Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2010/05 Másokért Együtt

2010/05 Másokért Együtt

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Brigitta Fessel

More info:

Published by: Brigitta Fessel on Apr 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

 
 Az Útmutató 2010. novemberi igéje:
„Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak,lándzsáikból metsz
ő
késeket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul.“ (Ézs 2,4)
M Á S O K É R T E G Y Ü T T
Gemeinsam für andere 2010
54. évfolyam, 5. (822.) szám
 
ISSN 1026-2156
 
Bécs, 2010. november 09.
 
Életünk ideje és a letörölt könnyek 
 
„Valahol lenni kell egy lakomának. / Hováhivatalos, kit idelenn / Halálba
ű 
 zött az éhség, a bánat, / A reménytelen szerelem. / Valahol lenni kell egy palotának, / Hová bejáratos, kit idelenn / Mindenörömb
ő 
l és fényb
ő 
l kizártak / S elhullt a rögös útfelen. / Valahol lenni kell egy orgonának, / Melyen majd egyszer befejezhetem / A dallamot, mely itt halálbabágyadt / S amely az életem nekem!”
(Juhász Gyula)Valahol lenni kell… Mert mérhetetlen kínok ésszenvedések gyógyulásért, kínzóigazságtalanságok megelégítésért,gyötr 
ő
b
ű
ntudatok enyhülésért,elhalasztott lehet
ő
ségek ismétlésért, megszakadt életek  befejezésért kiáltanak. Valahollenni kell… Mert veszteségeink  pótlására, gyötr 
ő
fájdalmaink megsz
ű
ntetésére kevesek vagyunk, a bennünk lév
ő
 
ű
rt pedig sem magasztos eszmékkel,sem lázas tevékenységgel, semélvezetek hajszolásával nemtudjuk betölteni. Valahol lennikell… Mert „szörny
ű
séges,lehetetlen, hogy senkié vagyemberé az élet”, hogy céltalan ésértelmetlen minden akarás,szenvedés, áldozat és szeretet,hogy a semmib
ő
l jövünk éséveinkkel a semmi felé haladunk.Valahol lenni kell… Hogymindaz, ami itt a földi létben eltörött, megszakadt,véget ért, elraboltak, elmaradt, kiszakadt az odaát beteljesedésre találjon.A temet
ő
k nyugalma, a sírkövek mozdulatlanságaaz élet megbecsülésére tanít. Arra, hogy az életegyszeri és megismételhetetlen, értéke van mindenmegélt percnek és lehet
ő
ségnek. A mulandóság tényeaz élet szépségére, méltóságára és életünk irántifelel
ő
sségünkre is emlékeztet. Most még megteheted!Most még elindulhatsz a másik ember felé, akitmegbántottál, akire rosszat mondtál, akit megtagadtálvagy elfelejtettél. Most még átgondolhatod életvezetésigyakorlatod és amennyiben szükséges, változtathatszrajta. Most még múlandó, másodlagos földi célok, a„megéri vagy sem” mérlegelése helyett elkezdheted aszeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, h
ű
ség, jóság és áldozatvállalás gyakorlását. Most még közelléphetsz szeretteidhez, együtt megélt mélységekkel ésmagasságokkal, áldozatok kútjából fakadó valódiértékekkel gazdagíthatod életedet és a másik életét.Most még Isten felé fordulhatsz, t
ő
le és benne keresvenyughatatlanságodra megnyugvást, békétlenségedre békességet,hitetlenségedre bizonyosságot,ünnepeidhez tartalmat, b
ű
neidremegbocsátást, ürességedremegelégítést. Kérd
ő
 jelek éskétségek maradnak ugyan, deegyszer csak észrevesszük, hogyminden válaszra nincs szükségünk,a terhek elhordozásához érkezik asegítség és Isten ígéretei megtartják életünk. Most még elkezdheted…A világ mulandósága, és egyelhengerített sírk 
ő
az újjáteremtettvilág és a halálon túli élet valóságáthirdeti. A szépség, siker, hatalomés hírnév elmúlik, nevek és életek feledésre kerülnek, a temet
ő
ketelviszi az enyészet, a ma kérdéseiés megingathatatlan törvényeimegsemmisülnek, az id
ő
és tér dimenziójába felfeszített világtéren és id
ő
n kívülivé válik. A hit, a remény és aszeretet marad meg csupán. Az, ami nagyon bizonytalannak t
ű
nik, amelyre nem merünk építeni,amire nem fordítunk id
ő
t. Életünk ideje „az ismeretlen,nagy Úrral” való találkozás felé halad.
„Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és
ő 
velük  fog lakni,
ő 
k pedig népei lesznek, és maga az Isten leszvelük; és letöröl minden könnyet a szemükr 
ő 
l, és halál  sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalomnem lesz többé, mert az els
ő 
k elmúltak.” A trónusonül 
ő 
ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. (Jel 21,3-5)
Dr. Solymár Mónika
 
 
2
54. évfolyam, 5. (822.) szám / 2010.11.09.
 
