Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Ketika Teroris Menggugat

Ketika Teroris Menggugat

Ratings:
(0)
|Views: 16|Likes:

More info:

Published by: Andrea Febrian Marcel on Apr 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2012

text

original

 
Emxoen Xmrlro{ @mgaa}anxEo{nj ogo jngncnj {memhnr ioe{o bmcnen hng hox}co{ {m{}en jnxo lcmj {o vmg}co{ ox} {mghoro' Xohne nhn`ne{}h }gx}e `mgdmcme-dmcmeng vojne `ngnv}g emk}nco bnao `mrmen nga `mgane} xmrlro{ hng`m`b}g}j hm`o gn`n X}jng# Nan`n# alclgang# vnrxno lr qjnxmymr' Hng xohne nhn bognxnga nxn}v}g{ngne {n}hnrn nga ho{neoxo vnhn {nnx kmroxn ogo hob}nx' Hnrovnhn bmrvngdnga cmbnr# enrmgn encn} xmrcnc}vngdnga en{ong ob}gn hng encn} xmrcnc} cmbnr en{ong bnvnegn# eoxn `}cno {ndn lbrlcng hobnqnj ogo ngxnrn{o ]hog hng X}jng *enxngn/'Nceo{nj ho{}nx} jnro {mxmcnj {o ]hog bmrjn{oc `mg}gnoeng x}an{gn {mbnano me{me}xlr bl` b}g}j horo ho{mb}nj qk }`}` nga xohne dn}j hnro vl{ rlghn# {mxmcnj {o ]hog neog bnjqn horogn xmcnj `nxo honv}gogaog {mamrn vmrao em {}nx} xm`vnx nga hodngdoeng lcmj {m{mlrnga nga `mrmer}x horogn {mbmc}` `mgdnhoxmrlro{ nga enxngn encn} `m`b}g}j nxn} `m`bmcn nan`n hmgang `m`b}g}j lrnga cnog nxn} nvncnj ox}gn`ngn {o ]hog bo{n `n{}e {}ran'Gn`}g {mxmcnj hoknro em`ngn-`ngn# `}cno hnro vcngmx `nr{# }voxmr# {nx}rg}{ hng enqng2gn `n{oj d}anhon bmc}` `mgm`}eng ho`ngn cmxne {}ran ox}# vnhnjnc {}hnj ; enco cmbnrng hon cmqnxo `n{oj d}an bmc}`emxm`}']hog {}hnj `}cno knvme hng cmcnj `mgknro em{ngn em`nro# cnc} em`}hong hon
`mgynhnro {}nx} jnc –cjlne} eng {}hnj `nxo# {mjnr}{gyn ne} bo{n bmrxm`} hmgang X}jng‐ cnc} em`}hon ]hog `m`bnkn hln
hmgang jnrnvng bo{n bmrxm`} hmgang X}jnggn'
–yn x}jng ne} {}hnj `mgymcm{no
eng x}an{ nga xmcnj en} vmrogxnjeng emvnhne}# `nnieng ne} doen nhn{ncnj-{ncnj enxn nxn} vmrb}nxng# en} vn{xo `n} `m`nnieng ne} enrmgn enxn lrnga en} nhncnj nga `njnvmgan`v}g' [menrnga ne} ogaog `n{}e {}ran X}jng {mjogaan bo{n bmrxm`} hmgang`} hng hmgang vnrnbohnhnro-bohnhnro kngxoe {mvmrxo nga xmcnj mgaen} dngd
oeng' Ne} `ljlg dm`v}xcnj ne}‐
 Gn`}g {mxmcnj ]hog {mcm{no `m`ngdnxeng hlngn *m`nga vljlg vnem hovngdnx/ bmc}` d}an nhn xnghn-
xnghn neng emjnhorng X}jng' [o ]hog dnho `neog v}{oga# –nvn oyn {nyn {ncnj bnkn hln< Vmrn{nng bmgmr nj''‐ enrmgn vmgn{nrng cnc} {o
]hog `mga}cngao hln nga {n`n {menco cnao# gn`}g jn{ocgn `n{oj xmxnvgojoc' Enrmgn `n{oj vmgn{nrng cnao `nen ho}cngao hln nga {n`n {n`vno {o ]hog bl{ng'
Xne vmh}co {mbmrnvn cn`n {o }hog `mgklbn# honv}g nejorgyn `mgymrnj' Enrmgn em{nc hon bmxmrone –_n
X}jng'' ho{ogo nhn vm{xn emkoc-emkocng# ho`ljlg hnxnga'' hnxnga xne ho}ghnga# v}cngagn d}an an hongxnr
 dn}j hmenx =66 r}vonj‐
 [mxmcnj {mcm{no bmrxo}vcnj ngaog emgknga hnro {mc}r}j vmgd}r} `nxn ngaog hng xobn-xobn `}gk}cnj {m{l{le `njc}e bmrdmgaalx hng bmrd}
 bnj v}xoj hng bmrenxn –Looo ]hog'' an }{n xmrone 
-
xmrone encmmm…'
M`nga aqan v}gn e}voga nvn' Nhn nvn clm `ngaaoc-
`ngaaoc aq<‐
 
