Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Câu hỏi ôn tập Quân sự 2

Câu hỏi ôn tập Quân sự 2

Ratings: (0)|Views: 806 |Likes:
Published by Tuần Lộc
Học viện Báo chí Tuyên truyền
Học viện Báo chí Tuyên truyền

More info:

Published by: Tuần Lộc on Apr 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2012

pdf

text

original

 
H
c ph
n I:
1. K
ế
t h
ợ 
p kinh t
ế
Qu
c phòng - Tính t
t y
ế
u ph
i k
ế
t h
ợ 
p phát tri
n kinh t
ế
 xã h
i v
ới tăng cườ 
ng c
ng c
Qu
c phòng an ninh
ở 
 
nướ 
c ta hi
n nay:2. Ngh
thu
t quân s
ự 
-
Nét đặ
c s
c v
Ngh
thu
t quân s
ự 
Vi
t Nam t
ừ 
khi có
Đả
ng:3. Phòng ch
ng Di
n Bi
ế
n Hòa Bình -
Âm mưu, thủ
 
đoạ
n trong chi
ến lượ 
cDi
n Bi
ế
n Hòa Bình (DBHB) B
o Lo
n L
ật Đổ
 
(BLLĐ) củ
a các th
ế
l
ự 
c thù
đị
ch:
a)
Âm mưu:
Ch
 
nghĩa đế
qu
ốc (CNĐQ) cùng các thế
l
ực thù đị
ch luôn coi VN làtr
ọng điể
m trong chi
ến lượ 
c DBHB.M
c tiêu: xóa b
 
vai trò lãnh đạ
o c
ủa Đả
ng, xóa b
ch
ế
 
độ
 
XHCN, lái nướ 
c ta
theo con đường ch nghĩa TB
- l
thu
ộc vào CNĐQ.
 b) Th
 
đoạ
n c
a chi
ến lượ 
c DBHB:- Kinh t
ế
:+ Chuy
n hóa n
n kt th
 
trường định hướ 
ng XCN
ở 
VN d
n theo qu
 
đạ
o kt th
 
trườ 
ng TBCN. Khích l
thành phân kinh t
ế
 
tư nhân phát triể
n, t
ừng bướ 
c làm m
tvai trò ch
 
đạ
o c
a thành ph
ần kt nhà nướ 
c.+ L
ợ 
i d
ng s
 
giúp đỡ 
, vi
n tr
ợ 
 
kt, đầu tư vố
n, chuy
n giao công ngh
 
để
 
đặ
t ra các
đk gây sứ
c ép chính tr
, t
ừng bướ 
c chuy
ển hóa VN theo con đườ 
ng TBCN.- Chính tr
:+ Các th
ế
l
ực thù địch kích động, đòi thự
c hi
n ch
ế
 
độ
 
"đa nguyên chtrị, đa Đả
ng
đố
i l
p", t
ừng bướ 
c làm m
ất vai trò lãnh đạ
o c
ủa ĐCSVN. Xóa bỏ
ch
 
nghĩa MácLenin (MLN) tư tưở 
ng HCM. Làm tiêu tan n
n t
ảng tư tưở 
ng trong t
ch
ức Đả
ng,t
ch
c xã h
i.
 
+ T
p h
ợp, nuôi dưỡ 
ng các ph
n t
, t
ch
c ph
ản động trong và ngoài nướ 
c; l
ợ 
id
ng các v
ấn đề
dân ch
, nhân quy
n, dân t
ộc, tôn giáo để
chia r
m
i quan h
 (mqh) gi
ữa Đả
ng vs nhân dân, và m
ối đại đoàn kế
t toàn dân t
c.+ S
d
ụng đài phát thanh t
ruy
n hình, các t
ờ 
báo ti
ế
ng Vi
t
ở 
h
i ngo
ại đặ
c bi
t là
 phương tiện internet kích độ
ng m
t s
cán b
ộ, Đả
ng viên thoái hóa bi
ế
n ch
t b
tmãn (Hoàng Minh Chính) c
ng v
ớ 
i s
h
tr
ợ 
tài chính k 
thu
t c
a M
.+ T
n d
ng nh
ững sơ hở 
 
trong đườ 
ng l
i c
ủa Đả
ng, chính sách c
ủa nhà nướ 
c, l
t
đổ
ch
ế
 
độ
XHCN.-
Tư tưởng văn hóa:
 + Ti
ế
n công vào n
ền văn hóa tiên tiến, đậm đà bả
n s
c dân t
ộc VN để
xóa d
n b
ns
ắc văn hóa dân tộ
c, truy
n th
ng CM, chu
n m
ực đạo đức người VN đặ
c bi
t làc
a th
ế
h
tr
, h
c sinh, sinh viên, thanh niên.
+ Kích độ
ng s
ch
ống đố
i c
ủa văn nghệ
 
sĩ trong và ngoài nước để
 
tác độ
ng tâm lý
mơ hồ
,
ảo tưở 
ng; c
n tr
ở 
m
ục tiêu và con đường đi lên CNXH củ
a VN.+ S
d
ụng phương tiện đại chúng trong và ngoài nướ 
c, l
ợ 
i d
ng xu th
ế
m
ở 
r
ngh
ợ 
p tác Qu
c T
ế
 
