Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tygodnik podatkowy z 15 grudnia 08 (nr 244)

tygodnik podatkowy z 15 grudnia 08 (nr 244)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,646|Likes:
Published by Inkaso Hermańśki

More info:

Published by: Inkaso Hermańśki on Dec 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

B
Tygodnik
Podatkowy
Jak dokona\u0107 rocznego rozliczenia
rycza\u0142tu i karty podatkowej
Przewodnik
\u2706
DY\u017bUR EKSPERTA
Jak dokona\u0107 rocznego rozliczenia
rycza\u0142tu i karty podatkowej
Wtorekw godz. 9.00\u201310.00,
tel. (0 22) 531 49 69
SPIS TRE\u015aCI
ORZECZNICTWO
Sp\u00f3r o interpretacj\u0119 nie powoduje zawieszenia post\u0119powania
strona B3
INTERPRETACJE
Darowizny mi\u0119dzy najbli\u017csz\u0105 rodzin\u0105 bez podatkustrona B4
ROZLICZENIA VAT
Podatnik ma prawo sprawdzi\u0107 swojego kontrahentastrona B5
PRAWO CELNE
B\u0119d\u0105 nowe zasady okre\u015blania nale\u017cno\u015bci celnych
strona B6
6 PYTA\u0143 DO...
Jak przedsi\u0119biorca powinien rozlicza\u0107 straty z inwestycji
w obcych \u015brodkach trwa\u0142ych
strona B11
PODATKI DOCHODOWE
Ma\u0142\u017conkowie mog\u0105 z\u0142o\u017cy\u0107 wsp\u00f3lny PIT
strona B12
PORADNIA PODATKOWA

Jakie auto uznaje si\u0119 za nowe dla cel\u00f3w VAT
Jak rozliczy\u0107 umorzenie udzia\u0142\u00f3w
Co jest kosztem przy transakcjach gie\u0142dowych
Jak rozliczy\u0107 sprzeda\u017c kolekcjonersk\u0105

strona B13
RACHUNKOWO\u015a\u0106
Zaliczki ujmuje si\u0119 w r\u00f3\u017cnych pozycjach bilansu
strona B14
PIT 2009
Zalet\u0105 liniowego PIT jest niska stawka
strona B16

Opodatkowanie
najmu, rycza\u0142tu i karty podatkowej
\u2013 interpretacje organ\u00f3w podatkowych

Za tydzie\u0144
nr 244(2366) PONIEDZIA\u0141EK, 15 grudnia 2008
P O D A T K I
R A C H U N K O W O \u015a \u0106
A U D Y T

Podatnikom rycza\u0142tu od przychod\u00f3w ewidencjonowanych oraz karty podatkowej
zosta\u0142 ponad miesi\u0105c na rozliczenie podatkowe za 2008 rok. Podatnicy rycza\u0142tu
musz\u0105 do 31 stycznia roku nast\u0119puj\u0105cego po roku podatkowym, za kt\u00f3ry
dokonywane jest rozliczenie, z\u0142o\u017cy\u0107 zeznanie o wysoko\u015bci przychod\u00f3w, wysoko\u015bci
dokonanych odlicze\u0144 i nale\u017cnego rycza\u0142tu od przychod\u00f3w ewidencjonowanych.
Natomiast osoby op\u0142acaj\u0105ce kart\u0119 podatkow\u0105 musz\u0105 do 31 stycznia roku
nast\u0119puj\u0105cego po roku podatkowym, za kt\u00f3ry dokonywane jest rozliczenie, z\u0142o\u017cy\u0107
PIT-16A \u2013 deklaracj\u0119 o wysoko\u015bci sk\u0142adki na ubezpieczenie zdrowotne, zap\u0142aconej
i odliczonej od karty podatkowej w poszczeg\u00f3lnych miesi\u0105cach roku podatkowego.
W rozliczeniu za 2008 rok rycza\u0142towcy i kartowicze b\u0119d\u0105 mieli troch\u0119 wi\u0119cej czasu
na z\u0142o\u017cenie deklaracji. Wszystko dlatego \u017ce w 2009 roku 31 stycznia wypada w
sobot\u0119. Zatem ostatnim dniem na z\u0142o\u017cenie PIT-28 i PIT-16A b\u0119dzie 2 lutego. Takie
zasady wynikaj\u0105 z przepis\u00f3w Ordynacji podatkowej, zgodnie z kt\u00f3rymi je\u017celi ostatni
dzie\u0144 terminu przypada na sobot\u0119 lub dzie\u0144 ustawowo wolny od pracy, za ostatni
dzie\u0144 terminu uwa\u017ca si\u0119 nast\u0119pny dzie\u0144 po dniu lub dniach wolnych od pracy.

strony B7\u2013B10
Niezap\u0142aconych sk\u0142adek p\u0142atnik nie zaliczy
do koszt\u00f3w uzyskania przychod\u00f3w
Nowe prawo
O
d 1stycznia 2009 r. zaczn\u0105 obowi\u0105zywa\u0107 przepi-
sy ustawy z6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy

o podatku dochodowym od os\u00f3b fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od os\u00f3b prawnych oraz niekt\u00f3rych innych ustaw. Jedn\u0105 ze zmian, jakie wprowa- dza ta ustawa, s\u0105 inne zasady zaliczania do koszt\u00f3wuzy- skania przychod\u00f3w od wynagrodze\u0144, zasi\u0142k\u00f3w i sk\u0142adek.

