Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Impending Sadness

Impending Sadness

Ratings:
(0)
|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Kristen Nicole Chavis on Apr 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2012

pdf

text

original

 
7 xEcgrfu 
_nqpn}~gh Ugminuu
Av: Dqfu}ni Ifelhn Ecgrfu
 
1 xEcgrfu Dqfu}ni Ifelhn EcgrfuEQP 5177Jligu K~nhhnqKgqec 7=(
_qnpgqg}fli
F ghgvu }nhh pnlphn }cg} F dil gal~} mng}c) F dil klqn gal~} mng}c }cgi givlin kv g`n pqlagahv
ucl~hm) F }nhh }cnk( cni ulknlin mfnu l~} lb }cn ah~n( f}‖u ugm4 a~}( cni vl~ cgrn }l g}ec ulknlinmfn uhlhv( f}u }lq}~qn) F}‖u
}cn ucled lb g u~mmni mng}c rnqu~u cnhphnuuinuu lb g}ecfi` ulknlin uhlhvmfn) F hngqinm }cfu bfqu} cgim) Bqlk }cn }fkn F gu nf`c}nni ~i}fh F gu }ni}v( bfrn pnlphn fi kv bgkfhvmfnm) Bl~q lb cfec cgppninm u~mmnihv( gim }cni }cnqn gu kv `qgimkg) Kv `qgimkg cgm ang}egienq lien anblqn cni F gu qnghhv hf}}hn)]cnqn fu ulkn}cfi` gal~} egienq }cg} cg~i}u g pnquli) F} cgu g gv lb u}fedfi` gql~im gim}cfednifi` }cl~`c}u( eqng}fi` bngq fi pnlphn) F} cg~i}u hfdn }cfu: Kv `qgimkg cgm aqngu} egienq cni Fgu vl~i`nq( gim nrni }cl~`c ucn ang} f}( gim }cn egienq gu `lin( f} u}fhh hllknm fi }cn aged lb cnqkfim) Pgf}fi` }l unn fb f} elknu aged( gim j~u} cni vl~ hn} mli vl~q `~gqm( f} elknu aged f}c grni`ngien)Pcni F gu nf`c}nni( mle}lqu }lhm kv `qgimkg }cg} ucn cgm ukghh enhh h~i` egienq( cfeceg~unm g }~klq li cnq aqgfi u}nk) ]cnv u~q`feghhv qnklrnm }cn }~klq( gim p~} kv `qgimkg li ecnkl+}cnqgpv) G vngq hg}nq( }cnv }lhm cnq }cn egienq cgm upqngm }cql~`cl~} cnq ni}fqn almv( mnupf}n anfi` liecnkl) ]cnv }lhm cnq }cg} fu ucn eli}fi~nm ecnkl( f} l~hm ns}nim cnq hfbn( a~} ucn l~hm nrni}~ghhvmfn bqlk }cn egienq( givgv) G} }cg} klkni}( ucn eclun w~ghf}v lb hfbn lrnq w~gi}f}v( gim }cni }cnvpqnmfe}nm }cg} ucn l~hm pqlagahv mfn f}cfi bfb}v+}l nndu)
Vl~‖m }cfid
}cg} }cfu fiblqkg}fli l~hm pqnpgqn vl~ blq }cn l~}elkn) ]cg} cni mng}c elknu
#gim f} ghgvu mlnu&( vl~ l~hm cgrn cgm }fkn }l `qfnrn( gim vl~ l~hmi‖} an gu ugm cni }cn pnquli
mfnu)PQLI@)
 
5 xEcgrfu 
]cn fiblqkg}fli mlnui‖} pqnpgqn vl~( f} ufkphv cg~i}u vl~) F
} hllku lrnq nrnqv elirnqug}fli(
nrnqv pqnefl~u klkni}( nrnqv }cl~`c}( gim f}‖u ghgvu }cn nhnpcgi} fi }cn qllk) ]cn fiblqkg}fli j~u}kgdnu vl~ ugm ~i}fh }cn pnquli mfnu( gim }cni vl~‖qn ugm gb}nq }cn pnquli mfnu) F eghhnm }cn }fkn bqgkn
bqlk }cn }fkn kv
`qgimkg u}lppnm ecnkl( }l }cn }fkn ucn mfnm( ‘]cn Vngq lb Fkpnimfi` Ugminuu‛)
F'k elirfienm }cg} F gk cnghnm bqlk g}ecfi` kv `qgimkg uhlhv u~bbnq bqlk egienq }cn vngqanblqn ucn mfnm) A~}( F mli'} }cfid g pnquli nrnq b~hhv qnelrnqu bqlk }cg} nspnqfnien) ]cn nspnqfnien lb g}ecfi` }cn pnquli }cg} ~unm }l kgdn vl~ vl~q bgrlqf}n bhgrlq lb qgkni cni vl~ nqn ufed( anelkn}cn pnquli vl~ cgrn }l uplli bnnm agav bllm( gim unqrn }cnk j~fen }cql~`c g u}qg) ]cn nspnqfniencnqn vl~ bnnh ul cnhphnuu( gu vl~ g}ec }cn pnquli cl ~unm }l pg} vl~q cgim gim dfuu vl~q ecnndcfhn }nhhfi` vl~ #gim kngifi` f}& }cg} nrnqv}cfi` fhh an ldgv( anelkn }cn pnquli }cg} egi lihv ankgmn klqn elkblq}gahn av cf`c mlunu lb klqpcfin gim ilqkgh mlunu lb Sgigs) ]cn pnquli }cg} }lldvl~ vngqu }l alim f}c gim nrni}~ghhv anegkn vl~q elibfmgi}( anelkn ~ieliuefl~u gim elkg}lun( j~u}gf}fi` blq mng}c)
F`ilqgien
F lien qngm g knklfq gal~} g `fqh cl hlu} cnq lhmnq aql}cnq fi g clqqfbfe egq geefmni} cni ucn gubfb}nni) F qnknkanq qngmfi` gim anfi` bguefig}nm av }cfu elienp} ucn cgm gal~} ghh }cn pnlphn cl cgm
kn} cnq aql}cnq hli` anblqn cn mfnm( cl cgmi‖} hngqinm lb cnq aql}cnq‖u mng}c) Ucn }ghdnm gal~} cl
fi }cnfq kfimu( cnq aql}cnq gu u}fhh ghfrn) Ucn eghhnm }clun
pnlphn( ‘}cn anblqn pnlphn‛) F qngm }cfu u}lqv
gb}nq kv `qgimkl}cnq pguunm ggv)
F} kgmn kn }cfid gal~} ghh }cn pnlphn cl mfmi‖} dil kv `qgimkg cgm mfnm( gim fi }cnfq
kfimu( ucn gu u}fhh ghfrn) Fi }cnfq lqhmu( ucn gu hfrfi` cgppfhv gim egqnbqnn) F nirfnm }clun pnlphn ulmnnphv) F gi}nm }l hfrn fi g lqhm cnqn kv `qgimkg gu u}fhh hfrfi`
( gim cgmi‖} u~bbnqnm g uhl gim
pgfib~h mng}c) Fi g hl} lb gvu( F gu gi`qv g} }clun pnlphn( gim F cg}nm }cnk) F cg}nm }cn }nhnkgqdn}nqu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->