Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thực hành MS Excel.ThS Lê Đắc Nhường-P1

Thực hành MS Excel.ThS Lê Đắc Nhường-P1

Ratings: (0)|Views: 53 |Likes:
Bài tập thực hành MS Excel
Giảng viên: Lê Đắc Nhường
Khoa CNTT-Đại học Hải Phòng
Bài tập thực hành MS Excel
Giảng viên: Lê Đắc Nhường
Khoa CNTT-Đại học Hải Phòng

More info:

Published by: Lê Đắc Nhường (Dac-Nhuong Le) on Apr 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2012

pdf

text

original

 
 

i h
c H
 i Phòng. Gi
ng
Ps
nMicrcôngKtínhT
viên: Lê

c N
 
m m
mh
m c
asoft Word,s
, tr

ngác v
i Mià cho phéong ch

 
Kh
C
C
C
Th
h

ng

MicrosofticrosoftMicrosofth
c và v
 rosoft Wotính toáng này s
gái ni
m v
 ch th
c t
c hàm tínhch

nh d
ao tác trên

ffice Exceffice dànhExcel th
n phòng.rd, Microslinh ho
t tri
i thi
u vb
ng tínhm
t b
ngtoán c
bng b
ng tíc
s
d
 
 
Gi
l là m
t chcho v
n pc s
c
nft Office Eên các b
ncác v
n
 tínhnhli
u b
ng tí
o trình
Th
c

 

ng trìnhhòng c
ahi
t cho txcel dùngg tính v
i r
:nh
 
hành tin h
c
 
ng d
ngicrosoft.t c
các

t
o ra
t nhi
u tí
 Trang 1
 
ng d
ng
 
trong b
 ùng v
i
quan,ác b
ngh n
ng.
 
 
Trang 2
 
Giáo trình

i h
c H
i Phòng. Gi
ng viên: Lê

c Nh

ng
Th
c hành tin h
c
ng d
ng
 
B
NG
I
M L
P TIN 12
Bài 01: T
o l
p b
ng tính sau trong Excel


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

!"#
 
 
 

$
 
 
 
!
%"
 
 
 

&'
 
 
 

()*
 
 
 



 
%+,-./010

%2
 
 
 


%3"
 
 
 


%
 
 
 


4
 
 
 



Nhi
m v
:
- Nh
p b
ng tính nh
hình trên.- Tính c
t t
ng b
ng t
ng c
a Toán + Tin + Anh.- Tính
TB b
ng trung bình c
ng c
a toán, anh và v
n.-
i
n vào c
t thi l
i xâu 'TL' cho nh
ng ng

i có ít nh
t m
t
i
m <5.- Tính
i
m trung bình,
i
m l
n nh
t, nh
nh
t c
a các c
t t
ng, toán, tin, anhvào b
ng phía d

i.- L
u ý trình bày b
ng tính khoa h
c,

p.
 
 
Trang 3
 
Giáo trình

i h
c H
i Phòng. Gi
ng viên: Lê

c Nh

ng
Th
c hành tin h
c
ng d
ng
 
Bài 02: T
o l
p b
ng tính sau trong Excel
!%% 5 678 678 678 %& 9/3:!"# $
 
Nhi
m v
:
- Nh
p b
ng tính nh
hình trên.- Tính TBC theo công th
c: TBC=(HP1*3+HP2*4+HP3*3)/10.
i
m TBC ch
l
ym
t ch
s
!
ph
n th
p phân.- XLo
i theo
i
u ki
n sau: “Gioi” n
u TBC >=9.0, “Khá” n
u TBC<9 vàTBC>=7.0; “TBình” n
u 7.0>TBC>=5.0; “Kém” n
u TBC < 5.0
Bài 03: T
o l
p b
ng tính sau trong Excel
1
#3(;/)<&((((
2
$=
3
!%>?,&3/)<%)@%2)<
4
3,
5
/,
6
,
7
=3 ,
8
%,(
9
/,
10
3,
11
,
12
%,
13
( /3,
14
Nhi
m v
:- L
p b
ng tính nh
hình trên.- Tính L

ng = hsl*Ncông*L

ng CB /Ngay DL (ngày
i làm).- Th

ng tính theo quy

nh sau:
+
N
u Ncông=26 thì Th

ng=50%L

ng.
+
N
u Ncông=24 ho
"
c 25 thì Th

ng=30%L

ng.
+
N
u Ncông=23 thì Th

ng=20%L

ng.
+
N
u Ncông<=22 thì Th

ng=0%L

ng.- T
ng l

ng=L

ng+th

ng. S
#
p x
p b
ng theo T
ng l

ng gi
m d
n.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->