Zgodnie z nowo dodanym w art. 22 ustawy o PIT ust. 6ba nale\u017cno\u015bci z tytu\u0142\u00f3w stosunku s\u0142u\u017cbowego, stosunku pracy, pracy nak\u0142adczej oraz sp\u00f3\u0142dzielczego stosunku pracy, a tak\u017ce z tytu\u0142u cz\u0142onkostwa wrolni- czej sp\u00f3\u0142dzielni produkcyjnej lub innej sp\u00f3\u0142dzielni zaj- muj\u0105cej si\u0119 produkcj\u0105 roln\u0105 oraz zasi\u0142ki pieni\u0119\u017cne z ubezpieczenia spo\u0142ecznego wyp\u0142acane przez zak\u0142ad pracy stanowi\u0105 koszty uzyskania przychod\u00f3w wmie- si\u0105cu, za kt\u00f3ry s\u0105 nale\u017cne, pod warunkiem \u017ce zosta\u0142y wyp\u0142acone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikaj\u0105cym z przepis\u00f3w prawa pracy, umowy lub in- nego stosunku prawnego \u0142\u0105cz\u0105cego strony. Je\u017celi wi\u0119c pracodawca nie sp\u00f3\u017ania si\u0119 z wyp\u0142at\u0105 i wterminie od- prowadza sk\u0142adki, to wydatki te mo\u017ce zaliczy\u0107 do koszt\u00f3w miesi\u0105ca, za kt\u00f3ry s\u0105 one wyp\u0142acane. Je\u015bli jednak uchybi temu terminowi, to zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o PIT nie uwa\u017ca si\u0119 za koszty uzy- skania przychod\u00f3w niewyp\u0142aconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wyp\u0142at, \u015bwiadcze\u0144 oraz innych nale\u017cno\u015bci z wymienionych wy\u017cej tytu- \u0142\u00f3w, a tak\u017ce zasi\u0142k\u00f3w pieni\u0119\u017cnych z ubezpieczenia spo\u0142ecznego wyp\u0142acanych przez zak\u0142ad pracy, z za- strze\u017ceniem art. 22 ust. 6ba.

Do art. 22 ustawy o PIT dodano te\u017c ust. 6bb. Zgodnie z nim sk\u0142adki z tytu\u0142u nale\u017cno\u015bci, o kt\u00f3rych mowa wust. 6ba, okre\u015blone wustawie z13 pa\u017adziernika 1998 r. o sys- temie ubezpiecze\u0144 spo\u0142ecznych, w cz\u0119\u015bci finansowanej przez p\u0142atnika sk\u0142adek, sk\u0142adki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych \u015awiadcze\u0144 Pracowniczych, zzastrze\u017ceniem art. 23 ust. 1pkt 37, stanowi\u0105 koszty uzy- skania przychod\u00f3w wmiesi\u0105cu, za kt\u00f3ry nale\u017cno\u015bci te s\u0105 nale\u017cne, pod warunkiem \u017ce sk\u0142adki zostan\u0105 op\u0142acone:

1) z tytu\u0142u nale\u017cno\u015bci wyp\u0142acanych lub postawio- nych do dyspozycji w miesi\u0105cu, za kt\u00f3ry s\u0105 nale\u017cne \u2013 wterminie wynikaj\u0105cym z odr\u0119bnych przepis\u00f3w,

2) z tytu\u0142u nale\u017cno\u015bci wyp\u0142acanych lub postawio- nych do dyspozycji wmiesi\u0105cu nast\u0119pnym, w terminie wynikaj\u0105cym z przepis\u00f3w prawa pracy, umowy lub in- nego stosunku prawnego \u0142\u0105cz\u0105cego strony \u2013 nie p\u00f3\u017aniej ni\u017c do 15 dnia tego miesi\u0105ca.

Zatem zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o PIT za koszty uzyskania przychod\u00f3w nie uznaje si\u0119 nie- op\u0142aconych do ZUS sk\u0142adek, z zastrze\u017ceniem pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, okre\u015blonych wustawie o systemie ubezpiecze\u0144 spo\u0142ecznych, w cz\u0119\u015bci finansowanej przez p\u0142atnika sk\u0142adek.\u25a0

(EC)
PODSTAWA PRAWNA
\u25a0Ustawa z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od os\u00f3b fizycznych, ustawy o podatku docho-
dowym od os\u00f3b prawnych oraz niekt\u00f3rych innych ustaw
(Dz.U. nr 209, poz. 1316).
B
2
TYGODNIK PODATKOWY
nr 163
TYGODNIK PODATKOWY
nr 220
TYGODNIK PODATKOWY
nr 163
komentarze \u2013 opinie
TYGODNIK PODATKOWY
nr 244

Post\u0119powanie podatkowe uregulowane jest przepisa-
mi Ordynacji podatkowej. Nie okre\u015blaj\u0105 one jednak ter-
minu, wkt\u00f3rym organ podatkowy by\u0142by zobowi\u0105zany
do wszcz\u0119cia post\u0119powania podatkowego po zako\u0144-
czeniu kontroli podatkowej. Ta sytuacja ulegnie zmia-
nie od 1stycznia 2009 r. po wej\u015bciu w\u017cycie nowelizacji
Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 165b par. 1 znowelizowanej Ordynacji podat- kowej w przypadku ujawnienia przez kontrol\u0119 podatkow\u0105 nie- prawid\u0142owo\u015bci w zakresie wywi\u0105zywania si\u0119 przez kontrolowa- nego z obowi\u0105zk\u00f3w wynikaj\u0105cych z przepis\u00f3w prawa podatko- wego i niedokonania przez niego korekty deklaracji uwzgl\u0119d- niaj\u0105cej w ca\u0142o\u015bci nieprawid\u0142owo\u015bci stwierdzone w toku kontroli, organ podatkowy b\u0119dzie zobowi\u0105zany do wszcz\u0119cia post\u0119powa- nia podatkowego dotycz\u0105cego sprawy obj\u0119tej kontrol\u0105 w termi- nie nie p\u00f3\u017aniejszym ni\u017c sze\u015b\u0107 miesi\u0119cy od zako\u0144czenia kontroli. Dniem zako\u0144czenia kontroli jest dzie\u0144 dor\u0119czenia protoko\u0142u kontroli (art. 291 par. 4 Ordynacji podatkowej). Od tego dnia b\u0119dzie zatem bieg\u0142 termin do wszcz\u0119cia przez organ podatkowy kontroli podatkowej.

