Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 3,818|Likes:
Published by Kevin Russell

More info:

Published by: Kevin Russell on Apr 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2015

pdf

text

original

 
SOALANDANJAWAPANLATIHANBUKUTEKSTINGKATAN4BAB1:KEMUNCULANTAMADUNAWALMANUSIALatihanmukasurat4.1. BagaimanakahmasyarakatpadaZamanPrasejarahberubahdaripadaZamanMesolitikkepadaZamanNeolitik?Jawapan-Berubahsecaraevolusidisebabkanbeberapafaktoryangmempengaruhinya,antaranya:-Manusiamulahidupsecaramenetapdisesuatutempatdantidakberpindah-randah.-Bercucuktanamdanmenternakbinatang.-Hidupsecaraberkelompokdanmembinakediamanyanglebihkukuh.-Kesuburantanahdilembahsungaimembolehkanmerekamengusahakantanamanmakananuntukkeperluanharian.-Perkampunganberubahmenjadibandar,seterusnyawujudsistemundang-undangatauperaturanbagimenjaminkestabilandankeharmonianhidupmereka.-Seorangketuadilantikuntukmenguatkuasakanundang-undangbagikesejahteraanhidup.-Kehidupanyanglebihtersusunmenyebabkanmanusiamempunyailebihbanyakmasauntukmemikirkancara-carameningkatkanhidupmereka.-Menghasilkanpelbagaiciptaansepertiroda,bajak,peralatantembikar,dansebagainya.-Hasilciptaanalatanmembolehkanlebihanmakanandikeluarkandanmendorongkepadaaktivitiperdagangandengankawasan-kawasanlainmelaluipertukaranbarangan(sistembarter).2. JelaskanbagaimanamasyarakatpadaZamanNeolitikmenyarahidupmereka.Jawapan-Bercucuktanam,sepertitanamangandum,jagungdansebagainya.-Menternakbinatangsepetilembudankambing-Aktivtiperdagangandengankawasan-kawasanlainmelaluisistembarter.3. TerangkankeadaanmasyarakatpadaZamanLogam.Jawapan-Kepandaianmanusiameleburlogamkhususnyabesimenyebabkanmanusiapadazamanberjayamenciptaperahudanrumah.-Disesetengahtempat,padazamaninitelahmunculpetempatanbesardankotapertahanan.Petempatanbesarinikemudianberkembangmenjadibandarataukota.-Manusiasudahpandaimerekodkanperistiwayangberlakudalambentuktulisan.-Mengetahuicara-caramengebumikanmayatdenganiringanbekalankubursepertitembikar,makanan,alatanbesidansebagainya.-Alatanbatudigantidenganlogam.-Pandaimembuattembikardaripadatanahliatdenganukiran-ukiranyangcantik.
 
Latihanmukasurat5.1. Apakahyangdimaksudkandengan“tamadun”?-Keadaanmasyarakatmanusiayangdicirikanataudidasarkanpadatarafkemajuankebendaansertaperkembanganpemikiransepertisosial,budaya,politik,ekonomi,sertaperkembanganpemikiransepertisosial,budaya,plitik,ekonomi,perbandarandansebagainya.2. NyatakanmaksudtamadunpadapandanganIslam.Jawapan-Tamadunbukanhanyapencapaianataukejayaanmanusiadalampembangunanfizikalsemata-matatetapijugaaspekrohaniahyangmenjaditunjangkepadaketamadunanmenurutIslam.Latihanmukasurat8.1. Senaraikanciritamadun.Jawapan1. Petempatankekal.2. Kehidupanberorganisasi.3. Sistempemerintahan.4. Pengkhususanpekerjaan.5. Agamadanpekerjaan.6. Bahasadansistemtulisan.2. Terangkanciri-ciritamadunawalmanusia.Jawapan-Petempatankekal–membawakepadacorakkehidupanyangsistematik.-Kehidupanberorganisasi–memastikankestabilandankemakmuran.-Sistempemerintahan–untukmenjadipanduandalammenjaminkesjahteraan.-Pengkhususanpekerjaan–membawakepadapeningkatandanperkembanganekonomi.-Agamadanpekerjaan–manusiacubamemahamidanmenyesuaikankehidupandenganalamsekelilig.-Bahasadansistemtulisan–pentingdalampenyebaranilmupengetahuan,pentadbiran.
 
3. Mengapakahpetempatankekalmenjadiciripentingdalamprosespembentukantamadun?JawapanLangkahpermulaanuntuksesuatumasyarakatmenumpukankepadakegiatanpertanian,penternakan,strukturpemerintahanyanglebihteraturdanberorganisasisertamempraktikkanritual-ritualtersendiridenganmendirikanrumah-rumahibadat.Mendorongkepadapertambahanpendudukakibatlebihanmakanandanhubungandengankawasanlain.Membolehkansesebuahmasyarakatmempunyaimasauntukberfikirbagimenyesuaikankehidupanmereka.Manusiasentiasaberusahauntukmembaikikehidupanmereka,denganitu,merekatelahmenciptapelbagaiciptaanuntukmemudahkankehidupanharianmereka.Merekajugaberfikirbagaimanauntukmengatasihalangan/cabaranyangmelandahidupmerekasepertibanjir,kemarau,cuacapanas/sejuk,dansebagainya.Membinasistempengairanyangbaik,menciptaroda,dansebagainya.Latihandalambukuteks,mukasurat9.1. Senaraikantamdunawalyangterbentukdilembahsungai.JawapanTamadunMesopotamia–Sg.TigrisdanSg.Euphrates(3500S.M.)TamadunMesirPurba–Sg.Nil(3000S.M.)TamadunIndus–Sg.Indus(2500S.M.)TamadunHwangHo–Sg.HwangHo(1800S.M.)2. Mengapakahtamadunawalbermuladilembahsungai?JawapanSungaisebagaisumberekonomiasas.Sungaimerupakankawasanpertaniansubur.Sungaisumberbekalanairuntukpertanian.Sungaisebagaisumberprotein.Sungaimempunyaiiklimyangsesuai.Kesuburantanah.Latihandalambukuteks,mukasurat17.1. DimanakahterbentuknyatamadunMesopotamia?JawapanTamadunMesopotamiaterbentukdiantaraduabatangsungai,iaituSungaiTigrisdanSungaiEuphrates.KawasaninidikelilingiolehPergununganZagrosdibahagiantimurlaut,DataranTinggiArabdibaratdayadanTelukParsidibahagianselatan.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
divya liked this
1 hundred reads
Eddie Wong liked this
Khairul Anuar liked this
noorbani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->