 Másokért Együtt
 
GYÜLEKEZETI ALKALMAK ÉS HÍREK 
Istentiszteletek 
 
Bécs, 1070 Lindengasse 44/a. kápolna
 
2010. december 05. 11.00 óra Ádventi istentisztelet úrvacsoraosztással
 
Graz, Heilandskirche, ill. gyülekezeti terem
(8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.)
2010. december 05. 16.00 óra Ádventi istentisztelet úrvacsoraosztássalKérjük mindazoknak a 12 éves vagy ennél id
ő
sebb fiataloknak a jelentkezését a gyülekezeti telefonszámon,
akik 2011-ben konfirmálni szeretnének 
, itt Bécsben/Ausztriában és magyar nyelven. Idén öt fiatal konfirmált gyülekezetünkben, ésmost is van jelentkez
ő
nk. A konfirmáció hitvallástétel, amely a gyülekezetben a feln
ő
tt egyháztagságot jelenti.A lelkészi hivatal telefonszáma (csak mobiltelefonon elérhet
ő
):
+43/650 58 777 12E-mail címünk:
 evang-ungarisch@aon.at 
Gyülekezeti kirándulás
Ő
riszigeten
Immár hagyománynak számít, hogy gyülekezetünk az
ő
szi hálaadás idején kirándulást szervez a burgenlandi
Ő
riszigetre. A várható hidegre tekintettel – gondolvaid
ő
sebb testvéreinkre – hivatalosan ugyan lemondta agyülekezet a kirándulást, mégis néhány elszánt családdacolva minden viszontagsággal Bécsb
ő
l, Grazból és St.Pöltenb
ő
l szombat délel
ő
tt a jobbára magyarok laktafaluba érkezett, ahol nagy szeretettel fogadta a kiscsapatot a Hollós házaspár. A fátyolos
ő
szi id
ő
 benkellemes kerti együttlét, kávézgatás, teázgatás és piknik következett. Amíg a feln
ő
ttek jókedv
ű
en társalogtak, agyerekek el
ő
szeretettel kényeztették a háziak kutyáját,diót törtek vagy éppen ízletes vidéki almát szedtek agyümölcsfákról. A délutáni sziesztáról mindenkilemondott, így vendéglátóinkkal egyetemben felkerekedtünk egy közeli kastély, a „Rotenturm” megtekintésére.A kastélykertben sétálgatva érintetlen burjánzó növényzet és hatalmas fák vettek körül bennünket. A kastély egytisztáson állt, mint a mesében, de mivel az épületben még tartanak a felújítási munkálatok, csak kívülr 
ő
l tudtuk körbejárni. Itt készült több csoportkép is. Hamarosan búcsút intettünk a park méltóságteljes fáinak és autóba ülve az öt percre lév
ő
tónál folytattuk kirándulásunkat. Az ösvényen haladva megkerültük a tavat. A tó körüli erd
ő
tele voltmindenféle gombával és csapatunk gombaszakért
ő
i annyi fekete tölcsérgombát szedtek, hogy nem gy
ő
ztünk ámuldozni.Mi legyen a sok gombával? Visszatérve
Ő
riszigetre szempillantás alatt megoldódott a kérdés. Frissen meg kell enni! Ígyhát néhányan elkezték elkészíteni az „uzsonnát”. A háziak hoztak falusi tojást és kisvártatva két serpeny
ő
 ben sült agombás rántotta. Kicsivel kés
ő
 bb már h
ű
lt helye volt az asztalon. Persze mindezt tréfálkozás követte a gomba hatásátillet
ő
en. A jó hangulat ellenére, mivel közeledett az este el kellett búcsúzni egymástól és
Ő
riszigett
ő
l.Azt gondolom, hogy egy kellemes élménnyel lettünk gazdagabbak és minden bizonnyal legközelebb ismét számoslátogatója lesz a rendezvénynek. Kerekedjünk fel jöv
ő
re is!Andorka Hanna
Kedves Olvasóink!
Újságunk ezen számában a mellékelt csekken adakozásra hívjuk támogatóinkat! Kérjük ésköszönjük adományát, amellyel gyülekezetünk életét, m
ű
ködési költségeinket és az újságmegjelentetését támogatja. Ezzel gyülekezetünk fennmaradását és m
ű
ködését teszik
 