Co do zasady, organ podatkowy nie b\u0119dzie uprawniony do wszcz\u0119cia post\u0119powania podatkowego po up\u0142ywie sze\u015bciu mie- si\u0119cy od zako\u0144czenia kontroli, jednak nowelizacja Ordynacji po- datkowej przewiduje w tym zakresie dwa wyj\u0105tki. Po pierwsze, post\u0119powanie podatkowe b\u0119dzie mog\u0142o zosta\u0107 wszcz\u0119te po up\u0142y- wie sze\u015bciu miesi\u0119cy od zako\u0144czenia kontroli, je\u015bli podatnik do- kona ponownej korekty deklaracji, poprzez kt\u00f3r\u0105 nie zostan\u0105 uwzgl\u0119dnione nieprawid\u0142owo\u015bci ujawnione w toku kontroli. W ten spos\u00f3b ustawodawca zabezpieczy\u0142 fiskusa przed sytuacj\u0105, gdy podatnik skorygowa\u0142by deklaracj\u0119 podatkow\u0105 uwzgl\u0119dnia- j\u0105c w ca\u0142o\u015bci nieprawid\u0142owo\u015bci ujawnione w toku kontroli, a na-

st\u0119pnie po up\u0142ywie sze\u015bciu miesi\u0119cy doko- na\u0142by ponownej korekty tej deklaracji, kt\u00f3ra nie odzwierciedla\u0142aby nieprawid\u0142owo\u015bci stwierdzonych przez organ kontroluj\u0105cy. Po drugie, post\u0119powanie podatkowe b\u0119dzie mog\u0142o zosta\u0107 wszcz\u0119te po up\u0142ywie sze\u015bciu miesi\u0119cy od zako\u0144czenia kontroli w przy- padku otrzymania przez organ podatkowy informacji uzasadniaj\u0105cych wszcz\u0119cie po- st\u0119powania pochodz\u0105cych od innych orga- n\u00f3w, w tym innych organ\u00f3w podatkowych.

Wprowadzaj\u0105c regulacje dotycz\u0105ce ter- minu, po up\u0142ywie kt\u00f3rego post\u0119powanie podatkowe dotycz\u0105ce nieprawid\u0142owo\u015bci ujawnionych w toku kontroli nie b\u0119dzie mo- g\u0142o zosta\u0107 wszcz\u0119te, nowelizacja niew\u0105tpli- wie wzmacnia pozycj\u0119 podatnika. Jednak termin sze\u015bciu miesi\u0119cy, w ci\u0105gu kt\u00f3rego post\u0119powanie to mo\u017ce by\u0107 wszcz\u0119te, wyda- je si\u0119 zbyt d\u0142ugi, w szczeg\u00f3lno\u015bci wpo\u0142\u0105cze-

niu z uchyleniem przepisu zawieraj\u0105cego regulacj\u0119 o nienalicza- niu odsetek za zw\u0142ok\u0119 za okres od wszcz\u0119cia kontroli podatkowej do wydania decyzji, je\u015bli post\u0119powanie podatkowe nie zosta\u0142o wszcz\u0119te w terminie trzech miesi\u0119cy od zako\u0144czenia kontroli (art. 54 par. 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej). W zwi\u0105zku z wpro- wadzeniem sze\u015bciomiesi\u0119cznego terminu, w kt\u00f3rym post\u0119powa- nie mo\u017ce by\u0107 wszcz\u0119te, konieczna by\u0142a zmiana powo\u0142anego przepisu o odsetkach. Przyj\u0119te rozwi\u0105zanie polegaj\u0105ce na wyeli- minowaniu art. 54 par. 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej jest jednak niekorzystne dla podatnik\u00f3w. W rezultacie okres naliczania od- setek za zw\u0142ok\u0119 mo\u017ce wyd\u0142u\u017cy\u0107 si\u0119 nawet o trzy miesi\u0105ce w po- r\u00f3wnaniu z sytuacj\u0105 obecn\u0105.\u25a0

(EM)
KOMENTARZ DO USTAWY
15 GRUDNIA
\u25a0mija termin zap\u0142aty zaliczki na podatek

od nieruchomo\u015bci i podatek le\u015bny od os\u00f3b
prawnych i jednostek niemaj\u0105cych osobowo\u015bci
prawnej

Termin wszcz\u0119cia post\u0119powania podatkowego
po zako\u0144czeniu kontroli podatkowej
MIROS\u0141AWA
PRZEWO\u0179NIK-KURZYCA
radca prawny
w Kancelarii Salans
WA\u017bNA DATA
Organizatorzy
Partnerzy
G\u0142\u00f3wny Partner
Patron Bran\u017cowy
Partner Gali Fina\u0142owej
Partner Medialny
Patroni medialni
Konkurs Ksi\u0119gowy Roku 2008 rozstrzygni\u0119ty!
Ksi\u0119gowym Roku 2008 zosta\u0142 Andrzej Stempak \u2013 Prezes Zarz\u0105du Dekret Centrum Rachunkowe
Laureatk\u0105 studenckiej edycji konkursu zosta\u0142a Justyna Perz \u2013 studentka Uniwersytetu
Ekonomicznego i Uniwersytetu Jagiello\u0144skiego w Krakowie
reklama
R
R
e
e
d
d
a
a
k
k
t
t
o
o
r
r
p
p
r
r
o
o
w
w
a
a
d
d
z
z
\u0105
\u0105
c
c
y
y
:
:

Krzysztof Ko\u015blicki,
tel. (022) 531 49 69, krzysztof.koslicki@infor.pl
S

S
e
e
k
k
r
r
e
e
t
t
a
a
r
r
z
z
r
r
e
e
d
d
a
a
k
k
c
c
j
j
i
i
:
:
Ewa Ciechanowska,
tel. (022) 530 40 44, ewa.ciechanowska@infor.pl
w
w
w
w
w
w
.
.
g
g
a
a
z
z
e
e
t
t
a
a
p
p
r
r
a
a
w
w
n
n
a
a
.
.
p
p
l
l
,
,
k
k
s
s
i
i
e
e
g
g
o
o
w
w
o
o
s
s
c
c
@
@
i
i
n
n
f
f
o
o
r
r
.
.
p
p
l
l
INFOR Biznes Sp. z o.o. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72,
tel. (022) 530 40 35, (022) 530 40 40, fax (022) 530 40 39
B
B
i
i
u
u
r
r
o
o
R
R
e
e
k
k
l
l
a
a
m
m
y
y
:
:
tel. (022) 530 44 61, (022) 530 40 26 29, fax (022) 530 40 25
D
D
r
r
u
u
k
k
:
:
AGORA SA Drukarnia, ul. Daniszewska 27, 03-230 Warszawa
Tygodnik
Podatkowy
WSKA\u0179NIKI I LIMITY POTRZEBNE
DO ROZLICZENIA ZA 2008 ROK
S
S
K
K
A
A
L
L
A
A
P
P
O
O
D
D
A
A
T
T
K
K
O
O
W
W
A
A
Ponad
Do
Podstawa obliczenia podatku
44 490 19 proc. podstawy obliczenia minus
586,85 z\u0142
44 490 85 528 7866,25 z\u0142 plus 30 proc. nadwy\u017cki
ponad 44 490 z\u0142
85 528
20 177,65 z\u0142 plus 40 proc. nadwy\u017cki
ponad 85 528 z\u0142
K
K
O
O
S
S
Z
Z
T
T
Y
Y
U
U
Z
Z
Y
Y
S
S
K
K
A
A
N
N
I
I
A
A
P
P
R
R
Z
Z
Y
Y
C
C
H
H
O
O
D
D
U
U
P
P
r
r
a
a
c
c
o
o
w
w
n
n
i
i
k
k
m
m
i
i
e
e
j
j
s
s
c
c
o
o
w
w
y
y
J
J
e
e
d
d
e
e
n
n
z
z
a
a
k
k
\u0142
\u0142
a
a
d
d
\u2013 Miesi\u0119cznie \u2013 111,25 z\u0142
Rocznie \u2013 1335,00 z\u0142
K
K
i
i
l
l
k
k
a
a
z
z
a
a
k
k
\u0142
\u0142
a
a
d
d
\u00f3
\u00f3
w
w
\u2013 nie mo\u017ce przekroczy\u0107 rocznie
2002,05 z\u0142
P
P
r
r
a
a
c
c
o
o
w
w
n
n
i
i
k
k
d
d
o
o
j
j
e
e
\u017c
\u017c
d
d
\u017c
\u017c
a
a
j
j
\u0105
\u0105
c
c
y
y
J
J
e
e
d
d
e
e
n
n
z
z
a
a
k
k
\u0142
\u0142
a
a
d
d
\u2013 Miesi\u0119cznie \u2013 139,06 z\u0142
Rocznie \u2013 1668,72 z\u0142
K
K
i
i
l
l
k
k
a
a
z
z
a
a
k
k
\u0142
\u0142
a
a
d
d
\u00f3
\u00f3
w
w
\u2013 nie mo\u017ce przekroczy\u0107 rocznie
2502,56 z\u0142.
O
O
D
D
L
L
I
I
C
C
Z
Z
E
E
N
N
I
I
A
A
O
O
D
D
P
P
O
O
D
D
A
A
T
T
K
K
U
U
S
S
k
k
\u0142
\u0142
a
a
d
d
k
k
a
a
Z
Z
U
U
S
S
n
n
a
a
u
u
b
b
e
e
z
z
p
p
i
i
e
e
c
c
z
z
e
e
n
n
i
i
e
e
z
z
d
d
r
r
o
o
w
w
o
o
t
t
n
n
e
e

\u2013 7,75
proc. podstawy wymiaru. Dotyczy sk\u0142adaj\u0105cych
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-16A.
U

U
l
l
g
g
a
a
p
p
r
r
o
o
r
r
o
o
d
d
z
z
i
i
n
n
n
n
a
a

\u2013 limit 1173,70 z\u0142 na ka\u017cde dziec-
ko. Mog\u0105 korzysta\u0107 sk\u0142adaj\u0105cy PIT-36, PIT-37.
U

U
l
l
g
g
a
a
a
a
b
b
o
o
l
l
i
i
c
c
y
y
j
j
n
n
a
a

\u2013 r\u00f3\u017cnica mi\u0119dzy podatkiem obliczo-
nym wg metody odliczenia proporcjonalnego a wg
metody wy\u0142\u0105czenia z progresj\u0105. Korzystaj\u0105 sk\u0142adaj\u0105-
cy PIT-36, PIT-36L, PIT-28.
D

D
a
a
r
r
o
o
w
w
i
i
z
z
n
n
a
a
n
n
a
a
r
r
z
z
e
e
c
c
z
z
o
o
r
r
g
g
a
a
n
n
i
i
z
z
a
a
c
c
j
j
i
i
p
p
o
o
\u017c
\u017c
y
y
t
t
k
k
u
u
p
p
u
u
b
b
l
l
i
i
c
c
z
z
n
n
e
e
g
g
o
o

\u2013 1 proc. podatku nale\u017cnego z rocznego PIT-36,
PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-28.
P

P
o
o
d
d
a
a
t
t
e
e
k
k
z
z
a
a
p
p
\u0142
\u0142
a
a
c
c
o
o
n
n
y
y
z
z
a
a
g
g
r
r
a
a
n
n
i
i
c
c
\u0105
\u0105

\u2013 nie wi\u0119cej ni\u017c polski podatek przypadaj\u0105cy proporcjonalnie na doch\u00f3d za- graniczny. Skorzystaj\u0105 podatnicy sk\u0142adaj\u0105cy PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38.

O
O
D
D
L
L
I
I
C
C
Z
Z
E
E
N
N
I
I
A
A
O
O
D
D
D
D
O
O
C
C
H
H
O
O
D
D
U
U
S
S
k
k
\u0142
\u0142
a
a
d
d
k
k
i
i
Z
Z
U
U
S
S
n
n
a
a
u
u
b
b
e
e
z
z
p
p
i
i
e
e
c
c
z
z
e
e
n
n
i
i
e
e
s
s
p
p
o
o
\u0142
\u0142
e
e
c
c
z
z
n
n
e
e

\u2013 bez limi-
tu (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28).
D

D
a
a
r
r
o
o
w
w
i
i
z
z
n
n
y
y
n
n
a
a
c
c
e
e
l
l
e
e
:
:

po\u017cytku publicznego, kultu religij-
nego, krwiodawstwa \u2013 limit 6 proc. dochodu (PIT-36,
PIT-37, PIT-28).
U

U
l
l
g
g
a
a
r
r
e
e
h
h
a
a
b
b
i
i
l
l
i
i
t
t
a
a
c
c
y
y
j
j
n
n
a
a

\u2013 w ramach tej ulgi podatnicy
mog\u0105 odliczy\u0107: op\u0142acenie przewodnik\u00f3w \u2013 limit
2280 z\u0142, utrzymanie psa przewodnika \u2013 limit 2280 z\u0142,
u\u017cywanie samochodu osobowego \u2013 limit 2280 z\u0142, za-
kup lek\u00f3w zaleconych przez specjalist\u0119 \u2013 nadwy\u017cka
ponad 100 z\u0142 na miesi\u0105c. Ponadto ulga rehabilitacyj-
na dla opiekuna \u2013 9120 z\u0142 \u2013 limit dochodu osoby
niepe\u0142nosprawnej (PIT-36, PIT-37, PIT-28).
U

