Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mahabahu 1414.

Mahabahu 1414.

Ratings: (0)|Views: 61|Likes:
Published by Sushanta Kar

More info:

Published by: Sushanta Kar on Apr 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2014

pdf

text

original

 
1
 
 2
 ˜˝√√±¬ı±U 
 ¸5˜ ¸—‡…±
 ˙œÓ¬
1414
 fl ø¬ıÓ¬± 
 ¸≈fl≈  ˜±¬ı˛ ¬ı±·ø‰¬, Œ√¬ı√±¸ ’±‰¬±˚«, Œ·ÃÓ¬˜ ¬ı¸≈, ∆¬ı√…Ú±Ô ‰¬Sê¬ıÓ¬π, ˜±Ò¬ı ¬ıøÌfl , qÀˆ¬˙ Œ‰¬ÃÒ≈¬ı˛  œ, ’ø˜Ó¬±ˆ¬ ∆˜S, √œø¬Ûfl ± ø¬ıù´±¸, ’ø˜Ó¬±ˆ¬ Œ√¬ı Œ‰¬ÃÒ≈ ¬ı˛  œ, ¬Û~¬ı ˆ¬A±‰¬±˚« , ø¬ıfl ±˙ ¸¬ı˛ fl ±¬ı˛
 õ∂¬ıg
ë·±˚˛SœÀfl í-¬ı˛ Ù¬…±'ƒø¸ø˜ø˘ ¸—¶®¬ı˛Ì õ∂¸Àe  . Ó¬èÌ ¬ıÀµ…±¬Û±Ò…±˚˛
 œ‚«  fl ø¬ıÓ¬± 
 ’èÀÌ˙ Œ‚±¯∏ , Œ√¬ı±ø˙¸ Ó¬¬ı˛Ù¬√±¬ı˛, ¸≈˜Ú± ¸±Ú…±˘
ŒSê±Î¬ˇ¬ÛS
1
¬ıœÀ¬ı˛fÚ±Ô ¬ı˛ øé¬Ó¬
¬ıœÀ¬ı˛ fÚ±Ô ¬ı˛ øé¬ÀÓ¬¬ı˛ ’õ∂fl ±ø˙Ó¬ fl ø¬ıÓ¬±  ø¬ı¬Û√Ú±˙fl . ’ø˜Ó¬±ˆ¬ Œ√¬ı Œ‰¬ÃÒ≈ ¬ı˛  œ Œ¸˝◊√ ’±À˘± ˝√√±›˚˛± Œ¬ı˛ÃÀ^ . Œ√¬ı±ø˙¸ Ó¬¬ı˛Ù¬√±¬ı˛ ¸±¬ı˛ ± fl ø¬ıÓ¬± ˜‘ ij˚˛˚±S± . ∆¬ı√…Ú±Ô ‰¬Sê¬ıÓ¬π
 fl ø¬ıÓ¬± 
 Ó¬¬ÛÚ ¬ı˛±˚˛, ¶§ ±Ó¬œ ˝◊√µ≈ , ø˙¬ı±ø˙¸ ‰¬ÀA±¬Û±Ò…±˚˛, õ∂¬ı≈X¸≈µ¬ı˛ fl ¬ı˛, ˜Ê√Ú≈  ˙±˝√√,  ¶§Ì«  ±˘œ ø¬ıù´±¸ ˆ¬A±‰¬±˚« , ¸” ¬ı˛ Ê√ √±˙, ’øˆ¬øÊ√» ‰¬Sê¬ıÓ¬π, ÿ¯∏  ¸œ √±¸,  qˆ¬√œ¬Û Œ√¬ı, õ∂œøÓ¬ ’±‰¬±˚«, ˜≈  øÊ√¬ı ˝◊√¬ı˛ ˜, ¸?˚˛ ‰¬Sê¬ıÓ¬π
 fl ±¬ı…¢∂Lö  ’±À˘±‰¬Ú± 
 Ú±·ø¬ı˛ fl Ê√œ¬ıÚ ŒÔÀfl õ∂fl‘ øÓ¬¬ı˛ ¬ı˛ ˝√¸…À˘±Àfl  . Ó¬±¬ı˛±¬Û√ ’±‰¬±˚«   ¯∏“ ±Î¬ˇ › ¸”  ˚«±Àô¶¬ı˛ √˙«  fl  . ¬Û~¬ı ˆ¬A±‰¬±˚«   Î¬◊ Àͬ±ÀÚ ’Ê√¶⁄ Ó¬±¬ı˛± . ’Ú… ˆ≈¬¬ıÚά±„√√±˚˛  . ø˙¬ı±ø˙¸ ‰¬ÀA±¬Û±Ò…±˚˛  ˆ” ¬À·±˘ ¬ı…¬ıøÒ ¬ı…Ô±¬ı˛ ’鬬ı˛  . ø˜ø˝√√¬ı˛ ˜Ê≈˜√±¬ı˛
ŒSê±Î¬ˇ¬ÛS
2
 Úœ˘˜øÌ Ù≈ ¬fl Ú 
 Úœ˘˜øÌ Ù≈¬fl ÀÚ¬ı˛ ¬Û=±˙øȬ fl ø¬ıÓ¬±  . ’Ú≈¬ı±√ . ’øˆ¬øÊ√» ˘±ø˝√άˇ  œ   ’±˜±¬ı˛ fl ø¬ıÓ¬± . ŒÚ¬ÛÀÔ…¬ı˛ fl Ô±  . Úœ˘˜øÌ Ù≈¬fl Ú
 