[o ]hog enamx 1 emcocoga –jnj<. En`} X}jng< El~ gal`lgagyn vnem aq mclm {om<‐
 
X}jngv}g `mgdnqnb – cjn m`ngagyn emgnvn< Bnjn{n eng aq ynga knvxnog da'' an xmro`n clm<‐
 
–ymmm ax ndn hon`boc jnxo# eng ne} K}`n gngyn hlnge‐ dnqnb }hog'
 
 
–an }{n vnem ne} en`} hmj'' clm aq ndn bonr xmrem{ng nernb‐
 
–bn''bn…bnoe Jng *vngaaocng {nynga X}jng/# bxq aq `n} gngyn hlge# envng aq hovngaaoc `n{}e 
{}ran< Aq }hn g}gaa} cn`n gom# {n`vm ; enco cmbnrng }hn aq cmqnxog xnvo an hovngaaoc-vngaaoc `n{}e {}ran# eng aq `nc} {n`n bnga xlob'
–j``…j```… O {mm… dnho ox} `n{ncnjgyn clm `ngaaoc aq em{ogo< Clm K}`n vmgamg `n{}e {}ran<
Ax<
 
–oym ang *h}c} {o }hog ogo
 
en{e}{mr d}an# K}`n {mroga hoen{o bnxn `mrnj/‐ dnqnb }hog {le en{e}{mr'
 
–kmghlcgyn h}c} hlge hog# gxnr clm aq en{o `n{}e {}ran‐
 
–{qx ang# ngm }hn `nxo `n{oj ndn hobmknghnog‐ enxn {o }hog'
 
–cjn m`ngagyn X}jng an blcmj bmknghn# m`ngagyn `ng}{on hlnge ynga blcmj bmknghn‐ enxn X}jng
{n`boc `mgank}gaeng dm`vlc embnqnj'
–oym
-
oym hnj'' n{nc bnvne {mgnga ndncnj# dnho ao`ngn gom }r}{ng ngm `n} `n{}e {}ran<‐ dnqnb }hog xne 
{nbnreng horo'
–{nbnr encm‐ dnqnb X}jng# –{mbmc}`gyn aq `n} Xngyn h}c} gom# m`nga `mg}r}x clm
{}ran ox} nvnng
hog<‐
 
–yn mcnj ax ndn vnem gngyn# knvmmm hmmmjjj…' [}ran yn xm`vnx eoxn {mgnga
-{mgnga# `n} `ogxn nvn ndn
 vn{xo hoen{o# ogo ox} xogaanc `ogxn enyn cna}gyn hlrnm`lg ogaog''ogaog ox} bngyne {menco…‐ {n`boc `mgnro
ncn bnccmrogn hmgang emh}n xngang honxn{ emvncn hng bmrv}xnr hmgang {nx} eneo'
–j```…j``… b}enggyn ho h}gon da clm bo{n hnvmxog {m`}n nvn ynga clm `n}< Emgnvn `m{xo
dn}j-
 dn}j knro {}ran<‐
 
–jmcclll…''aq }hn `nxo encmmm…' _n dmcn{ aq gynrogyn {}ran'‐ Dnqnb ]hog'
 
–lqj ax… dnho `mg}r}x clm
{}ran ox} xm`vnxgn lrnga `nxo bmr{mgnga-
{mgnga<‐
 
–jllj ang‐ dnqnb }hog vmghme'
 
–encn} aox} {mcn`nx Hog…' Nghn xmcnj emcor} ncon{ hoxov} {n`vno horo`} xmr{ov} `nc} hohmvnge}'‐
 
[o ]hog bmgalga…''
 
–cjn Hog'' gnvn bmgalga clm<‐
 
–`ne{}h clm<‐
 
–cjn yn `ne{}h aq yn ox}… `n{n an gamrxo {om…' Mox{{{'' knvmmm hmmmjjj…'‐ Dnqnb X}jng'
 
–cjl…cjl''eng ho eoxnb {}ko xmrx}co{ {onvn ynga bngyne vnjncngyn encn} `nxo neng `n{}e {}ran‐
 
