Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Učebné Texty

Učebné Texty

Ratings: (0)|Views: 528 |Likes:
Published by miso_valastek

More info:

Published by: miso_valastek on Apr 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2012

pdf

text

original

 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republikyKomora pozemkových úprav SRKatedra mapovania a pozemkových úprav, Stavebná fakulta, STU Bratislava
Odborná prípravana opakovanú skúšku držite
ľ 
ov osved
č
eniao získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav
 
(u
č
ebné texty)
Odborný garant:
Ing. Pavol MatejkaMPRV SRIng. Andrej VašekMPVR SRIng.
Ľ
ubica Hudecová, PhD.Katedra mapovania a pozemkových úprav, Stavebná fakulta STU BratislavaAutor: kolektívVydal: MPRV SRDobrovi
č
ova 12812 66 Bratislavahttp://www.land.gov.sk Editor: Ing. Andrej VekUr
č
ené pre: absolventov kurzu opakovanej odbornej prípravyRok vydania: 2012Publikácia bola spracované editorom z textov dodaných autormi. Za obsahovú nápl
ň
 a jazykovú stránku príspevkov zodpovedajú autori.
ISBN 978-80-970552-4-0
 
Opakovaná odborná príprava pre držite
ľ 
ov osved
č
enia o získaníoprávnenia na projektovanie pozemkových úprav (u
č
ebné texty)
2
Obsah:1.
 
Zmeny právnych predpisov v oblasti pozemkového práva (JUDr. Kucejová)(str. 3 – 31)2.
 
Zmeny právnych predpisov v oblasti katastra nehnute
ľ 
ností (Ing. Hudecová)(str. 32 – 44)3.
 
Proces zhotovenia PPÚ3.1.
 
Etapy vykonávania PPÚ (Ing. Vašek)(str. 45 – 50)3.2.
 
Metodické štandardy (Ing. Muchová)(str. 51 – 91)4.
 
Špeciálne zákony4.1.
 
Ochrana životného prostredia, ÚSES (RNDr. Pauditšová)(str. 92 – 113)4.2.
 
Vodné hospodárstvo (Ing. Matejka)(str. 114 – 135)4.3.
 
Protierózne opatrenia (Ing.
Č
istý)(str. 136 – 155)5.
 
Geodetické
č
innosti pre projekt pozemkových úprav5.1.
 
Dodacie podmienky etáp (Ing. Vašek)(str. 156 – 176)5.2.
 
Praktický výkon (Ing. Uhlík, Ing. Urban)(str. 177 – 186)6.
 
Lesné hospodárstvo (Ing. Ondrej
č
ák)(str. 187 – 204)7.
 
Ochrana po
ľ 
nohospodárskej pôdy (Ing. Szallayová)(str. 205 – 227)8.
 
Ur
č
ovanie hodnoty pozemkov (Ing. Buday)(str. 228 – 279)9.
 
Infraštruktúra v pozemkových úpravách9.1.
 
Cestná sie
ť 
(Ing. Mušák)(str. 280 – 290)9.2.
 
Hydromeliora
č
né opatrenia (Ing.
Č
istý)(str. 291 – 306)10.
 
Územné plánovanie (Ing. Kalinová)(str. 307 – 315)11.
 
Pozemkové úpravy pre nepo
ľ 
nohospodárske využitie (Ing. Vek)(str. 316 – 320)12.
 
Po
ľ 
nohospodárska výroba, záhradníctvo a krajinné inžinierstvo (Ing. Muchová)(str. 321 – 361)
 
Opakovaná odborná príprava pre držite
ľ 
ov osved
č
enia o získaníoprávnenia na projektovanie pozemkových úprav (u
č
ebné texty)
3
1. ZMENY PRÁVNYCH PREDPISOVV OBLASTI POZEMKOVÉHO PRÁVA
JUDr. Janka Kucejová
1. ZÁKON
Č
ÍSLO 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkovéhovlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spolo
č
enstvách
v znení z.
č
.
č
. 293/1992 Zb, z.
č
. 323/1992 Zb.,
z.
č
. 187/1993 Z. z
., z.
č
. 180/1995 Z. z.,z.
č
.181/1995 Z.z., z.
č
. 222/1996 Z. z., z.
č
. 80/1998 Z. z.,
z.
č
. 256/2001 Z. z
.,
z.
č
. 420/2002 Z. z.
,
z.
č
. 518/2003 Z.z.,
z.
č
. 217/2004 Z.z., zákonom
č
. 523/2004 Z.z.,
z.
č
. 549/2004 Z.z
.,
z.
č
.571/2007 Z.z
., z.
č
. 285/2008 Z.z., z.
č
. 66/2009 Z.z., z.
č
. 499/2009 Z.z., z.
č
. 136/2010 Z.z., z.
č
. 139 /2010 Z.z. , z.
č
. 559/2010 Z.z., z.
č
. 547/2011 Z.z. (vypust. § 34a ods. 5 ú
č
. 1.1.2013)zákon nadobudol ú
č
innos
ť
15.08.1991Zákon o PÚ sa
č
lení na 6
č
astí:
Prvá
č
as
ť
- Pozemkové úpravy (§ 1 - § 31);
Druhá
č
as
ť
-
ustanovenia rušené a vypustené 
(§ 32, 33);Tretia
č
as
ť
- Slovenský pozemkový fond (§ 34 - § 36);Štvrtá
č
as
ť
- Osobitné ustanovenia o zmiernení niektorých majetkových krívd (§ 37 - 39);Piata
č
as
ť
- Pôsobnos
ť
niektorých orgánov (§ 41);
Šiesta
č
as
ť
- Spolo
č
né, prechodné a závere
č
né ustanovenia (§ 42 - § 45);1.1. Obsah pozemkových úprav (§1 zákona)
(1)
Obsahom
pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkovéhovlastníctva v ur
č
itom území a ostatného nehnute
ľ
ného po
ľ
nohospodárskeho a lesného majetku sním spojeného vykonávaného vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkamiochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciamipo
ľ
nohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými h
ľ
adiskami modernéhopo
ľ
nohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.(2)
Pozemkové úpravy zah
ŕň
ajú
 -
 
zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov ako aj súvisiacich inýchvecných práv1aa) v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov (scelenie,oddelenie alebo iné úpravy pozemkov),-
 
technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novýmusporiadaním právnych pomerov.aa) §151a až § 151n
 a § 602
Ob
č
ianskeho zákonníka.
 
1.2. Dôvody pozemkových úprav (§ 2 zákona)
1) Pozemkové úpravy sa vykonávajú najmä, aka) je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážokich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred ú
č
innos
ť
ou tohto zákona,
náklady hradí štát 
b) došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkovýchúprav (§ 3),
náklady hradí štát, prispieva združenie ú
č 
astníkov
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->