 3
 õ∂26√ .
 √œ¬ÛǬı˛ fl ¬ı˛
 õ∂fl ±˙fl .
 è√œ¬Û ¸¬ı˛ ¶§ Ó¬œ  ˚À˙±¬ıôL Œ¬ı˛±Î¬, ¬Û±Ú¬ı±Ê√±¬ı˛, &˚˛±˝√√±øȬ- 
781001,
 ’¸˜
 ’鬬ı˛ ø¬ıÚ…±¸  .
 ¸≈øÊ√Ó¬ √M√√, øSêÀ˚˛øȬˆ¬ ¬¢∂±øÙ¬', ë˜˝√√ø¸Ú ˝√√±Î¬◊¸í, ¬Û±Ú¬ı±Ê√±¬ı˛, &˚˛ ±˝√√±øȬ- 
781001
Œ˚±·±À˚±·  . ¸?˚˛ ‰¬Sê¬ıÓ¬π
 ˆ¬±¬ı˛Ó¬œ˚˛ ŒàȬ ¬ı…±—fl , √øé¬Ì &˚˛ ±˝√±øȬ ˙±‡± Î¬±fl . ά◊ ˘≈ ¬ı±øάˇ, &˚˛±˝√±øȬ- 
781007,
 ’¸˜ ”¬ı˛ ˆ¬±¯∏  .
0361-2462953
 ‰¬˘ˆ¬±¯∏ .
98642-63370
 ˝◊-Œ˜˝◊˘  .
chakrabarty.sanjay@gmail.com
 ’øˆ¬øÊ√» ˘±ø˝√√άˇœ
 õ∂˚ÀP ø˜S Œ˜øάfl …±˘, ¤Ú. ¤¸. Œ¬ı˛ ±Î¬, ˆ”¬È¬±Ú Œ·ÀȬ¬ı˛ øÚfl ÀȬ, Î¬±fl  . Ê√˚˛·“ ± øÚά◊ ˜±Àfl« Ȭ ŒÊ√˘± . Ê√˘¬Û±˝◊√&øάˇ, ø¬ÛÚ- 
736182
 ”¬ı˛ ˆ¬±¯∏  .
03566-263975
 ‰¬˘ˆ¬±¯∏  .
9434036671
 ˝◊-Œ˜˝◊˘  .
abhijit_lahiri@sancharnet.in
 ¸˝√√À˚±·œ ¸•Û±√fl .
 ø˜ø˝√√¬ı˛ ˜Ê≈˜√±¬ı˛
 ¸•Û±fl  .
 ’øˆ¬øÊ√» ˘±ø˝√√άˇœ [’Õ¬ıÓ¬øÚfl ] ¸?˚˛ ‰¬Sê¬ıÓ¬π [’Õ¬ıÓ¬øÚfl ] fl‘ Ó¬:Ó¬± . ø¬ıù´ ¬ı˛?Ú ø¬ıù´±¸, Œ·ÃÓ¬˜ ˆ¬A±‰¬±˚« , õ∂˙±ôL ‰¬Sê¬ıÓ¬π, ˜√Ú Œ·±¬Û±˘ Œ·±¶§±˜œ,Œ˝√√À˜Ú ‰¬f √±¸, ∆fl ˘±˙ Ó¬±˘≈fl √±¬ı˛, Œ·ÃÓ¬˜ Œ˜øÒ, ˜˘˚˛ Œ¬ı±¸, ˜±Ú¸ Œ¬ı±¸, ˝◊√føÊ√» ˚±√¬ı,¬Û±Ô« Œ‰¬ÃÒ≈ø¬ı˛, ‰¬˚˛ Ú fl≈ ˜±¬ı˛ √M√√, ¬Û±Ô«¸±¬ı˛øÔ ø¬ıù´±¸, ¬ı˛¬ıœf