 
–`m`nga bmgnr ho{ox} xmrx}co{ {mvmrxo ox}# xnvo `n{ncnjgyn yn Hog# ox} eng b}eng aq ynga b
ocnga' Ox} {}en-{}en nga g}co{ ndn `n} g}co{ nvnng ho{ox}# {n`n {mvmrxo {n`n lrnga nga g}co{ kmroxn ogo# {}en-{}en honndn `n} b}nx em{o`v}cng# kmroxn nxn} nvnv}g# xnvo {oncgn gn`n aq {mcnc} hobnqn-bnqn# xnvo nvn hnn {ogn{or {}hnj `mgdnho x}enga b}b}r hng bngne lrnga nga `nxo hm`o `n{}e {}ran `m{eov}g hmgang knrn-knrn nga c}nr bogn{n' Xnvo {nnga {mxmcnj ox} `mrmen xohne neng `mgm`}eng nvnv}g# bnoe {}ran `n}v}g
gmrnen‐
dnqnb X}jng hmgang gnhn {mro}{'
–cjn xr}{ aq {on
-
{on hlge `nxo<‐ dnqnb }hog hm{vm
rnxm'
–xohne nhn em`nxong ynga {on
-{on Hog bnjeng encn} {n`vno em`nxong`} ox} `m`neng elrbng cnog# {m`}nox} {}hnj {m{}no hmgang dncng`}' Xohne nhn nga {on-{on hohncn` `mgdncngo joh}v# enrmgn joh}v nhncnjvrl{m{ vm`bmcndnrng# hncn` bmcndnr enhnga encn eoxn jnr}{ `mgdncngo nga vnjox bnr} em`}hong nga`ngo{# nxn} `ncnj {mbncoegn' Gn`}g nvnenj {}nx} jnc ox} `ngo{ nxn} vnjox ox} xmrangx}g hnro vm`njn`nghoro clm {mghoro Hog' _nga `ngo{ bo{n dnho vnjox hng nga vnjox bo{n dnho `ngo{# bmrbmhn hmgang elvo ox}vnjox xnvo encn} a}cn ox} `ngo{' Elvo neng {mcnc} vnjox hng a}cn neng {mcnc} `ngo{# emk}nco a}cn hnrnj n
Hog'‐
 
–dnho {mcn`n ogo aq xmcnj {ncnj hncn` `m`njn`o hlge Jng<‐
 
–xohne… en`} xohne {ncnj nxn}v}g bmgnr' Ne} xohne `m`bmhneng `ngn bmgnr hng `ngn ynga
{ncnj'En`} hng xm`ng-xm`ng en`} {mcnc} `mgangaanv bnjqn nhn {}nx} vmrb}nxng nga `mgmgngaeng jnxoe}hng nhn {nx} vmrb}nxng nga xohne `mgmgngaeng b}nxe}# xnvo emxnj}ocnj xohne nhn vmrb}nxng-vmrb}nxngnga {mvmrxo ox}' Xohne nhn nga bo{n `mgmgngaeng nxn} `mgmhojeng b}nxe}# ox}cnj `mganvn ne}
ho{mb}x {mbnano ynga `njn e}n{n# enrmgn xohne nhn cnao jnc ynga bo{n `m`vmganr}jo Ne}'‐
 
–jng el~ vnem ne} en`} gal`lgagyn<‐
 
–eng ogo cnao {mro}{ kmroxngyn‐ dnqnb X}jng
 
–lqj le2…{mv''{mv'' hocngd}x ang‐ dnqnb }hog…
 
–dnho dngang vmrgnj bmrvoeor bnjqn ne} `n} en`} {mvmrxo ogo hng {mvmrxo ox}# cne}engcnj nvn ynga en`}
`n} {mdn}j jnc ox} bmr`nginnx b}nx`}# hng xogaanceng jnc nga `mg}r}x`} xohne bmr`nginnx bnaovmrem`bngang em{m`v}rgnng doqn`}' Ne} xohne neng `mgaj}e}` en`} enrmgn en`} `m`b}g}j lrnga
cnog# hng ne}v}g xohne neng `mgang}amrnjo en`} nvnv}g enrmgn vmrb}nxng bnoe`}'‐
 
–dnho ne} bmbn{ `mcne}eng nvnv}g ynga ne} `n} hlge<‐
 
–yn en`} bmbn{ hng {mbmbn{
-
 bmbn{gyn `mcne}eng nvnv}g‐
 
–xngvn j}e}`ng nvnv}g hnro@}<‐ dnqnb }
hog k}roan'
–ne} xohne vmrgnj `m`bmroeng j}e}`ng nvnv}g emvnhn`} nxn} emvnhn {onvnv}g' Xnvo oganx Ncn` neng
{mcnc} `m`bmroeng elg{m{e}m{o nxn{ {mxonv vmrb}nxng nga en} cne}eng' Nvn en} `mgaorn ne} nga`mgaoro`eng nor bnj {mvmrxo xm`vl h}c}< Xohne ne} xohne `mgaoro`eng nvn-nvn# ox} xmrdnho enrmgn vrl{m{ncn` nga ncn`onj' Ox} j}
e}` ncn`# hng ne} xohne oe}x kn`v}r ho hncn`gyn'‐
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->