U
l
l
g
g
a
a
n
n
a
a
i
i
n
n
t
t
e
e
r
r
n
n
e
e
t
t
\u2013 760 z\u0142 (PIT-36, PIT-37, PIT-28).
N
N
i
i
e
e
n
n
a
a
l
l
e
e
\u017c
\u017c
n
n
e
e
\u015b
\u015b
w
w
i
i
a
a
d
d
c
c
z
z
e
e
n
n
i
i
a
a

\u2013 bez limitu (PIT-36, PIT-37,
PIT-28).
N

N
o
o
w
w
e
e
t
t
e
e
c
c
h
h
n
n
o
o
l
l
o
o
g
g
i
i
e
e
\u2013 limit 50 proc. wydatk\u00f3w (PIT-36).
O
O
d
d
l
l
i
i
c
c
z
z
e
e
n
n
i
i
e
e
p
p
o
o
n
n
i
i
e
e
s
s
i
i
o
o
n
n
e
e
j
j
s
s
t
t
r
r
a
a
t
t
y
y

\u2013 50 proc. rocznie, ca-
\u0142o\u015b\u0107 mo\u017cna rozliczy\u0107 w ci\u0105gu 5 lat (PIT-36, PIT-36L,
PIT-37, PIT-38, PIT-28).\u25a0

(EC)
B
3
orzecznictwo...
nr 244
TYGODNIK PODATKOWY
TEZA:Zap\u0142ata po\u017cytk\u00f3w na

rzecz pozosta\u0142ych wsp\u00f3\u0142- w\u0142a\u015bcicieli w zwi\u0105zku ze zniesieniem wsp\u00f3\u0142w\u0142asno- \u015bci nie mo\u017ce stanowi\u0107 kosz- tu uzyskania przychod\u00f3w wprowadzonej dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej.

STAN FAKTYCZNY:Podatnik

w 1996 roku kupi\u0142 wsp\u00f3lnie z \u017con\u0105 na zasadzie wsp\u00f3lno- \u015bci ustawowej udzia\u0142 w zabu- dowanej

nieruchomo\u015bci. W ramach transakcji wydano mu lokal u\u017cytkowy. By\u0142 to sklep, w kt\u00f3rym podatnik od 1997 roku prowadzi\u0142 dzia\u0142al- no\u015b\u0107 gospodarcz\u0105. W grud- niu 2005 roku wsp\u00f3\u0142w\u0142a- sno\u015b\u0107 nieruchomo\u015bci zosta\u0142a zniesiona. Lokal u\u017cytkowy zosta\u0142 przyznany podatniko- wi na w\u0142asno\u015b\u0107. W zwi\u0105zku z tym s\u0105d rejonowy zas\u0105dzi\u0142 od podatnika sp\u0142at\u0119 na rzecz pozosta\u0142ych w\u0142a\u015bcicieli nie- ruchomo\u015bci tytu\u0142em rozli- cze\u0144 zwi\u0105zanych ze zniesie- niem wsp\u00f3\u0142w\u0142asno\u015bci i usta- nowieniem odr\u0119bnej w\u0142asno- \u015bci. Sp\u0142ata obejmowa\u0142a r\u00f3\u017cnic\u0119 pomi\u0119dzy warto\u015bci\u0105 przyznanego lokalu a warto-

\u015bci\u0105 wynikaj\u0105c\u0105 z posiadane- go udzia\u0142u oraz warto\u015b\u0107 po\u017cytk\u00f3w, z jakich powinien si\u0119 rozliczy\u0107 z pozosta\u0142ymi wsp\u00f3\u0142w\u0142a\u015bcicielami za u\u017cyt- kowanie sklepu do dnia usta- nowienia odr\u0119bnej w\u0142asno- \u015bci. Sp\u0142ata w wysoko\u015bci po- nad 200 tys. z\u0142 zosta\u0142a roz\u0142o- \u017cona na raty. Podatnik zapyta\u0142, czy wydatki na sp\u0142a- t\u0119 mog\u0105 by\u0107 kosztem dzia\u0142al- no\u015bci. Organy podatkowe stwierdzi\u0142y jednak, \u017ce zas\u0105- dzone od wnioskodawcy kwoty po\u017cytk\u00f3w nie s\u0105 wy- datkami poniesionymi w ce- lu osi\u0105gania przychod\u00f3w z dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej. W ich ocenie stanowi\u0105 ele- ment rozliczenia z pozosta\u0142y- mi wsp\u00f3\u0142w\u0142a\u015bcicielami nieru- chomo\u015bci w zwi\u0105zku z usta- nowieniem na jego rzecz od- r\u0119bnej w\u0142asno\u015bci lokalu u\u017cytkowego. Kwoty te s\u0105 za- tem wydatkami zwi\u0105zanymi z nabyciem lokalu u\u017cytkowe- go nale\u017c\u0105cego do wsp\u00f3lno\u015bci ustawowej ma\u0142\u017conk\u00f3w.

Z UZASADNIENIA:S\u0105d ad-
ministracyjny oddali\u0142 skarg\u0119
podatnika. Przypomnia\u0142, \u017ce

ustawodawca wi\u0105\u017ce koszty uzyskania przychod\u00f3w z ce- lowym osi\u0105gni\u0119ciem tych przychod\u00f3w. S\u0105d zgodzi\u0142 si\u0119 ze stanowiskiem organ\u00f3w podatkowych, \u017ce zas\u0105dzone po\u017cytki nie s\u0105 wydatkami poniesionymi w celu osi\u0105- gni\u0119cia przychod\u00f3w z pro- wadzonej dzia\u0142alno\u015bci go- spodarczej. Racji skar\u017c\u0105ce- mu nie przyzna\u0142 te\u017c Naczel- ny S\u0105d Administracyjny. Oddalaj\u0105c skarg\u0119 kasacyjn\u0105 podatnika, s\u0105d przypo- mnia\u0142, \u017ce aby dany wydatek uzna\u0107 za koszt uzyskania przychodu, musz\u0105 by\u0107 spe\u0142- nione \u0142\u0105cznie dwie przes\u0142an- ki. Wydatek musi by\u0107 ponie- siony w celu uzyskania przy- chodu. A to oznacza, \u017ce pomi\u0119dzy poniesieniem da- nego wydatku a uzyskanym przychodem musi istnie\u0107 zwi\u0105zek przyczynowo-skut- kowy. Ponadto wydatek nie mo\u017ce by\u0107 wymieniony w ka- talogu negatywnym, tj. w ustawowym wykazie koszt\u00f3w nieuznawanych za koszt podatkowy. S\u0105d po- dzieli\u0142 pogl\u0105d, \u017ce zap\u0142ata po- \u017cytk\u00f3w na rzecz pozosta\u0142ych

