Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Sabia usted? Que Cristo no resucito en Domingo!!!

Sabia usted? Que Cristo no resucito en Domingo!!!

Ratings: (0)|Views: 27 |Likes:
Published by alarcon7
Aqui, encontraran la verdad sobre el dia que Jesucristo Resucito...
Aqui, encontraran la verdad sobre el dia que Jesucristo Resucito...

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: alarcon7 on Apr 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2014

pdf

text

original

 
Ij háo if qyiLiwygt`wxetiwyg`x÷
Ofhtàw Aiflásot
JO GJOSI ^OTO @MFETOT JO SITHOH IWXÏ IF IS@XOT GEFEGITJO
Iwxi iwxyh`e ~tiwifxo yf ifceqyi aïwofojáx`ge* h`citifxi oj hi jo ~t`aito ih`!g`÷f& @fgjywe wi bof xeaohe ojmyfew~yfxew hi s`wxo xtoh`g`efojiw qyi cose!tigif jo tiwyttigg`÷f hea`f`goj gef ij~te~÷w`xe hi ir~efit wyw ~otxiw hàd`jiw&
"Wimyfho Ih`g`÷f)
 
4>>0 Hitigbew Tiwitsohew&Ij gefxif`he iw ~te~`ihoh hij oyxet&O aifew qyi wi `fh`qyi je gefxtot`e* jow g`xow dádj`gowwef hi jo Ti`fo!Sojito Ofxmyo&
 
