷا
 
ﻦﻣ
 
 ﻢﺘﻔﮔ
 
ﺪﻧا
 
ﻪﺘﺷﻮﻧ
 
ﺎﻣ
 
ﻦﻴﺋﺁ 
 
ﻪﺑ
 
ﺖﺒﺴﻧ
 
ﻲﺋ
 
ﺎﻬﻏورد
 
ﻪﭼ
 
 ﻢﻨﻴﺒﺑ
 
ﺎﺗ
 
 ﻢﻨﻜﻴﻣ
.
 ﻔﮔﺖ
:
ﺖﺳا
 
 ماﺮﺣ
 
 ﻢه
 
ﺎﻬﻧﺁ 
 
ﺔﻌﻟﺎﻄﻣ
. 
ةرﺎﺑرد
 
 ﻢﻳوﺮﺑ
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
 ﻢﻴﻨآ
 
ﺖﻘﻴﻘﺣ
 
يﺮﺤﺗ
 
 ﻢﻴهاﻮﺨﺑ
 
 ﺮﮔا
 
ﺎﻣ
 
ﺖﻔﮔ
 
؟
 
 ﻢﻳراﺪﻧ
 
ﺖﻘﻴﻘﺣ
 
يﺮﺤﺗ
 
ﺎﻣﺮﮕﻣ؟
 
اﺮﭼ
 
 ﻢﺘﻔﮔ
 
ﻦﻳا
 
ﻪﻜﻨﻳا
 
ﻞﺜﻣ
 
ﺎﻣا
 
 ﻢﺘﻔﮔ
 
،ﻢﻴﻧاﻮﺨﺑ
 
ار
 
نﺎﻨﻤﺷد
 
يﺎﻬﻏورد
 
ﻪﻜﻨﻳا
 
ﻪﻧ
 
 ﻢﻴﻨآ
 
ﻖﻴﻘﺤﺗ
 
دﻮﺟﻮﻣ
 
يﺎﻬﻨﻴﺋﺁﺮﻳﺎﺳ
 
 ﻢﻧاﺪﺑ
 
 ﻢهاﻮﺨﻴﻣ
 
ﻩﺪﺷ
 
نﺎﻤﻠﺴﻣ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﻩدﻮﺑ
 
ﻲﺋﺎﻬﺑ
 
ًﻼﺒﻗ
 
ﺺﺨﺷﺖﻔﮔ؟
 
ﺖﺳا
 
ﻩﺪﺷ
 
نﺎﻤﻠﺴﻣ
 
اﺮﭼ
:
ﻦﻳا
 
ﺪﻳدﻮﻣﺮﻓ
 
ﻪآ
 
ﺎﻤﺷ
 
 ﻢﺘﻔﮔ
 
دﺮآ
 
ﺖﻧﺎﻴﺧ
 
ﺖﻴﺋﺎﻬﺑ
 
ﻪﺑ
 
يﻮﻴﻧد
 
ﻊﻣﺎﻄﻣ
 
ﻪﺑ
 
نﺪﻴﺳر
 
ﺪﻴﻣا
 
ﻪﺑ
 
 و
 
ﺪﺷ
 
ﻊﻴﻤﻄﺗ
 
ﺺﺨﺷ
 
ار
 
ﺺﺨﺷ
 
ﻦﻳا
 
 و
 
ﺪﻳا
 
ﻩﺪﻧاﻮﺧ
 
ار
 
بﺎﺘآ
 
ﻦﻳا
 
نﺎﺗدﻮﺧ
 
ﺪﺷ
 
 مﻮﻠﻌﻣ
 
ﺎﻣا
 
ﺖﺳا
 
 ماﺮﺣ
 
ﺎﻬﺑﺎﺘآ
 
ﻦﻳا
 
نﺪﻧاﻮﺧﺎﺗ
 
؟
 
ﺪﻨﻳﻮﮕﻴﻣ
 
ﻪﭼ
 
ﺎﻣ
 
ةرﺎﺑرد
 
 ﻢﻴﻧاﺪﺑ
 
ﻪآ
 
 ﻢﻴﻧاﻮﺨﻴﻣ
 
ﺎﻣ
 
ﺖﻔﮔ
 
ﺪﻴﺳﺎﻨﺸﻴﻣ ﻢﺘﻔﮔ
 
دﻮﺧ
 
ﺎﺑ
 
 ﻢﻴهﺪﺑ
 
ار
 
نﺎﺸﺑاﻮﺟ
 
ﺪﺷﺎﺑ
 
 ماﺮﺣ
 
نﺎﻤﻧﺎﮔرﺰﺑ
 
ياﺮﻳ
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
لوا
 
ﺪﺷﺎﺑ
 
 ماﺮﺣ
 
 ﺮﮔا
.
 ماﺮﺣ
 
نﺎﻧﺁ 
 
 ﺮﺑ
 
ﺖﺳا
 
 ماﺮﺣ
 
ﺎﻣ
 
 ﺮﺑ
 
ﻪآ
 
ﻲﻳﺎهﺰﻴﭼ
 
اﺮﭼ
 
 و
 
ﺪﻨﻨآ
 
نﺎﻬﻨﭘ
 
ﺎﻣ
 
 زا
 
ار
 
ﻲﺒﻟﺎﻄﻣ
 
ﺪﻧراد
 
ﻩزﺎﺟا
 
ﻞﻔﺤﻣ
 
يﺎﻀﻋا
 
 ﻢﺘﻔﮔ
 
 مدﻮﺧ
 
ندﺮآ
 
ﻊﻧﺎﻗ
 
ياﺮﺑ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﺎﻣا
 
ﺖﺴﻴﻧﻞﻔﺤﻣ
 
يﺎﻀﻋا
 
ﻦﻴﺑ
 
ﻪآ
 
ار
 
ﻲﻠﺋﺎﺴﻣ
 
دراﺪﻧ
 
ﻖﺣ
 
ﺲآ
 
ﭻﻴهﻪﻠﺌﺴﻣ
 
ﻦﻳا
 
ﺪﻳﺎﺷ
 
دﻮﻨﺸﺑ
 
دﻮﺸﻴﻣ
 
لﺪﺑ
 
 و
 
در

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hoseinsho liked this
adaveco liked this
smktbj14 liked this
smktbj14 liked this
ilovedesi liked this
parvizi liked this
haminjoori liked this
haminjoori liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->