wsp\u00f3\u0142w\u0142a\u015bcicieli nie mo\u017ce stanowi\u0107 kosztu uzyskania przychod\u00f3w wprowadzonej przez niego pozarolniczej dzia\u0142alno\u015bci gospodarczej. Przyzna\u0142 co prawda, \u017ce tego rodzaju wydatek nie zosta\u0142 wy\u0142\u0105czony

z

koszt\u00f3w wprost. Jednak przy kwalifi- kacji tych wydatk\u00f3w nale\u017cy bra\u0107 pod uwag\u0119 zwi\u0105zek przyczynowo-skutkowy po- mi\u0119dzy jego poniesieniem a osi\u0105ganym przychodem. Kosztem podatkowym s\u0105 bowiem tylko wydatki maj\u0105- ce na celu osi\u0105gni\u0119cie przy- chod\u00f3w oraz zachowanie i zabezpieczenie \u017ar\u00f3d\u0142a przychod\u00f3w, tak aby to \u017ar\u00f3- d\u0142o przynosi\u0142o przychody tak\u017ce w przysz\u0142o\u015bci. Zas\u0105- dzone po\u017cytki nie spe\u0142niaj\u0105 tego kryterium, a koniecz- no\u015b\u0107 ich poniesienia jest wy- nikiem przeprowadzonego na wniosek podatnika po- st\u0119powania o zniesienie wsp\u00f3\u0142w\u0142asno\u015bci oraz usta- nowienia odr\u0119bnej w\u0142asno- \u015bci lokalu.\u25a0

W
W
y
y
r
r
o
o
k
k
N
N
S
S
A
A
z
z
5
5
g
g
r
r
u
u
d
d
n
n
i
i
a
a
2
2
0
0
0
0
8
8
r
r
.
.
,
,
I
I
I
I
F
F
S
S
K
K
1
1
2
2
3
3
1
1
/
/
0
0
7
7
,
,
n
n
i
i
e
e
p
p
u
u
b
b
l
l
i
i
k
k
o
o
w
w
a
a
n
n
y
y
TEZA:Przy rozstrzyganiu

sprawy podatkowej organ po- datkowy mo\u017ce nie uwzgl\u0119d- ni\u0107 wydanej interpretacji. Dlatego w razie r\u00f3wnoleg\u0142e- go prowadzenia post\u0119powa- nia w sprawie interpretacji i post\u0119powania podatkowego nie ma obowi\u0105zku zawiesza\u0107 post\u0119powania podatkowego do czasu prawomocnego za- ko\u0144czenia

post\u0119powania
w sprawie interpretacji.
STAN FAKTYCZNY:W kwiet-

niu 2007 r. ma\u0142\u017conkowie podpisali ze sp\u00f3\u0142k\u0105 warunko- w\u0105 umow\u0119 sprzeda\u017cy 12 nie- zabudowanych dzia\u0142ek grun- tu. Kilka dni p\u00f3\u017aniej do skut- ku dosz\u0142a w\u0142a\u015bciwa transak- cja. Ponadto w lipcu 2007 r. podatnicy sprzedali kolejn\u0105 dzia\u0142k\u0119. Po tej transakcji ma\u0142- \u017conkowie wyst\u0105pili o inter- pretacj\u0119 podatkow\u0105. Zapyta- li, czy sprzeda\u017c 13 dzia\u0142ek przeznaczonych wplanie za- gospodarowania pod zabu- dow\u0119, wydzielonych po 7 la- tach z grunt\u00f3w rolnych naby- tych w 1994 roku, podlega opodatkowaniu VAT. Organ wyda\u0142 interpretacj\u0119 nieko- rzystn\u0105 dla podatnik\u00f3w i ostatecznie sprawa trafi\u0142a do s\u0105du administracyjnego.

Jednak ze wzgl\u0119du na
tre\u015b\u0107 interpretacji oraz to,

\u017ce \u017cona nie by\u0142a zarejestro- wana na potrzeby VAT, or- gan podatkowy wszcz\u0105\u0142 wo- bec niej post\u0119powanie. W jego trakcie podatniczka wraz z m\u0119\u017cem wyst\u0105pi\u0142a o zawieszenie post\u0119powa- nia do czasu rozstrzygni\u0119cia przez WSA w Warszawie skargi na interpretacj\u0119 indy- widualn\u0105. Organy podatko- we obu instancji odm\u00f3wi\u0142y zawieszenia post\u0119powania. Nie przekona\u0142 ich nawet ar- gument, \u017ce WSA uchyli\u0142 za- skar\u017con\u0105 interpretacj\u0119.

Z UZASADNIENIA:Woje-

w\u00f3dzki S\u0105d Administracyj- ny oddali\u0142 skarg\u0119 na posta- nowienie odmawiaj\u0105ce za- wieszenia post\u0119powania podatkowego. S\u0105d przypo- mnia\u0142, \u017ce zgodnie z art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji po- datkowej organ podatkowy zawiesza

post\u0119powanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uza- le\u017cnione od rozstrzygni\u0119cia zagadnienia

wst\u0119pnego przez inny organ lub s\u0105d. Jak podkre\u015bli\u0142 WSA, przepis nakazuje organowi podat- kowemu zawieszenie post\u0119- powania

podatkowego, w razie zaistnienia prze- s\u0142anki w nim wskazanej. To oznacza, \u017ce w takim wypad-

ku nie mo\u017ce by\u0107 prowadzo- ne dalej post\u0119powanie w sprawie \u2013 do czasu podj\u0119- cia post\u0119powania.