IJ HÁO IF _YI LIWYGT@WXE TIWYG@X× Ofhtàw Aiflásot!?!
Ij háo if qyi Liwygt`wxe tiwyg`x÷
@FXTEHYGG@×FIj ^tiwifxi iwxyh`e wywx`xypi oj tioj`|ohe if Cidtite hi?000& Àwxi bo w`he h`wiÿohe gef ijiaifxew hi cefhe h`ci!tifxiw& Oyfqyi jow ~t`aitow ~otxiw wef ge~`o hij iwxyh`eofxit`et* ij jigxet ~tefxe fexotï qyi ij tiwxe hij gefxif`heiw fyise p h`citifxi; gef yfo iwxtygxyto qyi je bogi ifxi!toaifxi cïg`j hi ifxifhit&Iwxi iw aïw edlix`se p is`xo wimy`t ~et ij goa`fe qyiextew ir~ew`xetiw po bof goa`fohe& Hiw~yàw hi xehe* w` hioyaifxot exte iwjod÷f o jo gohifo wi xtoxoto* ifxefgiw go!tigi hi ~te~÷w`xe tioj`|ot iwxo fyiso ih`g`÷f&Ow`a`wae* if jo ih`g`÷f ofxit`et jew mtïc`gew tiwyjxotefh`cág`jiw hi ifxifhit hid`he o cojjow if jo o~j`gog`÷f qyiwi yw÷* if iwxo ih`g`÷f wef gjotew* cïg`jiw hi jiit&X÷aiwi* ~yiw* ij x`ia~e figiwot`e ~oto ofoj`|ot ij gef!xif`he* oj c`foj wi sitï qyi jiitje bo w`he yf x`ia~e d`ifo~tesigbohe&^OTXI @Jo w`xyog`÷f qyi bo ~tisojig`heµWodáo ywxih qyi fyiwxte Wiÿet Liwygt`wxe fe ayt`÷ ifháo s`itfiw p qyi xoa~ege tiwyg`x÷ if hea`fme5 Gefxtot`eo je qyi xtoh`g`efojaifxi bo w`he iwxodjig`he* jow WomtohowIwgt`xytow ayiwxtof ojme gea~jixoaifxi h`citifxi& Ijjow fewayiwxtof qyi ij Wojsohet hij ayfhe ayt`÷ if a`àtgejiw pqyi tiwyg`x÷ if wïdohe&Oyfqyi iwxo fexodji sithoh iwgt`xytoj ~ege o ~ege sow`ifhe gefeg`ho ~et a`jiw hi ~itwefow* xehosáo jo cigboxtoh`g`efoj iw ~tihea`fofxi* hiw~yàw hi xehe* ~et gow` hewa`j oÿew wi bo hohe ~et g`itxe qyi jo ayitxi hij Wiÿet egy!tt`÷ if háo s`itfiw p qyi wy tiwyttigg`÷f wygih`÷ if jo ao!htymoho hij ~t`ait háo hi jo wiaofo "hea`fme)&Iw ~tedodji qyi ij hiwgefeg`a`ifxe hi iwxo fexodji sit!hoh xifmo wyw toágiw if ij ~ege ywe qyi wi bogi hi jew iw!gt`xew hij Ofx`mye Xiwxoaifxe* ij gyoj iw jo dowi ~otogefegit aygbew x÷~`gew hij Fyise Xiwxoaifxe&If iwxi iwxyh`e wi ayiwxto ~owe o ~owe* hi yfo aofitowifg`jjo* g÷ae jew Isofmij`ew ~te~etg`efof jo `fcetaog`÷ffigiwot`o qyi gefhygi o sit gjotoaifxi qyi ij Wiÿet Li!wygt`wxe ayt`÷ if a`àtgejiw p tiwyg`x÷ if wïdohe&^oto ifxifhit iwxi iwxyh`e fe wi figiw`xof gefeg`a`if!xew ~tecyfhew hi jo ^ojodto hi H`ew w`fe w`a~ji jigxyto hijew sitwágyjew qyi oqyá wi ~te~etg`efof&^OTXI @@G÷ae wi hiaotgof jew háowIj aehe if qyi wi hiaotgof jew háow hifxte hi jow Iw!gt`xytow iw h`citifxi oj aehe if qyi jew ofx`myew Teaofewjew hiaotgodof& Ijjew jew hiaotgodof xeaofhe geaedowi jow ?4<>> hi jo fegbi; o iwo beto xita`fo yf háo p wi`f`g`o exte& Bowxo ij háo hi bep iwi w`wxiao ~tisojigi&Hifxte hi jow Iwgt`xytow ij w`wxiao iw h`citifxi* jew háowwi `f`g`of gef jo ~yiwxo hij wej& Geae if `fs`itfe jo ~otxigjoto hi jew háow iw aïw getxo qyi jo ~otxi ewgyto; a`ifxtowqyi if sitofe jo ~otxi gjoto iw aïw jotmo qyi jo ewgyto* ifiwxi iwxyh`e wi bof xeaohe jow 3<>> ~& a&* geae ~teaih`e*p iw iwxo beto jo qyi wi so o ywot ~oto iwxi iwxyh`e&Jo c`myto ? cosetigi yf ailet ifxifh`a`ifxe&Ojme qyi xoad`àf iw e~etxyfe ogjotot iw qyi ij füaitehi betow hi goho háo fe bo sot`ohe if f`fmüf aeaifxe hijo b`wxet`o& Fyfgo bof ir`wx`he háow gef aifew e aïwbetow& Jo ~otxi edwgyto w`ia~ti bo xif`he hegi betow* p jo~otxi gjoto hegi betow& Iwxe `fgjywe iwxï ~jifoaifxi oxiw!x`myohe ~et fyiwxte Wiÿet Liwygt`wxe* gyofhe tic`t`àfhewio jo ~otxi gjoto hij háo* h`le<
‚µFe x`ifi ij háo hegi betow5‑
"Lyof ??<0)&Owá* owya`ifhe qyi ij owyfxe hi jo hiaotgog`÷f hi jewháow iwxï gjote p qyi ij oaodji jigxet je xifhtï if aifxibowxo gefgjy`t ij iwxyh`e* gefx`fyoaew jo ir~ew`g`÷f gefexte ow~igxe qyi xoad`àf iw wyaoaifxi `a~etxofxi xifitif aifxi&^OTXI @@@Jo ^owgyoExte hi jew ijiaifxew ~t`fg`~ojiw* ~tihea`fofxi if iwxiiwxyh`e iw jo gijidtog`÷f hi jo ^owgyo& Jo ^owgyo cyi jo ~t`!aito wejiaf`hoh qyi H`ew ethif÷ o jew `wtoij`xow gijidtot&Ij ~te~÷w`xe hi gijidtotjo ito tigethot jo fegbi if qyiH`ew aox÷ o jew ~t`aemàf`xew im`~g`ew p hil÷ gef s`ho ojew ~t`aemàf`xew `wtoij`xow& Jo hiwgt`~g`÷f hi iwxe wi if!gyifxto if Àrehe ?4<7!4=<
7 Bodjoh o xeho jo gefmtimog`e
    /
f hi @wtoij* hig`h< $Ij h` 
    /
o h`i| hi iwxi aiw xeaoto
    /
goho yfe yfgethite wimy
    /
f jow coa`j`ow hi jew ~ohtiw* yf gethite ~et coa`j`o&8 ^ite w` jo coa`j`o iw hiaow`ohe ~iqyif
       $ 
o* qyi fedowxi ~oto geait ij gethite* ifxefgiw i
    /
j p ij sig`feao
    /
w gitgofe o wy gowo xeaoto
    /
f yfe wimy
    /
f ij fy
    /
aitehi jow ~itwefow; gefcetai oj geait hi goho beadtiew ti~otx`ti
    /
`w ij gethite&9 Ij of`aoj wito
    /
w`f hicigxe* aogbe hi yf of
       $ 
e; jexeaoti
    /
`w hi jow esilow e hi jow godtow&3 Je myothoti
    /
`w bowxo ij h` 
    /
o goxetgi hi iwxi aiw* je `faejoto
    /
xeho jo gefmtimog`e
    /
f hij ~yidje hi @wtoij ifxti jow hew xothiw&= Xeaoto
    /
f hi jo wofmti p jo ~efhto
    /
f if jew hew ~ewxiw p if ij h`fxij hi jow gowow if qyi je bof higeait&
^yiwxo hij wejxita`fo yf háoFegbi FegbiHáoHáo3<>> ^& A& 3<>> O& A& 3<>> ^& A& 3<>> O& A& 3<>> ^& A&
C`m& ? Ayiwxto g÷ae wi hiaotgof jew háow if jo Womtoho Iwgt`xyto
Ia~`i|o exte

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->