Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tpb Censorship

Tpb Censorship

Ratings: (0)|Views: 456|Likes:
Published by TorrentFreak_

More info:

Published by: TorrentFreak_ on Apr 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2012

pdf

text

original

 
Pagina
1
van
41
ReviewenHerhalingBREINSteekproeven7–9april2012
 JeroenvanderHam
0,1
 ,HendrikRood 
2
 ,CosminDumitru
1
 ,RalphKoning
1
 ,NielsSijm
1
enCeesdeLaat 
1
0:Corresponderendeauteur,vdham@uva.nl1:SystemandNetworkEngineeringresearchgroup,UniversiteitvanAmsterdam2:StratixConsulting
InhetkadervandeBodemprocedureBREINvsZiggo/XS4ALLzijndoorBREINsteekproevengedaanomdeverdelingoverNederlandseIP-adressenvasttestellenvanauteursrechteninbreukenmetBittorrent.NaaraanleidingvanhetVonnisindeBodemprocedureiseenblokkadeingesteldvanThePirateBaywebsiteenaanverwanteadressen.Hierdoorontstaatdevraag:HeefthetblokkerenvanThePirateBaywebsiteeffectophetBittorrentverkeerinNederland?Dittypeniet-technischeingrepenopnetwerkenverandertdetransparantie,eenvandegrondslagenvanhetInternet.OmdittekunnenonderzoekenbekijkenweinditrapportdeeerderemetingenvanBREINenbeschrijveneeneersteseriemetingenomtrenthetgebruikvanhetBittorrent-protocoluitgevoerdindeperiodevan7-9april2012.Eeneersteconclusievanditonderzoekisdatergeensignificanteffectisterugtevindenvandeblokkadeindemeetresultaten.
SNE
System
 
and
 
Network
 
Engineering
SNETechnicalReportSNE-UVA-2012-01
 
Pagina
2
van
41
DitrapportisopgesteldenvancommentaarvoorziendoorledenvandeISOCWerkgroepInternetTransparencyi.o.Devolgendepersonenwordenhartelijkbedanktvoorhetbijzonderconstructiefcommentaaropeerdereversies:mr.AnneliesLesuis,JasperKoolhaas,MichielLeenaars,OlafKolkman,Guidovan’tNoordendeenFreekDijkstra.
 
Pagina
3
van
41
Inleiding
VoordeBodemprocedureBREINvsZiggo/XS4ALLoverhetblokkerenvanThePirateBay,zijndoorBREINsteekproevengedaanomdeverdelingoverNederlandseIP-adressenvasttestellenvanAuteursrechtinbreukenmetBittorrent.Inde
BREINSteekproeven
werdhetaantalBittorrent-uitwisselaarsgemetenvoorresp.4,50en15courantefilms,NederlandstaligdanwelmetNederlandseondertiteling,waarnaarlinksterbeschikkingwerdengesteldopThePirateBay.IndieSteekproevenisdoorBREINdaarbijperfilmvastgesteldwelkpercentagevandeIP-adressen,waarvandaanbestandennaarhenwerdenuitgewisseld,afkomstigwasvanIP-adressenuitNederland.VandieNederlandseIP-adressenisvervolgensvastgesteldwelkpercentageuitwisselendepeerserafkomstigwasvanZiggo-abonneesresp.XS4ALL-abonnees.DeuitkomstenvandieSteekproevenhebbeneengroterolgespeeldbijhetVonnisindebodem-procedure.http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BV0549DeSteekproevenwordeninhetVonniszowelaangehaaldbijdeinhoudsindicatiealsinderechtsoverwegingen4.2t/m4.13.IndezenotitiewordendeBREINSteekproevengereviewedenwordenderesultatengepresenteerdvandeherhalingvandezetestengedurende7–9april2012.Van7tot9april2012zijndoorledenvandeISOCWerkgroepInternetTransparencyi.o.eigensteekproevenuitgevoerd.Daarvooriseenzelfdeaanpakgevolgdals
BREINSteekproefII
en
SteekproefIII
,zoalsdiezijnbeschreveninproducties(28en63)ingebrachtindeBodemprocedureBREINvZiggo&XS4ALLoverhetblokkerenvanThePirateBay.’HetoogmerkwasomuittezoekenofereffectentemetenvallenvanhetblokkerenvanThePirateBayopBittorrent-uitwisselingvoorabonneesbijtweegroteISPs.
NieuwesituatienaimplementatieBlokkade-opdrachtThePirateBay
MethetVonnisvan11januari2012indezaakBREINvsZiggo/XS4ALL,datop1februaritenuitvoerisgebracht,iseennieuwesituatieontstaan:tweevandegrootsteISPsinNederland:ZiggoenXS4ALL,blokkerennuThePirateBay.EriszoweleendomeinnaamblokkadealsookeenblokkadevanIP-adressengeïntroduceerd.ThePirateBayisdoorBREINaangemerktalseensitedieopzeeromvangrijkeschaal
links
aanbiedt,dieleidentothetdownloadenvanauteursrechtelijkbeschermdmateriaal,datwordtaangebodenzondertoestemmingvanderechthebbenden(“illegaalmateriaal”).AndereNederlandseISPsblokkerenechterThePirateBay(nog)niet.Hierdooriseenuniekesituatieontstaanvoorwetenschappelijkonderzoek:
HeefthetblokkerenvanThePirateBaydaadwerkelijkeffectophetinNederlandverbodenuploadenvanauteursrechtelijkbeschermdmateriaalviaBittorrent-Peer-to-Peernetwerken?
Inrechtsoverweging4.35vanhetVonnissteldedeRechtbank:

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->