W ocenie s\u0105du istotne jest ustalenie, czy w post\u0119powa- niu dotycz\u0105cym wydania in- dywidualnej interpretacji przepis\u00f3wprawa podatkowe- go, prowadzonym z wniosku ma\u0142\u017conka skar\u017c\u0105cej (obecnie na etapie post\u0119powania przed Naczelnym S\u0105dem Ad- ministracyjnym), rozstrzyga- ne jest zagadnienie wst\u0119pne dla prowadzonego r\u00f3wnole- gle przedmiotowego post\u0119- powania podatkowego.

S\u0105d zauwa\u017cy\u0142, \u017ce organ podatkowy przy rozstrzyga- niu sprawy podatkowej mo- \u017ce nie uwzgl\u0119dni\u0107 wydanej interpretacji. Dlatego nielo- giczne by\u0142oby, aby (w razie r\u00f3wnoleg\u0142ego prowadzenia post\u0119powania w sprawie in- terpretacji i post\u0119powania podatkowego) obowi\u0105zany by\u0142 zawiesza\u0107 post\u0119powanie podatkowe do czasu prawo- mocnego zako\u0144czenia po- st\u0119powania w sprawie inter- pretacji. WSA potwierdzi\u0142, \u017ce w post\u0119powaniu doty- cz\u0105cym wydania interpreta- cji indywidualnej nie nast\u0119- puje rozstrzyganie sprawy, a jedynie zaj\u0119cie stanowiska w kwestii wyk\u0142adni przepi-

su wywo\u0142uj\u0105cego problemy interpretacyjne. Wobec te- go dokonanie wnioskowa- nej interpretacji nie ma cha- rakteru merytorycznego dla post\u0119powania podatkowe- go, tj. nie przes\u0105dza nieod- wracalnie o uprawnieniach i obowi\u0105zkach podatnika.

Zagadnienie

wst\u0119pne wyst\u0119puje w post\u0119powaniu podatkowym wtedy, gdy or- gan podatkowy nie jest uprawniony do jego roz- strzygni\u0119cia w takim post\u0119- powaniu. Dlatego dalsze post\u0119powanie podatkowe musi wstrzyma\u0107 (zawiesi\u0107) do czasu rozstrzygni\u0119cia ta- kiego zagadnienia w innym post\u0119powaniu. W ocenie s\u0105- du taka przes\u0142anka zawie- szenia post\u0119powania podat- kowego (wyst\u0105pienie za- gadnienia wst\u0119pnego) wy- st\u0119puje tylko w\u00f3wczas, gdy z przepis\u00f3w prawa wynika wyra\u017anie, \u017ce rozstrzygni\u0119- cie sprawy podatkowej uza- le\u017cnione jest od uprzednie- go jego rozstrzygni\u0119cia przez inny organ lub s\u0105d.\u25a0

W
W
y
y
r
r
o
o
k
k
W
W
S
S
A
A
w
w
S
S
z
z
c
c
z
z
e
e
c
c
i
i
n
n
i
i
e
e
z
z
2
2
7
7
l
l
i
i
s
s
t
t
o
o
p
p
a
a
d
d
a
a
2
2
0
0
0
0
8
8
r
r
.
.
,
,
I
I
S
S
A
A
/
/
S
S
z
z
4
4
9
9
6
6
/
/
0
0
8
8
,
,
n
n
i
i
e
e
p
p
u
u
b
b
l
l
i
i
-
-
k
k
o
o
w
w
a
a
n
n
y
y
Opracowa\u0142a
ALEKSANDRA TARKA
aleksandra.tarka@infor.pl
NACZELNY S\u0104D ADMINISTRACYJNYo kosztach uzyskania przychod\u00f3w
Sp\u0142ata wsp\u00f3\u0142w\u0142a\u015bcicieli
nie ma zwi\u0105zku z dzia\u0142alno\u015bci\u0105
WOJEW\u00d3DZKI S\u0104D ADMINISTRACYJNY W SZCZECINIEo procedurze podatkowej
Sp\u00f3r o interpretacj\u0119 nie powoduje
zawieszenia post\u0119powania

Rzecznik generalny Euro- pejskiego Trybuna\u0142u Spra- wiedliwo\u015bci wyda\u0142 opini\u0119 w sprawie J D Wetherspoon PLC (C-302/07). Sprawa ta dotyczy brytyjskich przepi- s\u00f3w okre\u015blaj\u0105cych spos\u00f3b za- okr\u0105glania VAT.

J D Wetherspoon PLC dzia- \u0142a w 670 pubach w Wielkiej Brytanii. Wi\u0119kszo\u015b\u0107 jej sprze- da\u017cy to sprzeda\u017c detaliczna jedzenia i napoj\u00f3w konsu- mentom. Przedstawia ona swym konsumentom ceny sprzeda\u017cy swych produkt\u00f3w detalicznych z uwzgl\u0119dnie- niem VAT.

Do 2004 roku J D Wether- spoon rozlicza\u0142a VAT przez wskazanie powstania obo- wi\u0105zku podatkowego dla ka\u017c- dej sprzeda\u017cy i obliczenie na- le\u017cnego VAT na poziomie do- stawy. Oblicza\u0142a ona nale\u017cny VAT dla ka\u017cdej transakcji o standardowej stawce podat- ku w wysoko\u015bci 7/47ca\u0142kowi- tej nale\u017cnej kwoty i zaokr\u0105gla- \u0142a arytmetycznie w d\u00f3\u0142 lub w g\u00f3r\u0119 do pensa. Te kwoty VAT by\u0142y zliczane pod koniec dnia dla ka\u017cdego pubu i sta- nowi\u0142y nale\u017cny HMRC poda- tek wykazywany na okreso- wych deklaracjach. Potem J D Wetherspoon oblicza\u0142a i za- okr\u0105gla\u0142a VAT w d\u00f3\u0142 do dzie- si\u0105tej pensa na poziomie ro- dzaju towaru dla ka\u017cdego od- r\u0119bnie wyspecyfikowanego towaru. Nast\u0119pnie sumowa\u0142a te kwoty VAT i zaokr\u0105gla\u0142a og\u00f3ln\u0105 kwot\u0119 do pensa na po- ziomie dostawy. HMRC od- m\u00f3wi\u0142a J D Wetherspoon mo\u017cliwo\u015bci zaokr\u0105glania na- le\u017cnego VAT dla ka\u017cdej trans- akcji. J D Wetherspoon wnio- s\u0142a skarg\u0119 .