lehet 
ő
vé. Itt köszönjük meg hálásan eddigi támogatásukat, amelyet eljuttattakgyülekezetünkhöz, és kérjük, továbbra is segítse munkánkat! Köszönünk mindenimádságos szeretetet és hordozást, valamint a bármilyen formában megnyilvánulótevékeny közrem
ű
ködést is
.
Köszönettel:A gyülekezet presbitériuma
 
 
 
 Másokért Együtt
54. évfolyam, 5. (822.) szám / 2010.11.09.
3Gratulálunk! – Ötven éves a Bornemisza Péter Társaság
2010. október 03.-án a Collegium Hungaricumdísztermében megtartott jubileumi gálaest keretébenünnepelte e kerek évfordulót a Bornemisza Péter Irodalmi Társaság, népes együtt ünnepl
ő
közösségében. A program a Társaság változatos ésszínvonalas kulturális életér 
ő
l tanúskodott.A Társaság élete az alapítástól kezdve egészen2004-ig szorosan együttm
ű
ködött az Ausztriai Magyar Evangélikus Lelkigondozó Szolgálat életével. 1960.március 21.-én az Evangélikus Lelkigondozói SzolgálatEgyháztanácsa alapította a Társaságot, amelyévtizedekig a gyülekezet m
ű
vel
ő
dési egyesületekéntm
ű
ködött. Az Ausztriai Magyar EvangélikusGyülekezet és a Bornemisza Péter Társaság élete 2004-t
ő
l ugyan különvált egymástól, de kívánjuk aTársaságnak, hogy az alapítók szellemiségének ésakaratának megfelel
ő
en végezzék tovább értékeskultúraápoló és közvetít
ő
szolgálatukat.
Dr. Bartók Miklós a BPT jelenlegi elnöke megnyitó beszédét tartja
Bemutatjuk a Neubau/Fünfhausi Evangélikus Gyülekezet új lelkészét
2010. szeptember 1-t
ő
l Hans-Jürgen Deml esperesszemélyében új gyülekezeti lelkésze van a Bécsi Neubau-Fünfhausi Evangélikus Gyülekezetnek.Bécsben e gyülekezet helyiségeit használjuk, aLindengasse 44/a szám alatti kápolnában tartjuk istentiszteleteinket. Az új lelkész korábban aMistelbachi gyülekezetben szolgált. Alább a nekünk írtsorait közöljük. Ádventi istentiszteletünket követ
ő
 közös ebédünk vendége is lesz Hans-Jürgen Deml, ígyott személyesen is találkozhatunk vele.Kedves Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet!A Lindengassei Feltámadás-templom lelkészeként sok szeretettel köszöntöm Önöket!Örülök, hogy a mi gyülekezetünkben vannak magyar nyelv
ű
istentiszteleteik.A gyülekezeti lelkészi munka mellett esperesként egyik helyettese vagyok a bécsiszuperintendensnek. Az Ausztriai Evangélikus Egyház zsinatában a diakóniai és amissziói bizottság munkájában veszek részt. E területek is mutatják, hová helyezemmunkám hangsúlyait.Hakomi-terapeuta továbbképzésem is van, így a hagyományos lelkigondozói beszélgetések mellett ezt a módszert is felhasználom a terápiák folyamán.Bár nem beszélek magyarul, de a megismerkedés lehet
ő
ségének örülök.Szívélyes üdvözlettel: Mag. Hans-Jürgen Deml esperes
Ádventi gyülekezeti találkozó
2010. december 05.-én a Bécsben 11.00 órakor kezd
ő
d
ő
ádventi istentiszteletünkhöz kapcsolódóangyülekezeti találkozót szervezünk. Itt lehet
ő
ség nyílik találkozásra, beszélgetésre, valamint a gyülekezetéletének megismerésére. Vendégünk lesz a Hans-Jürgen Deml is, az osztrák gyülekezet új lelkésze.A Lindengassei gyülekezeti teremben közös ebédenveszünk részt, köszönjük mindazoknak, akik ennek elkészítését magunkra vállalták. Kérjük, akik tudnak süteményekkel járuljanak hozzá a szeretet-vendégséghez. Szeretettel hívjuk alkalmunkra!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->