Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Лајбниц

Лајбниц

Ratings: (0)|Views: 209 |Likes:
Published by Stefan Markovski
Метафизичко-онтолошките импликации врз и од целокупната филозофија и дело на Готфрид Вилхелм Лајбниц (1646 – 1716)
Метафизичко-онтолошките импликации врз и од целокупната филозофија и дело на Готфрид Вилхелм Лајбниц (1646 – 1716)

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Stefan Markovski on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
 
Метафизичко
-
онтолошките импликации врз
 
и од
 
целокупнатафилозофија
 
и дело
 
на Готфрид Вилхелм
 
Лајбниц
(1646
 – 
1716)
 
 2 
Метафизичко
-
онтолошкиот континуитет
 
на „Монадологија“ со„Теодицеја“
Лајбниц во својот „Есеј за добрината на Бог, слободата на човекот и потеклотона злото“ (1710)
1
 
веројатно
 
најексплицитно
 
во однос на останатите дела ги произнесуваи аргументира своите фундаментални гледишта за Теодицејата, односно
 
дејствата наБог окарактеризирани со иманентна совршеност, потенцирајќи ја притоа логичко
-
филозофската недораснатост
 
на човековото
 
ratio да ја запраша нужноста со која Бог гиврши своите дела.Секој од нас кој би си дозволил критика на оваа Лајбницова теза без претходнизнаења за општата филозофска матрица од која таа суштински проникнува, одевидентни причини би го сметале, во најмала рака, за наивен и недоволно аналитичкипоткрепен, каде од подолу образложените причини можеби, во извесна смисла биможеле да го сместиме и големиот
 
Волтер, како и бројните негови следбеници коивекови подоцна, до ден
-
денес ја сатиризираат идејата дека актуелниов е de facto„најдобриот од сите можни светови“. Меѓутоа, дали гениј од Лајбницовиот калибар би
 
можел да се сведе на бесмислената доктрина на д
-
 рот Панглос од Волтеровиот„Кандид“? Во
 
контекст
 
на одговорањето на ова прашање
 
да ги проанализираменакратко точките означени со бр. 49 – 
 
53 од „Монадологија“:„49. За созданието се вели дека
 
дејствува
 
кон надвор доколку поседувасовршенство, а дека трпи од некое друго доколку е несовршено. Така, на монадата и сеприпишува дејствување, доколку има разделни перцепции, а трпење доколку тие сесматни.
 / 
50. Некое создание е посовршено од некое друго ако во
 
него се наоѓа она штослужи како a priori разлог за тоа што се случува во другото, и затоа се вели дека тоадејствува врз другото.
51. Но кај идеалните супстанци постои единствено идеалнотовлијание на една монада врз друга, коешто својата делотворност може да ја имаединствено преку Божјата интервенција; во божјите идеи една монада со право можеда изискува Бог, кој од почетокот на нештата управува со другите монади, да ја имапредвид и неа. Имено, бидејќи една создадена монада не би можела да има физичковлијание врз внатрешноста на другата, единствено на овој начин едната би можела дазависи од другата.
 / 
52. Токму поради ова, дејствувањата и трпењата кај созданијата севзаемни. Имено, Бог, споредувајќи ги двете едноставни супстанци, во секоја од нивнаоѓа разлози кои ја обврзуваат да се приспособи кон другата; следствено, она што еактивно од извесен аспект, е пасивно од друга точка на гледање:
активно
 
доколку онашто во него е разделно спознаено служи како разлог за тоа што се случува во другото,а
пасивно
 
доколку разлогот за она што се случува во него се наоѓа во она што разделное спознаено во другото.
 / 
53. Сепак, бидејќи во божјите идеи има бесконечно многуможни универзуми и бидејќи од нив може да постои само еден, треба да постоидоволен разлог за изборот на Бога, кој го приклонува кон еден поскоро одошто кондруг.“
 
1
фр.
 Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal
 
 
 3 
Петте наведени точки од ова дело на извесен начин претставуваат сублимат нахипотетизираната иманентна каузалност без кој би било неможно постоењето наматеријалната супстанција, но како чија последица истото е токму несовршено.Овде значајно е да се напомене дека во Specimen Dynamicum (1695) Лајбниц,покрај останатото дискутира и за инхерентното постоење 2 вида сили карактеристичниза секое тело: 1)
активна
; и 2)
пасивна
 
сила. Активната сила, пак, повторно е разлаченана
 
2 вида: 1)
примитивна
; и 2)
деривативна
. Деривативната активна и примитивнатаактивна сила меѓусебно се ограничуваат. Ограничувањето на примитивната сила епроизлезно од меѓусебните судири на телата, кореспондирајќи на нивнатасупстанцијална форма/прва ентелехија/душа.
 
Истата поделба на примитивни и деривативни видови се однесува и запасивните сили. Притоа, примитивните видови сили кореспондираат на она штоСхоластиците го именуваат како
примарна материја
 
 – 
 
збирот особини на материјатана кои се должи од една страна самиот процес на движење, за сметка на неговотонесовршенство определено со триењето. Токму триењето е она што им ја ја ограничувабрзината на движечките тела без кое, сепак, истите не би го ни добиле овој епитет.Пасивната деривативна сила пак, се манифестира на варијабилни начини во
секундарна материја
, соодветствувајќи на определување најдиректно преку Њутновиот закон заинерција →
F=ma.
Движењето како континуирана просторно
-
временска промена сосвоја графичка репрезентабилност е предизвикано токму од меѓусебните инерции нателата, определувајќи ја притоа, нивната насоченост и брзина во секој егзактноопределен временски интервал.Од оваа поделба проникнува и генерализирањето за постоењето на тн.
 мртва
 
и
жива
 
сила; мртвата тој ја претставува како секое дејство по нужност (пр. секоедвижење по одредена инерција, центрифугалното движење, гравитациското движење итн.), додека живата сила пак, се однесува на секое дејство пропратено од такводвижење, меѓутоа кое самото не е по таква нужност (пр. удар на тело во одреденаподлога како резултат на пад или насоченост), самата претставувајќи резултат набесконечно многубројни импулси мртва сила.Единствено Бог располага со неограничени капацитети за комбинирање наактивната и пасивната сила, создавајќи ја основата за постоење на секој процесбесконечно назад во времето. Меѓутоа, Лајбниц им се потсмева на оние кои веруваатво навестувањето на иднината, искажувајќи дека предетерминираноста на секој процесе непредвидлива за човековиот ум токму заради ограниченоста на овие капацитети кои ја подразбираат неговата несовршена когнитивна и дескриптивна моќ кои одат ракапод рака со неговото постоење. Следствено, секое несовршенство на живите суштествапридонесува во интегралноста на резултантното, бескрајно комплексно совршенство.
Божјата омнибеневоленција како ens causa sui постоење напреетаблираната хармонија во универзумот
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
gavriss liked this
bibi_bici liked this
bibi_bici liked this
bibi_bici liked this
Tomislav Zahov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->