Spraw\u0119 rozpatrzy\u0142 ju\u017c rzecznik generalny ETS, kt\u00f3- ry w swojej opinii przypo- mnia\u0142, \u017ce dyrektywy w spra- wie VAT nie zawieraj\u0105 wyra\u017a- nych zasad zaokr\u0105glania kwot VAT. Stwierdzi\u0142, \u017ce kra- jowe systemy prawne pa\u0144stw

cz\u0142onkowskich okre\u015blaj\u0105 takie zasady lub metody samo- dzielnie. Gdy pa\u0144stwa cz\u0142on- kowskie ustanawiaj\u0105 lub ak- ceptuj\u0105 metod\u0119 zaokr\u0105glania, s\u0105 one zobowi\u0105zane do prze- strzegania zasad rz\u0105dz\u0105cych wsp\u00f3lnym systemem VAT, ta- kich jak neutralno\u015b\u0107 podat- kowa i proporcjonalno\u015b\u0107. Prawo wsp\u00f3lnotowe nie za- brania, by pa\u0144stwa cz\u0142on- kowskie wymaga\u0142y od podat- nik\u00f3w arytmetycznego za- okr\u0105glania kwot VAT we wszystkich przypadkach ani nie wymaga od nich zaokr\u0105- glania tych kwot w d\u00f3\u0142 we wszystkich przypadkach.

Gdy sprzeda\u017c jest dokony- wana po cenie zawieraj\u0105cej VAT w postaci zaokr\u0105glonej, a kwota podatku zawiera u\u0142a- mek najmniejszej dost\u0119pnej jednostki nominalnej waluty, prawo wsp\u00f3lnotowe nie wy- maga, by kwota ta zosta\u0142a za- okr\u0105glona do pe\u0142nej jednost- ki przed etapem, na kt\u00f3rym musi zosta\u0107 wyra\u017cona jako kwota niezawieraj\u0105ca takie- go u\u0142amka, w szczeg\u00f3lno\u015bci celem umo\u017cliwienia dokona- nia p\u0142atno\u015bci.

Rzecznik uzna\u0142, \u017ce je\u017celi przedsi\u0119biorcy dokonuj\u0105cy dostaw na podstawie zaokr\u0105- glonych jednostkowych cen netto, kt\u00f3re nale\u017cy powi\u0119k- szy\u0107 o VAT, mog\u0105 zaokr\u0105gla\u0107 kwot\u0119 podatku w d\u00f3\u0142 na ka\u017c- dej fakturze, zasady r\u00f3wnego traktowania i neutralno\u015bci podatkowej nie wykluczaj\u0105 wymogu, by przedsi\u0119biorcy dokonuj\u0105cy dostaw na pod- stawie cen jednostkowych za- wieraj\u0105cych VAT w postaci zaokr\u0105glonej, na podstawie kt\u00f3rych stanowi\u0105cy ich cz\u0119\u015b\u0107 podatek musi zosta\u0107 obliczo- ny, zaokr\u0105glali arytmetycz- nie kwot\u0119 VAT.\u25a0

O
O
p
p
i
i
n
n
i
i
a
a
r
r
z
z
e
e
c
c
z
z
n
n
i
i
k
k
a
a
g
g
e
e
n
n
e
e
r
r
a
a
l
l
n
n
e
e
-
-
g
g
o
o
E
E
T
T
S
S
z
z
2
2
0
0
l
l
i
i
s
s
t
t
o
o
p
p
a
a
d
d
a
a
2
2
0
0
0
0
8
8
r
r
.
.
w
w
s
s
p
p
r
r
a
a
w
w
i
i
e
e
J
J
D
D
W
W
e
e
t
t
h
h
e
e
r
r
s
s
p
p
o
o
o
o
n
n
P
P
L
L
C
C
(
(
C
C
-
-
3
3
0
0
2
2
/
/
0
0
7
7
)
)
Wi\u0119cej www.taxnews.pl
RZECZNIK ETSo zaokr\u0105gleniu VAT
Zasady ustala si\u0119
indywidualnie

Przepisy unijne nie zawieraj\u0105 metod zaokr\u0105glania VAT.
Gdy pa\u0144stwa cz\u0142onkowskie ustanawiaj\u0105 je
samodzielnie, musz\u0105 przestrzega\u0107 zasad rz\u0105dz\u0105cych
wsp\u00f3lnym systemem VAT.

Opracowa\u0142a EWA MATYSZEWSKA
ewa.matyszewska@infor.pl

Przedmiotem opinii rzecznika generalnego w sprawie JD Wetherspoon jest kwestia zaokr\u0105glania VAT, gdy kwota po- datku zawiera u\u0142amek najmniejszej jednostki nominalnej waluty krajowej (np. w Polsce u\u0142amek grosza). Nale\u017cy si\u0119 spodziewa\u0107, \u017ce ETS potwierdzi wcze\u015bniejsze stanowisko w sprawie Ahold (C-484/06), \u017ce przepisy wsp\u00f3lnotowe nie reguluj\u0105 tej kwestii (w szczeg\u00f3lno\u015bci nie zobowi\u0105zuj\u0105 do za- okr\u0105glania VAT wy\u0142\u0105cznie w d\u00f3\u0142), a pa\u0144stwa cz\u0142onkowskie mog\u0105 zobowi\u0105za\u0107 podatnik\u00f3w do stosowania okre\u015blonej metody (np. arytmetycznego zaokr\u0105glania kwot podatku), o ile odpowiada ona zasadom neutralno\u015bci i proporcjonal- no\u015bci. Ciekawe z punktu widzenia polskich regulacji b\u0119dzie natomiast stanowisko ETS odno\u015bnie do etapu, na kt\u00f3rym nale\u017cy dokona\u0107 zaokr\u0105glenia. Rzecznik sugeruje Trybuna- \u0142owi odpowied\u017a, \u017ce jakkolwiek kwestia ta nie jest regulowa- na w przepisach wsp\u00f3lnotowych i zasadniczo pa\u0144stwa cz\u0142onkowskie maj\u0105 w tym wzgl\u0119dzie swobod\u0119, to zasadom neutralno\u015bci i proporcjonalno\u015bci najlepiej odpowiada do- konywanie zaokr\u0105gle\u0144 na jak najp\u00f3\u017aniejszym etapie.

OPINIA
MAREK WOJDA

doradca
podatkowy
wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105cy
z Baker
& McKenzie

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marcin Kukuła liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->