fl≈  ˜±¬ı˛ Œ√¬ı, øӬ蘱˘± ¤∞I◊ ±¬ı˛ õ∂±˝◊√Ê√  √˙fl ¬Ûø¬ı˛S꘱¬ı˛ Œ‚¬ı˛ ±ÀȬ±¬Û Œ¬Ûø¬ı˛À˚˛¬ı±—˘± fl ø¬ıÓ¬± ¤‡Ú Œfl ±Úƒ  ¬ÛÀÔ∑Œ¸ øfl ˚”Ô¬ıXÓ¬±¬ı˛ ’øˆ¬˜±Úœ, õ∂øÓ¬¬ı±√œ ¶§¬ı˛ -¤  ’±È¬Àfl Ô±fl ± ά◊ 2‰¬±¬ı˛Ì Ú± øfl Úœ¬ı˛À¬ı ˘±ø˘Ó¬ ˝√√À26√ ¸‘ Ê√Ú˙œ˘ fl ø¬ı¬ı˛ øÚˆ‘¬Ó¬ ¸‘ø©ÜÀÓ¬, ¤fl ±fl œ... ˚± ’±¬ı±¬ı˛ ¬Û¬ı˛¶ÛÀ¬ı˛¬ı˛ ¸Àe ¸•Û‘Mê ˝√À˚˛¤ø·À˚˛ ‰¬À˘À fl ±˘˝√œÚ ¤fl ’±À˘±fl ˜˚˛ Ê√·ÀÓ¬¬ı˛ ’øˆ¬˜≈À‡º øS¬Û≈¬ı˛ ±¬ı˛ È¬·¬ıÀ· Œ‚±Î¬ˇ±, ¬ı¬ı˛±Àfl ¬ı˛ Œ˜ÃÚ ¸‘ø©Ü ¬ıË p ¬Û≈ÀS¬ı˛ ’øˆ¬˜±Ú, ά◊M√√¬ı˛¬ıÀe¬ı˛ øÂiß ˜”˘ ŒÔÀfl  ˜”  ˘À¶⁄ ±ÀÓ¬¬ı˛ ø√Àfl ¸ÀÓ¬Ê√ ¬Û√À鬬Û, Ó¬Ô±fl øÔÓ¬ ˜”  ˘Àfl Àf¬ı˛ ø√˙±˝√√œÚÓ¬± ’Ô¬ı± ·¬ı«  ÂøάˇÀ˚˛ Ô±fl ± ’ÀÚfl ά◊¬ı« ¬ı˛ ˜‘ øM√√fl ±¬ı˛ ¤fl ±ôL ˆ¬±À˘±¬ı±¸±  ’=˘Àˆ¬À√¬ı˛ ¤˝◊√ ’ÕÚÀfl …¬ı˛ ˜ÀÒ… øfl ¤fl  ¸¬ı˛˘Õ¬ı˛ø‡fl ‹Àfl …¬ı˛ ø√Àfl Ó¬±¬ı˛ ˜˝√±Ê√±·øÓ¬fl ’øˆ¬øÚÀ¬ı˙¤˝◊ ’Ài§ ¯∏ Ì-˝◊ ˜˝√±¬ı±U-¬ı˛ õ∂˚˛±¸ ø Z˜Ó¬¤fl ˜Ó¬ ¸fl ˘˜Ó¬ ’±√¬ı˛Ìœ˚˛ øÚø¬ı©Ü ¬Û±Í¬Àfl ¬ı˛ fl ±À  ¸‘ Ê√Ú˙œ˘ øÚˆ‘¬Ó¬ ¤¬ı— ¸‘ø©Üˆ”¬ø˜¬ı˛ ø√Àfl ¤ø·À˚˛ ˚±›˚˛ ±  ≈¬ı˛ôL fl ø¬ıÀ√¬ı˛ ’ø¬ı¶ú¬ı˛Ìœ˚˛ Ù¬¸˘ ά◊»¬Û±√ÀÚ¬ı˛ ø√Àfl ¤À·±ÀÚ±¬ı˛¤fl øȬ ¶§õü ˜±S

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->