Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
83Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Conflict Transnistrean Si Procesul de Negociere in Format 5+2

Conflict Transnistrean Si Procesul de Negociere in Format 5+2

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 4,539|Likes:
Published by basaru
Conflict Transnistrean Si Procesul de Negociere in Format 5+2
Constantin SOLOMON
Artur GUMENIUC
25 mai 2008
Conflict Transnistrean Si Procesul de Negociere in Format 5+2
Constantin SOLOMON
Artur GUMENIUC
25 mai 2008

More info:

Published by: basaru on Dec 13, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz
ă 
politic
ă 
),
 
nr.3 (XLII), 2008
175
CONFLICTUL TRANSNISTREAN
Ş
I PROCESUL DENEGOCIERI ÎN FORMATUL „5+2”
287
 
Constantin SOLOMON
Republica Moldova, Chi
ş
in
ă
u, Universitatea de Stat din Moldova,Facultatea de Istorie
ş
i Filosofie, Catedra Istoria Românilor
ş
i Antropologie,Doctor habilitat în
ş
tiin
ţ
e politice, profesor, decanul facult
ăţ
ii
Artur GUMENIUC
Republica Moldova, Chi
ş
in
ă
u, Universitatea de Stat din Moldova,Facultatea de Istorie
ş
i Filosofie, Catedra Istoria Românilor,Competitor
The present article analyzes the process of the negotiations for the solvingof the Transnistrean conflict starting with 1992, stressing namely the negotiati-ons in the format „5+2” At the beginning, the negotiations for the conflict’s solving were held in the format „4” – Russia, Ukraine, Romania, Moldova, and after 1994 these negoti-ations are held in format „5” – Moldova, Russia, Transnistria and OSCE. After signing the plan of Actions – the European Union – Republic of Mol-dova, the EU and USA agreed to participate at the negotiations as observers,these ones undertaking the new format „5+2”.The negotiation format „5+2”includes 2 parts – Republic of Moldova and Transnistria, two mediators - OSCE, the Russian Federation, Ukraine, and ob-servers – USA and the European Union.The article stresses the fact Republic of Moldova presented certain initiati-ves of reinforcing the citizens’ trust on the both bank of river Nistru. Duet o the lack of a politic will from these two sides implied in the conflict,and first of all from the Russian Federation, the conflict in still not being solved until present times.Once USA and EU started to take part at the process of negotiations, the positions of Republic of Moldova had strengthened. There have been created some real premises for the definite solution of the Transnistrean conflict.
Rela
ţ
iile interna
ţ
ionale contemporane se caracterizeaz
ă
prin dificultatea so-lu
ţ
ion
ă
rii unor conflicte de diferite tipuri: teritoriale, regionale, politice, interet-nice etc.În prezent conflictele reprezint
ă
una din problemele majore cu care se conf-runt
ă
umanitatea, iar reglementarea lor uneori nu este posibil
ă
nici cu ajutorulunor a
ş
a organiza
ţ
ii interna
ţ
ionale ca ONU
ş
i NATO.
287 
Recenzent – doctor habilitat în
 ş
tiin
 ţ 
e politice, conferen
 ţ 
iar Valentina TEOSA.
 
 MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz
ă 
politic
ă 
),nr3 (XLII), 2008
176
Dup
ă
datele exper
ţ
ilor, în arealul postsovietic se num
ă
rau 170 regiuni deconflict. În 30 de cazuri aceste conflicte decurgeau în form
ă
activ
ă
, iar în 10 ca-zuri a fost folosit
ă
for
ţ
a.
288
 Procesele politice care au dus la proclamarea independen
ţ
ei Republicii Mol-dova au provocat în acela
ş
i timp
ş
i separatismul din partea de est a
ţă
rii. De
ş
i, în2008, se împlinesc deja
ş
aptesprezece ani de independen
ţă
a Republicii Moldo-va, aceasta este
ş
tirbit
ă
de conflictul din regiunile de est (Transnistria) care, de-curgând cu intensitate diferit
ă
în diferite perioade, r
ă
mâne înc
ă
nesolu
ţ
ionat.Pentru a putea aborda chestiunea solu
ţ
ion
ă
rii conflictului transnistrean, estenecesar
ă
formularea cu precizie a parametrilor acelei st
ă
ri a statalit
ăţ
ii, când co-nflictul va putea fi considerat solu
ţ
ionat, iar statul moldovenesc î 
ş
i va dobândiintegritatea.Pe lâng
ă
gradul înalt de periculozitate pentru situa
ţ
ia intern
ă
, conflictul tran-snistrean are un poten
ţ
ial de instabilitate regional
ă
: orice moment de tensiune înTransnistria risc
ă
s
ă
se transforme într-un conflict regional cu implicarea altorstate, în special al Ucrainei, României, Rusiei.Din 1992, procesul de negocieri între p
ă
r
ţ
ile aflate în conflict este orientatpe dou
ă
direc
ţ
ii: 1) determinarea statutului Transnistriei,
ş
i 2) luarea unei decizii în privin
ţ
a contingentului militar rus aflat în Transnistria.În leg
ă
tur
ă
cu aceasta trebuie de men
ţ
ionat c
ă
interesele Federa
ţ
iei Ruse înaceast
ă
regiune au un rol considerabil în evolu
ţ
ia conflictului. Ele se manifest
ă
  în câteva aspecte: În primul rând, interesele ruse sunt de ordin geostrategic. Par-tea rus
ă
consider
ă
prezen
ţ
a sa pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv milita-r
ă
, drept o posibilitate de a exercita influen
ţ
a în Balcani. O astfel de pozi
ţ
ie afost exprimat
ă
în repetate rânduri atât de c
ă
tre guvernul rus, cât
ş
i de diferitemi
ş
c
ă
ri politice din Rusia.În al doilea rând, interesele Rusiei poart
ă
un caracter politic. Unit
ăţ
ile detrupe ruse
ş
ti din Transnistria sunt ultimul contingent militar al federa
ţ
iei ruse di-slocat în Europa dincolo de grani
ţ
ele statului rus. Retragerea acestor trupe ar pu-tea fi considerat
ă
ca o cedare în fa
ţ
a Occidentului
ş
i ar lipsi Rusia de anumitepârghii de influen
ţă
în zona dat
ă
.În consecin
ţă
, interesele geostrategice
ş
i politice pe care le are Rusia în regi-unea transnistrean
ă
explic
ă
suportul politic, economic
ş
i militar acordat de acea-st
ă
 
ţ
ar
ă
regimului de la Tiraspol.La început negocierile privind solu
ţ
ionarea conflictului transnistrean se des-
ăş
urau în formatul „4” – Rusia, Ucraina, România
ş
i Moldova.La 21 iulie 1992 a fost semnat
ă
Conven
ţ
ia cu privire la principiile regleme-nt
ă
rii pa
ş
nice a conflictului armat din zona nistrean
ă
a Republicii Moldova, cu-
 
288
 
 Лысенко
 
 В
.
 Региональные
 
конфликты
 
в
 
странах
 
СНГ 
:
опыт
 
 урегулирования
. // 
 Полис
 ,1998,
 №
2,
с
.147.
 
 MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz
ă 
politic
ă 
),
 
nr.3 (XLII), 2008
177
noscut
ă
sub numele „Conven
ţ
ia El
ţ
in – Snegur”. Dup
ă
semnarea acestui docu-ment, în 1993 România a fost exclus
ă
din procesul de negocieri.Dup
ă
semnarea conven
ţ
iei moldo-ruse din 21 iulie 1992 cu privire la princi-piile reglement
ă
rii pa
ş
nice a conflictului armat din zona nistrean
ă
a RepubliciiMoldova, conducerea
ţă
rii noastre a solicitat Pre
ş
edintelui în exerci
ţ
iu al OSCEca în Moldova s
ă
fie trimis
ă
o misiune care ar urm
ă
ri aplicarea în practic
ă
a ace-stei conven
ţ
ii.La 15 august 1992, la întâlnirea a 15-a a Comitetului Înal
ţ
ilor Func
ţ
ionari(CÎF) de la Praga, dl A.D.Rotfeld a fost desemnat reprezentant personal al Pre-
ş
edintelui OSCE, având mandat de a studia situa
ţ
ia din raioanele din stânga Nis-trului ale Republicii Moldova, a consulta toate p
ă
r
ţ
ile interesate în reglementa-rea conflictului
ş
i de a elabora propuneri privind ajutorul care ar putea fi acordatMoldovei de c
ă
tre OSCE.
289
În urma întâlnirilor cu toate p
ă
r
ţ
ile interesate (con-ducerile Moldovei, Ucrainei, Rusiei
ş
i României), A.D.Rotfeld a întocmit un ra-port, care a fost prezentat CÎF al OSCE la 4 februarie 1993. În baza acestui ra-port CÎF a hot
ă
rât instituirea unei misiuni OSCE de lung
ă
durat
ă
în RepublicaMoldova „cu scopul de a contribui la realizarea unei reglement
ă
ri politice dura-bile
ş
i atotcuprinz
ă
toare a conflictului în toate aspectele lui.”
290
În martie 1993misiunea OSCE î 
ş
i avea deja oficiu permanent la Chi
ş
in
ă
u.La cererea Moldovei, la sfâr
ş
itul lunii aprilie 1993, în procesul de negocierise include OSCE. Recomand
ă
rile OSCE au însemnat o cotitur
ă
în procesul ne-gocierilor privind solu
ţ
ionarea conflictului transnistrean. Misiunea OSCE numai în 1993 a întocmit peste 20 de rapoarte
ş
i a elaborat un proiect de statut specialal raioanelor de est ale Moldovei, care a stat la baza proiectului de statut juridicspecial al republicii nistrene elaborat de Parlamentul Republicii Moldova.
291
 La 21 octombrie 1994 Republica Moldova
ş
i Federa
ţ
ia Rus
ă
au semnat unAcord cu privire la statutul juridic, modul
ş
i termenele de retragere a forma
ţ
iu-nilor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. În conformitate cu acestAcord „partea rus
ă
,
ţ
inând cont de posibilit
ăţ
ile tehnice
ş
i timpul necesar pentruinstalarea trupelor la noul loc de dislocare”, s-a angajat s
ă
-
ş
i evacueze forma
ţ
iu-nile militare din Moldova pe parcursul a trei ani din ziua intr
ă
rii în vigoare aAcordului.
292
Cu toate c
ă
au trecut deja paisprezece ani de la semnarea Acordu-lui, Rusia nu numai c
ă
nu
ş
i-a evacuat trupele din Republica Moldova, dar nu a
289
Meeting of the CSO. // Prague, Journal, 1992,
 №
2, p.2.
290
Final Report on the Conflict in the Left Bank Diniester Areas of the Republic of Moldova bythe Personal Reprezentative of the Chairman – In – Office of the CSCE Council Adam Daniel Rotfeld (Poland) Director of SIPRI. Prague, 31 Ianuary 1993, p.3.
291
Solomon C. Rolul OSCE în men
 ţ 
inerea stabilit 
ăţ 
ii în Republica Moldova. // Moldova, Româ-nia, Ucraina: integrarea în structurile europene. – Chi
 ş
in
ă 
u: Perspectiva, 2000, p.153.
292
Gribincea M. Trupele ruse în Republica Moldova – factor stabilizator sau surs
ă 
de pericol? –Chi
 ş
in
ă 
u: 1998, p.5.

Activity (83)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Stefan Tibuleac liked this
Elena Scobioala liked this
Viktoriya Donich liked this
Tatiana Burca liked this
Vasile Eftodii liked this
Michael Junior liked this
Michael Junior liked this
Michael Junior liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->