Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Case Report of hydatid cyst in thigh:- a rare occurrence

Case Report of hydatid cyst in thigh:- a rare occurrence

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 937 |Likes:
Published by rajan kumar

More info:

Published by: rajan kumar on Dec 16, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/27/2012

 
FBVC ]C_H]UB ]B]C FBVC HL J[EBUKE F[VU KA UJC UJKIJ
 Bmvu}bfu ‖ Yc }cph}u b }b}c fbvc hl j{ebuke f{vu ka ujkij ka b 63 {cb}v h`edb`c pbukcau yjh p}cvcauce ykuj vyc``kai hl vkwc :z;fd ka }kiju sppc} ujkij vkafc2= {cb}v bae pbka ka vyc``kai vkafc 2 dhaujv! Mbvce ha f`kakfb` lcbus}cvp}h|kvkhab` ekbiahvkv hl ]jbmhd{hvbf}hdb(`kphdb ujkij(Acs}hlkm}hdb yc}cdbec ‖ }cvs`uv hl lkac acce`c bvpk}bukha f{uh`hi{ b}c kafhaf`svk|c! SVI hl `sdpvjhyce b kau}bdsvfs`b} yc`` eclkace bae lsvklh}d `cvkha *2?z3z<!6fd+ vcca kaphvuc}h$dcekb` bvpcfu hl }kiju ujkij vjhykai ds`ukp`c, |b}kbm`c vkwce f{vuv!Czfkvkha hl `sdp ehac, yc`` cafbpvs`buce, kau}bdsvfs`b} vhlu bae f{vukf vyc``kai!Ha fsu vcfukha, ds`ukp`c u{pkfb` vjka{ ebsijuc} f{vuv b}c }c|cb`ce! Hajkvuhpbujh`hikfb` czbdkabukha vjhyce ujc j{ebuke f{vu hl ujkij!Nc{ yh}e ‖ J{ebuke f{vu ujkij, czu}bjcpbukf j{ebuke f{vu! C! i}bas`hvsv
 
Kau}hesfukha
Ujc hffs}}cafc hl ujc j{ebuke f{vuv ka ujc ujkij kv b`dhvu }b}c, dhvu hl ujcj{ebuke f{vuv }cph}uce ka ujc `k|c} bae `saiv! Ku fba b`vh bllcfu lb``hpkba usmc,suc}sv, dcvcauc}{, pbaf}cbv bae ekbpj}bid! Yc }cph}u ujkv safhddha bae }b}cfbvc ka b dkee`c bice pbukcau!Vs}ikfb` }cvcfukha ybv ehac ykuj ba czfc``cau p}hiahvkv! Ujc ps}phvc hl ujkv fbvc }cph}u uh e}by buucaukha uhyb}ev ujc czu}bjcpbukf bae czu}b$ bmehdkab`dbaklcvubukhav hl C! i}baas`hvsv beekukha ka uh kuv }b}ku{!
Fbvc }cph}u
 B 63 {cb}v h`e db`c pbukcau ybv bedkuuce mcfbsvc hl pb`pbm`c dbvv ka}kiju sppc} ujkij ka phvuc}hdcekfb` bvpcfu vkafc 2= {c}v bae pbka ka ujc vyc``kaivkafc 2 dhauj! _bka ybv |bisc es`` bfukai ka abus}c, `hy uh dceksd ka kaucavku{bae ha`{ `hfb`kwce uh vyc``kai, aha }bekbukai ka abus}c, bii}b|bucv ha dh|cdcauhl `hyc} `kdm, }c`kc|ce ha ubnkai }cvu!Ha czbdkabukha, jc ybv b|c}bic msk`u db`c, blcm}k`c, ah ba{`{dpjbecahpbuj{, ah ba{ bmehdkab` v{dpuhdv! Ha `hfb` czbdkabukha }c|cb`ceaha ucaec}, vh`kub}{ vyc``kai vhlu uh lk}d uh fhavkvucaf{ dcbvs}kai hl bmhsu :z;fd h|hke ka vjbpc bae vdhhuj vs}lbfc, p}cvcau h|c} phvuc}hdcekb` bvpcfu hl }kiju sppc} ujkij, fh`hs} hl vnka h|c} vyc``kai ybv ah}db` yc`` eclkace db}ika, ahkdps`vc ha fhsijkai bae ah ps`vbukha! Dhmk`ku{ hl vyc``kai lcc`{ dhmk`c ka }c`bzcephvkukha bae }cvu}kfuce yjk`c dsvf`c hl dcekfb` fhdpb}udcau hl ujkij ybvfhau}bfuce! L`sfusbukha, u}bavdk``sdkabukha acibuk|c! Ha pc}fsvvkha,es``!L`sfusbukha, u}bavk``sdkabukha acibuk|c, ha bvfs`ubukha, ah uj}k`` ah m}sku jcb}e!
 
]hsukac `bm ka|cvukibukha b}c ka ah}db` `kdkuv cvhkahpjk` fhsau ykuj ka ah}db` `kdkulkac acce`c bvpk}bukha f{uh`hi{ }cph}uv kafhaf`svk|c, SVI `sdp}kiju ujkij ybvpc}lh}dce yjkfj kv vsiicvuce hl b lsvklh}d `cvkha vkusbuce ka phvuc}kh} dcekb`bvpcfu hl }kiju jkij vjhykai ds`ukp`c |b}kbm`c vkwce f{vuv ykuj ka ku! @cvkha ybvyc`` eclkace fbpvs`buce bae kau}bdsvfs`b}!Lcbus}cv vsiicvuk|c hl j{ebuke f{vu }kiju ujkij ujc vs}ic}{ ybv p`baacebae fhdp`cuc czfkvkha hl yc`` cafbpvs`buce kau}bdsvfs`b} f{vukf `sdp ehac ykujp}cvc}|bukha hl b`` kdph}ubau |cvvc`, ac}|cv bae dsvf`cv!Ha i}hvv czbdkabukha, ujc}c yc}c ds`ukp`c ebsijuc} f{vuv yc}c p}cvcauykuj ka ujc dhujc} f{vuv, j{ebuke l`ske bae vbae yc}c p}cvcau!Dkf}hvfhpkf lkaekai ykuj pjhuh!_hvu hpc}buk|c pc}khe ybv sac|cauls` bae pbukcau ybv ekvfjb}ic bluc} }cdh|b` hl b`` vukufjcv yhsae ybv jcb`uj{ bae ybv ekvfjb}ic ha Dcmcaebwh`c bae be|kvcujc pbukcau lh} }cis`b} lh``hysp bluc} fhalk}d ujc jkvuhpbujh`hikfb` }cph}u!EkvfsvvkhaDh}c ujba ;?# hl j{ebuke f{vuv hffs} ka ujc `k|c}, `saiv, h} mhuj! _c}kpjc}b`h}iba j{ebukehvkv kv dsfj `cvv fhddha, bv lcy cdm}{hv fba cvfbpc ujcfbpk``b}{ lk`uc}kai v{vucdv hl ujc `k|c} bae `sai!_}kdb}{ j{ebuke ekvcbvc hl ujc vnc`cub` dsvf`c kv }b}c bae p}cvcau ka 6# hl pbukcauv! Ujch}cukfb``{ ujc dsvf`c ka jhvpkubm`c lh} cfjkahfhffb` kauc}bfukhavmcfbsvc hl kuv fhau}bfuk`ku{ bae jkij `c|c` hl `bfukf bfke!

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->