để
du nh
p nh
ng s
n ph
ẩm đồ
i tr
y, l
i s
ống phương Tây để
 
kích độ
ng l
i s
ống tư bản trong thanh niên. Đồ
ng th
ời tìm cách đưa ma túy vào VNđể
 
đầu độc xh, kích độ
ng lôi kéo gi
ớ 
i tr
 
VN vào con đườ 
ng ma túy.- Dân t
c tôn giáo:+ L
ợ 
i d
ng nh
ững khó khăn ở 
 
đồ
ng bào dân t
c ít ng. nh
ng t
n t
i do l
ch s
 
để
 l
ại, trình độ
dân trí th
p và nh
ng khuy
ết điể
m trong vi
c th
c hi
n các chính sáchdân t
c, tôn giáo c
a m
t b
ph
n cán b
 
để
 
kích động tư tưởng đòi li khai t
quy
ế
tdân t
c.+ L
ợ 
i d
ng chính sách t
 
do tôn giáo để
truy
ền đạ
o trái phép nh
m th
c hi
n âm
mưu tôn giáo hóa dân tộ
c, t
ừng bướ 
c gây m
t
ổn đị
nh làm ch
ệch hướ 
ng ch
ế
 
độ
 XHCN VN.- Qu
c phòng an ninh:+ L
ợ 
i d
ng xu th
ế
m
ở 
r
ng, h
ợ 
p tác QT, th
c hi
n xâm nh
ập, tăng cườ 
n
g hđ tình
báo thu th
p bí m
t qu
c gia.
 
+ Đòi phủ
nh
ận vai trò lãnh đạ
o c
ủa Đả
ng trong qu
ốc phòng an ninh và đố
i v
ớ 
i l
c
lượng vũ trang. Đố
i v
ới quân độ
i và công an, các th
ế
l
ực thù đị
ch ch
 
trương vô
hi
u hóa s
 
lãnh đạ
o c
ủa Đả
ng v
ớ 
i lu
ận điể
m phi chính tr
hóa làm cho các l
c
lượ 
ng này xa r
ờ 
i m
c tiêu chi
ến đấ
u.-
Đố
i ngo
i:+ L
ợ 
i d
ng ch
 
trương mở 
r
ng h
i nh
p QT, m
ở 
r
ng quan h
h
ợp tác để
tuyêntruy
ền và hướng VN đi theo quỹ
 
đạ
o c
a CNTB.+ Tìm cách h
n ch
ế
s
m
ở 
r
ng quan h
c
a VN v
ới các nướ 
c khác trên TG; tìm
cách ngăn cả
n nh
ng d
 
án đầu tư QT lớ 
n vào VN; chia r
 
tình đoàn kế
t h
u ngh
 gi
a VN v
ớ 
i Lào, Campuchia; h
th
ấp uy tín nước ta trên trườ 
ng QT.c) B
o lo
n l
ật đổ
:
Các TLTĐ chú trọng nuôi dưỡ 
ng các t
ch
c ph
ản động lưu vong ở 
 
nướ 
c ngoài
ế
t h
ợ 
p v
ớ 
i các ph
n t
c
ực đoan bất mãn trong nướ 
c, gây r
i làm m
t
ổn đị
nh xãh
i
ở 
m
t s
vùng nh
y c
ảm như Tây Bắ
c, Tây Nguyên, Tây Nam B
VN.Th
 
đoạn cơ bản: kích độ
ng s
b
t bình c
a qu
n chúng, d
d
nhân dân bi
u tìnhlàm ch
d
a cho l
ực lượ 
ng ph
ản độ
ng trà tr
n, ch
ng phá, kh
ng ch
ế
 
cơ quan
quy
n l
ực địa phương. Trong quá trình bạ
o lo
n tìm m
i cách m
ở 
r
ng quy môph
m vi l
ực lượ 
ng và kêu g
i ti
n c
a tài tr
ợ 
 
vũ khí từ
 
nước ngoài, tăng sứ
c m
nh.
4. Xây d
ự 
ng l
ực lượng vũ trang nhân dân
- Nh
ữ 
ng quan
điể
m nguyên t
c xâyd
ự 
ng l
ực lượng Vũ trang nhân dân (VTND):
 5. Chi
ế
n tranh nhân dân -
Quan điể
m c
ủa Đả
ng v
chi
ế
n tranh nhân dân:
a) Ti
ế
n hành chi
ến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặ
c l
y l
ực lượng vũ trang nhân
dân làm nòng c
t. K
ế
t h
ợ 
p tác chi
ế
n c
a l
ực lượng vũ trang địa phương vớ 
i tácchi
ế
n c
a
các binh đoàn chủ
l
c.+ V
 
trí: quan điểm cơ bả
n xuyên su
t, th
hi
n tính nhân dân (cu
c chi
ế
n c
a dândo dân vì dân).+ N
i dung:

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->