Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Học matlab bằng ví dụ

Học matlab bằng ví dụ

Ratings: (0)|Views: 507 |Likes:
Published by tranthevut
author : Trịnh Anh Ngọc
author : Trịnh Anh Ngọc

More info:

Published by: tranthevut on Apr 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

 
HOÏC MATLAB BAÈNG THÍ DUÏ
Trònh Anh Ngoïc8/5/2009
 
 Hoïc MATLAB baèng thí duï
1
Taøi lieäu naøy ñöôïc vieát vôùi muïc ñích höôùng daãn caùc sinh vieân hoïc nhanh veà Matlab.Phaàn ñaàu taøi lieäu laø noäi dung baøi giaûng cuûa taùc giaû veà Matlab trong hoïc phaàn "Giaûi  phöông trình baèng maùy tính". Moät soá thí duï, chöông trình tính toaùn soá ñöôïc laáy töø baøigiaûng "Giaûi tích soá 1" cho lôùp cöû nhaân taøi naêng, "Cô hoïc chaát loûng" cuõng cuûa taùc giaû.  Matlab laø phaàn meàm trôï giuùp tính toaùn soá vaø kyù hieäu, do ñoù taøi lieäu goàm hai phaàn: (1)tính toaùn kyù hieäu, vaø (2) tính toaùn soá. Sau khi ñoïc xong taøi lieäu naøy, sinh vieân coù theå:- Duøng Matlab giaûi caùc baøi toaùn giaûi tích, ñaïi soá vaø ñaïi soá tuyeán tính;- Duøng Matlab ñeå vieát chöông trình tính toaùn cho caùc moân nhö Phöông phaùp phaàntöû höõu haïn, Giaûi tích soá, Cô hoïc vaät raén bieán daïng, Cô hoïc chaát loûng . . .
1 Vai troø cuûa maùy nh trong nghin ùu vaø öùngduïng toaùn hoïc
Coâng cuï trôï giuùp tính toaùn soá vaø kyù hieäu.Veà tính toaùn soá: giuùp moâ phoûng caùc baøi toaùn thuoäc laõnh vöïc khoa hoïc vaø kyõthuaät, phaân tích döõ lieäu.Veà tính toaùn kyù hieäu: cho pheùp thöïc hieän, kieåm tra caùc pheùp bieán ñoåi toaùnhoïc; döï ñoaùn, thöû nghieäm caùc döï ñoaùn toaùn hoïc; ñaùnh giaù thöïc haønh caùc keát quaû lyùthuyeát.
Hieån thò caùc keát quaû baèng ñoà hoïa.
2 Matlab - phaàn mm ton hoïc
Matlab laø moät ngoân ngöõ thöïc hieän daønh cho tính toaùn, ñaëc bieät laø caùc tính toaùn kyõthuaät. Vôùi Matlab ta coù theå tính toaùn, hình dung, vaø laäp trình cho caùc ñoái töôïngtoaùn hoïc.Matlab laø moät heä thoáng töông taùc maø phaàn töû döõ lieäu cô baûn cuûa noù laø maûng(array). Ñieàu naøy, theå hieän trong teân goïi cuûa noù (Matlab laø vieát taét cuûa
Mat
rix
lab
oratory), cho pheùp ta thöïc hieän deã daøng caùc tính toaùn ma traän vaø vectô thöôønggaëp trong caùc baøi toaùn kyõ thuaät.Heä thoáng Matlab goàm naêm phaàn chính:1) Ngoân ngöõ Matlab2) Moâi tröôøng laøm vieäc Matlab3) Quaûn lyù ñoà hoïa4) Thö vieän caùc haøm toaùn hoïc Matlab5) Giao dieän chöông trình öùng duïng MatlabTrong taøi lieäu naøy ta seõ laøm quen vôùi caùc phaàn 1) - 4). Baïn ñoïc neân tìm caùc
 
2
Trònh Anh Ngoïc
taøi lieäu:
Getting Started with MATLAB
, MathWorks, Inc., 1998.
Symbolic Math Toolbox User's Guide
, MathWorks, Inc., 1998.trong tuû saùch cuûa MathWorks ñeå ñoïc theâm veà Matlab khi caàn.
3 ôùt qua Matlab - ci nhìn ñaàu
Trong muïc naøy ta seõ löôùt qua moät voøng Matlab ñeå coù moät caùi nhìn khaùi quaùt veà tínhnaêng vaø nhöõng ñaëc ñieåm ñaùng löu yù cuûa noù. Ñeå hoïc nhanh Matlab baïn phaûi ñoïc taøilieäu naøy vôùi maùy tính tröôùc maët. Haõy thöû thöïc hieän caùc thí duï ñöôïc ñöa ra trong taøilieäu. Quan saùt "phaûn öùng" cuûa Matlab khi xöû lyù caùc leänh ñöa vaøo. Töï ñaët ra caùc thíduï ñeå thöû nghieäm, ñoïc kyõ caùc doøng caûnh baùo, thoâng baùo loãi neáu coù.
Hình 1: Cöûa soå Matlab.
Ñeå khôûi ñoäng Matlab ta chæ caàn nhaép keùp (double click) vaøo bieåu töôïng cuûa

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
kehuydiet113_108 liked this
Thảo Hoàng liked this
Đức CK liked this
Huong Nguyen liked this
Ledaininh Le liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->