Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Devijacije i Drustvo Verzija Knjige II

Devijacije i Drustvo Verzija Knjige II

Ratings: (0)|Views: 1,655|Likes:
Published by Nela Sebestyen

More info:

Published by: Nela Sebestyen on Apr 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

 
Prof. Dr Milosav MilosavaljevićDEVIJACIJE I DRUŠTVOMojim najdražimaKatarini i MilanuDEVIJACIJE I DRUŠTVOPredgovor
Ova knjiga stvarana je u dužem periodu. Ona je rezultat mnogih istraživačkih projekata u kojima je njen autor učestvovao. Posebna motivacija potiče iz nastavnogiskustava na predmetu, koji se još uvek tradicionalno određuje kao Socijalna patologijana Fakultetu političkih nauka i Defektološkom fakultetu u Beogradu.Knjiga je primarno namenjena studentima socijalnog rada i svim ostalimstudentima u humanističkim naukama, koji su zainteresovani za savremene socijalne probleme i društvene devijacije. Integralni i interdisciplinarni pristup na kome jezasnovan concept ove knjige čini je zanimljivom za mnoge profesionalce u oblastisocijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, pravosuđa, zapošljavanja i drugih društvenihdelatnosti. Svojim sadržajima knjiga može privući pažnju šire čitalačke publike i javnosti zbog trajne aktuelnosti «mračne strane» društvene stvarnosti, kojima sesvestrano i sveobuhvatno bavi.Mada je primarna namena ove knjige da posluži kao udžbenik, ona ne pružanikakve zakovane istine ili recepte. Ona otvara mnoge probleme, dileme i nepoznanice isadrži najnovija saznanja o prirodi socijalnih problema i društvenih devijacija, odnosusavremenih društava prema ovim pojavama i dostignuća u njihovom teorijskom promišljanju.Po svojoj strukturi i pristupu ova knjiga nije pisana na standardni načinuobičajen za udžbenike, iako sadrži sve njegove bitne elemente. Autorovo predavačkoiskustvo bilo je odlučujuće za pristup i izbor strukture knjige. Najpre su analiziranaključna obeležja, uzroci, priroda i teorijska razumevanja savremenih socijalnih problema i društvenih devijacija, da bi se na kraju knjige izložile teorijska imetodološka saznanja i osnove nauke o društvenim devijacijama.Autor je zahvalan mnogim lično znanim, ali i nepoznatim stvaraocima, čijaiskustva i ideje su mu pomogli da utemelji sopstevna stanovišta i stavove. Posebnazahvalnost duguje se
Mirjani Obretković
i Božidaru Stojanoviću za korisne sugestijeoko nekih poglavlja ili ideja. Uprava i Nastavno-naučno veće Fakulteta političkih naukaomogućili su slobodnu akademsku godinu za studijski rad čime su pomogli da ovaknjiga ugleda svetlo dana.Autor 
1
 
Deo prviSOCIJALNI PROBLEMI, DRUŠTVENE DEVIJACIJE I SOCIJALNIRADGlava ISOCIJALNI PROBLEMI, DEVIJACIJE I SOCIJALNI RAD
Promišljanje budućnosti bilo kog društva, institucije, profesije ili ma kojedruštvene tvorevine nije moguće bez ozbiljnog i kritičkog preispitivanja sadašnjosti i prošlosti. Zbog toga projektovanje budućnosti socijalnog rada na početku XXI veka podrazumeva temeljne analize njegovih korenova i tragova, filozofskih, teorijskih,vrednosnih i metodoloških osnova, iskustva i praktičnih dometa u raznim fazamanjegovog razvoja.Ta iskustva i praksa počivaju na vekovnim rezultatima humanihindividualnih, grupnih, kolektivnih i zajedničkih akcija i aktivnosti ostvarivanjaljudskosti na delu obogaćenih socijalnim radom, koji je od početka XX vekaustanovljen i kao profesionalna delatnost, kojom se danas bavi veliki broj ljudi(Nedeljković, 1982.). To istovremeno znači da se kao značajni nosioci društvenogodnosa prema ljudskim potrebama i problemima u savremenim društvima javljaju profesionalno osposobljeni i kompetentni stručnjaci, koji, pored razumevanja i ljubaviza druge, raspolažu stručnim znanjem zasnovanim na nauci, posebnim profesionalnimmetodama, sredstvima i tehnologijom, razvijanim pod manjim ili većim uticajemnaučnih saznanja, ali i pragmatičkih i iskustvenih zahteva, koji odražavaju društvenu,ekonomsku, socijalnu, političku, kulturnu i drugu stvarnost (Social Work Education inEurope, 1986.).Kao nova profesija socijalni rad je koristio iskustva starijih, razvijenijih iafirmisanih društvenih delatnosti (zdravstvene, pedagoške, psihološke, pravničke i sl.),kao što se u zasnivanju svojih koncepcija i pristupa oslanjao na saznanja različitihnauka.Ponekad je u nedostatku sopstvenog pojmovno - kategorijalnog aparata koristio pojmove i termine ovih delatnosti ili nauka, dok je još više u skromnosti svojih metoda,tehnika i tehnologije, koristio ili modifikovao one koji su nastali u iskustvu drugihoblasti (Milosavljević, 1996.). I sve to nije ništa neobično ukoliko nije prenaglašeno idok se time ne gubi identitet i samosvojnost struke i delatnosti.Jedan vek profesije je istovremeno prekratak za njeno kompletno društvenoutemeljenje. Na drugoj strani, vekovna iskustva socijalnih i dobročinih delatnostiumnožili su saznanja o dometima i ograničenostima čovekove ljudskosti i humanosti.Socijalni rad kao delatnost i profesija prošao je kroz početne faze svoje društveneafirmacije i utemeljenja, noseći sa sobom tragove "dečjih bolesti", ali i primerenuzrelost, koja nameće veću odgovornost prema sebi i onome što dolazi i imajući u viduciljeve i vrednosti na kojima počiva, ili bi trebalo da počiva, kao deo humanitarne prakse savremenih društava.Socijalni rad kao profesionalna i u velikoj meri institucionalizovana društvenadelatnost nastaje u građanskom društvu s početka XX veka kao praktična potreba da sesučeli sa rastućim, složenim i masovnim socijalnim problemima toga vremena. Na tajnačin je početno određen njegovosnovni predmet.Naučna i laička razumevanja prirode i uzroka tih socijalnih problema uticala su na definisanje ciljeva, principa, pristupa,metoda i sredstava a time i dometa i društvene pozicije i afirmacije socijalnog rada. Naslanjajući se na dominirajuće koncepcije društvenih devijacija i socijalnih problemana početku XX veka, socijalni rad je neminovno bio usmeren prema devijantima,autsajderima, društvenim "gubitnicima", marginalizovanim pojedincima, društvenimgrupama i slojevima, čime su značajno opredeljeni ne samo njegov predmet, već u
2
 
