Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Máy đo độ dày ăn mòn Betagage- Liên hệ: 0989653832

Máy đo độ dày ăn mòn Betagage- Liên hệ: 0989653832

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Đặng Tuấn
BETAGAGE
BETAGAGE là thiết bị đo độ dày/rỉ mục siêu âm đa năng, sử dụng nhiều tuỳ chọn hiển thị phù hợp với người dùng và ứng dụng. Màn hiển thị A-Scan cho kiểm tra khuyết tật. Màn hiển thị B-Scan cho quan sát mặt cắt ngang. Các chữ số quan sát lớn (Large Digit) làm dễ dàng cho việc đọc kết quả đo độ dày.

CÁC ĐẶC TRƯNG
Chế độ đo pulse-echo (xung-phản hồi) (dò khuyết tật) hay echo-echo (phản hồi-phản hồi) (đo qua lớp phủ). Đồ thị đo độ dày thanh (Bar Graph) có tính lặp lại mang đến tính ổn định
BETAGAGE
BETAGAGE là thiết bị đo độ dày/rỉ mục siêu âm đa năng, sử dụng nhiều tuỳ chọn hiển thị phù hợp với người dùng và ứng dụng. Màn hiển thị A-Scan cho kiểm tra khuyết tật. Màn hiển thị B-Scan cho quan sát mặt cắt ngang. Các chữ số quan sát lớn (Large Digit) làm dễ dàng cho việc đọc kết quả đo độ dày.

CÁC ĐẶC TRƯNG
Chế độ đo pulse-echo (xung-phản hồi) (dò khuyết tật) hay echo-echo (phản hồi-phản hồi) (đo qua lớp phủ). Đồ thị đo độ dày thanh (Bar Graph) có tính lặp lại mang đến tính ổn định

More info:

Published by: Đặng Tuấn on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/19/2012

 
MN[EIEIN
 
MN[EIEIN {jh
{ m
 
ĕ
`
ĕỘ
káx/} 
f
c shï~ íf
ĕ
e g
ă
gi" s
k
gi gjh
~ {~
cj
g jh
g {j
qjø j
qt
h gi
ƱỖ
h køgi tá
gi k
gi' Fág jh
g {j
E&Sceg cj` lh
f {}e lj~x
{ {
{' Fág jh
g {j
M&Sceg cj` u~eg så{ f
{ c
{giegi' Cåc cj
s
u~eg så{ b
g *Be}in Khih{( báf k
 kági cj` th
c
ĕỆ
c l
{ u~
 
ĕ
`
ĕỘ
káx' 
CÅC
đẴ
C []
Ơ
GI
Cj
 
ĕỘ
 
ĕ
` q~bsn&ncj` *z~gi&qj
g j
h( *ký lj~x
{{
{( jex ncj`&ncj` *qj
g j
h&qj
g j
h( *
ĕ
` u~eb
q qj
(' 
đồ
{j
 
ĕ
`
ĕỘ
káx {jegj *Me} I}eqj( có {ægjb
q b
h fegi
ĕẰ
g {ægj
g
ĕỌ
gj cj` qjèq
ĕỆ
c' Cåc ih
h j
g k~gi seh Jh tá B` có c
gj må`íf/jâgj
gj' 
U~eg så{ M&Sceg U~eg så{ E&Sceg 
Cj
 
ĕỘ
Des{ Sceg *
ĕ
` gjegj( ih
ihå {} 
 
ĕỆ
c
ĕỘ
káx gj
gj
{' M
ijh k
bh
~ mïg {}`gi có lj
g
ă
gi b
Ʊ
~5="111 ihå {} 
 
ĕỆ
c/ E&sceg' Qj
g f
f Yhgk`ys QC
ĕể
{}~x
g k
 bh
~" {
Ʊƥ
gi {jæcj ]S=3=' Qjíg ih
h
ĕ
` ,/& 1'15ff *1'115 hg(' Jh
~ cj~
g f
{ j`
c jeh
ĕ
h
f" jex i
h b
h {
c
ĕỘ
 {}~x
g íf {
{j
Ʊ
th
g {æcj j
q s
g' Cj` qjèq s
k
gi gjh
~ b`
h
ĕẩ
~ ký' S
k
gi 3 z qhg EE " lj`
gi 5>1 ih
t
g jágj' 
[jh
{ m
 
ĕ
`
ĕỘ
káx shï~ íf jh
g {j
E/M Sceg
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->