Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kshitijachya Paar

Kshitijachya Paar

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Pavan Deshpande

More info:

Published by: Pavan Deshpande on Apr 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

 
`
 
 
: ªÉVɨÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnùEò :„ɇ„ÉEòÉÆiÉ ®úhÉ´É®äú (`öÉhÉà)
‡IÉiÉÒVÉÉSªÉÉ {ÉÉ®ú 
´É¹ÉÇ 4 lÉäEò Gò.116
 
`
 
 
: ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÆb÷³ý :ºÉÉäxÉɱÉÒ PÉÉ]{ÉÉÆ÷ ({ÉÖhÉä) ¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú ¨ÉÖƤÉ<Ç)º´É{xÉÉ EòÉà ±½äþ(xÉɇ„ÉEò)ºÉ‡SÉxÉ EòÉEòbä÷ ¨ÉƤÉÇ
: ºÉÆ {ÉEÇò :
 
ई सािहय ितानजी ११०२, ईटनटी,मॅरेथॉन चौकठाणे– ४००६०४
9869674820
 
½þÉ +ÆEò ‡´ÉxÉɨÉÖ±ªÉ ‡¨É³ýhªÉɺÉÉ`öÒ iɺÉäSÉ ºÉÚSÉxÉÉ, +‡¦É|Éɪɠ´É |ɇiɇGòªÉÉƺÉÉ`öÒ 
 
netaksharee@gmail.com
 
(½þCEò +ɇhÉ +‡vÉEòÉ®ú)
सव
 
ह
 
या
 
या
 
कवया
 
वाधीन
.
यातील
 
कोणयाही
 
किवतेचे
 
पुनमुण
 
कवा
 
काशन
 
करयापुव
 
या
 
या
 
कवीची
 
लेखी
 
परवानगी
 
घेणे
 
आवयक
 
आहे
.
 