velikoj meri i pristupi, metode i sredstva. Povezanost socijalnog rada sa određenimekonomskim, socijalnim i političkim ciljevima uticala je i na njegove ciljeve i domete.Tragovi početnih iskustava u socijalnom radu su prisutni na određeni način idanas. Zbog toga je neophodna identifikacija "ostataka" i tragova prošlosti. Koliko godsu naučni, socijalni, kulturni, politički, pragmatički i drugi koreni utemeljivali i davalistabilnost socijalnom radu kao novoj profesiji i delatnosti, oni u određenoj meri postajuograničenje za bitnije promene, kao teško breme koga se nije lako osloboditi bez rizikada se izgubi deo onoga što je bar prividno činilo stabilnost pređenog puta.Preispitivanje korenova, prošlosti i sadašnjosti socijalnog rada ne može serealizovati jednim tekstom koliko god je on utemeljen na već postojećim istraživanjima,saznanjima i iskustvima.Osnovna ideja ovog poglavlja je da društveni status, afirmacija i utemeljenje profesije i delatnosti socijalnog rada u velikoj meri zavise ne samo od njegovih ciljeva,ili bolje rečeno, od toga čijim i kojim ciljevima služi, već i od njegovih osnovnihteorijskih polazišta, predmeta i, primereno tome, metoda i sredstava koje koristi u praksi. Još konkretnije, osnovni premet ovog dela teksta je pokušaj analize uticajakorenova socijalnog rada i početnih konceptualnih osnova na njegov aktuelni društvenistatus, vrednovanje i ugled. Početna je ideja da su ti uticaji još uvek prejaki i dasputavaju temeljne promene u socijalnom radu. Na drugoj strani, jedna od bitnih pretpostavki ovog odeljka je da je prvobitna predmetna usmerenost socijalnog rada prema društvenim devijacijama i socijalnim problemima imala uticaja na njegovu marginalizaciju i neadekvatan društveni ugled, alida su tome mnogo više doprinosili teorijsko-konceptualna određenja i pristupi utumačenju prirode i uzroka devijacija i socijalnih problema, jer su iz toga proizilaziliciljevi, metode i sredstva kojima se socijalni rad služio baveći se ovim pojavama. Često je taj uticaj bio posredan i ostvarivan samo preko nekih ideja, tako da nije uve jednostavno identifikovati na kojim teorijskim i metodološkim osnovama počiva nekaod koncepcija ili utemeljena praksa u socijalnom radu. 
I 1. Socijalno-politički koreni socijalnog rada
Socijalni rad i nauka o društvenim devijacijama imaju slične korenove, mnogeciljevei značajan deo zajedničkog predmeta a to su društvene devijacije i, po nekimshvatanjima, socijalni problemi (Špadijer-Džinić, 1988.). Može se reći da suzahvaljujući istom cilju, a to je predupređenje i eliminacija društvenih devijacija isocijalnih problema, ove dve delatnosti prolazile i kroz slične faze.Međutim,između nauke o društvenim devijacijama i socijalnog rada kao praktične profesionalne delatnosti postoje značajne razlike. Prvaje kao naučna delatnost za svoje opredeljenje izabrala izučavanje raširenosti, sadržaja i vrstadevijacija, utvrđivanje pravilnosti i zakonitosti, klasifikacija i tipologija i razvojteorijskih objašnjenja i etiologije devijantnih pojava. Njeni ciljevi su dakle, pre svega,
naučni
i potom aplikativni i praktični.
 
Samim tim i metode i sredstva za ostvarivanjeovih ciljeva morala su biti naučna.Socijalni rad je, pre svega,
 
 praktična društvena delatnost 
, koja ima praktično-delatne ciljeve, pa je sasvim logično što se njegove metode i sredstva razlikuju odnaučnih.Razvijen socijalni rad bi trebalo da što više koristi rezultate i naučna saznanjarazličitih nauka pošto je njegov predmet razuđen, bogat, raznovrstan i promenljiv. Kao što je već rečeno na sadržinsku usmerenost, ciljeve, principe, metode,sredstva, praktična dostignuća i poziciju socijalnog rada uticalesu brojne nauk  e, ali su među njima u najvećoj meri prisutniuticaji medicine, prava, psihologije, sociologije,nauke o društvenim devijacijama i pedagogije.U dugom periodu, a to se može tvrditi i
3

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adeła Krivanek liked this
Edita Mehić liked this
Lidija Gočević liked this
Bozana Levarda liked this
wweett liked this
Ivan Markovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->