‡IÉiÉÒVÉÉSªÉÉ {ÉÉ®ú 
UôɪÉɇSÉjÉ - ‡xɇJÉ±É {ÉÆ ‡b÷iÉ, MÉÖMɱɠ
 
`
 
 
 ºÉÆ{ÉÉnùEòҪɠ
 
 ºÉɆªÉÉ VÉMÉÉSªÉÉ {ɺÉɆªÉÉEòbä÷ +‡´É®úiÉ{ÉhÉä±ÉIÉ `ä ö´ÉhÉɮƠú, ¨ÉɪÉä xÉ ®úÉJÉhÉ Eò®úhÉÉ®ú +ɦÉɳý VÉä´½þÉ lÉEÖòxÉ   VÉÉiÉ +ºÉä±É, ‡nù{ÉÖ xÉ VÉÉiÉ +ºÉä ±É, +SÉƦÉÒiÉ ½þÉäiÉ +ºÉä ±É +ÉhÉÒ „ÉÉävÉiÉ +ºÉä ±É +„ÉÒ VÉÉMÉÉ ‡VÉlÉäiªÉɱÉÉ lÉÉä b÷É   ´Éä³ý ]äõEòiÉÉ ªÉä <Ç ±É +ÉhÉÒ ¨ÉÉÆb÷iÉÉ ªÉä iÉÒ±É ªÉÉ ‡VɴɺÉÞ  ¹]õÒSªÉÉ +xÉÉä JªÉÉ MÉÉä ¹]õÒ, iªÉÉÆ SÉÒ ºÉÖ JÉ nÖù;JÉ, MɨÉiÉÒ VɨÉiÉÒ,  iªÉÉÆ SÉä=iºÉ´É, iªÉÉÆ SÉÉ Vɱ±ÉÉä ¹É iÉ®ú EòvÉÒ ¦ÉªÉÉhÉiÉÉ ºÉÖ nù vÉÉ, ºÉÉ®ú EòɽþÒ. +É{É±É MÉVɤÉVɱÉä±É ¨ÉxÉ EÖ ò`ä öiÉ®úÒ ¨ÉÉä Eò³ý  Eò®úÉ´É +ºÉ iªÉɱÉÉ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉä ±É +ÉhÉÒ +É{ÉÉä+É{É iªÉÉSÉÒ {ÉÉ>ð±É ´É³ýiÉ +ºÉiÉÒ±É iªÉÉ ÎºlÉiÉ|ÉYÉÉEòbä÷, VÉÉä   xÉä½þ¨ÉÒ +ºÉiÉÉäiªÉÉSªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ, iªÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õ ¤ÉPÉiÉ +ÉhÉÒ xÉä½þ¨ÉÒ +ɺÉֺɱÉä ±ÉÉ iªÉɱÉÉ Eò´ÉäiÉ PªÉɪɱÉÉ. ½þÒ +Éä fø  xÉCEòÒSÉ nùÉä x½þÒEòbÖ ÷xÉ +ºÉhÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ®ú iªÉÉÆSªÉÉ ªÉÉ +¦ÉÖ iÉ{ÉÖ ´ÉLJ¨É±ÉxÉÉSÉÉ ºÉÉä½þ³ýÉ ¤ÉPÉhÉɆªÉÉ |ÉiªÉä EòɱÉÉ iªÉÉÆ xÉÒ  +xÉ֦ɴɱÉ䱪ÉÉ EòɽþÒ =iEò]õ IÉhÉÉÆ SÉÒ +É`ö´ÉhÉ +ɱªÉɇ„É´ÉÉªÉ ®úɽþÒ±ÉÒSÉ xɺÉiÉÒ. iªÉÉÆ SªÉÉ EòÉªÉ MÉÖ VÉMÉÉä ¹]õÒ SÉɱÉiÉ +ºÉiÉÒ±É ¨ÉɽþÒiÉ xÉɽþÒ, EònùÉSÉÒiÉ +ɦÉɳý EòvÉÒ ¨ÉÉÆ b÷iÉ +ºÉä ±É EòÉä hªÉÉ   BEòÉ =vɴɺiÉ „ɽþ®úÉSÉÒ EòlÉÉ iÉ®ú EòvÉÒ ‡´É‡´ÉvÉ ®Æ úMÉÉxÉä¨ÉÉJɱÉä ±ªÉÉ, ºÉÖ MÉÆvÉÒ ¡Ö ò±ÉÉÆ xÉÒ ºÉVɱÉä ±ªÉÉ EòÉä hªÉÉ BEòÉ   xÉMÉ®úÒSÉÒ =iºÉ´ÉMÉÉlÉÉ, ¨ÉMÉ BEò ‡nùPÉÇ=ºÉɺÉÉ ]õÉEÖ òxÉ iÉÉäκlÉiÉ|ÉYÉ +ɦÉɳýÉEòbä ÷ BEò Eò]õÉIÉ ]õÉEòiÉ ºÉÉÆMÉiÉ  +ºÉä ±É EòÉähªÉÉ BEòÉ ¤Éä UÖô]õ ´ÉÉnù³ýÉ„ÉÒ ‡vÉ]õ{ÉhÉä Eäò±Éä±ÉÉ ¨ÉÖ EòɤɱÉÉ, EòvÉÒ Bä hÉ ¦É®úÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ lÉÆ b÷ÒiÉ EÖòb÷EÖ òb÷iÉ   PÉɱɴɱÉä ±ªÉÉ ®úÉjÉÒ, iÉ®ú EòvÉÒ iªÉÉSÉ ´ÉɆªÉɤɮúÉ䠤ɮú ZÉÖ ±ÉiÉ ZÉÖ ±ÉiÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eä ò±Éä ±ªÉÉ +xÉä Eò ¨ÉÉè xÉ IÉhÉÉÆ SÉÒ   º¨É®úhÉMÉÉlÉÉ. EòÒ +ÉhÉJÉÒ EòɽþÒ +lÉÇ+ºÉä ±É iªÉÉÆ SªÉÉ ¦Éä]õÒSÉÉ. EòÉªÉ +ºÉä±É iªÉÉÆ SªÉÉ ªÉÉ +nÂù¦ÉÖ iÉ ‡¨É±ÉxÉÉSªÉÉ   ºÉÖ´ÉÇhÉIÉhÉÉiÉ +ÉhÉÒ iªÉÉSªÉÉ ½þÒ {ÉÉ®ú. . . . . . !!!!!!! xÉCEòÒ EòÉªÉ +ºÉä ±É. . . . . . ‡IÉiÉÒVÉÉSªÉÉ {ÉÉ®ú. . .! ½þÉ +Æ Eò ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ +É{ɱªÉÉ +ɪÉÖ ¹ªÉÉiÉÒ±É +„ÉÉSÉ ÎºlÉiÉ|ÉYÉÉÆ xÉÉ, +„ÉÉ ‡IÉiÉÒVÉɱÉÉ +ÉhÉÒ ‡IÉiÉÒVÉÉSªÉÉ {ÉÉ®ú  nùb÷±Éä ±ªÉÉ +xÉä Eò ºÉÖ ´ÉhÉÇIÉhÉÉÆ xÉÉ. . . . . . . . . .! „ɇ„ÉEòÉÆ iÉ ®úhÉ´É®ä ú (`öÉhÉä)
(
Shashi_me.marathi@yahoo.com)
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->